Những tin tuyển dụng bạn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng Những tin tuyển dụng bạn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng Những tin tuyển dụng bạn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng
Trang:

Người tìm việc cần nên biết những sự thật ngỡ ngàng này

Thứ tư, 01/04/2020 | 17:03
Thứ tư, 04/06/2018 | 18:33

Người tìm việc cần nên biết những sự thật ngỡ ngàng này

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những tin tuyển dụng bạn thấy chỉ l&agrave; phần nổi của tảng băng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tất cả những đầu việc hiện nay giống như tảng băng tr&ocirc;i, số tin tuyển dụng m&agrave; được đăng tải tr&ecirc;n mạng chỉ l&agrave; phần nổi, hầu hết phần ch&igrave;m ch&iacute;nh l&agrave; những c&ocirc;ng việc được giới thiệu dựa tr&ecirc;n c&aacute;c mối quan hệ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đừng vội thất vọng với sự thật n&agrave;y. Bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tận dụng những mối quan hệ để t&igrave;m kiếm sự nghiệp cho m&igrave;nh bằng c&aacute;ch mở rộng mối quan hệ trong lĩnh vực m&agrave; bạn quan t&acirc;m v&agrave; đầu tư cho c&aacute;c mối quan hệ đ&oacute;. Đừng ngại, v&igrave; đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; một c&aacute;ch cực kỳ th&ocirc;ng minh v&agrave; hiệu quả hơn rất nhiều so với việc &ldquo;rải&rdquo;&nbsp;CV.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thế giới ảo quan trọng hơn bạn nghĩ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rất nhiều nh&agrave; tuyển dụng hiện nay t&igrave;m hiểu ứng vi&ecirc;n qua mạng x&atilde; hội. Cho n&ecirc;n, nếu bạn từng xem thường n&oacute; th&igrave; h&atilde;y thay đổi quan điểm ngay đi. Sẽ thế n&agrave;o nếu như nh&agrave; tuyển dụng t&igrave;m kiếm t&ecirc;n bạn tr&ecirc;n Facebook v&agrave; thấy ảnh đại diện l&agrave; những h&igrave;nh ảnh hở hang, phản cảm hoặc h&igrave;nh ch&oacute; m&egrave;o kh&ocirc;ng hề thể hiện con người của bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; c&oacute; nhiều mặt tr&aacute;i nhưng mạng x&atilde; hội vẫn l&agrave; một c&ocirc;ng cụ hữu &iacute;ch để gi&uacute;p bạn x&acirc;y dựng thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n. H&atilde;y thật cẩn thận khi sử dụng c&ocirc;ng cụ n&agrave;y v&igrave; n&oacute; cũng c&oacute; thể l&agrave; con dao hai lưỡi khiến bạn mất điểm trong mắt nh&agrave; tuyển dụng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nếu muốn người kh&aacute;c dạy, bạn phải sẵn s&agrave;ng học</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những bạn trẻ mới ra trường thường bị c&aacute;c c&ocirc;ng ty nh&igrave;n nhận l&agrave; thiếu ki&ecirc;n nhẫn, chậm tiếp thu v&agrave; lười. Nhưng sự thật c&oacute; thể l&agrave; v&igrave; họ chỉ răm rắp nghe v&agrave; l&agrave;m theo người đi trước m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; tinh thần học hỏi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">N&ecirc;n nhớ rằng, nếu bạn muốn học hỏi, bạn phải cởi mở v&agrave; sẵn s&agrave;ng để học. Kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể cầm tay bạn l&agrave;m, kh&ocirc;ng ai đi theo bạn từng bước. Tất cả phải đến từ sự chủ động của ch&iacute;nh bạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="sự thật khi tìm việc" src="/Content/editorimages/images/s%e1%bb%b1-th%e1%ba%adt-t%c3%acm-vi%e1%bb%87c.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thế giới ảo quan trọng hơn bạn nghĩ khi đi t&igrave;m việc</span></em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bất cứ chỗ l&agrave;m việc n&agrave;o cũng c&oacute; ưu v&agrave; khuyết điểm</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; l&agrave;m việc ở t&ograve;a nh&agrave; Bitexco hay một c&ocirc;ng ty gia đ&igrave;nh nhỏ cũng đều c&oacute; những thế mạnh v&agrave; th&aacute;ch thức ri&ecirc;ng của n&oacute;. Khi đi l&agrave;m, bạn c&oacute; thể gặp người quản l&yacute; kh&oacute; t&iacute;nh nhất quả đất, c&oacute; thể phải r&oacute;t nước pha tr&agrave;, c&oacute; thể d&agrave;nh cả đ&ecirc;m ở lại c&ocirc;ng ty chỉ để ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc hay nhiều thử th&aacute;ch mệt mỏi hơn. Thế nhưng đừng coi đ&oacute; l&agrave; hạn chế m&agrave; h&atilde;y xem đ&oacute; như một cơ hội.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc bạn hứng th&uacute; với một c&ocirc;ng ty n&agrave;o đ&oacute; kh&ocirc;ng phải do ngoại cảnh quyết định, tất cả đều l&agrave; do bạn. Nếu bạn nghĩ đ&acirc;y l&agrave; cơ hội tốt để học hỏi th&igrave; mọi yếu tố b&ecirc;n ngo&agrave;i kh&ocirc;ng c&ograve;n quan trọng, ch&iacute;nh sự nỗ lực của bản th&acirc;n bạn sẽ trả lời tất cả.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nhảy việc nhiều chưa chắc đ&atilde; giỏi</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều người trẻ cho rằng, việc nhảy việc thường xuy&ecirc;n sẽ l&agrave;m gia tăng bề d&agrave;y th&agrave;nh t&iacute;ch trong&nbsp;<a href="http://wowcv.vietnamworks.com/?utm_source=HRINSIDER&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=WOWCV2017" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CV</a>của họ. L&agrave;m ở nơi n&agrave;y v&agrave;i th&aacute;ng rồi nhảy sang nơi kh&aacute;c cho đến khi n&agrave;o t&igrave;m được nơi trả lương cao nhất. Nhưng c&oacute; lẽ tất cả chỉ l&agrave; bề nổi của vấn đề.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu muốn l&agrave;m chuy&ecirc;n gia ở lĩnh vực m&agrave; bạn muốn, h&atilde;y đầu tư thời gian v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c r&egrave;n luyện. Sớm x&aacute;c định được hướng đi ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;ch nhanh nhất gi&uacute;p bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; kiếm được nhiều tiền chứ kh&ocirc;ng phải&nbsp;<a href="http://wowcv.vietnamworks.com/?utm_source=HRINSIDER&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=WOWCV2017" rel="noopener noreferrer" target="_blank">bản CV đẹp long lanh</a>.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tiền kh&ocirc;ng rơi từ tr&ecirc;n trời xuống</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&aacute; nhiều người mang suy nghĩ lạc hậu rằng, chỉ cần tấm bằng đại học họ sẽ c&oacute; được c&ocirc;ng việc hấp dẫn với mức lương cao vời vợi. Sự thật kh&ocirc;ng hề đơn giản như vậy. L&uacute;c thực sự đi l&agrave;m, bạn sẽ nhận ra rằng:&nbsp; l&agrave;m ra tiền chưa bao giờ kh&oacute; đến thế.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thật vậy, để một c&ocirc;ng ty c&oacute; thể trả tiền cho bạn, bạn phải bỏ ra một phần c&ocirc;ng sức để khiến c&ocirc;ng ty đ&oacute; vận h&agrave;nh. Lu&ocirc;n l&agrave; mối quan hệ cho &ndash; nhận, nếu chỉ nghĩ từ một ph&iacute;a, chắc chắn bạn sẽ kh&ocirc;ng tồn tại l&acirc;u trong m&ocirc;i trường l&agrave;m việc khốc liệt n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Kh&ocirc;ng cho kh&ocirc;ng ai c&aacute;i g&igrave;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mối quan hệ cho &ndash; nhận lu&ocirc;n tồn tại khi bạn đi l&agrave;m, h&atilde;y ghi nhớ điều đ&oacute;. Kh&ocirc;ng ai mang tiền đến cho kh&ocirc;ng bạn. Kh&ocirc;ng ai d&acirc;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng cho bạn. Kh&ocirc;ng ai cầm tay chỉ bạn từng bước. Điều đ&oacute; chỉ c&oacute; cha mẹ l&agrave;m cho bạn th&ocirc;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi đi l&agrave;m, bạn phải tự th&acirc;n vận động, phải tự học hỏi, tự tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng của ri&ecirc;ng m&igrave;nh. Những giấc mơ sẽ trở th&agrave;nh sự thật nếu như bạn ngừng mơ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chỉ khi biết c&aacute;ch thương lượng, bạn mới nhận được mức lương thỏa đ&aacute;ng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều người sau khi đi l&agrave;m một thời gian, than phiền rằng họ bị trả lương thấp hơn so với c&ocirc;ng sức m&igrave;nh bỏ ra. Thật ra, nguy&ecirc;n nh&acirc;n chỉ xuất ph&aacute;t từ 2 l&yacute; do đơn giản: một l&agrave; họ kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch đề nghị tăng lương, hai l&agrave; họ kh&ocirc;ng biết l&yacute; do tăng lương của m&igrave;nh l&agrave; g&igrave;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kinh tế học đ&atilde; chỉ ra rằng, những &ocirc;ng chủ chỉ muốn trả cho nh&acirc;n vi&ecirc;n mức lương thấp nhất với gi&aacute; trị lớn nhất họ l&agrave;m ra. V&igrave; thế đừng mơ rằng bạn l&agrave;m 10, sẽ nhận được 10. Nếu bạn đang nhận được 8 h&atilde;y y&ecirc;u cầu họ tăng lương, hoặc khiến họ thấy rằng d&ugrave; c&oacute; bỏ ra gấp đ&ocirc;i th&igrave; vẫn kh&ocirc;ng t&igrave;m được ai thay thế bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Việc kiếm tiền c&oacute; thể giết chết giấc mơ của bạn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn đ&atilde; từng mơ sẽ trở th&agrave;nh nh&agrave; văn, họa sĩ hay đại loại l&agrave; những ng&agrave;nh nghề kh&oacute; kiếm ra tiền? Nếu c&oacute; ắt hẳn bạn sẽ cảm thấy thật kh&oacute; khăn khi sống được với ước mơ n&agrave;y. Chắc chắn bạn sẽ t&igrave;m một nghề &ldquo;kiếm cơm&rdquo; kh&aacute;c, v&agrave; khi đ&oacute; &aacute;p lực c&ocirc;ng việc sẽ khiến bạn qu&ecirc;n hẳn giấc mơ ban đầu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước khi nu&ocirc;i ước mơ, bạn phải nu&ocirc;i th&acirc;n m&igrave;nh. Bạn c&oacute; thể sắp xếp để vừa kiếm sống vừa hiện thực h&oacute;a giấc mơ của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch l&agrave;m nhiều việc c&ugrave;ng l&uacute;c. Nhưng n&oacute; c&oacute; thể sẽ hại bạn. H&atilde;y c&acirc;n nhắc thật kỹ khi chọn lựa nghề nghiệp mục ti&ecirc;u của m&igrave;nh v&igrave; sức khỏe v&agrave; thời gian của mỗi người l&agrave; c&oacute; hạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&oacute;m lại,&nbsp;Nếu l&agrave; người đ&atilde;, đang trải qua những vấn đề tr&ecirc;n, chắc chắn bạn sẽ đồng &yacute; rằng: Đi l&agrave;m thực ra kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute;, nhưng để khiến mọi thứ dễ d&agrave;ng, ch&uacute;ng ta n&ecirc;n thay đổi c&aacute;ch nghĩ v&agrave; ngừng mơ mộng. H&atilde;y sống thực tế v&agrave; tập th&iacute;ch nghi với mọi ho&agrave;n cảnh, rồi bạn sẽ sớm th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</span></strong></span></p>

- Nhảy việc theo phong trào, trào lưu nên hay không nên? / Làm việc nhóm để có kết quả tốt trong công việc và gắn kết đồng nghiệp

Những tin tuyển dụng bạn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng

Tất cả những đầu việc hiện nay giống như tảng băng trôi, số tin tuyển dụng mà được đăng tải trên mạng chỉ là phần nổi, hầu hết phần chìm chính là những công việc được giới thiệu dựa trên các mối quan hệ.

Đừng vội thất vọng với sự thật này. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng những mối quan hệ để tìm kiếm sự nghiệp cho mình bằng cách mở rộng mối quan hệ trong lĩnh vực mà bạn quan tâm và đầu tư cho các mối quan hệ đó. Đừng ngại, vì đây chính là một cách cực kỳ thông minh và hiệu quả hơn rất nhiều so với việc “rải” CV.

Thế giới ảo quan trọng hơn bạn nghĩ

Rất nhiều nhà tuyển dụng hiện nay tìm hiểu ứng viên qua mạng xã hội. Cho nên, nếu bạn từng xem thường nó thì hãy thay đổi quan điểm ngay đi. Sẽ thế nào nếu như nhà tuyển dụng tìm kiếm tên bạn trên Facebook và thấy ảnh đại diện là những hình ảnh hở hang, phản cảm hoặc hình chó mèo không hề thể hiện con người của bạn.

Dù có nhiều mặt trái nhưng mạng xã hội vẫn là một công cụ hữu ích để giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân. Hãy thật cẩn thận khi sử dụng công cụ này vì nó cũng có thể là con dao hai lưỡi khiến bạn mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Nếu muốn người khác dạy, bạn phải sẵn sàng học

Những bạn trẻ mới ra trường thường bị các công ty nhìn nhận là thiếu kiên nhẫn, chậm tiếp thu và lười. Nhưng sự thật có thể là vì họ chỉ răm rắp nghe và làm theo người đi trước mà không có tinh thần học hỏi.

Nên nhớ rằng, nếu bạn muốn học hỏi, bạn phải cởi mở và sẵn sàng để học. Không ai có thể cầm tay bạn làm, không ai đi theo bạn từng bước. Tất cả phải đến từ sự chủ động của chính bạn.

sự thật khi tìm việc

Thế giới ảo quan trọng hơn bạn nghĩ khi đi tìm việc

Bất cứ chỗ làm việc nào cũng có ưu và khuyết điểm

Dù làm việc ở tòa nhà Bitexco hay một công ty gia đình nhỏ cũng đều có những thế mạnh và thách thức riêng của nó. Khi đi làm, bạn có thể gặp người quản lý khó tính nhất quả đất, có thể phải rót nước pha trà, có thể dành cả đêm ở lại công ty chỉ để hoàn thành công việc hay nhiều thử thách mệt mỏi hơn. Thế nhưng đừng coi đó là hạn chế mà hãy xem đó như một cơ hội.

Việc bạn hứng thú với một công ty nào đó không phải do ngoại cảnh quyết định, tất cả đều là do bạn. Nếu bạn nghĩ đây là cơ hội tốt để học hỏi thì mọi yếu tố bên ngoài không còn quan trọng, chính sự nỗ lực của bản thân bạn sẽ trả lời tất cả.

Nhảy việc nhiều chưa chắc đã giỏi

Nhiều người trẻ cho rằng, việc nhảy việc thường xuyên sẽ làm gia tăng bề dày thành tích trong CVcủa họ. Làm ở nơi này vài tháng rồi nhảy sang nơi khác cho đến khi nào tìm được nơi trả lương cao nhất. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là bề nổi của vấn đề.

Nếu muốn làm chuyên gia ở lĩnh vực mà bạn muốn, hãy đầu tư thời gian và nghiêm túc rèn luyện. Sớm xác định được hướng đi chính là cách nhanh nhất giúp bạn thành công và kiếm được nhiều tiền chứ không phải bản CV đẹp long lanh.

Tiền không rơi từ trên trời xuống

Khá nhiều người mang suy nghĩ lạc hậu rằng, chỉ cần tấm bằng đại học họ sẽ có được công việc hấp dẫn với mức lương cao vời vợi. Sự thật không hề đơn giản như vậy. Lúc thực sự đi làm, bạn sẽ nhận ra rằng:  làm ra tiền chưa bao giờ khó đến thế.

Thật vậy, để một công ty có thể trả tiền cho bạn, bạn phải bỏ ra một phần công sức để khiến công ty đó vận hành. Luôn là mối quan hệ cho – nhận, nếu chỉ nghĩ từ một phía, chắc chắn bạn sẽ không tồn tại lâu trong môi trường làm việc khốc liệt này.

Không cho không ai cái gì

Mối quan hệ cho – nhận luôn tồn tại khi bạn đi làm, hãy ghi nhớ điều đó. Không ai mang tiền đến cho không bạn. Không ai dâng khách hàng cho bạn. Không ai cầm tay chỉ bạn từng bước. Điều đó chỉ có cha mẹ làm cho bạn thôi.

Khi đi làm, bạn phải tự thân vận động, phải tự học hỏi, tự tạo nên thành công của riêng mình. Những giấc mơ sẽ trở thành sự thật nếu như bạn ngừng mơ.

Chỉ khi biết cách thương lượng, bạn mới nhận được mức lương thỏa đáng

Nhiều người sau khi đi làm một thời gian, than phiền rằng họ bị trả lương thấp hơn so với công sức mình bỏ ra. Thật ra, nguyên nhân chỉ xuất phát từ 2 lý do đơn giản: một là họ không biết cách đề nghị tăng lương, hai là họ không biết lý do tăng lương của mình là gì.

Kinh tế học đã chỉ ra rằng, những ông chủ chỉ muốn trả cho nhân viên mức lương thấp nhất với giá trị lớn nhất họ làm ra. Vì thế đừng mơ rằng bạn làm 10, sẽ nhận được 10. Nếu bạn đang nhận được 8 hãy yêu cầu họ tăng lương, hoặc khiến họ thấy rằng dù có bỏ ra gấp đôi thì vẫn không tìm được ai thay thế bạn.

Việc kiếm tiền có thể giết chết giấc mơ của bạn

Bạn đã từng mơ sẽ trở thành nhà văn, họa sĩ hay đại loại là những ngành nghề khó kiếm ra tiền? Nếu có ắt hẳn bạn sẽ cảm thấy thật khó khăn khi sống được với ước mơ này. Chắc chắn bạn sẽ tìm một nghề “kiếm cơm” khác, và khi đó áp lực công việc sẽ khiến bạn quên hẳn giấc mơ ban đầu.

Trước khi nuôi ước mơ, bạn phải nuôi thân mình. Bạn có thể sắp xếp để vừa kiếm sống vừa hiện thực hóa giấc mơ của mình bằng cách làm nhiều việc cùng lúc. Nhưng nó có thể sẽ hại bạn. Hãy cân nhắc thật kỹ khi chọn lựa nghề nghiệp mục tiêu của mình vì sức khỏe và thời gian của mỗi người là có hạn.

Tóm lại, Nếu là người đã, đang trải qua những vấn đề trên, chắc chắn bạn sẽ đồng ý rằng: Đi làm thực ra không quá khó, nhưng để khiến mọi thứ dễ dàng, chúng ta nên thay đổi cách nghĩ và ngừng mơ mộng. Hãy sống thực tế và tập thích nghi với mọi hoàn cảnh, rồi bạn sẽ sớm thành công. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin