Hành trình giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt trong hang ở Th&" /> Hành trình giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt trong hang ở Th&" /> Hành trình giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt trong hang ở Th&" />
Trang:

Nhóm thiếu niên Thái Lan thứ hai đã vượt qua đoạn ngách hang nguy hiểm

Thứ năm, 27/02/2020 | 12:01
Thứ năm, 09/07/2018 | 19:04

Nhóm thiếu niên Thái Lan thứ hai đã vượt qua đoạn ngách hang nguy hiểm

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&agrave;nh tr&igrave;nh giải cứu đội b&oacute;ng nh&iacute; mắc kẹt trong hang ở Th&aacute;i Lan.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n thứ 5 trong đội b&oacute;ng thiếu ni&ecirc;n 13 người được giải cứu sau khi mắc kẹt trong hang từ h&ocirc;m 23/6. Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan chức năng Th&aacute;i Lan chưa x&aacute;c nhận th&ocirc;ng tin n&agrave;y.<em>CNN</em>&nbsp;dẫn lời một nh&acirc;n chứng cho biết c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đội cứu hộ đưa một cậu b&eacute; ra khỏi hang Tham Luang bằng c&aacute;ng l&uacute;c 16h27.&nbsp;Một xe cứu thương đ&atilde; rời hiện trường, nhiều khả năng chở theo cậu b&eacute; n&agrave;y, theo&nbsp;<em>Guardian</em>.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Giai cuu doi bong nhi Thai Lan" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-nhom-thieu-nien-Thai-Lan.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người đứng đầu chiến dịch giải cứu Narongsak Osatanakorn ph&aacute;t biểu trong cuộc họp b&aacute;o chiều nay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, tờ&nbsp;<em>Bangkok Post</em>&nbsp;của Th&aacute;i Lan dẫn nguồn tin từ trung t&acirc;m chỉ huy chiến dịch giải cứu cho biết nh&oacute;m thứ hai gồm 4 cậu b&eacute; đ&atilde; vượt qua ng&aacute;ch hang hẹp cao 38 cm, nơi được coi l&agrave; vị tr&iacute; nguy hiểm nhất trong h&agrave;nh tr&igrave;nh giải cứu, v&agrave; di chuyển đến ng&atilde; ba trong hang l&uacute;c 16h. Từ ng&atilde; ba n&agrave;y, nh&oacute;m c&oacute; thể đi bộ khoảng hai km để ra tới cửa hang.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Narongsak Osatanakorn, người đứng đầu chiến dịch cứu hộ, cho biết đợt giải cứu thứ hai được bắt đầu từ 11h trưa nay, sớm hơn 4-5 tiếng so với kế hoạch v&igrave; trời sắp c&oacute; mưa lớn.Đ&acirc;y l&agrave; nh&oacute;m thứ hai thực hiện h&agrave;nh tr&igrave;nh nguy hiểm ra khỏi hang Tham Luang ở huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai. Bốn người đầu ti&ecirc;n đ&atilde; được giải cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&ecirc;m 8/7 v&agrave; được chuyển tới bệnh viện địa phương. C&aacute;c thợ lặn mất khoảng 4 giờ để đưa nh&oacute;m thứ hai đến ng&atilde; ba. Ng&atilde; ba cũng l&agrave; nơi đặt trạm cứu hộ tạm thời b&ecirc;n trong hang.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau một ng&agrave;y tương đối tạnh r&aacute;o tại khu vực cứu hộ, m&acirc;y đen lại tiếp tục bủa v&acirc;y những ngọn đồi xung quanh hang Tham Luang.&nbsp;Những cơn mưa xối xả c&oacute; thể đe dọa nỗ lực giải cứu những cậu b&eacute; v&agrave; huấn luyện vi&ecirc;n c&ograve;n mắc kẹt trong hang.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những cậu b&eacute;&nbsp;khỏe mạnh v&agrave; sẵn s&agrave;ng nhất sẽ được đưa ra trước trong đợt giải cứu thứ hai v&agrave;&nbsp;cậu b&eacute; đầu ti&ecirc;n sẽ được đưa ra ngo&agrave;i l&uacute;c 19h30-20h30 h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&ecirc;m nhiều thợ lặn Th&aacute;i Lan v&agrave; nước ngo&agrave;i đ&atilde; được huy động tham gia đợt giải cứu n&agrave;y, một số người thay thế cho c&aacute;c thợ lặn bị qu&aacute; sức v&agrave;o h&ocirc;m qua. &quot;Hy vọng ch&uacute;ng ta sẽ c&oacute; tin tốt l&agrave;nh trong v&agrave;i giờ tới&quot;, Narongsak n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Narongsak cũng chỉ tr&iacute;ch một số ph&oacute;ng vi&ecirc;n sử dụng m&aacute;y bay kh&ocirc;ng người l&aacute;i gần khu vực cứu hộ&nbsp;để thu thập th&ocirc;ng tin bởi việc n&agrave;y&nbsp;c&oacute; thể cản trở trực thăng l&agrave;m nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hành trình giải cứu đội bóng nhí Thái Lan" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-doi-bong-nhi.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo&nbsp;Guardian, h&agrave;ng ngh&igrave;n người, gồm thợ lặn, nh&acirc;n vi&ecirc;n cấp cứu v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đang c&oacute; mặt tại hiện trường.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m việc li&ecirc;n tục suốt đ&ecirc;m qua&quot;, một nguồn tin ch&iacute;nh quyền tỉnh Chiang Rai n&oacute;i. Sau khi giải cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng 4 người đầu ti&ecirc;n đ&ecirc;m 8/7, c&aacute;c b&igrave;nh oxy trong hang đều bị cạn.S&aacute;ng nay, tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn cho biết thợ lặn đ&atilde; thay thế c&aacute;c b&igrave;nh oxy v&agrave; bảo tr&igrave; thiết bị trong hệ thống cứu hộ dọc lối tho&aacute;t gần 5 km trong hang trước khi tiến h&agrave;nh chiến dịch giải cứu tiếp theo.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c dấu hiệu chuẩn bị cho đợt cứu hộ thứ hai bắt đầu từ s&aacute;ng, với &iacute;t nhất 7 xe cứu thương chờ b&ecirc;n ngo&agrave;i cửa hang, sẵn s&agrave;ng l&agrave;m nhiệm vụ khi c&aacute;c cậu b&eacute; được đưa ra. Một chiếc trực thăng trưa nay đ&atilde; đ&aacute;p xuống gần hang Tham Luang.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong một cuộc phỏng vấn tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh s&aacute;ng nay, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tin rằng 9 người c&ograve;n mắc kẹt trong hang sẽ được đưa ra theo nh&oacute;m 4 người, đồng nghĩa với việc phải cần th&ecirc;m hai chiến dịch giải cứu nữa.&nbsp;Australia cử một nh&oacute;m 19 người tới Th&aacute;i Lan v&agrave; c&aacute;c thợ lặn nước n&agrave;y đ&atilde; tham gia chiến dịch giải cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng h&ocirc;m qua.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đội b&oacute;ng nh&iacute; Lợn Hoang c&ugrave;ng huấn luyện vi&ecirc;n mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ng&agrave;y 23/6. Ch&iacute;nh quyền Th&aacute;i Lan s&aacute;ng 8/7 bắt đầu thực hiện chiến dịch giải cứu. Trải qua gần 8 tiếng, đội cứu hộ đ&atilde; đưa th&agrave;nh c&ocirc;ng thiếu ni&ecirc;n đầu ti&ecirc;n ra khỏi hang. Ba người c&ograve;n lại lần lượt được giải cứu sau đ&oacute;. Tất cả 4 người hiện đều trong t&igrave;nh trạng ổn định&nbsp;tại bệnh viện v&agrave; s&aacute;ng nay đ&atilde; đề nghị được ăn cơm với l&aacute; h&uacute;ng quế (gia vị phổ biến trong ẩm thực Th&aacute;i).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Bangkok Post</em>&nbsp;cho biết huấn luyện vi&ecirc;n nằm trong nh&oacute;m 4 người được giải cứu đầu ti&ecirc;n do sức khỏe của anh bị suy yếu, tuy nhi&ecirc;n, hiện chưa c&oacute; th&ocirc;ng tin x&aacute;c nhận.&nbsp;</span></span></p>

- Đã giải cứu được cậu bé thứ năm trong đội bóng nhí Thái Lan / Thay đổi cách tư duy cũng là một cách để bạn tiết kiệm tiền hiệu quả.

Hành trình giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt trong hang ở Thái Lan.

Đây có thể là thành viên thứ 5 trong đội bóng thiếu niên 13 người được giải cứu sau khi mắc kẹt trong hang từ hôm 23/6. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Thái Lan chưa xác nhận thông tin này.CNN dẫn lời một nhân chứng cho biết các thành viên đội cứu hộ đưa một cậu bé ra khỏi hang Tham Luang bằng cáng lúc 16h27. Một xe cứu thương đã rời hiện trường, nhiều khả năng chở theo cậu bé này, theo Guardian.

Giai cuu doi bong nhi Thai Lan

Người đứng đầu chiến dịch giải cứu Narongsak Osatanakorn phát biểu trong cuộc họp báo chiều nay.

Trong khi đó, tờ Bangkok Post của Thái Lan dẫn nguồn tin từ trung tâm chỉ huy chiến dịch giải cứu cho biết nhóm thứ hai gồm 4 cậu bé đã vượt qua ngách hang hẹp cao 38 cm, nơi được coi là vị trí nguy hiểm nhất trong hành trình giải cứu, và di chuyển đến ngã ba trong hang lúc 16h. Từ ngã ba này, nhóm có thể đi bộ khoảng hai km để ra tới cửa hang.

Narongsak Osatanakorn, người đứng đầu chiến dịch cứu hộ, cho biết đợt giải cứu thứ hai được bắt đầu từ 11h trưa nay, sớm hơn 4-5 tiếng so với kế hoạch vì trời sắp có mưa lớn.Đây là nhóm thứ hai thực hiện hành trình nguy hiểm ra khỏi hang Tham Luang ở huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai. Bốn người đầu tiên đã được giải cứu thành công đêm 8/7 và được chuyển tới bệnh viện địa phương. Các thợ lặn mất khoảng 4 giờ để đưa nhóm thứ hai đến ngã ba. Ngã ba cũng là nơi đặt trạm cứu hộ tạm thời bên trong hang.

Sau một ngày tương đối tạnh ráo tại khu vực cứu hộ, mây đen lại tiếp tục bủa vây những ngọn đồi xung quanh hang Tham Luang. Những cơn mưa xối xả có thể đe dọa nỗ lực giải cứu những cậu bé và huấn luyện viên còn mắc kẹt trong hang.

Những cậu bé khỏe mạnh và sẵn sàng nhất sẽ được đưa ra trước trong đợt giải cứu thứ hai và cậu bé đầu tiên sẽ được đưa ra ngoài lúc 19h30-20h30 hôm nay.

Thêm nhiều thợ lặn Thái Lan và nước ngoài đã được huy động tham gia đợt giải cứu này, một số người thay thế cho các thợ lặn bị quá sức vào hôm qua. "Hy vọng chúng ta sẽ có tin tốt lành trong vài giờ tới", Narongsak nói.

Narongsak cũng chỉ trích một số phóng viên sử dụng máy bay không người lái gần khu vực cứu hộ để thu thập thông tin bởi việc này có thể cản trở trực thăng làm nhiệm vụ.

Hành trình giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Theo Guardian, hàng nghìn người, gồm thợ lặn, nhân viên cấp cứu và các chuyên gia đang có mặt tại hiện trường.

"Chúng tôi đã làm việc liên tục suốt đêm qua", một nguồn tin chính quyền tỉnh Chiang Rai nói. Sau khi giải cứu thành công 4 người đầu tiên đêm 8/7, các bình oxy trong hang đều bị cạn.Sáng nay, tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn cho biết thợ lặn đã thay thế các bình oxy và bảo trì thiết bị trong hệ thống cứu hộ dọc lối thoát gần 5 km trong hang trước khi tiến hành chiến dịch giải cứu tiếp theo.

Các dấu hiệu chuẩn bị cho đợt cứu hộ thứ hai bắt đầu từ sáng, với ít nhất 7 xe cứu thương chờ bên ngoài cửa hang, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi các cậu bé được đưa ra. Một chiếc trực thăng trưa nay đã đáp xuống gần hang Tham Luang. 

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sáng nay, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tin rằng 9 người còn mắc kẹt trong hang sẽ được đưa ra theo nhóm 4 người, đồng nghĩa với việc phải cần thêm hai chiến dịch giải cứu nữa. Australia cử một nhóm 19 người tới Thái Lan và các thợ lặn nước này đã tham gia chiến dịch giải cứu thành công hôm qua.

Đội bóng nhí Lợn Hoang cùng huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23/6. Chính quyền Thái Lan sáng 8/7 bắt đầu thực hiện chiến dịch giải cứu. Trải qua gần 8 tiếng, đội cứu hộ đã đưa thành công thiếu niên đầu tiên ra khỏi hang. Ba người còn lại lần lượt được giải cứu sau đó. Tất cả 4 người hiện đều trong tình trạng ổn định tại bệnh viện và sáng nay đã đề nghị được ăn cơm với lá húng quế (gia vị phổ biến trong ẩm thực Thái).

Bangkok Post cho biết huấn luyện viên nằm trong nhóm 4 người được giải cứu đầu tiên do sức khỏe của anh bị suy yếu, tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin