Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có" /> Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có" /> Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có" />
Trang:

Nhân viên phục vụ - những kỹ năng cần biết khi ứng tuyển

Thứ ba, 26/05/2020 | 20:31
Thứ ba, 21/06/2018 | 20:45

Nhân viên phục vụ - những kỹ năng cần biết khi ứng tuyển

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&agrave;i viết dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n tổng quan trước khi ứng&nbsp;tuyển<strong> nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ</strong>. C&ugrave;ng đọc v&agrave; tham khảo nh&eacute;!!&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1.&nbsp;Nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ l&agrave; ai?&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ (Waiter/Waitress)&nbsp;l&agrave; một trong những người tiếp x&uacute;c với kh&aacute;ch nhiều nhất khi họ đến một nh&agrave; h&agrave;ng hay qu&aacute;n ăn. Hiểu một c&aacute;ch đơn giản th&igrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ sẽ l&agrave; người đợi kh&aacute;ch&nbsp;đến, order đồ ăn cho kh&aacute;ch,&nbsp;chuyển y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch xuống bếp v&agrave; mang đồ ăn l&ecirc;n cho họ.&nbsp;Với những người mới bắt đầu trong lĩnh vực nh&agrave; h&agrave;ng th&igrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ sẽ l&agrave; c&ocirc;ng việc đầu ti&ecirc;n m&agrave; chắc chắn ai cũng cần phải biết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nhân viên phục vụ" src="/Content/editorimages/images/ung-tuyen-nhan-vien-phuc-vu.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ l&agrave; người tiếp x&uacute;c với kh&aacute;ch h&agrave;ng nhiều nhất</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2.&nbsp;Nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ l&agrave;m những c&ocirc;ng việc g&igrave;?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&agrave;m một nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ, bạn sẽ phải đảm nhiệm một số c&ocirc;ng việc cụ thể sau đ&acirc;y:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Dọn dẹp, b&agrave;y biện những khu vực b&agrave;n/chỗ ngồi được giao phục vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Ch&agrave;o kh&aacute;ch h&agrave;ng, đưa ra thực đơn cho kh&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Trả lời những c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến thực đơn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Ghi y&ecirc;u cầu đồ ăn, thức uống m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng cần phục vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Kiểm tra order v&agrave; chuyển order đồ của kh&aacute;ch xuống bếp để bộ phận bếp thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Mang đồ ăn, thức uống đến cho kh&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu phục vụ từ kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Dọn dẹp sau khi kh&aacute;ch ăn xong ( b&agrave;n ăn, ch&eacute;n, ly, dao, dĩa&hellip;).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Sắp xếp chỗ ngồi v&agrave; ch&agrave;o đ&oacute;n những kh&aacute;ch h&agrave;ng mới đến.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nhân viên phục vụ" src="/Content/editorimages/images/nhan-vien-phuc-vu.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giao tiếp tốt, xử l&yacute; t&igrave;nh huống gọn g&agrave;ng l&agrave; kỹ năng m&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ cần c&oacute;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ cần kỹ năng g&igrave;?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>Kỹ năng giao tiếp</strong></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ gần như l&agrave; người tiếp x&uacute;c nhiều nhất với kh&aacute;ch h&agrave;ng.&nbsp;Khi phải tiếp x&uacute;c nhiều kh&aacute;ch như vậy th&igrave; kỹ năng giao tiếp l&agrave; điều bạn cần phải c&oacute;. Giao tiếp tốt, hiệu quả sẽ khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; cảm t&igrave;nh v&agrave; thiện cảm với bạn cũng như nh&agrave; h&agrave;ng/qu&aacute;n ăn. Đ&acirc;y cũng l&agrave; điều kiện khiến bạn dễ d&agrave;ng nhận được tiền boa của kh&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>Kỹ năng giải quyết vấn đề</strong></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một kỹ năng&nbsp;m&agrave; nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ thường hay thiếu đ&oacute; l&agrave; giải quyết vấn đề.&nbsp;Nếu c&oacute; thể tự m&igrave;nh giải quyết những vấn đề ph&aacute;t sinh bất ngờ một c&aacute;ch &ldquo;&ecirc;m đẹp&rdquo;, nhanh ch&oacute;ng th&igrave; bạn sẽ được đ&aacute;nh gi&aacute; cao hơn những nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ kh&aacute;c.&nbsp;Kh&ocirc;ng chỉ vậy, một người nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ c&oacute; t&agrave;i ăn n&oacute;i, giải quyết vấn đề sẽ l&agrave;m kh&aacute;ch cảm thấy được thoải m&aacute;i v&agrave; dễ chịu hơn rất nhiều. Đ&acirc;y cũng l&agrave; kỹ năng m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn rất muốn c&oacute; ở nh&acirc;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Ưu&nbsp;thế v&agrave; kh&oacute; khăn&nbsp;của c&ocirc;ng việc phục vụ l&agrave; g&igrave;?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>Ưu&nbsp;thế</strong></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">+ Gi&uacute;p kiếm th&ecirc;m thu nhập</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">+ Gi&uacute;p trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng của bản th&acirc;n ( giao tiếp, ngoại ngữ, ứng xử..)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">+ Gi&uacute;p mở rộng mối quan hệ</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>Kh&oacute; khăn</strong></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">+ Phải l&agrave;m theo ca k&iacute;p vất vả</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">+ Chịu &aacute;p lực từ ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; quản l&yacute;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5.&nbsp;T&igrave;m kiếm c&ocirc;ng việc phục vụ ở đ&acirc;u?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với thời đại ph&aacute;t triển của Internet ng&agrave;y nay, xu hướng t&igrave;m việc online đang được rất nhiều người lựa chọn. C&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng sẽ đăng tin l&ecirc;n những trang web tuyển dụng v&agrave; bạn c&oacute; thể t&igrave;m th&ecirc;m th&ocirc;ng tin, gửi hồ sơ nếu bạn muốn. Trang&nbsp;<em><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></em> l&agrave; một trong những k&ecirc;nh tuyển dụng việc l&agrave;m h&agrave;ng đầu hiện nay, cung cấp cho bạn những th&ocirc;ng tin việc l&agrave;m&nbsp;đang t&igrave;m&nbsp;một c&aacute;ch nhanh nhất, hiệu quả nhất.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Nhân viên văn phòng sẽ thất nghiệp trong thời đại công nghệ / Tìm kiếm việc làm trên kênh trực tuyến có những khó khăn gì?

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan trước khi ứng tuyển nhân viên phục vụ. Cùng đọc và tham khảo nhé!! 

1. Nhân viên phục vụ là ai? 

Nhân viên phục vụ (Waiter/Waitress) là một trong những người tiếp xúc với khách nhiều nhất khi họ đến một nhà hàng hay quán ăn. Hiểu một cách đơn giản thì nhân viên phục vụ sẽ là người đợi khách đến, order đồ ăn cho khách, chuyển yêu cầu của khách xuống bếp và mang đồ ăn lên cho họ. Với những người mới bắt đầu trong lĩnh vực nhà hàng thì nhân viên phục vụ sẽ là công việc đầu tiên mà chắc chắn ai cũng cần phải biết.

Nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ là người tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất

2. Nhân viên phục vụ làm những công việc gì?

Làm một nhân viên phục vụ, bạn sẽ phải đảm nhiệm một số công việc cụ thể sau đây:

– Dọn dẹp, bày biện những khu vực bàn/chỗ ngồi được giao phục vụ.

– Chào khách hàng, đưa ra thực đơn cho khách.

– Trả lời những câu hỏi liên quan đến thực đơn cho khách hàng.

– Ghi yêu cầu đồ ăn, thức uống mà khách hàng cần phục vụ.

– Kiểm tra order và chuyển order đồ của khách xuống bếp để bộ phận bếp thực hiện.

– Mang đồ ăn, thức uống đến cho khách.

– Đáp ứng yêu cầu phục vụ từ khách hàng.

– Dọn dẹp sau khi khách ăn xong ( bàn ăn, chén, ly, dao, dĩa…).

– Sắp xếp chỗ ngồi và chào đón những khách hàng mới đến.

Nhân viên phục vụ

Giao tiếp tốt, xử lý tình huống gọn gàng là kỹ năng mà nhân viên phục vụ cần có

3. Nhân viên phục vụ cần kỹ năng gì?

Kỹ năng giao tiếp

Nhân viên phục vụ gần như là người tiếp xúc nhiều nhất với khách hàng. Khi phải tiếp xúc nhiều khách như vậy thì kỹ năng giao tiếp là điều bạn cần phải có. Giao tiếp tốt, hiệu quả sẽ khiến khách hàng có cảm tình và thiện cảm với bạn cũng như nhà hàng/quán ăn. Đây cũng là điều kiện khiến bạn dễ dàng nhận được tiền boa của khách.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Một kỹ năng mà nhiều nhân viên phục vụ thường hay thiếu đó là giải quyết vấn đề. Nếu có thể tự mình giải quyết những vấn đề phát sinh bất ngờ một cách “êm đẹp”, nhanh chóng thì bạn sẽ được đánh giá cao hơn những nhân viên phục vụ khác. Không chỉ vậy, một người nhân viên phục vụ có tài ăn nói, giải quyết vấn đề sẽ làm khách cảm thấy được thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Đây cũng là kỹ năng mà các nhà hàng, quán ăn rất muốn có ở nhân viên của mình.

4. Ưu thế và khó khăn của công việc phục vụ là gì?

Ưu thế

+ Giúp kiếm thêm thu nhập

+ Giúp trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân ( giao tiếp, ngoại ngữ, ứng xử..)

+ Giúp mở rộng mối quan hệ

Khó khăn

+ Phải làm theo ca kíp vất vả

+ Chịu áp lực từ phía khách hàng và quản lý

5. Tìm kiếm công việc phục vụ ở đâu?

Với thời đại phát triển của Internet ngày nay, xu hướng tìm việc online đang được rất nhiều người lựa chọn. Các nhà tuyển dụng sẽ đăng tin lên những trang web tuyển dụng và bạn có thể tìm thêm thông tin, gửi hồ sơ nếu bạn muốn. Trang DanhBaViecLam.vn là một trong những kênh tuyển dụng việc làm hàng đầu hiện nay, cung cấp cho bạn những thông tin việc làm đang tìm một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin