Đoàn kiểm tra trên do Bộ Tài nguyên và Môi trư" /> Đoàn kiểm tra trên do Bộ Tài nguyên và Môi trư" /> Đoàn kiểm tra trên do Bộ Tài nguyên và Môi trư" />
Trang:

Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 bị Bộ Tài Nguyên và Môi trường kiểm tra

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:39
Thứ ba, 24/07/2018 | 21:14

Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 bị Bộ Tài Nguyên và Môi trường kiểm tra

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n kiểm tra tr&ecirc;n do Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường quyết định th&agrave;nh lập h&ocirc;m 17/7/2018. &Ocirc;ng&nbsp;Nguyễn Thế Đồng,&nbsp;Ph&oacute; tổng cục trưởng Tổng cục M&ocirc;i trường&nbsp;l&agrave;m trưởng đo&agrave;n kiểm tra Nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n 1.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Được biết đo&agrave;n c&oacute; 17 th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; giảng vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n gia, c&aacute;n bộ đến từ Đại học T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường TP HCM, Đại học B&aacute;ch khoa TP.HCM, Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ứng dụng m&ocirc;i trường Hoa Lư, Viện nhiệt đới m&ocirc;i trường TP HCM, Cục bảo vệ m&ocirc;i trường miền Nam, Vụ thẩm định đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường, Vụ Quản l&yacute; chất thải, Tổng cục M&ocirc;i trường Việt Nam v&agrave; đại diện c&aacute;c bộ ng&agrave;nh gồm C&ocirc;ng Thương, Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Sở C&ocirc;ng Thương B&igrave;nh Thuận, Ph&ograve;ng cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng chống tội phạm về m&ocirc;i trường PC49 v&agrave; đại diện của UBND huyện Tuy Phong, B&igrave;nh Định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, đo&agrave;n kiểm tra c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của đại diện thuộc c&aacute;c đơn vị đo đạc, lấy mẫu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u m&ocirc;i trường thuộc Viện H&agrave;n l&acirc;m Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Kiểm tra Nhiệt điện Vĩnh Tân 1" src="/Content/editorimages/images/nhiet-dien-Vinh-Tan-1.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc th&agrave;nh lập Đo&agrave;n kiểm tra được cho l&agrave; xuất ph&aacute;t từ hồ sơ kiến nghị của ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty TNHH Điện lực Vĩnh T&acirc;n I với mong muốn kiểm tra x&aacute;c nhận ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh bảo vệ m&ocirc;i trường dự &aacute;n.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Được biết v&agrave;i ng&agrave;y sau khi đo&agrave;n kiểm tra được th&agrave;nh lập, mạng x&atilde; hội xuất hiện v&agrave; lan truyền một clip ghi cảnh cột kh&oacute;i đen bốc cao h&agrave;ng chục m&eacute;t được cho l&agrave; từ ống kh&oacute;i của nh&agrave; m&aacute;y Nhiệt Điện Vĩnh T&acirc;n I ở huyện Tuy Phong, B&igrave;nh Thuận.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 22/7, một đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c li&ecirc;n ng&agrave;nh gồm c&aacute;c đại diện Chi cục Bảo vệ M&ocirc;i trường, Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng chống Tội phạm về M&ocirc;i trường (PC49), UBND huyện Tuy Phong v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan &ldquo;đ&atilde; lập tức đến kiểm tra&rdquo; nh&agrave; m&aacute;y Nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n I. Tuy nhi&ecirc;n, đến nay kết quả kiểm tra vẫn chưa được c&ocirc;ng khai.</span></span></p>

- Đa số người Nga cho rằng Mỹ hay ‘xía’ vào nội bộ của nước khác / Xử lý 12 dự án thua lỗ ngành công thương đã đến đâu?

Đoàn kiểm tra trên do Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập hôm 17/7/2018. Ông Nguyễn Thế Đồng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường làm trưởng đoàn kiểm tra Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Được biết đoàn có 17 thành viên là giảng viên, chuyên gia, cán bộ đến từ Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng môi trường Hoa Lư, Viện nhiệt đới môi trường TP HCM, Cục bảo vệ môi trường miền Nam, Vụ thẩm định đánh giá tác động môi trường, Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường Việt Nam và đại diện các bộ ngành gồm Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương Bình Thuận, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường PC49 và đại diện của UBND huyện Tuy Phong, Bình Định.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn có sự tham gia của đại diện thuộc các đơn vị đo đạc, lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kiểm tra Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Việc thành lập Đoàn kiểm tra được cho là xuất phát từ hồ sơ kiến nghị của chính Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân I với mong muốn kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án.

Được biết vài ngày sau khi đoàn kiểm tra được thành lập, mạng xã hội xuất hiện và lan truyền một clip ghi cảnh cột khói đen bốc cao hàng chục mét được cho là từ ống khói của nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân I ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Sáng 22/7, một đoàn công tác liên ngành gồm các đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng chống Tội phạm về Môi trường (PC49), UBND huyện Tuy Phong và các đơn vị liên quan “đã lập tức đến kiểm tra” nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân I. Tuy nhiên, đến nay kết quả kiểm tra vẫn chưa được công khai.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin