Một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh ở đây cho biết ít n" /> Một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh ở đây cho biết ít n" /> Một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh ở đây cho biết ít n" />
Trang:

Nhiều doanh nghiệp Việt thiệt hại vì sự cố vỡ đập ở Lào

Thứ ba, 25/02/2020 | 07:02
Thứ ba, 25/07/2018 | 21:42

Nhiều doanh nghiệp Việt thiệt hại vì sự cố vỡ đập ở Lào

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh ở đ&acirc;y cho biết &iacute;t nhiều chịu thiệt hại về kinh tế&nbsp;trước mắt chưa c&oacute; thiệt hại về người.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ph&oacute; gi&aacute;m đốc kinh doanh tại Attapeu của Tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghiệp Viễn th&ocirc;ng Qu&acirc;n đội Việt Nam Viettel - Đặng Quang Hiếu cho biết: &ldquo;Theo thống k&ecirc; sơ bộ c&oacute; 4 trạm thu ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n của Sanamsay đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n bị t&ecirc; liệt. C&aacute;c thiết bị trong 4 trạm n&agrave;y đều kh&ocirc;ng thể hoạt động. C&ograve;n 2 trạm nữa đang nằm trọn vẹn trong v&ugrave;ng bị chia cắt. V&igrave; nước d&acirc;ng cao qu&aacute; nhanh, ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn chưa thể tiếp cận được&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong số c&aacute;c nh&agrave; thầu quốc tế tham gia v&agrave;o dự &aacute;n thuỷ điệnXe Pian-Xe Namnoy c&oacute; một doanh nghiệp Việt Nam l&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần X&acirc;y dựng v&agrave; nh&acirc;n lực Việt Nam (CMVietnam) với vai tr&ograve;&nbsp;thầu phụ. Tuy nhi&ecirc;n, theo &ocirc;ng Phạm Minh Ph&uacute;c - Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty CMVietnam,&nbsp;sự cố vỡ đập phụ của cụm đầu mối kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan tới hạng mục m&agrave; c&ocirc;ng ty nhận thi c&ocirc;ng. Hiện doanh nghiệp n&agrave;y thi c&ocirc;ng 2 g&oacute;i thầu (g&oacute;i số 9 v&agrave; 3) tại dự &aacute;n thuỷ điện Xe Pian-Xe Namnoy, v&agrave; l&agrave; nh&agrave; thầu phụ của SK Engineering &amp; Construction (H&agrave;n Quốc).Tổng gi&aacute; trị c&aacute;c g&oacute;i thầu m&agrave; CMVietnam đang thực hiện tại dự &aacute;n n&agrave;y khoảng 385 tỷ đồng, gồm thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng nh&agrave; m&aacute;y, đường ống &aacute;p lực v&agrave; trạm ph&acirc;n phối điện v&agrave; hệ thống cơ điện (điều h&ograve;a, th&ocirc;ng gi&oacute;, ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y, hệ thống th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc&hellip;).C&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng c&aacute;c g&oacute;i thầu n&agrave;y đ&atilde; cơ bản ho&agrave;n thiện&nbsp;v&agrave; chuẩn bị b&agrave;n giao.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng b&aacute;o mới nhất của Tập đo&agrave;n Ho&agrave;ng Anh Gia Lai th&igrave; cho biết, c&oacute; thiệt hại về hoạt động đầu tư v&agrave; kinh doanh của dự &aacute;n tại Attapeu, nhưng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể; kh&ocirc;ng c&oacute; thiệt hại về người.Tuy kh&ocirc;ng bị thiệt hại v&agrave; ảnh hưởng trực tiếp, song l&atilde;nh đạo doanh nghiệp n&agrave;y cho hay, do ảnh hưởng của thời tiết v&agrave; lưu lượng nước về lớn n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c b&agrave;n giao của doanh nghiệp cho tổng thầu c&oacute; thể bị ảnh hưởng v&agrave;i th&aacute;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">S&aacute;ng sớm h&ocirc;m nay (25/7) &ocirc;ng Đo&agrave;n Nguy&ecirc;n Đức, Chủ tịch Tập đo&agrave;n đ&atilde; điều trực thăng v&agrave;o v&ugrave;ng &quot;rốn&quot; lũ để cứu c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n bị mắc kẹt. Dự kiến chiều nay, m&aacute;y bay trực thăng sẽ đưa to&agrave;n bộ 26 người gồm 24 c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n đang l&agrave;m việc tại N&ocirc;ng trường 12, C&ocirc;ng ty Đại Thắng (c&ocirc;ng ty con của HAGL) v&agrave; 2 trẻ em l&agrave; con em của nh&acirc;n vi&ecirc;n đang bị mắc kẹt trong khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an to&agrave;n.Ho&agrave;ng Anh Gia Lai l&agrave; một trong những doanh nghiệp đầu tư quy m&ocirc; lớn tại tỉnh Attapeu. Tập đo&agrave;n n&agrave;y đ&atilde; trồng 17.000 ha cao su tại đ&acirc;y; c&oacute; một dự &aacute;n thủy điện nằm ở ph&iacute;a T&acirc;y Trường Sơn, c&aacute;ch đập thủy điện bị vỡ khoảng 200 km; một n&ocirc;ng trại c&acirc;y giống quy m&ocirc; nhỏ của C&ocirc;ng ty Đại Thắng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dự &aacute;n thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy do c&ocirc;ng ty PNPC của L&agrave;o thi c&ocirc;ng, gồm ba con đập nằm tr&ecirc;n c&aacute;c nh&aacute;nh của s&ocirc;ng Mekong. C&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; tổng kinh ph&iacute; 1,02 tỷ USD, được khởi c&ocirc;ng từ th&aacute;ng 2/2013, đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh 90% v&agrave; dự kiến đi v&agrave;o hoạt động từ năm 2019. Nh&agrave; m&aacute;y c&oacute; c&ocirc;ng suất thiết kế 410 megawatt, trong đ&oacute; 90% điện sẽ được xuất khẩu cho Th&aacute;i Lan, phần c&ograve;n lại h&ograve;a v&agrave;o lưới điện địa phương.Đập phụ bị vỡ l&agrave; một phần của một mạng lưới gồm ba đập ch&iacute;nh v&agrave; 5 đập phụ trong dự &aacute;n đập thủy điện XePian - Xe Namnoy do c&aacute;c nh&agrave; thầu Th&aacute;i Lan, H&agrave;n Quốc v&agrave; L&agrave;o phụ tr&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Doanh nghiệp Việt chịu thiệt hại vì vỡ đập ở Lào" src="/Content/editorimages/images/vo-dap-Lao.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chủ thầu H&agrave;n Quốc SK Engineering &amp; Construction cho biết vết nứt đầu ti&ecirc;n được ph&aacute;t hiện tr&ecirc;n đập v&agrave;o ng&agrave;y 22/7.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Cục Đầu tư nước ngo&agrave;i (Bộ Kế hoạch &amp; Đầu tư), Việt Nam hiện c&oacute; 280 dự &aacute;n đầu tư tại L&agrave;o, với tổng vốn 5,1 tỷ USD. Ri&ecirc;ng tại tỉnh Attapeu c&oacute; 17 dự &aacute;n, tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ USD tập trung chủ yếu trong lĩnh vực n&ocirc;ng, l&acirc;m nghiệp, năng lượng, chế biến, chế tạo v&agrave; khai kho&aacute;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lĩnh vực thủy điện đang triển khai 5 dự &aacute;n tại L&agrave;o với tổng c&ocirc;ng suất 803 MW, tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Trong số n&agrave;y một dự &aacute;n đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động, sản xuất điện; 5 dự &aacute;n đang trong giai đoạn x&acirc;y dựng hoặc nghi&ecirc;n cứu khả thi, đ&agrave;m ph&aacute;n hợp đồng ph&aacute;t triển dự &aacute;nvới Ch&iacute;nh phủ L&agrave;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ri&ecirc;ng tại tỉnh Attapeu c&oacute; 3 dự &aacute;n thủy điện của Việt Nam gồm Xekaman 1, Nậm C&ocirc;ng 2 v&agrave; Nậm C&ocirc;ng 3, với tổng c&ocirc;ng suất 432 MW, vốn đầu tư 704 triệu USD. Trong đ&oacute; dự &aacute;n Nậm C&ocirc;ng 2 v&agrave; 3 đang trong giai đoạn x&acirc;y dựng.</span></span></p>

- Vỡ đập ở Lào đã phát hiện có 26 người chết và nhiều người bị thương / Mỹ xác nhận hiện tại chưa hợp tác quân sự với Nga tại Syria

Một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh ở đây cho biết ít nhiều chịu thiệt hại về kinh tế trước mắt chưa có thiệt hại về người.

Phó giám đốc kinh doanh tại Attapeu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Nam Viettel - Đặng Quang Hiếu cho biết: “Theo thống kê sơ bộ có 4 trạm thu phát sóng trên địa bàn của Sanamsay đã hoàn toàn bị tê liệt. Các thiết bị trong 4 trạm này đều không thể hoạt động. Còn 2 trạm nữa đang nằm trọn vẹn trong vùng bị chia cắt. Vì nước dâng cao quá nhanh, chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận được”.

Trong số các nhà thầu quốc tế tham gia vào dự án thuỷ điệnXe Pian-Xe Namnoy có một doanh nghiệp Việt Nam là Công ty cổ phần Xây dựng và nhân lực Việt Nam (CMVietnam) với vai trò thầu phụ. Tuy nhiên, theo ông Phạm Minh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty CMVietnam, sự cố vỡ đập phụ của cụm đầu mối không liên quan tới hạng mục mà công ty nhận thi công. Hiện doanh nghiệp này thi công 2 gói thầu (gói số 9 và 3) tại dự án thuỷ điện Xe Pian-Xe Namnoy, và là nhà thầu phụ của SK Engineering & Construction (Hàn Quốc).Tổng giá trị các gói thầu mà CMVietnam đang thực hiện tại dự án này khoảng 385 tỷ đồng, gồm thi công xây dựng nhà máy, đường ống áp lực và trạm phân phối điện và hệ thống cơ điện (điều hòa, thông gió, phòng cháy, chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc…).Công tác thi công các gói thầu này đã cơ bản hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao.

Thông báo mới nhất của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thì cho biết, có thiệt hại về hoạt động đầu tư và kinh doanh của dự án tại Attapeu, nhưng không đáng kể; không có thiệt hại về người.Tuy không bị thiệt hại và ảnh hưởng trực tiếp, song lãnh đạo doanh nghiệp này cho hay, do ảnh hưởng của thời tiết và lưu lượng nước về lớn nên công tác bàn giao của doanh nghiệp cho tổng thầu có thể bị ảnh hưởng vài tháng.

Sáng sớm hôm nay (25/7) ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn đã điều trực thăng vào vùng "rốn" lũ để cứu các công nhân bị mắc kẹt. Dự kiến chiều nay, máy bay trực thăng sẽ đưa toàn bộ 26 người gồm 24 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Nông trường 12, Công ty Đại Thắng (công ty con của HAGL) và 2 trẻ em là con em của nhân viên đang bị mắc kẹt trong khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.Hoàng Anh Gia Lai là một trong những doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn tại tỉnh Attapeu. Tập đoàn này đã trồng 17.000 ha cao su tại đây; có một dự án thủy điện nằm ở phía Tây Trường Sơn, cách đập thủy điện bị vỡ khoảng 200 km; một nông trại cây giống quy mô nhỏ của Công ty Đại Thắng.

Dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy do công ty PNPC của Lào thi công, gồm ba con đập nằm trên các nhánh của sông Mekong. Công trình có tổng kinh phí 1,02 tỷ USD, được khởi công từ tháng 2/2013, đã hoàn thành 90% và dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2019. Nhà máy có công suất thiết kế 410 megawatt, trong đó 90% điện sẽ được xuất khẩu cho Thái Lan, phần còn lại hòa vào lưới điện địa phương.Đập phụ bị vỡ là một phần của một mạng lưới gồm ba đập chính và 5 đập phụ trong dự án đập thủy điện XePian - Xe Namnoy do các nhà thầu Thái Lan, Hàn Quốc và Lào phụ trách.

Doanh nghiệp Việt chịu thiệt hại vì vỡ đập ở Lào

Chủ thầu Hàn Quốc SK Engineering & Construction cho biết vết nứt đầu tiên được phát hiện trên đập vào ngày 22/7.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), Việt Nam hiện có 280 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn 5,1 tỷ USD. Riêng tại tỉnh Attapeu có 17 dự án, tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ USD tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, năng lượng, chế biến, chế tạo và khai khoáng.

Lĩnh vực thủy điện đang triển khai 5 dự án tại Lào với tổng công suất 803 MW, tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Trong số này một dự án đã đi vào hoạt động, sản xuất điện; 5 dự án đang trong giai đoạn xây dựng hoặc nghiên cứu khả thi, đàm phán hợp đồng phát triển dự ánvới Chính phủ Lào.

Riêng tại tỉnh Attapeu có 3 dự án thủy điện của Việt Nam gồm Xekaman 1, Nậm Công 2 và Nậm Công 3, với tổng công suất 432 MW, vốn đầu tư 704 triệu USD. Trong đó dự án Nậm Công 2 và 3 đang trong giai đoạn xây dựng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin