Ngày 8/6, ứng dụng xe công nghệ ABER (Absolute Driver - Tài xế ho" /> Ngày 8/6, ứng dụng xe công nghệ ABER (Absolute Driver - Tài xế ho" /> Ngày 8/6, ứng dụng xe công nghệ ABER (Absolute Driver - Tài xế ho" />
Trang:

Nhóm kĩ sư Việt ra mắt ứng dụng gọi xe công nghệ ABER

Thứ ba, 25/02/2020 | 19:57
Thứ ba, 10/06/2018 | 12:49

Nhóm kĩ sư Việt ra mắt ứng dụng gọi xe công nghệ ABER

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 8/6, ứng dụng xe c&ocirc;ng nghệ ABER (Absolute Driver - T&agrave;i xế ho&agrave;n hảo), đ&atilde; ch&iacute;nh thức ra mắt tại TP HCM. ABER được ph&aacute;t triển bởi nh&oacute;m kỹ sư 8X, 9X người Việt du học tại Đức.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">ABER sẽ tung ra 6 dịch vụ, đ&oacute; l&agrave; ABER bike (xe &ocirc;m c&ocirc;ng nghệ), ABER car (taxi c&ocirc;ng nghệ), ABER truck (xe giao h&agrave;ng, xe tải), Aber travel (trải nghiệm du lịch), ABER Business (xe doanh nghiệp), ABER Express (Dịch vụ giao h&agrave;ng). Trong thời gian tới, ABER sẽ ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển mảng xe &ocirc;m c&ocirc;ng nghệ, taxi c&ocirc;ng nghệ trước.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Điểm kh&aacute;c biệt của ABER l&agrave;&nbsp;thu ph&iacute; của t&agrave;i xế theo th&aacute;ng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Anh Gi&aacute;p H&ugrave;ng Cường, đồng s&aacute;ng lập ABER chia sẻ, khi tr&ograve; chuyện với c&aacute;c l&aacute;i xe, những c&acirc;u hỏi m&agrave; anh gặp phải l&agrave;: Gi&aacute; cước ABER c&oacute; rẻ hơn so với c&aacute;c ứng dụng hiện tại kh&ocirc;ng? V&agrave; ph&iacute; app l&agrave; bao nhi&ecirc;u?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với sự quan t&acirc;m n&agrave;y, ABER x&acirc;y dựng ch&iacute;nh s&aacute;ch về ph&iacute; app kh&aacute;c biệt hẳn so với c&aacute;c đơn vị đang hoạt động như Grab, Mai Linh, VATO... Đ&oacute; l&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch thu ph&iacute; của t&agrave;i xế theo th&aacute;ng. Kh&aacute;c với cả 3 người &quot;h&agrave;ng x&oacute;m&quot; của ABER &aacute;p dụng việc thu ph&iacute; t&agrave;i xế bằng c&aacute;ch t&iacute;nh phần trăm của mỗi cuốc xe. Ph&iacute;a VATO c&oacute; th&ecirc;m phần mặc cả.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, nếu trong 1 th&aacute;ng, t&agrave;i xế xe &ocirc;m ABER chạy được dưới 500.000 đồng th&igrave; được miễn ph&iacute; sử dụng app. Từ 500.000 - 1.499.000 đồng th&igrave; mức ph&iacute; l&agrave; 70.000 đồng. Từ 1.500.000 đến 1.999.000 th&igrave; mức ph&iacute; l&agrave; 150.000 đồng. Từ 2.000.000 - 2.999.000 đồng th&igrave; mức ph&iacute; l&agrave; 200.000 đồng. Tr&ecirc;n 3.000.000 đồng th&igrave; mức ph&iacute; l&agrave; 300.000 đồng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ograve;n với t&agrave;i xế taxi th&igrave; dưới 4.999.000 đồng cũng được miễn ph&iacute; sử dụng app.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người s&aacute;ng lập của ABER khẳng định, họ sẽ kh&ocirc;ng tăng gi&aacute; cước v&agrave;o giờ cao điểm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="ứng dụng gọi xe công nghệ ABER" src="/Content/editorimages/images/ABER.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 8/6 vừa qua&nbsp;ứng dụng xe c&ocirc;ng nghệ ABER , đ&atilde; ch&iacute;nh thức ra mắt tại TP HCM.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cạnh tranh với ch&iacute;nh m&igrave;nh&rdquo;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Định hướng ph&aacute;t triển của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; sẽ cố gắng ph&aacute;t triển những ch&iacute;nh s&aacute;ch cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, t&agrave;i xế một c&aacute;ch tốt nhất để anh em l&aacute;i xe c&oacute; điểm tựa để hướng tới ABER. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng đặt mục ti&ecirc;u cạnh tranh, thời gian đầu để phục vụ logistics (vận tải) n&oacute;i chung&rdquo;, anh Ph&uacute; Phong, đồng s&aacute;ng lập ABER cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi được hỏi kỹ th&ecirc;m về c&acirc;u chuyện cạnh tranh, Grab được c&aacute;c quỹ đầu tư rất nhiều tiền của, liệu ABER c&oacute; đấu lại, anh Ph&uacute; Phong cho rằng, ABER sẽ cạnh tranh với ch&iacute;nh m&igrave;nh trước.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo anh H&ugrave;ng Cường, chi ph&iacute; vận h&agrave;nh ABER thấp sẽ l&agrave; lợi thế. ABER c&oacute; chi ph&iacute; vận h&agrave;nh thấp do tinh gọn về c&ocirc;ng nghệ v&agrave; đều tự x&acirc;y c&aacute;c ứng dụng. V&agrave; ABER kh&ocirc;ng sử dụng Google Map m&agrave; sử dụng ứng dụng ri&ecirc;ng n&ecirc;n chi ph&iacute; vận h&agrave;nh sẽ thấp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi ch&uacute;ng t&ocirc;i đề cập đến mục ti&ecirc;u doanh thu của ABER năm 2018, anh Phong Ph&uacute; từ chối tiết lộ th&ocirc;ng tin n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Một số th&ocirc;ng tin m&agrave; l&atilde;nh đạo ABER cho biết th&ecirc;m :</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ưu ti&ecirc;n những l&aacute;i xe đ&atilde; từng l&aacute;i xe c&ocirc;ng nghệ v&igrave; họ am hiểu app, biết c&aacute;ch phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng. C&ograve;n những người kh&aacute;c sẽ trải qua kh&oacute;a đ&agrave;o tạo.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bản đồ ABER do đội ngũ kỹ sư của ABER x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; ho&agrave;n thiện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">ABER sẽ triển khai ABER travel để đem lại những trải nghiệm du lịch, tập trung v&agrave;o c&aacute;c tour quanh th&agrave;nh phố, trước ti&ecirc;n l&agrave; S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y 9/6, t&agrave;i xế c&oacute; thể đăng k&yacute; l&agrave;m đối t&aacute;c của ABER.</span></span></p>

- Shark vui tính Trần Anh Vương nói về 3 lần phải bật khóc / Vụ Giám đốc điều hành Halotel Tanzania bị bắt, phía Viettel lên tiếng

Ngày 8/6, ứng dụng xe công nghệ ABER (Absolute Driver - Tài xế hoàn hảo), đã chính thức ra mắt tại TP HCM. ABER được phát triển bởi nhóm kỹ sư 8X, 9X người Việt du học tại Đức.

ABER sẽ tung ra 6 dịch vụ, đó là ABER bike (xe ôm công nghệ), ABER car (taxi công nghệ), ABER truck (xe giao hàng, xe tải), Aber travel (trải nghiệm du lịch), ABER Business (xe doanh nghiệp), ABER Express (Dịch vụ giao hàng). Trong thời gian tới, ABER sẽ ưu tiên phát triển mảng xe ôm công nghệ, taxi công nghệ trước.

Điểm khác biệt của ABER là thu phí của tài xế theo tháng

Anh Giáp Hùng Cường, đồng sáng lập ABER chia sẻ, khi trò chuyện với các lái xe, những câu hỏi mà anh gặp phải là: Giá cước ABER có rẻ hơn so với các ứng dụng hiện tại không? Và phí app là bao nhiêu?

Với sự quan tâm này, ABER xây dựng chính sách về phí app khác biệt hẳn so với các đơn vị đang hoạt động như Grab, Mai Linh, VATO... Đó là chính sách thu phí của tài xế theo tháng. Khác với cả 3 người "hàng xóm" của ABER áp dụng việc thu phí tài xế bằng cách tính phần trăm của mỗi cuốc xe. Phía VATO có thêm phần mặc cả.

Cụ thể, nếu trong 1 tháng, tài xế xe ôm ABER chạy được dưới 500.000 đồng thì được miễn phí sử dụng app. Từ 500.000 - 1.499.000 đồng thì mức phí là 70.000 đồng. Từ 1.500.000 đến 1.999.000 thì mức phí là 150.000 đồng. Từ 2.000.000 - 2.999.000 đồng thì mức phí là 200.000 đồng. Trên 3.000.000 đồng thì mức phí là 300.000 đồng.

Còn với tài xế taxi thì dưới 4.999.000 đồng cũng được miễn phí sử dụng app.

Người sáng lập của ABER khẳng định, họ sẽ không tăng giá cước vào giờ cao điểm.

ứng dụng gọi xe công nghệ ABER

Ngày 8/6 vừa qua ứng dụng xe công nghệ ABER , đã chính thức ra mắt tại TP HCM.

“Chúng tôi cạnh tranh với chính mình”

“Định hướng phát triển của chúng tôi là sẽ cố gắng phát triển những chính sách cho khách hàng, tài xế một cách tốt nhất để anh em lái xe có điểm tựa để hướng tới ABER. Chúng tôi không đặt mục tiêu cạnh tranh, thời gian đầu để phục vụ logistics (vận tải) nói chung”, anh Phú Phong, đồng sáng lập ABER cho biết.

Khi được hỏi kỹ thêm về câu chuyện cạnh tranh, Grab được các quỹ đầu tư rất nhiều tiền của, liệu ABER có đấu lại, anh Phú Phong cho rằng, ABER sẽ cạnh tranh với chính mình trước.

Theo anh Hùng Cường, chi phí vận hành ABER thấp sẽ là lợi thế. ABER có chi phí vận hành thấp do tinh gọn về công nghệ và đều tự xây các ứng dụng. Và ABER không sử dụng Google Map mà sử dụng ứng dụng riêng nên chi phí vận hành sẽ thấp.

Khi chúng tôi đề cập đến mục tiêu doanh thu của ABER năm 2018, anh Phong Phú từ chối tiết lộ thông tin này.

Một số thông tin mà lãnh đạo ABER cho biết thêm :

Ưu tiên những lái xe đã từng lái xe công nghệ vì họ am hiểu app, biết cách phục vụ khách hàng. Còn những người khác sẽ trải qua khóa đào tạo.

Bản đồ ABER do đội ngũ kỹ sư của ABER xây dựng, phát triển và hoàn thiện.

ABER sẽ triển khai ABER travel để đem lại những trải nghiệm du lịch, tập trung vào các tour quanh thành phố, trước tiên là Sài Gòn.

Từ ngày 9/6, tài xế có thể đăng ký làm đối tác của ABER.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin