Tiến sỹ Travis Bradberry, chuyên gia và nhà cố vấn" />

Tiến sỹ Travis Bradberry, chuyên gia và nhà cố vấn" />

Tiến sỹ Travis Bradberry, chuyên gia và nhà cố vấn" />

Trang:

Những cách hay để rèn luyện tư duy phát triển trên con đường sự nghiệp

Thứ năm, 02/04/2020 | 03:57
Thứ năm, 20/07/2018 | 13:28

Những cách hay để rèn luyện tư duy phát triển trên con đường sự nghiệp

<p><img alt="ren luyen tu duy" src="/Content/editorimages/images/ren-luyen-tu-duy.jpg" /></p> <p>Tiến sỹ Travis Bradberry, chuy&ecirc;n gia v&agrave; nh&agrave; cố vấn quốc tế về tr&iacute; tuệ cảm x&uacute;c, đồng thời t&aacute;c giả nhiều s&aacute;ch b&aacute;n chạy thế giới gợi &yacute; những c&aacute;ch sau gi&uacute;p bạn thay đổi lối tư duy của m&igrave;nh theo hướng ph&aacute;t triển. Theo bạn, tư duy n&agrave;o sẽ dẫn đến th&agrave;nh c&ocirc;ng? Tư duy n&agrave;o thể hiện một con người c&oacute; th&aacute;i độ t&iacute;ch cực? Thực tế, ch&uacute;ng ta vẫn c&oacute; thể thay đổi c&aacute;ch tư duy của m&igrave;nh.<br /> &nbsp;</p> <p><strong>H&atilde;y c&oacute; đam m&ecirc;.</strong></p> <p>Warren Buffet khuy&ecirc;n mọi người h&atilde;y t&igrave;m ra đam m&ecirc; đ&iacute;ch thực của m&igrave;nh với tuyệt chi&ecirc;u 5/25: Viết ra giấy 25 điều bạn quan t&acirc;m nhất. Sau đ&oacute; gạch bỏ 20 điều bạn &iacute;t quan t&acirc;m hơn. 5 điều c&ograve;n lại ch&iacute;nh l&agrave; những g&igrave; bạn n&ecirc;n theo đuổi. Lu&ocirc;n c&oacute; những người sinh ra đ&atilde; t&agrave;i năng hơn bạn, nhưng bạn c&oacute; thể b&ugrave; đắp lại bằng l&ograve;ng đam m&ecirc; của m&igrave;nh. Đam m&ecirc; lu&ocirc;n được bồi đắp v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng l&agrave; động lực dẫn lối th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p><strong>Đừng tỏ ra bất lực</strong></p> <p>Để th&agrave;nh c&ocirc;ng, đối với họ, cần phải sẵn s&agrave;ng đương đầu với thất bại v&agrave; sẽ trở lại lợi hại hơn trước. Walt Disney bị sa thải khỏi Kansas City Star v&igrave; &ocirc;ng thiếu tr&iacute; tưởng tượng v&agrave; s&aacute;ng tạo, Oprah Winfrey bị mất vị tr&iacute; ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n truyền h&igrave;nh ở Baltimore v&igrave; tỏ ra l&agrave; người qu&aacute; x&uacute;c cảm, Steven Spielberg bị trường USC&rsquo;s Cinematic Arts School từ chối nhiều lần. H&atilde;y h&igrave;nh dung nếu họ đều c&oacute; lối tư duy cố định th&igrave; sẽ như thế n&agrave;o. Người c&oacute; tư duy ph&aacute;t triển sẽ kh&ocirc;ng bao giờ tỏ ra bất lực trước thất bại.</p> <p><strong>Phải h&agrave;nh động.</strong></p> <p>Người c&oacute; lối tư duy ph&aacute;t triển hiểu rằng sợ h&atilde;i v&agrave; lo lắng chỉ l&agrave; những cảm x&uacute;c l&agrave;m t&ecirc; liệt tinh thần v&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để vượt qua ch&uacute;ng l&agrave; h&agrave;nh động. Kh&ocirc;ng phải họ l&agrave; những người mạnh mẽ v&agrave; can đảm hơn n&ecirc;n c&oacute; thể vượt qua nỗi sợ thất bại. Ch&iacute;nh bằng c&aacute;ch h&agrave;nh động, bạn mới c&oacute; thể biến tất cả những ho&agrave;i nghi v&agrave; lo sợ thất bại trở th&agrave;nh năng lượng t&iacute;ch cực.</p> <p><strong>Đừng ph&agrave;n n&agrave;n khi mọi thứ kh&ocirc;ng như &yacute;</strong></p> <p>Ph&agrave;n n&agrave;n l&agrave; dấu hiệu của lối tư duy cố đinh v&agrave; cứng ngắc. Người c&oacute; tư duy ph&aacute;t triển lu&ocirc;n t&igrave;m thấy cơ hội ở mọi thứ v&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; chỗ cho những lời ca th&aacute;n, c&agrave;m r&agrave;m.</p> <p><strong>Lu&ocirc;n hướng đến kết quả</strong></p> <p>Họ lu&ocirc;n hy vọng v&agrave;o kết quả mong đợi v&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; động lực gi&uacute;p họ lu&ocirc;n duy tr&igrave; nỗ lực của bản th&acirc;n. Bạn c&oacute; thể thất bại hết lần n&agrave;y đến lần kh&aacute;c, nhưng những người c&oacute; tư duy ph&aacute;t triển sẽ kh&ocirc;ng nản l&ograve;ng bởi điều đ&oacute;. Nếu bạn kh&ocirc;ng nghĩ bạn sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng, vậy bạn l&agrave;m điều n&agrave;y để l&agrave;m g&igrave;?</p>

- Đây là cách giới trẻ nước ngoài cân bằng giữa cuộc sống và công việc / Đừng làm những điều này khi nghỉ việc dù bất cứ lý do gì

ren luyen tu duy

Tiến sỹ Travis Bradberry, chuyên gia và nhà cố vấn quốc tế về trí tuệ cảm xúc, đồng thời tác giả nhiều sách bán chạy thế giới gợi ý những cách sau giúp bạn thay đổi lối tư duy của mình theo hướng phát triển. Theo bạn, tư duy nào sẽ dẫn đến thành công? Tư duy nào thể hiện một con người có thái độ tích cực? Thực tế, chúng ta vẫn có thể thay đổi cách tư duy của mình.
 

Hãy có đam mê.

Warren Buffet khuyên mọi người hãy tìm ra đam mê đích thực của mình với tuyệt chiêu 5/25: Viết ra giấy 25 điều bạn quan tâm nhất. Sau đó gạch bỏ 20 điều bạn ít quan tâm hơn. 5 điều còn lại chính là những gì bạn nên theo đuổi. Luôn có những người sinh ra đã tài năng hơn bạn, nhưng bạn có thể bù đắp lại bằng lòng đam mê của mình. Đam mê luôn được bồi đắp và nuôi dưỡng là động lực dẫn lối thành công.

Đừng tỏ ra bất lực

Để thành công, đối với họ, cần phải sẵn sàng đương đầu với thất bại và sẽ trở lại lợi hại hơn trước. Walt Disney bị sa thải khỏi Kansas City Star vì ông thiếu trí tưởng tượng và sáng tạo, Oprah Winfrey bị mất vị trí phát ngôn viên truyền hình ở Baltimore vì tỏ ra là người quá xúc cảm, Steven Spielberg bị trường USC’s Cinematic Arts School từ chối nhiều lần. Hãy hình dung nếu họ đều có lối tư duy cố định thì sẽ như thế nào. Người có tư duy phát triển sẽ không bao giờ tỏ ra bất lực trước thất bại.

Phải hành động.

Người có lối tư duy phát triển hiểu rằng sợ hãi và lo lắng chỉ là những cảm xúc làm tê liệt tinh thần và cách tốt nhất để vượt qua chúng là hành động. Không phải họ là những người mạnh mẽ và can đảm hơn nên có thể vượt qua nỗi sợ thất bại. Chính bằng cách hành động, bạn mới có thể biến tất cả những hoài nghi và lo sợ thất bại trở thành năng lượng tích cực.

Đừng phàn nàn khi mọi thứ không như ý

Phàn nàn là dấu hiệu của lối tư duy cố đinh và cứng ngắc. Người có tư duy phát triển luôn tìm thấy cơ hội ở mọi thứ và không bao giờ có chỗ cho những lời ca thán, càm ràm.

Luôn hướng đến kết quả

Họ luôn hy vọng vào kết quả mong đợi và đó cũng là động lực giúp họ luôn duy trì nỗ lực của bản thân. Bạn có thể thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng những người có tư duy phát triển sẽ không nản lòng bởi điều đó. Nếu bạn không nghĩ bạn sẽ thành công, vậy bạn làm điều này để làm gì?


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)