Ngày 2/8, website chuyên tập hợp chữ ký hàng đầu thế giới&" /> Ngày 2/8, website chuyên tập hợp chữ ký hàng đầu thế giới&" /> Ngày 2/8, website chuyên tập hợp chữ ký hàng đầu thế giới&" />
Trang:

Nhà đầu tư Sky Mining ký tên kêu gọi Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm

Thứ năm, 02/04/2020 | 03:13
Thứ năm, 06/08/2018 | 19:50

Nhà đầu tư Sky Mining ký tên kêu gọi Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 2/8, website chuy&ecirc;n tập hợp chữ k&yacute; h&agrave;ng đầu thế giới&nbsp;<em>Change.org</em>, xuất hiện bản kiến nghị trục xuất Tổng gi&aacute;m đốc Sky Mining L&ecirc; Minh T&acirc;m. Bản kiến nghị được tạo bởi t&agrave;i khoản c&oacute; t&ecirc;n Doan Ngoc Anh, mục ti&ecirc;u gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ch&iacute;nh quyền bang Georgia, Nữ d&acirc;n biểu Stacey Abrams của bang Georgia v&agrave; Ch&iacute;nh quyền bang California.&nbsp;Sau hai ng&agrave;y, tức s&aacute;ng 4/8, bản kiến nghị đ&atilde; thu thập được gần 700 chữ k&yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Nhưng cuối c&ugrave;ng, họ đ&atilde; bỏ trốn với 36 triệu USD tiền của nh&agrave; đầu tư. Nạn nh&acirc;n của họ kh&ocirc;ng chỉ ở Việt Nam m&agrave; c&ograve;n ở Nhật, ch&acirc;u Phi. Nhiều người phải vay mượn, b&aacute;n nh&agrave; đất để đầu tư. V&igrave; vậy giờ họ mất tất cả v&agrave; thậm ch&iacute; c&oacute; ai đ&oacute; c&ograve;n tự tử&quot;, bản kiến nghị viết.Bản kiến nghị cho biết &ocirc;ng L&ecirc; Minh T&acirc;m th&agrave;nh lập Sky Mining, thu h&uacute;t được 5.000 nh&agrave; đầu tư v&agrave; b&aacute;n c&aacute;c g&oacute;i đ&agrave;o tiền ảo gi&aacute; từ 500 USD đến 5.000 USD. C&ocirc;ng ty sử dụng tiền của nh&agrave; đầu tư để mua m&aacute;y đ&agrave;o Bitcoin v&agrave; hứa sẽ chia lợi nhuận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nhà đầu tư Sky Mining ký tên kêu gọi Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm" src="/Content/editorimages/images/Le-Minh-Tam.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng&nbsp;L&ecirc; Minh T&acirc;m trong một buổi gặp gỡ nh&agrave; đầu tư v&agrave;o th&aacute;ng 4/2018.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cũng theo th&ocirc;ng tin của t&agrave;i khoản Doan Ngoc Anh, &ocirc;ng L&ecirc; Minh T&acirc;m đ&atilde; mua nh&agrave; ở San Jose (California) v&agrave; đang sống tại Atlanta (Georgia). Bản kiến nghị c&ograve;n đ&iacute;nh k&egrave;m ảnh hộ chiếu v&agrave; c&aacute;c li&ecirc;n kết b&agrave;i viết tố c&aacute;o &ocirc;ng L&ecirc; Minh T&acirc;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; trước đ&acirc;y từng c&oacute; những kiến nghị tr&ecirc;n&nbsp;<em>Change.org</em>&nbsp;được ch&iacute;nh phủ Mỹ xem x&eacute;t để thay đổi một v&agrave;i ch&iacute;nh s&aacute;ch. Tuy nhi&ecirc;n, website n&agrave;y cũng x&aacute;c nhận rằng đ&acirc;y chỉ l&agrave; địa chỉ thu thập chữ k&yacute; cho những thỉnh nguyện do người d&ugrave;ng tự tạo. Do đ&oacute;, đa phần kiến nghị thường chỉ c&oacute; gi&aacute; trị truyền th&ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau khi &ocirc;ng L&ecirc; Minh T&acirc;m biến mất h&ocirc;m 23/7, h&agrave;ng trăm nh&agrave; đầu tư đ&atilde; thực hiện nhiều động th&aacute;i với hy vọng &ocirc;ng T&acirc;m xuất hiện v&agrave; trả lại tiền. Ngo&agrave;i h&agrave;ng trăm đơn tố c&aacute;o được gửi đến C&ocirc;ng an quận Ph&uacute; Nhuận, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&ograve;n tập hợp thảo luận giải ph&aacute;p, số kh&aacute;c quyết liệt t&igrave;m c&aacute;ch li&ecirc;n hệ với 16 th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n lại v&agrave; chủ c&aacute;c xưởng của Sky Ming. Thậm ch&iacute;, c&oacute; người c&ograve;n viết &quot;t&acirc;m thư&quot; thuyết phục &ocirc;ng T&acirc;m. V&agrave; gần đ&acirc;y nhất l&agrave; k&yacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n bản kiến nghị tại&nbsp;<em>Change.org</em>.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuối th&aacute;ng 7, mạng x&atilde; hội c&ograve;n xuất hiện th&ocirc;ng tin t&agrave;i khoản v&iacute; Ethereum được cho l&agrave; của &ocirc;ng L&ecirc; Minh T&acirc;m đ&atilde; b&aacute;n ra tổng cộng 17.000 eth (gi&aacute; trị khoảng 173 tỷ đồng) v&agrave;o hai ng&agrave;y 29/7 v&agrave; 31/7.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t điều tra về kinh tế v&agrave; chức vụ (PC46) C&ocirc;ng an TP HCM, &ocirc;ng L&ecirc; Minh T&acirc;m đ&atilde; được x&aacute;c định xuất cảnh ng&agrave;y 22/7 từ s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất đến thủ đ&ocirc; Doha, Qatar. Chưa r&otilde; điểm đến cuối c&ugrave;ng của &ocirc;ng T&acirc;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, tại họp b&aacute;o Ch&iacute;nh phủ ng&agrave;y 1/8, trả lời c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan tới hệ thống đ&agrave;o tiền ảo Sky Mining bị sập v&agrave; &ocirc;ng chủ hệ thống n&agrave;y đang bỏ trốn, &ocirc;ng Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương cho biết, vụ việc n&agrave;y g&acirc;y tổn thất con số chưa ch&iacute;nh thức, gần 700 tỷ đồng.</span></span></p>

- Cơ hội phát triển startup game Việt cùng Google tại châu Á / Những nạn nhân đầu tiên trong cuộc chiến thương mại của ông Trump

Ngày 2/8, website chuyên tập hợp chữ ký hàng đầu thế giới Change.org, xuất hiện bản kiến nghị trục xuất Tổng giám đốc Sky Mining Lê Minh Tâm. Bản kiến nghị được tạo bởi tài khoản có tên Doan Ngoc Anh, mục tiêu gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chính quyền bang Georgia, Nữ dân biểu Stacey Abrams của bang Georgia và Chính quyền bang California. Sau hai ngày, tức sáng 4/8, bản kiến nghị đã thu thập được gần 700 chữ ký.

"Nhưng cuối cùng, họ đã bỏ trốn với 36 triệu USD tiền của nhà đầu tư. Nạn nhân của họ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Nhật, châu Phi. Nhiều người phải vay mượn, bán nhà đất để đầu tư. Vì vậy giờ họ mất tất cả và thậm chí có ai đó còn tự tử", bản kiến nghị viết.Bản kiến nghị cho biết ông Lê Minh Tâm thành lập Sky Mining, thu hút được 5.000 nhà đầu tư và bán các gói đào tiền ảo giá từ 500 USD đến 5.000 USD. Công ty sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua máy đào Bitcoin và hứa sẽ chia lợi nhuận.

Nhà đầu tư Sky Mining ký tên kêu gọi Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm

Ông Lê Minh Tâm trong một buổi gặp gỡ nhà đầu tư vào tháng 4/2018.

Cũng theo thông tin của tài khoản Doan Ngoc Anh, ông Lê Minh Tâm đã mua nhà ở San Jose (California) và đang sống tại Atlanta (Georgia). Bản kiến nghị còn đính kèm ảnh hộ chiếu và các liên kết bài viết tố cáo ông Lê Minh Tâm.

Dù trước đây từng có những kiến nghị trên Change.org được chính phủ Mỹ xem xét để thay đổi một vài chính sách. Tuy nhiên, website này cũng xác nhận rằng đây chỉ là địa chỉ thu thập chữ ký cho những thỉnh nguyện do người dùng tự tạo. Do đó, đa phần kiến nghị thường chỉ có giá trị truyền thông.

Sau khi ông Lê Minh Tâm biến mất hôm 23/7, hàng trăm nhà đầu tư đã thực hiện nhiều động thái với hy vọng ông Tâm xuất hiện và trả lại tiền. Ngoài hàng trăm đơn tố cáo được gửi đến Công an quận Phú Nhuận, các nhà đầu tư còn tập hợp thảo luận giải pháp, số khác quyết liệt tìm cách liên hệ với 16 thành viên còn lại và chủ các xưởng của Sky Ming. Thậm chí, có người còn viết "tâm thư" thuyết phục ông Tâm. Và gần đây nhất là ký tên trên bản kiến nghị tại Change.org.

Cuối tháng 7, mạng xã hội còn xuất hiện thông tin tài khoản ví Ethereum được cho là của ông Lê Minh Tâm đã bán ra tổng cộng 17.000 eth (giá trị khoảng 173 tỷ đồng) vào hai ngày 29/7 và 31/7.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP HCM, ông Lê Minh Tâm đã được xác định xuất cảnh ngày 22/7 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến thủ đô Doha, Qatar. Chưa rõ điểm đến cuối cùng của ông Tâm.

Trong khi đó, tại họp báo Chính phủ ngày 1/8, trả lời câu hỏi liên quan tới hệ thống đào tiền ảo Sky Mining bị sập và ông chủ hệ thống này đang bỏ trốn, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, vụ việc này gây tổn thất con số chưa chính thức, gần 700 tỷ đồng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin