"Hey Trần! Bạn tìm kiếm gì ngày hôm nay?", sau c" /> "Hey Trần! Bạn tìm kiếm gì ngày hôm nay?", sau c" /> "Hey Trần! Bạn tìm kiếm gì ngày hôm nay?", sau c" />
Trang:

Nhân viên ảo bán hàng online thay người thật ở Việt Nam

Thứ ba, 25/02/2020 | 18:35
Thứ ba, 18/07/2018 | 14:05

Nhân viên ảo bán hàng online thay người thật ở Việt Nam

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Hey Trần! Bạn t&igrave;m kiếm g&igrave; ng&agrave;y h&ocirc;m nay?&quot;, sau c&acirc;u hỏi kh&aacute; th&acirc;n thiện v&agrave; chỉn chu, hai lựa chọn lập tức hiện ra tr&ecirc;n khung tr&ograve; chuyện: &#39;Thời trang nam&#39;, &#39;Thời trang nữ&#39;. Đ&acirc;y l&agrave; một v&iacute; dụ m&agrave; người mua h&agrave;ng online ở Việt Nam đ&atilde; thường gặp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y tr&ograve; chuyện với văn phong lịch sự đ&oacute;ng khu&ocirc;n, c&acirc;u c&uacute; r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ c&atilde;i cọ. Đ&ocirc;i khi, họ trả lời kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan với những c&acirc;u hỏi cắt cớ của người mua. Đơn giản v&igrave; họ kh&ocirc;ng phải người thật, chỉ l&agrave; &#39;nh&acirc;n vi&ecirc;n ảo&#39;, l&agrave; nền tảng trả lời tự động qua c&aacute;c ứng dụng tr&ograve; chuyện trực tuyến.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giới c&ocirc;ng nghệ gọi nền tảng n&agrave;y l&agrave; chatbot. N&oacute; l&agrave; h&igrave;nh thức cơ bản của tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo (AI), hoạt động độc lập theo c&aacute;c kịch bản đ&atilde; được thiết lập trước. Do đ&oacute;, chatbot c&oacute; thể tự động trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi hoặc xử l&yacute; t&igrave;nh huống đ&atilde; được l&ecirc;n kịch bản. Phạm vi hoạt động v&agrave; sự th&ocirc;ng minh của chatbot phụ thuộc v&agrave;o khả năng của người c&agrave;i đặt n&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một loạt đơn vị ở Việt Nam, trải khắp c&aacute;c lĩnh vực đ&atilde; d&ugrave;ng chatbot như một giải ph&aacute;p tiết kiệm chi ph&iacute; nh&acirc;n sự m&agrave; chăm s&oacute;c được kh&aacute;ch h&agrave;ng suốt 24/7. FPT, Bitis, The Coffee House, Juno, Timo, Việt &Aacute; Bank.. l&agrave; một v&agrave;i v&iacute; dụ điển h&igrave;nh.&nbsp;Thậm ch&iacute;, c&ograve;n c&oacute; cả một hệ thống thẩm mỹ viện d&ugrave;ng chatbot để tư vấn hỗ trợ, một startup chatbot về gợi &yacute; địa điểm ăn uống mới ra đời. Một nh&agrave; ph&aacute;t triển chatbot lớn của Việt Nam từng tuy&ecirc;n bố nền tảng của họ đạt được 15.000 người d&ugrave;ng chỉ sau 2 th&aacute;ng ra mắt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại Vietnam Mobile Day 2018 mới đ&acirc;y, nhiều chuy&ecirc;n gia cho rằng sự tăng trưởng của chatbot đ&atilde; tạo n&ecirc;n nhiều t&aacute;c động t&iacute;ch cực tới doanh nghiệp, v&agrave; dự b&aacute;o sự b&ugrave;ng nổ của n&oacute; thời gian tới. L&yacute; do đầu ti&ecirc;n l&agrave; sự phổ biến của c&aacute;c nền tảng tr&ograve; chuyện trực tuyến (Messaging App) v&agrave; sự quen d&ugrave;ng n&oacute; của người Việt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giới marketing nhận x&eacute;t, xu hướng Messaging App l&agrave; một &ldquo;điểm s&aacute;ng&rdquo;, vượt l&ecirc;n c&aacute;c xu hướng đang c&oacute; kh&aacute;c trong tiếp thị trong năm nay. B&agrave; Nguyễn Thị Tr&agrave; My - Phụ tr&aacute;ch tiếp thị sản phẩm tại Zalo Business cho biết, tỷ lệ mở xem tin nhắn trực tuyến hiện nay l&agrave; 98% cao gấp 4,9 lần so với email.&nbsp;C&ograve;n theo &ocirc;ng Phạm Hải Văn &ndash; CEO của Haravan chi nh&aacute;nh ph&iacute;a Bắc, 85% người d&ugrave;ng đọc tin nhắn trực tuyến trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n, trong khi tỷ lệ n&agrave;y ở email l&agrave; 5-7%.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Nhân viên ảo bán hàng online" src="/Content/editorimages/images/ban-hang-online.gif" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Messaging Apps hiện nay đang ph&aacute;t triển vượt bậc, thậm ch&iacute; đ&atilde; vượt mạng x&atilde; hội để trở th&agrave;nh nền tảng tương t&aacute;c ch&iacute;nh&rdquo;, b&agrave; My tuy&ecirc;n bố.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về mặt c&ocirc;ng nghệ, tạo chatbot giờ kh&ocirc;ng qu&aacute; cao si&ecirc;u. Ngo&agrave;i m&atilde; nguồn mở,&nbsp;Microsoft, Google hay Facebook cũng cung cấp c&aacute;c nền tảng cho những nh&agrave; ph&aacute;t triển như&nbsp;API.AI của Google, Microsoft Bot Framework v&agrave; IBM Watson.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giới c&ocirc;ng nghệ lẫn kinh doanh đồng thuận rằng, tương lai để c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n ảo thay thế người thật trong chăm s&oacute;c v&agrave; b&aacute;n h&agrave;ng l&agrave; rất rộng mở, khi lượt người d&ugrave;ng Internet, điện thoại th&ocirc;ng minh tăng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Dương Th&agrave;nh Trung, chuy&ecirc;n gia của&nbsp; Nielsen cho biết, cả nước hiện c&oacute; khoảng 49,5 triệu thiết bị smartphone. Ước t&iacute;nh đến năm 2020 con số n&agrave;y sẽ tăng l&ecirc;n 58,4 triệu thiết bị.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hơn thế, Việt Nam đang nằm trong top những quốc gia c&oacute; số người sử dụng Internet cao nhất thế giới. T&iacute;nh đến năm 2020 sẽ c&oacute; hơn 55% người d&ugrave;ng Việt kết nối Internet.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute;, lượng người chỉ d&ugrave;ng điện thoại để kết nối Internet đặc biệt cao ở thế hệ Z (sinh năm 1996 &ndash; 2005). Việc bu&ocirc;n b&aacute;n, chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng qua c&aacute;c ứng dụng nhắn tin trực tuyến bằng người ảo chẳng kh&aacute;c g&igrave; &#39;c&aacute; gặp nước&#39;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo b&aacute;o c&aacute;o của Grand View Research, thị trường chatbot to&agrave;n cầu đạt gi&aacute; trị 190,8 triệu USD v&agrave;o năm 2016. B&aacute;o c&aacute;o dự b&aacute;o thị trường sẽ tăng đ&aacute;ng kể trong giai đoạn tiếp theo, v&igrave; nhu cầu tiết kiệm chi ph&iacute; nh&acirc;n lực của doanh nghiệp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những t&ecirc;n tuổi lớn đang tham gia v&agrave;o ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp n&agrave;y bao gồm Baidu, Poncho, Kik, WeChat, Varo Money Inc., Babylon Health, ReplyYes v&agrave; SRI International. Doanh nghiệp lớn l&agrave; nh&oacute;m đang d&ugrave;ng chatbot nhiều nhất. Tuy nhi&ecirc;n, dự b&aacute;o mức độ tăng trưởng sử dụng của nh&oacute;m doanh nghiệp vừa sẽ cao nhất trong giai đoạn tới.</span></span></p>

- Triệu phú ở Mỹ tin rằng 'Tiền mua được hạnh phúc' / Boeing nhận đơn hàng 4,7 tỷ USD từ hãng Logistics DHL

"Hey Trần! Bạn tìm kiếm gì ngày hôm nay?", sau câu hỏi khá thân thiện và chỉn chu, hai lựa chọn lập tức hiện ra trên khung trò chuyện: 'Thời trang nam', 'Thời trang nữ'. Đây là một ví dụ mà người mua hàng online ở Việt Nam đã thường gặp.

Những nhân viên này trò chuyện với văn phong lịch sự đóng khuôn, câu cú rõ ràng và không bao giờ cãi cọ. Đôi khi, họ trả lời không liên quan với những câu hỏi cắt cớ của người mua. Đơn giản vì họ không phải người thật, chỉ là 'nhân viên ảo', là nền tảng trả lời tự động qua các ứng dụng trò chuyện trực tuyến.

Giới công nghệ gọi nền tảng này là chatbot. Nó là hình thức cơ bản của trí tuệ nhân tạo (AI), hoạt động độc lập theo các kịch bản đã được thiết lập trước. Do đó, chatbot có thể tự động trả lời các câu hỏi hoặc xử lý tình huống đã được lên kịch bản. Phạm vi hoạt động và sự thông minh của chatbot phụ thuộc vào khả năng của người cài đặt nó.

Một loạt đơn vị ở Việt Nam, trải khắp các lĩnh vực đã dùng chatbot như một giải pháp tiết kiệm chi phí nhân sự mà chăm sóc được khách hàng suốt 24/7. FPT, Bitis, The Coffee House, Juno, Timo, Việt Á Bank.. là một vài ví dụ điển hình. Thậm chí, còn có cả một hệ thống thẩm mỹ viện dùng chatbot để tư vấn hỗ trợ, một startup chatbot về gợi ý địa điểm ăn uống mới ra đời. Một nhà phát triển chatbot lớn của Việt Nam từng tuyên bố nền tảng của họ đạt được 15.000 người dùng chỉ sau 2 tháng ra mắt.

Tại Vietnam Mobile Day 2018 mới đây, nhiều chuyên gia cho rằng sự tăng trưởng của chatbot đã tạo nên nhiều tác động tích cực tới doanh nghiệp, và dự báo sự bùng nổ của nó thời gian tới. Lý do đầu tiên là sự phổ biến của các nền tảng trò chuyện trực tuyến (Messaging App) và sự quen dùng nó của người Việt.

Giới marketing nhận xét, xu hướng Messaging App là một “điểm sáng”, vượt lên các xu hướng đang có khác trong tiếp thị trong năm nay. Bà Nguyễn Thị Trà My - Phụ trách tiếp thị sản phẩm tại Zalo Business cho biết, tỷ lệ mở xem tin nhắn trực tuyến hiện nay là 98% cao gấp 4,9 lần so với email. Còn theo ông Phạm Hải Văn – CEO của Haravan chi nhánh phía Bắc, 85% người dùng đọc tin nhắn trực tuyến trong ngày đầu tiên, trong khi tỷ lệ này ở email là 5-7%.

Nhân viên ảo bán hàng online

“Messaging Apps hiện nay đang phát triển vượt bậc, thậm chí đã vượt mạng xã hội để trở thành nền tảng tương tác chính”, bà My tuyên bố.

Về mặt công nghệ, tạo chatbot giờ không quá cao siêu. Ngoài mã nguồn mở, Microsoft, Google hay Facebook cũng cung cấp các nền tảng cho những nhà phát triển như API.AI của Google, Microsoft Bot Framework và IBM Watson.

Giới công nghệ lẫn kinh doanh đồng thuận rằng, tương lai để các nhân viên ảo thay thế người thật trong chăm sóc và bán hàng là rất rộng mở, khi lượt người dùng Internet, điện thoại thông minh tăng.

Ông Dương Thành Trung, chuyên gia của  Nielsen cho biết, cả nước hiện có khoảng 49,5 triệu thiết bị smartphone. Ước tính đến năm 2020 con số này sẽ tăng lên 58,4 triệu thiết bị.

Hơn thế, Việt Nam đang nằm trong top những quốc gia có số người sử dụng Internet cao nhất thế giới. Tính đến năm 2020 sẽ có hơn 55% người dùng Việt kết nối Internet.

Trong đó, lượng người chỉ dùng điện thoại để kết nối Internet đặc biệt cao ở thế hệ Z (sinh năm 1996 – 2005). Việc buôn bán, chăm sóc khách hàng qua các ứng dụng nhắn tin trực tuyến bằng người ảo chẳng khác gì 'cá gặp nước'.

Theo báo cáo của Grand View Research, thị trường chatbot toàn cầu đạt giá trị 190,8 triệu USD vào năm 2016. Báo cáo dự báo thị trường sẽ tăng đáng kể trong giai đoạn tiếp theo, vì nhu cầu tiết kiệm chi phí nhân lực của doanh nghiệp.

Những tên tuổi lớn đang tham gia vào ngành công nghiệp này bao gồm Baidu, Poncho, Kik, WeChat, Varo Money Inc., Babylon Health, ReplyYes và SRI International. Doanh nghiệp lớn là nhóm đang dùng chatbot nhiều nhất. Tuy nhiên, dự báo mức độ tăng trưởng sử dụng của nhóm doanh nghiệp vừa sẽ cao nhất trong giai đoạn tới.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin