Lou Jing lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Fordham trước khi hoàn tất một khoá nghiên cứu tại Viện Sức khoẻ Quốc gia Mỹ. Fr" /> Lou Jing lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Fordham trước khi hoàn tất một khoá nghiên cứu tại Viện Sức khoẻ Quốc gia Mỹ. Fr" /> Lou Jing lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Fordham trước khi hoàn tất một khoá nghiên cứu tại Viện Sức khoẻ Quốc gia Mỹ. Fr" />
Trang:

Nhờ dược phẩm mà hàng loạt người Trung Quốc thành tỷ phú

Thứ ba, 25/02/2020 | 07:01
Thứ ba, 03/06/2018 | 15:31

Nhờ dược phẩm mà hàng loạt người Trung Quốc thành tỷ phú

<p><span style="font-size:14px">Lou Jing lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Fordham trước khi ho&agrave;n tất một kho&aacute; nghi&ecirc;n cứu tại Viện Sức khoẻ Quốc gia Mỹ. Frank Zhang lại lấy bằng tại Đại học Duke trước khi đến New Jersey l&agrave;m việc cho Tập đo&agrave;n Schering-Plough. Cả hai dường như chẳng c&oacute; mấy điểm chung ngo&agrave;i việc c&ugrave;ng học tại Mỹ. Tuy nhi&ecirc;n, họ lại nằm trong nh&oacute;m &iacute;t nhất 15 người đ&atilde; th&agrave;nh tỷ ph&uacute; nhờ ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp dược phẩm đang ph&aacute;t triển tại qu&ecirc; nh&agrave;. Trung Quốc hiện l&agrave; nước c&oacute; ng&agrave;nh dược phẩm lớn nh&igrave; thế giới, khi giới chức tăng cường c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch đẩy nhanh tốc độ cấp ph&eacute;p thuốc.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="tỷ phú trung quốc nhờ dược phẩm" src="/Content/editorimages/images/t%e1%bb%b7-ph%c3%ba-trung-qu%e1%bb%91c.gif" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>D&acirc;n số gi&agrave; ho&aacute;, chi ph&iacute; y tế tăng v&agrave; h&agrave;ng loạt ch&iacute;nh s&aacute;ch cải tổ với ng&agrave;nh n&agrave;y l&agrave; t&aacute;c nh&acirc;n ch&iacute;nh&nbsp;người Trung Quốc th&agrave;nh tỷ ph&uacute;.</em></p> <p><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, Zhang l&agrave; Chủ tịch ki&ecirc;m CEO GenScript Biotech - c&ocirc;ng ty đầu ti&ecirc;n được Ch&iacute;nh phủ Trung Quốc cấp ph&eacute;p thử nghiệm tr&ecirc;n người một phương ph&aacute;p điều trị ung thư. Cổ phiếu h&atilde;ng n&agrave;y đ&atilde; tăng hơn gấp đ&ocirc;i kể từ th&aacute;ng 12 năm ngo&aacute;i - thời điểm th&ocirc;ng b&aacute;o n&agrave;y ph&aacute;t ra. Với 21% cổ phần, t&agrave;i sản của Zhang hiện l&agrave; 1,3 tỷ USD.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Zhang năm nay 53 tuổi, th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty tại New Jersey năm 2002. Họ đang c&acirc;n nhắc ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n Nasdaq hoặc Hong Kong trong 3 năm tới cho Nanjing Legend Biotech - c&ocirc;ng ty con sản xuất thuốc trị ung thư.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Từ đầu năm, cổ phiếu GenScript đ&atilde; tăng 43%. C&ograve;n cổ phiếu 3SBio tăng 44%.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;Ng&agrave;nh chăm s&oacute;c sức khoẻ đang c&oacute; tốc độ tăng trưởng vững chắc cả về doanh thu v&agrave; lợi nhuận, đứng đầu so với tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh kh&aacute;c&quot;, Zhang Jialin - nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch tại ICBC International nhận định, &quot;C&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch thuận lợi đang được thực hiện sẽ tăng tốc kiểm duyệt v&agrave; cấp ph&eacute;p thuốc&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Lou năm nay 55 tuổi v&agrave; l&agrave; chủ tịch 3SBio. &Ocirc;ng sở hữu 26% h&atilde;ng dược phẩm n&agrave;y, cả trực tiếp cũng như th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng ty điều h&agrave;nh chung với vợ v&agrave; cha m&igrave;nh. Theo Bloomberg Billionaires Index, &ocirc;ng hiện c&oacute; t&agrave;i sản 1,8 tỷ USD.</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&agrave;i sản của Lou đ&atilde; tăng hơn 30 lần trong 5 năm qua, sau khi Lou r&uacute;t ni&ecirc;m yết khỏi s&agrave;n Nasdaq (Mỹ) v&agrave; quay về qu&ecirc; nh&agrave; năm 2013. Thị gi&aacute; của c&ocirc;ng ty khi ấy chỉ l&agrave; 392 triệu USD. 2 năm sau đ&oacute;, h&atilde;ng chuy&ecirc;n sản xuất thuốc trị ung thư v&uacute; v&agrave; giảm tiểu cầu miễn dịch n&agrave;y đ&atilde; ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n Hong Kong. Ng&agrave;y nay, họ được định gi&aacute; khoảng 7,2 tỷ USD.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;V&igrave; cấu tr&uacute;c gi&agrave; ho&aacute; v&agrave; chi ph&iacute; y tế ng&agrave;y c&agrave;ng tăng, ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm thấy m&igrave;nh đang l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty hưởng lợi nhất từ xu hướng n&agrave;y&quot;, Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh của 3SBio - Bo Tan cho biết tr&ecirc;n Bloomberg.Quốc gia đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất thế giới đang gặp vấn đề về gi&agrave; ho&aacute;. Li&ecirc;n hợp Quốc ước t&iacute;nh số người từ 65 tuổi trở l&ecirc;n tại Trung Quốc sẽ vượt số người từ 14 tuổi trở xuống v&agrave;o năm 2030.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Doanh thu h&atilde;ng&nbsp;Chongqing Zhifei Biological Products&nbsp;đ&atilde; tăng gấp 3 trong năm 2017 so với năm trước đ&oacute;. Gi&aacute; cổ phiếu th&igrave; tăng hơn 65% năm nay, khi Ch&iacute;nh phủ Trung Quốc dọn đường cho họ b&aacute;n một loại vaccine HPV hợp t&aacute;c với Merck &amp; Co. Việc n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p chủ tịch Jiang Rensheng lọt top 500 người gi&agrave;u nhất thế giới với 4,7 tỷ USD.&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;nh chăm s&oacute;c sức khoẻ tại Trung Quốc đang b&ugrave;ng nổ. Doanh thu ng&agrave;nh n&agrave;y đ&atilde; &nbsp;tăng 26% năm ngo&aacute;i, t&iacute;nh tr&ecirc;n 253 h&atilde;ng c&ocirc;ng nghệ sinh học v&agrave; dược phẩm được Bloomberg theo d&otilde;i.</span></strong></p>

- Những tư duy khác biệt của các tỷ phú để đạt được thành công. / Các trạm thu phí BOT có thể đổi tên ngoại trừ tên "Trạm thu giá"

Lou Jing lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Fordham trước khi hoàn tất một khoá nghiên cứu tại Viện Sức khoẻ Quốc gia Mỹ. Frank Zhang lại lấy bằng tại Đại học Duke trước khi đến New Jersey làm việc cho Tập đoàn Schering-Plough. Cả hai dường như chẳng có mấy điểm chung ngoài việc cùng học tại Mỹ. Tuy nhiên, họ lại nằm trong nhóm ít nhất 15 người đã thành tỷ phú nhờ ngành công nghiệp dược phẩm đang phát triển tại quê nhà. Trung Quốc hiện là nước có ngành dược phẩm lớn nhì thế giới, khi giới chức tăng cường các chính sách đẩy nhanh tốc độ cấp phép thuốc.

tỷ phú trung quốc nhờ dược phẩm

Dân số già hoá, chi phí y tế tăng và hàng loạt chính sách cải tổ với ngành này là tác nhân chính người Trung Quốc thành tỷ phú.

Trong khi đó, Zhang là Chủ tịch kiêm CEO GenScript Biotech - công ty đầu tiên được Chính phủ Trung Quốc cấp phép thử nghiệm trên người một phương pháp điều trị ung thư. Cổ phiếu hãng này đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 12 năm ngoái - thời điểm thông báo này phát ra. Với 21% cổ phần, tài sản của Zhang hiện là 1,3 tỷ USD.

Zhang năm nay 53 tuổi, thành lập công ty tại New Jersey năm 2002. Họ đang cân nhắc niêm yết trên sàn Nasdaq hoặc Hong Kong trong 3 năm tới cho Nanjing Legend Biotech - công ty con sản xuất thuốc trị ung thư.

Từ đầu năm, cổ phiếu GenScript đã tăng 43%. Còn cổ phiếu 3SBio tăng 44%.

"Ngành chăm sóc sức khoẻ đang có tốc độ tăng trưởng vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận, đứng đầu so với tất cả các ngành khác", Zhang Jialin - nhà phân tích tại ICBC International nhận định, "Các chính sách thuận lợi đang được thực hiện sẽ tăng tốc kiểm duyệt và cấp phép thuốc".

Lou năm nay 55 tuổi và là chủ tịch 3SBio. Ông sở hữu 26% hãng dược phẩm này, cả trực tiếp cũng như thông qua công ty điều hành chung với vợ và cha mình. Theo Bloomberg Billionaires Index, ông hiện có tài sản 1,8 tỷ USD.

Tài sản của Lou đã tăng hơn 30 lần trong 5 năm qua, sau khi Lou rút niêm yết khỏi sàn Nasdaq (Mỹ) và quay về quê nhà năm 2013. Thị giá của công ty khi ấy chỉ là 392 triệu USD. 2 năm sau đó, hãng chuyên sản xuất thuốc trị ung thư vú và giảm tiểu cầu miễn dịch này đã niêm yết trên sàn Hong Kong. Ngày nay, họ được định giá khoảng 7,2 tỷ USD.

"Vì cấu trúc già hoá và chi phí y tế ngày càng tăng, chúng tôi cảm thấy mình đang là một trong những công ty hưởng lợi nhất từ xu hướng này", Giám đốc tài chính của 3SBio - Bo Tan cho biết trên Bloomberg.Quốc gia đông dân nhất thế giới đang gặp vấn đề về già hoá. Liên hợp Quốc ước tính số người từ 65 tuổi trở lên tại Trung Quốc sẽ vượt số người từ 14 tuổi trở xuống vào năm 2030.

Doanh thu hãng Chongqing Zhifei Biological Products đã tăng gấp 3 trong năm 2017 so với năm trước đó. Giá cổ phiếu thì tăng hơn 65% năm nay, khi Chính phủ Trung Quốc dọn đường cho họ bán một loại vaccine HPV hợp tác với Merck & Co. Việc này đã giúp chủ tịch Jiang Rensheng lọt top 500 người giàu nhất thế giới với 4,7 tỷ USD. 

Ngành chăm sóc sức khoẻ tại Trung Quốc đang bùng nổ. Doanh thu ngành này đã  tăng 26% năm ngoái, tính trên 253 hãng công nghệ sinh học và dược phẩm được Bloomberg theo dõi.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)