Phỏng vấn xin việc là một giai đoạn quan trọng giúp bạn PR bản thâ" /> Phỏng vấn xin việc là một giai đoạn quan trọng giúp bạn PR bản thâ" /> Phỏng vấn xin việc là một giai đoạn quan trọng giúp bạn PR bản thâ" />
Trang:

Những dấu hiệu cho thấy bạn có một buổi phỏng vấn thất bại

Thứ năm, 09/04/2020 | 02:23
Thứ năm, 02/08/2018 | 11:07

Những dấu hiệu cho thấy bạn có một buổi phỏng vấn thất bại

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Phỏng vấn xin việc l&agrave; một giai đoạn quan trọng gi&uacute;p bạn PR bản th&acirc;n với nh&agrave; tuyển dụng. Nhiều bạn lo lắng kh&ocirc;ng biết buổi phỏng vấn của bạn c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng? H&ocirc;m nay, T&igrave;m Việc Nhanh sẽ giúp bạn nh&acirc;̣n ra những d&acirc;́u hi&ecirc;̣u chứng tỏ rằng bu&ocirc;̉i phỏng v&acirc;́n của bạn thất bại.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để biết cuộc phỏng vấn thất bại hay th&agrave;nh c&ocirc;ng, bạn h&atilde;y lưu t&acirc;m đến những điều n&agrave;y trong v&agrave; sau buổi phỏng vấn v&agrave; đối chiếu với bản th&acirc;n để t&igrave;m ra c&acirc;u trả lời bạn nh&eacute;!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Họ li&ecirc;n tục n&oacute;i, bạn chỉ ngồi nghe</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một buổi phỏng vấn th&agrave;nh c&ocirc;ng thường c&oacute; sự tương t&aacute;c của cả ứng vi&ecirc;n lẫn nh&agrave; tuyển dụng. Nếu họ n&oacute;i suốt buổi phỏng vấn m&agrave; kh&ocirc;ng cho bạn cơ hội n&oacute;i từ n&agrave;o, nghĩa l&agrave; buổi phỏng vấn đ&oacute; thất bại. Một nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c xuất ph&aacute;t từ việc bạn kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ c&acirc;u hỏi n&agrave;o cho nh&agrave; tuyển dụng. Buộc l&ograve;ng họ phải tự chia sẻ những th&ocirc;ng tin về c&ocirc;ng ty v&agrave; c&ocirc;ng việc. D&ugrave; như thế n&agrave;o th&igrave; c&oacute; lẽ buổi phỏng vấn của bạn cũng sẽ thất bại.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Họ chau m&agrave;y khi nghe bạn đề nghị mức lương</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu họ chau m&agrave;y khi nghe mức lương đề nghị th&igrave; c&oacute; vẻ như bạn kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với ch&iacute;nh s&aacute;ch lương của c&ocirc;ng ty. Hoặc c&oacute; vẻ như, bạn đang đ&ograve;i hỏi mức lương &ldquo;qu&aacute; đ&aacute;ng&rdquo; so với năng lực của bản th&acirc;n. Tốt hơn hết, bạn n&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu kỹ con số hợp l&yacute; d&agrave;nh cho vị tr&iacute; n&agrave;y ở những c&ocirc;ng ty tương tự để tr&aacute;nh đề xuất mức lương qu&aacute; cao hoặc qu&aacute; thấp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Họ n&oacute;i về những kỹ năng m&agrave; bạn kh&ocirc;ng c&oacute;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chắc chắn bộ phận nh&acirc;n sự đ&atilde; xem qua CV của bạn trước khi phỏng vấn. Nhưng th&ocirc;ng qua cuộc trao đổi họ thấy rằng bạn vẫn c&ograve;n thiếu một v&agrave;i yếu tố cần thiết cho c&ocirc;ng việc. Khi&nbsp;nh&agrave;&nbsp;tuyển dụng&nbsp;n&oacute;i c&ocirc;ng ty cần người c&oacute; kỹ năng X m&agrave; bạn kh&ocirc;ng c&oacute;, nghĩa l&agrave; họ &nbsp;đang &aacute;m chỉ rằng bạn kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; tuyển dụng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Họ kh&ocirc;ng duy tr&igrave; việc giao tiếp bằng mắt</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc người phỏng vấn kh&ocirc;ng duy tr&igrave; việc giao tiếp bằng mắt v&agrave; chỉ thỉnh thoảng mới nh&igrave;n bạn l&agrave; một dấu hiệu ho&agrave;n to&agrave;n xấu. Bởi việc sử dụng &aacute;nh mắt khi giao tiếp hay n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c l&agrave; nh&igrave;n v&agrave;o mắt đối phương khi giao tiếp kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; ph&eacute;p lịch sự m&agrave; n&oacute; c&ograve;n thể hiện rằng bạn c&oacute; quan t&acirc;m tới đối phương.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="dấu hiệu cho thấy bạn có một buổi phỏng vấn thất bại" src="/Content/editorimages/images/phong-vanviec-lam.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người phỏng vấn kh&ocirc;ng duy tr&igrave; việc giao tiếp bằng mắt v&agrave; chỉ thỉnh thoảng mới nh&igrave;n bạn l&agrave; một dấu hiệu ho&agrave;n to&agrave;n xấu.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc nh&agrave; tuyển dụng kh&ocirc;ng duy tr&igrave; việc giao tiếp bằng mắt c&oacute; thể họ kh&ocirc;ng c&oacute; hứng th&uacute; với bạn.&nbsp;Nếu nh&agrave; tuyển dụng thường xuy&ecirc;n nh&igrave;n v&agrave;o điện thoại hay m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh. C&oacute; thể họ đang kh&ocirc;ng hứng th&uacute; với những g&igrave; bạn đang tr&igrave;nh b&agrave;y hoặc họ c&oacute; thể bị ph&acirc;n t&acirc;m bởi những thứ quan trọng hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Họ hay nhắc đến những kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng việc v&agrave; những th&aacute;ch thức nếu bạn đi l&agrave;m</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng thường, nh&agrave; tuyển dụng sẽ nhắc đến vị tr&iacute; m&agrave; m&igrave;nh đang tuyển bằng những lời lẽ t&iacute;ch cực nhất c&oacute; thể. V&igrave; nh&agrave; tuyển dụng cần thu h&uacute;t ứng vi&ecirc;n v&agrave; ai m&agrave; chả muốn tuyển được người một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; dễ d&agrave;ng hơn. V&igrave; vậy, việc nh&agrave; tuyển dụng nhắc đến những kh&oacute; khăn v&agrave; cố t&igrave;nh cảnh b&aacute;o bạn nếu bạn đi l&agrave;m l&agrave; rất kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường. Rất c&oacute; thể họ đang kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng về bạn nhưng thay v&igrave; n&oacute;i thẳng ra, họ cố t&igrave;nh để bạn biết kh&oacute; m&agrave; lui.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Họ kh&ocirc;ng hỏi bạn về thời gian c&oacute; thể bắt đầu c&ocirc;ng việc</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu nh&agrave; tuyển dụng thật sự th&iacute;ch bạn th&igrave; họ sẽ đề cập đến c&aacute;c bước tiếp theo m&agrave; bạn sẽ phải trải qua sau khi phỏng vấn để bạn chuẩn bị tinh thần v&agrave; hồ sơ cho thật tốt. Hoặc họ sẽ hứa hẹn với bạn một thời gian cụ thể để bạn bắt đầu c&ocirc;ng việc.Nếu sau khi đ&atilde; kết th&uacute;c buổi phỏng vấn rồi m&agrave; bạn vẫn kh&ocirc;ng nhận được c&acirc;u hỏi về thời gian c&oacute; thể bắt đầu l&agrave;m việc, th&igrave; rất c&oacute; thể kỹ năng trả lời phỏng vấn của bạn c&ograve;n yếu v&agrave; kh&ocirc;ng thu h&uacute;t được nh&agrave; tuyển dụng. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy nếu bạn kh&ocirc;ng nhận được những lời hứa hẹn hoặc những chỉ dẫn c&aacute;c bước tiếp theo sau v&ograve;ng phỏng vấn th&igrave; rất c&oacute; thể nh&agrave; tuyển dụng đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n quan t&acirc;m đến bạn nữa rồi.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi bạn nhận ra cuộc phỏng vấn của m&igrave;nh kh&ocirc;ng như &yacute; muốn th&igrave; bạn đừng ngồi đ&oacute; than th&acirc;n tr&aacute;ch phận v&agrave; tr&aacute;ch m&oacute;c nh&agrave; tuyển dụng. Bạn n&ecirc;n suy nghĩ lại to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh phỏng vấn, r&uacute;t ra thiếu s&oacute;t để từ để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n. H&atilde;y mỉm cười v&agrave; bắt đầu lại từ đầu bạn nh&eacute;!</span></span></strong></p>

- Những lỗi ngôn ngữ cơ thể cần tránh trong buổi phỏng vấn / Có nên nói dối về kinh nghiệm làm việc khi đi phỏng vấn hay không?

Phỏng vấn xin việc là một giai đoạn quan trọng giúp bạn PR bản thân với nhà tuyển dụng. Nhiều bạn lo lắng không biết buổi phỏng vấn của bạn có thành công hay không? Hôm nay, Tìm Việc Nhanh sẽ giúp bạn nhận ra những dấu hiệu chứng tỏ rằng buổi phỏng vấn của bạn thất bại.

Để biết cuộc phỏng vấn thất bại hay thành công, bạn hãy lưu tâm đến những điều này trong và sau buổi phỏng vấn và đối chiếu với bản thân để tìm ra câu trả lời bạn nhé!

Họ liên tục nói, bạn chỉ ngồi nghe

Một buổi phỏng vấn thành công thường có sự tương tác của cả ứng viên lẫn nhà tuyển dụng. Nếu họ nói suốt buổi phỏng vấn mà không cho bạn cơ hội nói từ nào, nghĩa là buổi phỏng vấn đó thất bại. Một nguyên nhân khác xuất phát từ việc bạn không có bất cứ câu hỏi nào cho nhà tuyển dụng. Buộc lòng họ phải tự chia sẻ những thông tin về công ty và công việc. Dù như thế nào thì có lẽ buổi phỏng vấn của bạn cũng sẽ thất bại.

Họ chau mày khi nghe bạn đề nghị mức lương

Nếu họ chau mày khi nghe mức lương đề nghị thì có vẻ như bạn không phù hợp với chính sách lương của công ty. Hoặc có vẻ như, bạn đang đòi hỏi mức lương “quá đáng” so với năng lực của bản thân. Tốt hơn hết, bạn nên nghiên cứu kỹ con số hợp lý dành cho vị trí này ở những công ty tương tự để tránh đề xuất mức lương quá cao hoặc quá thấp.

Họ nói về những kỹ năng mà bạn không có

Chắc chắn bộ phận nhân sự đã xem qua CV của bạn trước khi phỏng vấn. Nhưng thông qua cuộc trao đổi họ thấy rằng bạn vẫn còn thiếu một vài yếu tố cần thiết cho công việc. Khi nhà tuyển dụng nói công ty cần người có kỹ năng X mà bạn không có, nghĩa là họ  đang ám chỉ rằng bạn không phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Họ không duy trì việc giao tiếp bằng mắt

Việc người phỏng vấn không duy trì việc giao tiếp bằng mắt và chỉ thỉnh thoảng mới nhìn bạn là một dấu hiệu hoàn toàn xấu. Bởi việc sử dụng ánh mắt khi giao tiếp hay nói cách khác là nhìn vào mắt đối phương khi giao tiếp không chỉ là phép lịch sự mà nó còn thể hiện rằng bạn có quan tâm tới đối phương.

dấu hiệu cho thấy bạn có một buổi phỏng vấn thất bại

Người phỏng vấn không duy trì việc giao tiếp bằng mắt và chỉ thỉnh thoảng mới nhìn bạn là một dấu hiệu hoàn toàn xấu.

Việc nhà tuyển dụng không duy trì việc giao tiếp bằng mắt có thể họ không có hứng thú với bạn. Nếu nhà tuyển dụng thường xuyên nhìn vào điện thoại hay màn hình máy tính. Có thể họ đang không hứng thú với những gì bạn đang trình bày hoặc họ có thể bị phân tâm bởi những thứ quan trọng hơn.

Họ hay nhắc đến những khó khăn trong công việc và những thách thức nếu bạn đi làm

Thông thường, nhà tuyển dụng sẽ nhắc đến vị trí mà mình đang tuyển bằng những lời lẽ tích cực nhất có thể. Vì nhà tuyển dụng cần thu hút ứng viên và ai mà chả muốn tuyển được người một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Vì vậy, việc nhà tuyển dụng nhắc đến những khó khăn và cố tình cảnh báo bạn nếu bạn đi làm là rất không bình thường. Rất có thể họ đang không hài lòng về bạn nhưng thay vì nói thẳng ra, họ cố tình để bạn biết khó mà lui.

Họ không hỏi bạn về thời gian có thể bắt đầu công việc

Nếu nhà tuyển dụng thật sự thích bạn thì họ sẽ đề cập đến các bước tiếp theo mà bạn sẽ phải trải qua sau khi phỏng vấn để bạn chuẩn bị tinh thần và hồ sơ cho thật tốt. Hoặc họ sẽ hứa hẹn với bạn một thời gian cụ thể để bạn bắt đầu công việc.Nếu sau khi đã kết thúc buổi phỏng vấn rồi mà bạn vẫn không nhận được câu hỏi về thời gian có thể bắt đầu làm việc, thì rất có thể kỹ năng trả lời phỏng vấn của bạn còn yếu và không thu hút được nhà tuyển dụng. Chính vì vậy nếu bạn không nhận được những lời hứa hẹn hoặc những chỉ dẫn các bước tiếp theo sau vòng phỏng vấn thì rất có thể nhà tuyển dụng đã không còn quan tâm đến bạn nữa rồi.

Khi bạn nhận ra cuộc phỏng vấn của mình không như ý muốn thì bạn đừng ngồi đó than thân trách phận và trách móc nhà tuyển dụng. Bạn nên suy nghĩ lại toàn bộ quá trình phỏng vấn, rút ra thiếu sót để từ để hoàn thiện bản thân. Hãy mỉm cười và bắt đầu lại từ đầu bạn nhé!


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin