Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Theo điều tra của cơ quan này, thì các doanh nghiệp ngoài nhà chiếm tỷ lệ lớn nhất về số doanh nghiệp, lao động và vốn nhưng chỉ tạo ra khối lượng lợi nhuận khiêm tốn. Năm 2016, các doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra 188,1 ngh&igra...

- Chi phí quản lý duy trì một doanh nghiệp bao gồm những gì ? / Không định vị Bamboo Airways là hãng hàng không giá rẻ

Theo điều tra của cơ quan này, thì các doanh nghiệp ngoài nhà chiếm tỷ lệ lớn nhất về số doanh nghiệp, lao động và vốn nhưng chỉ tạo ra khối lượng lợi nhuận khiêm tốn. Năm 2016, các doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra 188,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận (chiếm 26,4% lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp).

Các doanh nghiệp nhà nước năm 2016 tạo ra 197,4 nghìn tỷ đồng (chiếm 27,7% lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp). Còn các doanh nghiệp FDI tạo ra 327,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận (chiếm 45,9% lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp), lớn nhất trong các thành phần kinh tế.\

Mức tăng bình quân về lợi nhuận của doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2010-2016 chỉ là 8,4%/năm. Trong khi đó, mức tăng này ở doanh nghiệp nhà nước là 9,4%/năm và doanh nghiệp FDI là 17,3%. 

Lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân luôn thấp

Lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân luôn thấp lơi doanh nghiệp nhà nước

Con số đóng góp của các doanh nghiệp ngoài nhà nước vào năm 2016, là 434,7 nghìn tỷ đồng, bình quân tăng 17%/năm giai đoạn 2010- 2016. Tiếp đến là các doanh nghiệp nhà nước đóng góp 277,3 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 10,4%/năm giai đoạn 2010-2016. Các doanh nghiệp FDI mặc dù tạo ra lợi nhuận lớn nhất nhưng lại có tỷ lệ đóng góp vào ngân sách nhà nước thấp nhất trong các thành phần kinh tế với 250,9 nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước năm 2016, tăng bình quân 16,9%/năm giai đoạn 2010- 2016. 

Và trong khi 83,5% doanh nghiệp nhà nước kinh doanh có lãi, 54,4% doanh nghiệp FDI kinh doanh có lãi thì chỉ có 47% doanh nghiệp ngoài nhà nước kinh doanh có lãi.

Các doanh nghiệp tư nhân không có cách nào khác là phải sẵn sàng cho cuộc đua phát triển, nhưng Chính phủ cũng phải luôn có sự định hướng rõ ràng để sự phát triển của khu vực này không chỉ thay đổi về lượng mà còn phải bền vững về chất.