Danh Bạ Việc Làm xin giới&nbs" /> Danh Bạ Việc Làm xin giới&nbs" /> Danh Bạ Việc Làm xin giới&nbs" />
Trang:

Nhà tuyển dụng làm gì để sàn lọc hồ sơ ứng tuyển hiệu quả nhất?

Thứ tư, 27/05/2020 | 15:35
Thứ tư, 16/07/2018 | 16:53

Nhà tuyển dụng làm gì để sàn lọc hồ sơ ứng tuyển hiệu quả nhất?

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Danh Bạ Việc L&agrave;m</strong>&nbsp;xin giới&nbsp;thiệu&nbsp;hai&nbsp;c&aacute;ch để c&oacute; thể gi&uacute;p bạn s&agrave;ng lọc hồ sơ ứng vi&ecirc;n một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; hiệu quả:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nhà tuyển dụng sàn lọc hồ sơ ứng tuyển" src="/Content/editorimages/images/nha-tuyen-dung-san-loc-ung-vien.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; tuyển dụng phải c&oacute; những&nbsp;ti&ecirc;u ch&iacute; ri&ecirc;ng để dựa v&agrave;o đ&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; ứng vi&ecirc;n nhanh nhất</span></span></em></p> <h5 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. X&aacute;c định r&otilde; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của bạn</strong></span></span></h5> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mỗi ứng vi&ecirc;n sẽ c&oacute; một bản CV ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c nhau về nội dung. Nhưng nếu nh&agrave; tuyển dụng phải nhận h&agrave;ng ngh&igrave;n CV chẳng hạn, th&igrave; l&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;o để c&oacute; thể xem qua hết m&agrave; kh&ocirc;ng bỏ s&oacute;t ứng vi&ecirc;n n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&igrave; vậy, nh&agrave; tuyển dụng phải c&oacute; những&nbsp;ti&ecirc;u ch&iacute; ri&ecirc;ng để dựa v&agrave;o đ&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; ứng vi&ecirc;n nhanh nhất. Mỗi ti&ecirc;u ch&iacute; được d&ugrave;ng cho từng vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc kh&aacute;c nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; thường được chia th&agrave;nh 3 phần:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>- Chuy&ecirc;n m&ocirc;n:</strong></em>&nbsp;Ứng vi&ecirc;n c&oacute; nền tảng đ&agrave;o tạo về chuy&ecirc;n m&ocirc;n cần thiết hay c&oacute; c&aacute;c chứng chỉ c&oacute; li&ecirc;n quan để c&oacute; thể th&agrave;nh c&ocirc;ng trong vai tr&ograve; c&ocirc;ng việc hay kh&ocirc;ng?</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><em>-&nbsp;Kinh nghiệm:</em> </strong>Họ c&oacute; từng l&agrave;m việc trong một lĩnh vực tương tự trước đ&acirc;y kh&ocirc;ng, hoặc họ c&oacute; cho thấy được qu&aacute; khứ th&agrave;nh c&ocirc;ng khi quản l&yacute; một ng&acirc;n quỹ tương tự?</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>- Th&aacute;i độ:</strong></em> Ứng vi&ecirc;n&nbsp;c&oacute; đưa ra được những v&iacute; dụ khi họ sử dụng c&aacute;c kỹ năng giao tiếp hay sự s&aacute;ng tạo&nbsp;trong một bối cảnh kinh doanh hay kh&ocirc;ng?</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một khi bạn đ&atilde; c&oacute; &yacute; tưởng về những g&igrave; bạn đang t&igrave;m kiếm, h&atilde;y xem lướt qua c&aacute;c CV v&agrave; dừng lại ở một v&agrave;i CV c&oacute; những điểm gần với ti&ecirc;u ch&iacute; của bạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nhà tuyển dụng sàn lọc hồ sơ ứng tuyển" src="/Content/editorimages/images/nha-tuyen-dung-san-loc.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bảng s&agrave;n lọc c&oacute; thể đơn giản hay phức tạp vị tr&iacute; ứng tuyển</span></span></em></p> <h5 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Ph&aacute;t triển&nbsp;một&nbsp;biểu mẫu đ&aacute;nh gi&aacute; s&agrave;ng lọc</strong></span></span></h5> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp;N&ecirc;n tạo ra cho m&igrave;nh một bảng biểu để bạn c&oacute; thể đ&aacute;nh dấu c&aacute;c ứng vi&ecirc;n khớp với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; đưa ra. Mỗi ti&ecirc;u ch&iacute; sẽ c&oacute; mức thang điểm từ 1 đến 10 điểm.&nbsp;Một khi bạn đ&atilde; đọc qua tất cả c&aacute;c CV v&agrave; cho điểm tất cả, cộng điểm mỗi cột v&agrave; bạn c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng nh&igrave;n thấy ứng vi&ecirc;n n&agrave;o đ&aacute;p ứng nhiều nhất những y&ecirc;u cầu của bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bảng s&agrave;n lọc c&oacute; thể đơn giản hay phức tạp t&ugrave;y theo khả năng ứng tuyển c&ocirc;ng việc v&agrave; s&aacute;ng tạo của bạn. Lưu &yacute; rằng những ti&ecirc;u ch&iacute; n&agrave;o bạn cảm thấy quan trọng th&igrave; h&atilde;y đ&aacute;nh dấu v&agrave; lựa chọn cho kỹ.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nếu thời gian v&agrave; nguồn lực cho ph&eacute;p, bạn n&ecirc;n l&agrave;m cho quy tr&igrave;nh n&agrave;y ho&agrave;n thiện hơn bằng c&aacute;ch nhờ một người kh&aacute;c trong ph&ograve;ng nh&acirc;n sự (người c&oacute; kinh nghiệm tuyển dụng) v&agrave; người quản l&yacute; của ph&ograve;ng ban đang cần tuyển nh&acirc;n vi&ecirc;n. Để từ đ&oacute; c&oacute; thể s&agrave;n lọc ứng vi&ecirc;n một c&aacute;ch hiệu quả nhất.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Một số bí quyết để bạn khoe tài một cách tinh tế trong buổi phỏng vấn / Cười mãn nguyện khi phỏng vấn xong. Nhưng "rớt" vì phỏng vấn quá tốt.

Danh Bạ Việc Làm xin giới thiệu hai cách để có thể giúp bạn sàng lọc hồ sơ ứng viên một cách nhanh chóng và hiệu quả:

Nhà tuyển dụng sàn lọc hồ sơ ứng tuyển

Nhà tuyển dụng phải có những tiêu chí riêng để dựa vào đó đánh giá ứng viên nhanh nhất

1. Xác định rõ các tiêu chí của bạn

Mỗi ứng viên sẽ có một bản CV hoàn toàn khác nhau về nội dung. Nhưng nếu nhà tuyển dụng phải nhận hàng nghìn CV chẳng hạn, thì làm cách nào để có thể xem qua hết mà không bỏ sót ứng viên nào.

Vì vậy, nhà tuyển dụng phải có những tiêu chí riêng để dựa vào đó đánh giá ứng viên nhanh nhất. Mỗi tiêu chí được dùng cho từng vị trí công việc khác nhau.

Các tiêu chí thường được chia thành 3 phần:

- Chuyên môn: Ứng viên có nền tảng đào tạo về chuyên môn cần thiết hay có các chứng chỉ có liên quan để có thể thành công trong vai trò công việc hay không?

- Kinh nghiệm: Họ có từng làm việc trong một lĩnh vực tương tự trước đây không, hoặc họ có cho thấy được quá khứ thành công khi quản lý một ngân quỹ tương tự?

- Thái độ: Ứng viên có đưa ra được những ví dụ khi họ sử dụng các kỹ năng giao tiếp hay sự sáng tạo trong một bối cảnh kinh doanh hay không?

Một khi bạn đã có ý tưởng về những gì bạn đang tìm kiếm, hãy xem lướt qua các CV và dừng lại ở một vài CV có những điểm gần với tiêu chí của bạn.

Nhà tuyển dụng sàn lọc hồ sơ ứng tuyển

Bảng sàn lọc có thể đơn giản hay phức tạp vị trí ứng tuyển

2. Phát triển một biểu mẫu đánh giá sàng lọc

 Nên tạo ra cho mình một bảng biểu để bạn có thể đánh dấu các ứng viên khớp với các tiêu chí mà mình đã đưa ra. Mỗi tiêu chí sẽ có mức thang điểm từ 1 đến 10 điểm. Một khi bạn đã đọc qua tất cả các CV và cho điểm tất cả, cộng điểm mỗi cột và bạn có thể nhanh chóng nhìn thấy ứng viên nào đáp ứng nhiều nhất những yêu cầu của bạn.

Bảng sàn lọc có thể đơn giản hay phức tạp tùy theo khả năng ứng tuyển công việc và sáng tạo của bạn. Lưu ý rằng những tiêu chí nào bạn cảm thấy quan trọng thì hãy đánh dấu và lựa chọn cho kỹ. 

Nếu thời gian và nguồn lực cho phép, bạn nên làm cho quy trình này hoàn thiện hơn bằng cách nhờ một người khác trong phòng nhân sự (người có kinh nghiệm tuyển dụng) và người quản lý của phòng ban đang cần tuyển nhân viên. Để từ đó có thể sàn lọc ứng viên một cách hiệu quả nhất.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin