1. Những cuốn sách mà bạn muốn đọc: Sách luô" />

1. Những cuốn sách mà bạn muốn đọc: Sách luô" />

1. Những cuốn sách mà bạn muốn đọc: Sách luô" />

Trang:

Những danh sách bạn nên có trong cuốn sổ tay ngoài công việc

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:07
Thứ ba, 23/07/2018 | 13:58

Những danh sách bạn nên có trong cuốn sổ tay ngoài công việc

<p><img alt="" src="/Content/editorimages/images/danh-sach.jpg" /></p> <p><strong>1. Những cuốn s&aacute;ch m&agrave; bạn muốn đọc:</strong>&nbsp;S&aacute;ch lu&ocirc;n l&agrave; c&ocirc;ng cụ tuyệt vời nhất để cập nhật tri thức. D&agrave;nh thời gian lập danh s&aacute;ch những tựa s&aacute;ch bạn muốn tham khảo để c&oacute; th&ecirc;m động lực đọc s&aacute;ch mỗi ng&agrave;y, thay v&igrave; l&atilde;ng ph&iacute; thời gian đọc những tin tức l&aacute; cải.</p> <p><strong>2. Những thứ cần phải mua:</strong>&nbsp;Biết ch&iacute;nh x&aacute;c những g&igrave; m&igrave;nh cần mua sẽ gi&uacute;p bạn tiết kiệm ng&acirc;n s&aacute;ch chi ti&ecirc;u hiệu quả hơn.</p> <p><strong>3. C&ocirc;ng thức những m&oacute;n ăn m&agrave; bạn muốn thử:</strong>&nbsp;H&atilde;y kiểm tra danh s&aacute;ch n&agrave;y v&agrave;o lần tới khi bạn kh&ocirc;ng biết chuẩn bị g&igrave; cho bữa tối. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; nguồn cảm hứng v&agrave;o bếp mỗi ng&agrave;y.</p> <p><strong>4. Những bộ phim m&agrave; bạn muốn xem:</strong>&nbsp;Bạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ phải mất nhiều thời gian suy nghĩ xem m&igrave;nh sẽ l&agrave;m g&igrave; v&agrave;o thời gian rảnh.</p> <p><strong>5. Những nơi bạn muốn đến:</strong>&nbsp;Bạn lu&ocirc;n muốn đến chi&ecirc;m ngưỡng Vạn L&yacute; Trường Th&agrave;nh ở Trung Quốc hay th&aacute;p nghi&ecirc;ng Pisa ở &Yacute;. H&atilde;y viết ra tất cả th&agrave;nh một danh s&aacute;ch, một khi thấy n&oacute; thường xuy&ecirc;n, bạn sẽ c&oacute; động lực để l&ecirc;n kế hoạch thực hiện ước mơ.</p> <p><strong>6. Những th&agrave;nh phố/đất nước bạn muốn du lịch:</strong>&nbsp;Kh&ocirc;ng phải l&agrave; t&ecirc;n th&agrave;nh phố hay đất nước, h&atilde;y viết danh s&aacute;ch những trải nghiệm m&agrave; bạn mong muốn v&iacute; dụ như thưởng thức pizza ở &Yacute;, hay uống rượu tại một hầm rượu l&acirc;u đời ở Ph&aacute;p,&hellip;C&agrave;ng chi tiết, c&agrave;ng cụ thể bạn c&agrave;ng c&oacute; động lực để thực hiện.</p> <p><strong>7. Những việc cần phải l&agrave;m trong ng&agrave;y:</strong>&nbsp;Với những người th&agrave;nh c&ocirc;ng, họ thường bắt đầu ng&agrave;y mới bằng c&aacute;ch liệt k&ecirc; những việc cần phải ho&agrave;n tất trong ng&agrave;y. Nhờ đ&oacute;, bạn c&oacute; thể sắp xếp v&agrave; l&ecirc;n kế hoạch để ưu ti&ecirc;n c&ocirc;ng việc. Đồng thời, kh&ocirc;ng g&igrave; tuyệt vời hơn cảm gi&aacute;c gạch bỏ trong danh s&aacute;ch những việc m&agrave; bạn đ&atilde; l&agrave;m được.</p> <p><strong>8. Những việc bạn đ&atilde; ho&agrave;n tất:</strong>&nbsp;Mỗi cuối ng&agrave;y, bạn c&oacute; thể nh&igrave;n lại danh s&aacute;ch n&agrave;y để biết m&igrave;nh l&agrave;m việc hiệu quả đến đ&acirc;u v&agrave; những g&igrave; cần phải ph&aacute;t triển th&ecirc;m.</p> <p><strong>9. Những mật khẩu:</strong>&nbsp;Bạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ phải loay hoay lần lượt kiểm tra hết năm sinh của m&igrave;nh, của người y&ecirc;u hay số nh&agrave; rồi số điện thoại&hellip;.</p> <p><strong>10. Những nh&agrave; h&agrave;ng/qu&aacute;n ăn m&agrave; bạn muốn gh&eacute;:</strong>&nbsp;Bạn sẽ kh&ocirc;ng thiếu &yacute; tưởng về việc đi đ&acirc;u để ăn trưa/ăn tối h&ocirc;m nay hay gợi &yacute; cho bạn b&egrave;. Sẽ dễ d&agrave;ng hơn nếu bạn sắp xếp danh s&aacute;ch theo phong c&aacute;ch ẩm thực T&acirc;y, T&agrave;u, Trung Đ&ocirc;ng,&hellip;</p> <p><strong>11. Những việc bạn muốn l&agrave;m:</strong>&nbsp;Tất cả mọi thứ bạn muốn l&agrave;m trước khi nằm xuống. Đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; những việc to lớn như chinh phục đỉnh Everest hay những việc rất đơn giản như chuẩn bị một bữa ăn cho gia đ&igrave;nh.</p> <p><strong>12. Những c&ocirc;ng việc c&aacute; nh&acirc;n:</strong>&nbsp;C&oacute; nhiều việc bạn muốn thực hiện nhưng cứ m&atilde;i tr&igrave; ho&atilde;n. Viết ch&uacute;ng th&agrave;nh một danh s&aacute;ch sẽ nhắc nhớ bạn như sắp xếp lại những h&igrave;nh ảnh cũ hay sơn lại tủ đồ,&hellip;Bạn c&oacute; thể tham khảo Pinterest.</p> <p><strong>13. Những kế hoạch ngắn hạn v&agrave; d&agrave;i hạn:</strong>&nbsp;Bạn muốn thực hiện điều g&igrave; trong th&aacute;ng n&agrave;y? v&agrave; xa hơn l&agrave; trong v&ograve;ng 5 năm tới. Mục ti&ecirc;u lu&ocirc;n hiển thị trước mắt l&agrave; động lực gi&uacute;p bạn chinh phục.</p> <p><strong>14. Những ng&agrave;y kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n:</strong>&nbsp;Mọi người cảm thấy được tr&acirc;n trọng khi ai đ&oacute; nhớ đến ng&agrave;y sinh nhật, kỷ niệm của họ. H&atilde;y đảm bảo bạn kh&ocirc;ng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội để ch&uacute;c mừng những người quan trọng đối với bạn bằng một danh s&aacute;ch những ng&agrave;y quan trọng.</p> <p><strong>15. Những điều khiến bạn hạnh ph&uacute;c:</strong>&nbsp;Mỗi khi buồn hoặc thất vọng, danh s&aacute;ch n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn t&igrave;m lại được l&yacute; do để mỉm cười.</p> <p><strong>16. Những c&acirc;u danh ng&ocirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch:</strong>&nbsp;Tất cả mọi người đều c&oacute; những c&acirc;u danh ng&ocirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch v&igrave; bản th&acirc;n cảm thấy cảm thấy được truyền cảm hứng từ đ&oacute;. Nếu bạn chưa c&oacute; danh s&aacute;ch n&agrave;y, h&atilde;y tham khảo trang facebook của VietnamWorks, nơi tổng hợp những danh ng&ocirc;n s&acirc;u sắc.</p> <p><strong>17. Những điều bạn tr&acirc;n trọng:</strong>&nbsp;Những khi cảm thấy mệt mỏi, danh s&aacute;ch n&agrave;y sẽ nhắc bạn nhớ cuộc sống của m&igrave;nh tuyệt vời như thế n&agrave;o.</p>

- Học tập 10 kinh nghiệm sống của giám đốc sáng tạo Apple / Hãy học những điều này từ doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất thế giới

1. Những cuốn sách mà bạn muốn đọc: Sách luôn là công cụ tuyệt vời nhất để cập nhật tri thức. Dành thời gian lập danh sách những tựa sách bạn muốn tham khảo để có thêm động lực đọc sách mỗi ngày, thay vì lãng phí thời gian đọc những tin tức lá cải.

2. Những thứ cần phải mua: Biết chính xác những gì mình cần mua sẽ giúp bạn tiết kiệm ngân sách chi tiêu hiệu quả hơn.

3. Công thức những món ăn mà bạn muốn thử: Hãy kiểm tra danh sách này vào lần tới khi bạn không biết chuẩn bị gì cho bữa tối. Đây chính là nguồn cảm hứng vào bếp mỗi ngày.

4. Những bộ phim mà bạn muốn xem: Bạn sẽ không bao giờ phải mất nhiều thời gian suy nghĩ xem mình sẽ làm gì vào thời gian rảnh.

5. Những nơi bạn muốn đến: Bạn luôn muốn đến chiêm ngưỡng Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc hay tháp nghiêng Pisa ở Ý. Hãy viết ra tất cả thành một danh sách, một khi thấy nó thường xuyên, bạn sẽ có động lực để lên kế hoạch thực hiện ước mơ.

6. Những thành phố/đất nước bạn muốn du lịch: Không phải là tên thành phố hay đất nước, hãy viết danh sách những trải nghiệm mà bạn mong muốn ví dụ như thưởng thức pizza ở Ý, hay uống rượu tại một hầm rượu lâu đời ở Pháp,…Càng chi tiết, càng cụ thể bạn càng có động lực để thực hiện.

7. Những việc cần phải làm trong ngày: Với những người thành công, họ thường bắt đầu ngày mới bằng cách liệt kê những việc cần phải hoàn tất trong ngày. Nhờ đó, bạn có thể sắp xếp và lên kế hoạch để ưu tiên công việc. Đồng thời, không gì tuyệt vời hơn cảm giác gạch bỏ trong danh sách những việc mà bạn đã làm được.

8. Những việc bạn đã hoàn tất: Mỗi cuối ngày, bạn có thể nhìn lại danh sách này để biết mình làm việc hiệu quả đến đâu và những gì cần phải phát triển thêm.

9. Những mật khẩu: Bạn sẽ không bao giờ phải loay hoay lần lượt kiểm tra hết năm sinh của mình, của người yêu hay số nhà rồi số điện thoại….

10. Những nhà hàng/quán ăn mà bạn muốn ghé: Bạn sẽ không thiếu ý tưởng về việc đi đâu để ăn trưa/ăn tối hôm nay hay gợi ý cho bạn bè. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn sắp xếp danh sách theo phong cách ẩm thực Tây, Tàu, Trung Đông,…

11. Những việc bạn muốn làm: Tất cả mọi thứ bạn muốn làm trước khi nằm xuống. Đó có thể là những việc to lớn như chinh phục đỉnh Everest hay những việc rất đơn giản như chuẩn bị một bữa ăn cho gia đình.

12. Những công việc cá nhân: Có nhiều việc bạn muốn thực hiện nhưng cứ mãi trì hoãn. Viết chúng thành một danh sách sẽ nhắc nhớ bạn như sắp xếp lại những hình ảnh cũ hay sơn lại tủ đồ,…Bạn có thể tham khảo Pinterest.

13. Những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn: Bạn muốn thực hiện điều gì trong tháng này? và xa hơn là trong vòng 5 năm tới. Mục tiêu luôn hiển thị trước mắt là động lực giúp bạn chinh phục.

14. Những ngày không thể quên: Mọi người cảm thấy được trân trọng khi ai đó nhớ đến ngày sinh nhật, kỷ niệm của họ. Hãy đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội để chúc mừng những người quan trọng đối với bạn bằng một danh sách những ngày quan trọng.

15. Những điều khiến bạn hạnh phúc: Mỗi khi buồn hoặc thất vọng, danh sách này sẽ giúp bạn tìm lại được lý do để mỉm cười.

16. Những câu danh ngôn yêu thích: Tất cả mọi người đều có những câu danh ngôn yêu thích vì bản thân cảm thấy cảm thấy được truyền cảm hứng từ đó. Nếu bạn chưa có danh sách này, hãy tham khảo trang facebook của VietnamWorks, nơi tổng hợp những danh ngôn sâu sắc.

17. Những điều bạn trân trọng: Những khi cảm thấy mệt mỏi, danh sách này sẽ nhắc bạn nhớ cuộc sống của mình tuyệt vời như thế nào.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)