Một ngày bạn cảm thấy công việc trở nên nhàm chán v&" /> Một ngày bạn cảm thấy công việc trở nên nhàm chán v&" /> Một ngày bạn cảm thấy công việc trở nên nhàm chán v&" />
Trang:

Những điều bạn cần làm trước khi có ý định tìm công việc mới

Thứ sáu, 03/04/2020 | 08:03
Thứ sáu, 02/08/2018 | 10:52

Những điều bạn cần làm trước khi có ý định tìm công việc mới

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một ng&agrave;y bạn cảm thấy c&ocirc;ng việc trở n&ecirc;n nh&agrave;m ch&aacute;n v&agrave; tẻ nhạt. Trong đầu bạn l&oacute;e l&ecirc;n suy nghĩ muốn nhảy việc. Tuy nhi&ecirc;n, trước khi thực hiện điều đ&oacute;, h&atilde;y xem x&eacute;t lại mọi thứ v&agrave; l&agrave;m những việc sau đ&acirc;y trước khi quyết định bạn nh&eacute;. Bạn n&ecirc;n xem x&eacute;t những điều n&agrave;y trước khi đi đến quyết định ch&iacute;nh thức.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một ng&agrave;y bạn cảm thấy c&ocirc;ng việc trở n&ecirc;n nh&agrave;m ch&aacute;n v&agrave; tẻ nhạt. Trong đầu bạn l&oacute;e l&ecirc;n suy nghĩ muốn nhảy việc. Tuy nhi&ecirc;n, trước khi thực hiện điều đ&oacute;, h&atilde;y xem x&eacute;t lại mọi thứ v&agrave; l&agrave;m những việc sau đ&acirc;y trước khi quyết định bạn nh&eacute;. Bạn n&ecirc;n xem x&eacute;t những điều n&agrave;y trước khi đi đến quyết định ch&iacute;nh thức. H&atilde;y để T&igrave;m Việc Nhanh gợi &yacute; cho bạn trước khi bắt đầu t&igrave;m c&ocirc;ng việc mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Trước ti&ecirc;n, h&atilde;y suy nghĩ thật kỹ c&agrave;ng&nbsp;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y x&aacute;c định điều bạn thực sự muốn l&agrave;m l&agrave; g&igrave;? Nhưng v&igrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&igrave; đ&oacute; m&agrave; bạn đ&atilde; kh&ocirc;ng theo đuổi điều đ&oacute;? C&ocirc;ng việc hiện tại đem đến cho bạn những g&igrave;? Trong đ&oacute; c&oacute; niềm vui th&iacute;ch hay kh&ocirc;ng? Hay đơn giản bạn đang l&agrave;m c&ocirc;ng việc n&agrave;y chỉ v&igrave; tiền v&agrave; v&igrave; cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y buộc bạn phải như thế?&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y suy nghĩ thật kỹ lại tất cả mọi việc một c&aacute;ch kh&aacute;ch quan nhất c&oacute; thể. Nếu bạn qu&aacute; bế tắc, h&atilde;y hỏi người b&ecirc;n cạnh bạn, người hiểu r&otilde; cuộc sống của bạn nhất, c&oacute; thể cho bạn lời khuy&ecirc;n tốt nhất v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh kh&aacute;ch quan nhất. Nhưng vấn đề vẫn nằm ở bạn. H&atilde;y th&agrave;nh thật đối thoại với bản th&acirc;n v&agrave; c&acirc;n nhắc kỹ c&agrave;ng trước khi quyết định ch&iacute;nh thức.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&acirc;n nhắc v&agrave; l&ecirc;n kế hoạch</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn n&ecirc;n viết tất cả những điều cần l&agrave;m ra giấy. H&atilde;y viết ra những ưu điểm v&agrave; nhược điểm m&agrave; c&ocirc;ng việc hiện tại mang đến cho bạn. Điều g&igrave; khiến bạn h&agrave;i l&ograve;ng, điều g&igrave; khiến bạn bất m&atilde;n v&agrave; muốn thay đổi? Yếu tố khiến bạn bất m&atilde;n v&agrave; muốn thay đổi c&oacute; thực sự quan trọng v&agrave; cần thiết để bạn từ bỏ một mức lương v&agrave; cơ hội ph&aacute;t triển bản th&acirc;n? Hoặc điều khiến bạn bất m&atilde;n nhất l&agrave; c&ocirc;ng việc tr&aacute;i ng&agrave;nh, cứ giậm ch&acirc;n tại chỗ kh&ocirc;ng c&oacute; sự tiến l&ecirc;n trong sự nghiệp sau n&agrave;y?</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Những điều bạn cần làm trước khi tìm công việc mới" src="/Content/editorimages/images/ke-hoach-tim-viec-moi.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y viết tất cả những điều bạn muốn ở c&ocirc;ng việc mới. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mức lương hấp dẫn hơn, cơ hội ph&aacute;t triển v&agrave; thăng tiến hơn trong c&ocirc;ng việc&hellip; V&agrave; l&ecirc;n kế hoạch t&igrave;m kiếm một c&ocirc;ng việc mới theo những ti&ecirc;u ch&iacute; m&agrave; bạn đặt ra.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Cập nhật CV của m&igrave;nh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau khi đ&atilde; đi đến quyết định nhảy việc, bạn n&ecirc;n cập nhật ngay CV của m&igrave;nh. H&atilde;y điền những kinh nghiệm, kỹ năng m&agrave; bạn c&oacute; ở c&ocirc;ng việc cũ để l&agrave;m đầy CV của m&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra, bạn cũng n&ecirc;n tham khảo lại một số b&iacute; quyết gi&uacute;p bạn vượt qua v&ograve;ng phỏng vấn một c&aacute;ch tốt nhất. Nhưng trong thời gian n&agrave;y, bạn đừng bỏ c&ocirc;ng việc cũ của m&igrave;nh nh&eacute;! L&yacute; do nằm ở những d&ograve;ng m&agrave; T&igrave;m Việc Nhanh chia sẻ dưới đ&acirc;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;T&igrave;m việc mới trước, nhảy việc sau</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thay v&igrave; ngang bướng v&agrave; nghỉ ngang, rồi ở nh&agrave; t&igrave;m việc, th&igrave; bạn h&atilde;y tiếp tục đi l&agrave;m v&agrave; kết hợp t&igrave;m c&ocirc;ng việc như bạn mong muốn. Như vậy sẽ an to&agrave;n hơn cho t&agrave;i ch&iacute;nh của bạn v&agrave; gia đ&igrave;nh bạn. Khi t&igrave;m được c&ocirc;ng việc mới, h&atilde;y so s&aacute;nh lợi &iacute;ch về mọi phương diện giữa c&ocirc;ng việc mới v&agrave; c&ocirc;ng việc cũ. Xem x&eacute;t mọi kh&iacute;a cạnh để biết bạn c&oacute; n&ecirc;n từ bỏ c&aacute;i vỏ an to&agrave;n hiện tại v&agrave; đến với m&ocirc;i trường đ&oacute; kh&ocirc;ng nh&eacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số gợi &yacute; cho bạn trước khi nhảy việc v&agrave; t&igrave;m một c&ocirc;ng việc mới. H&atilde;y suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định ch&iacute;nh x&aacute;c bạn nh&eacute;! </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><a href="http://danhbavieclam.vn">Danh Bạ Việc L&agrave;m</a> ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</span></span></p>

- Làm thế nào để thoát khỏi bệnh “lười lao động” để vượt lên chính mình? / Nên thông báo thời gian nghỉ việc trước bao lâu cho công ty?

Một ngày bạn cảm thấy công việc trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Trong đầu bạn lóe lên suy nghĩ muốn nhảy việc. Tuy nhiên, trước khi thực hiện điều đó, hãy xem xét lại mọi thứ và làm những việc sau đây trước khi quyết định bạn nhé. Bạn nên xem xét những điều này trước khi đi đến quyết định chính thức.

Một ngày bạn cảm thấy công việc trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Trong đầu bạn lóe lên suy nghĩ muốn nhảy việc. Tuy nhiên, trước khi thực hiện điều đó, hãy xem xét lại mọi thứ và làm những việc sau đây trước khi quyết định bạn nhé. Bạn nên xem xét những điều này trước khi đi đến quyết định chính thức. Hãy để Tìm Việc Nhanh gợi ý cho bạn trước khi bắt đầu tìm công việc mới.

Trước tiên, hãy suy nghĩ thật kỹ càng 

Hãy xác định điều bạn thực sự muốn làm là gì? Nhưng vì nguyên nhân gì đó mà bạn đã không theo đuổi điều đó? Công việc hiện tại đem đến cho bạn những gì? Trong đó có niềm vui thích hay không? Hay đơn giản bạn đang làm công việc này chỉ vì tiền và vì cuộc sống hàng ngày buộc bạn phải như thế?…

Hãy suy nghĩ thật kỹ lại tất cả mọi việc một cách khách quan nhất có thể. Nếu bạn quá bế tắc, hãy hỏi người bên cạnh bạn, người hiểu rõ cuộc sống của bạn nhất, có thể cho bạn lời khuyên tốt nhất và có tính khách quan nhất. Nhưng vấn đề vẫn nằm ở bạn. Hãy thành thật đối thoại với bản thân và cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định chính thức.

Cân nhắc và lên kế hoạch

Bạn nên viết tất cả những điều cần làm ra giấy. Hãy viết ra những ưu điểm và nhược điểm mà công việc hiện tại mang đến cho bạn. Điều gì khiến bạn hài lòng, điều gì khiến bạn bất mãn và muốn thay đổi? Yếu tố khiến bạn bất mãn và muốn thay đổi có thực sự quan trọng và cần thiết để bạn từ bỏ một mức lương và cơ hội phát triển bản thân? Hoặc điều khiến bạn bất mãn nhất là công việc trái ngành, cứ giậm chân tại chỗ không có sự tiến lên trong sự nghiệp sau này?

Những điều bạn cần làm trước khi tìm công việc mới

Hãy viết tất cả những điều bạn muốn ở công việc mới.

Mức lương hấp dẫn hơn, cơ hội phát triển và thăng tiến hơn trong công việc… Và lên kế hoạch tìm kiếm một công việc mới theo những tiêu chí mà bạn đặt ra.

Cập nhật CV của mình

Sau khi đã đi đến quyết định nhảy việc, bạn nên cập nhật ngay CV của mình. Hãy điền những kinh nghiệm, kỹ năng mà bạn có ở công việc cũ để làm đầy CV của mình. Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo lại một số bí quyết giúp bạn vượt qua vòng phỏng vấn một cách tốt nhất. Nhưng trong thời gian này, bạn đừng bỏ công việc cũ của mình nhé! Lý do nằm ở những dòng mà Tìm Việc Nhanh chia sẻ dưới đây.

 Tìm việc mới trước, nhảy việc sau

Thay vì ngang bướng và nghỉ ngang, rồi ở nhà tìm việc, thì bạn hãy tiếp tục đi làm và kết hợp tìm công việc như bạn mong muốn. Như vậy sẽ an toàn hơn cho tài chính của bạn và gia đình bạn. Khi tìm được công việc mới, hãy so sánh lợi ích về mọi phương diện giữa công việc mới và công việc cũ. Xem xét mọi khía cạnh để biết bạn có nên từ bỏ cái vỏ an toàn hiện tại và đến với môi trường đó không nhé.

Trên đây là một số gợi ý cho bạn trước khi nhảy việc và tìm một công việc mới. Hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định chính xác bạn nhé!

Danh Bạ Việc Làm chúc bạn thành công!


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin