Có nhiều lúc bạn muốn xả tức với bạn bè vì một mâu " /> Có nhiều lúc bạn muốn xả tức với bạn bè vì một mâu " /> Có nhiều lúc bạn muốn xả tức với bạn bè vì một mâu " />
Trang:

Những điều bạn không bao giờ được nói với sếp nếu không muốn sa thải

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:31
Thứ ba, 18/06/2018 | 19:06

Những điều bạn không bao giờ được nói với sếp nếu không muốn sa thải

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; nhiều l&uacute;c bạn muốn xả tức với bạn b&egrave; v&igrave; một m&acirc;u thuẫn n&agrave;o đ&oacute;. Nhưng h&atilde;y cẩn thận v&igrave; điều đ&oacute; c&oacute; thể đến được tai sếp của bạn đ&oacute;. V&agrave; nếu như bạn n&oacute;i 16 điều cấm kỵ với sếp dưới đ&acirc;y, th&igrave; ngay lập tức bạn sẽ bị out khỏi c&ocirc;ng ty sớm hơn đấy.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>16 điều đừng n&oacute;i với sếp nếu bạn kh&ocirc;ng muốn &ldquo;out&rdquo; sớm </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Sếp sai rồi. </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu cảm thấy sếp đ&atilde; mắc một sai lầm n&agrave;o đ&oacute;, việc bạn cần l&agrave;m kh&ocirc;ng phải l&agrave; chỉ thẳng v&agrave;o mặt sếp v&agrave; n&oacute;i &ldquo;Anh/chị sai rồi&rdquo;. Tại sao bạn kh&ocirc;ng thử t&igrave;m c&aacute;ch n&oacute;i nhẹ nh&agrave;ng hơn về vấn đề đ&oacute;. Hoặc t&igrave;m c&aacute;ch xử l&yacute; v&agrave; khắc phục sai lầm vấn đề.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Kh&ocirc;ng!</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Từ Kh&ocirc;ng/ No lu&ocirc;n l&agrave; c&acirc;u n&oacute;i cấm kỵ khi n&oacute;i chuyện với sếp. Khi được người quản l&yacute; hỏi bạn c&oacute; thể nhận tr&aacute;ch nhiệm cho c&ocirc;ng việc n&agrave;y kh&ocirc;ng, hay c&oacute; thời gian d&agrave;nh cho dự &aacute;n n&agrave;y kh&ocirc;ng, bạn đừng trời lời thẳng thừng Kh&ocirc;ng. Điều n&agrave;y sẽ khiến sếp của bạn cảm thấy kh&oacute; chịu v&igrave; c&aacute;ch ăn n&oacute;i cộc lốc v&agrave; tinh thần l&agrave;m việc k&eacute;m của bạn đ&oacute;. H&atilde;y t&igrave;m một c&aacute;ch c&aacute;ch n&oacute;i kh&eacute;o l&eacute;o, uyển chuyển hơn, chẳng hạn như &ldquo;Liệu t&ocirc;i c&oacute; thể nhận ch&uacute;ng v&agrave;o ngay mai kh&ocirc;ng? V&igrave; h&ocirc;m nay t&ocirc;i cần phải ho&agrave;n th&agrave;nh xong bản b&aacute;o c&aacute;o&rdquo;. C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch n&oacute;i &ldquo;dễ nghe&rdquo; hơn so với từ Kh&ocirc;ng, m&agrave; sếp bạn lại kh&ocirc;ng kh&oacute; chịu v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; thấp về bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể.</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn lu&ocirc;n lu&ocirc;n phải ghi nhớ rằng, nh&agrave; quản l&yacute; sẽ lu&ocirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao &yacute; thức cố gắng, nỗ lực từ ph&iacute;a bạn. &ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể&rdquo; sẽ khiến sếp đ&aacute;nh gi&aacute; bạn l&agrave; người lười biếng, kh&ocirc;ng chấp nhận mọi thử th&aacute;ch v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; đủ tự tin để vượt qua thử th&aacute;ch đ&oacute;. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Đừng bao giờ trước mặt sếp mà buông lời &quot; tôi không thể &quot;" src="/Content/editorimages/images/kh%c3%b4ng22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Đừng bao giờ trước mặt sếp m&agrave; bu&ocirc;ng lời &quot; t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể &quot;</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Kh&ocirc;ng phải việc của t&ocirc;i.</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự chia sẻ, hỗ trợ nhau trong c&ocirc;ng việc lu&ocirc;n được quản l&yacute; đ&aacute;nh gi&aacute; cao. V&agrave; chẳng c&oacute; nh&agrave; quản l&yacute; n&agrave;o muốn nghe nh&acirc;n việc từ chối c&ocirc;ng việc, họ sẽ cho bạn l&agrave; người &iacute;ch kỷ v&agrave; cứng nhắc trong c&ocirc;ng việc. </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5. T&ocirc;i sẽ nghỉ việc.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đừng bao giờ đe dọa rời bỏ c&ocirc;ng ty sau khi bạn đ&atilde; phạm phải một sai lầm n&agrave;o đ&oacute;. Điều n&agrave;y chỉ cho thấy bạn thiếu chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; lu&ocirc;n muốn &ldquo;g&acirc;y chiến&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>6. T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người sếp n&agrave;o cũng c&oacute; con mắt thiện cảm với nh&acirc;n vi&ecirc;n biết cố gắng, nỗ lực v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng học hỏi cho d&ugrave; bạn chưa đạt tới tr&igrave;nh độ n&agrave;o đi chăng nữa. Thay v&igrave; c&acirc;u trả lời &ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết&rdquo;, bạn h&atilde;y thử n&oacute;i với sếp rằng m&igrave;nh sẽ t&igrave;m hiểu th&ecirc;m vấn đề để c&oacute; thể t&igrave;m ra c&acirc;u trả lời cũng như c&aacute;ch giải quyết tốt hơn. </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>7. T&ocirc;i sẽ cố gắng. </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn sẽ thấy kh&aacute; lạ khi c&acirc;u n&oacute;i được cho l&agrave; kh&ocirc;n ngoan lại kh&ocirc;ng được n&oacute;i với sếp. Đ&uacute;ng vậy! C&acirc;u n&oacute;i n&agrave;y chỉ khiến nh&agrave; l&atilde;nh đạo cảm thấy kh&ocirc;ng tin tưởng v&agrave;o lời hứa của bạn m&agrave; th&ocirc;i. </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>8. T&ocirc;i kh&ocirc;ng được trả lương để l&agrave;m việc đ&oacute;.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&acirc;u n&oacute;i n&agrave;y cũng tương tự như c&aacute;ch n&oacute;i &ldquo;Đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; việc của t&ocirc;i&rdquo;. N&oacute; cho thấy bạn l&agrave; một người &iacute;ch kỷ, chưa hết l&ograve;ng v&igrave; c&ocirc;ng việc, thậm ch&iacute; hơi v&ocirc; tr&aacute;ch nhiệm. </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>9. T&ocirc;i được lợi g&igrave; từ việc đ&oacute;?</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thi thoảng c&ocirc;ng việc của bạn sẽ cần phải gi&uacute;p đỡ những người kh&aacute;c v&agrave; ph&ograve;ng ban kh&aacute;c. V&agrave; sếp chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng th&iacute;ch những nh&acirc;n vi&ecirc;n chỉ biết lo cho bản th&acirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; tinh thần đồng đội. </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>10. T&ocirc;i xin lỗi, nhưng&hellip;</strong> </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; c&acirc;u n&oacute;i phổ biến nhất m&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n thường hay n&oacute;i với sếp. N&oacute; l&agrave; một c&aacute;ch tho&aacute;i th&aacute;c tr&aacute;ch nhiệm, đồng thời ngụy biện cho bản th&acirc;n. V&agrave; tất nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; l&atilde;nh đạo n&agrave;o muốn nghe c&acirc;u n&oacute;i n&agrave;y cả. </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>11. T&ocirc;i đ&atilde; cố gắng hết sức rồi. </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi c&oacute; một việc g&igrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng xảy ra như &yacute; của bạn, hoặc khi bạn phạm phải sai lầm, d&ugrave; bạn đ&atilde; cố gắng hết sức th&igrave; cũng đừng n&oacute;i điều đ&oacute; với sếp. H&atilde;y n&oacute;i rằng bạn đ&atilde; t&igrave;m ra nguy&ecirc;n nh&acirc;n của vấn đề v&agrave; sẽ khắc phục n&oacute;. </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>12. Ở c&ocirc;ng ty cũ của t&ocirc;i, mọi người thường l&agrave;m thế n&agrave;y&hellip; </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lại một sai lầm m&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n n&ecirc;n tr&aacute;nh n&oacute;i với sếp, đừng bao giờ so s&aacute;nh c&ocirc;ng ty cũ v&agrave; c&ocirc;ng ty hiện tại. Nếu c&ocirc;ng ty cũ đ&atilde; tốt đến vậy, tại sao bạn c&ograve;n rời đi? </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Không nên so sách giữa công ty hiện tại đang làm với công ty cũ" src="/Content/editorimages/images/cty-cu22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Kh&ocirc;ng n&ecirc;n so s&aacute;ch giữa c&ocirc;ng ty hiện tại đang l&agrave;m với c&ocirc;ng ty cũ</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>13. Đ&oacute; thực sự kh&ocirc;ng phải lỗi của t&ocirc;i.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đổ lỗi cho người kh&aacute;c kh&ocirc;ng phải l&agrave; việc m&agrave; bạn n&ecirc;n l&agrave;m. Nếu như bạn thực sự v&ocirc; tội, h&atilde;y t&igrave;m ra nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; giải th&iacute;ch n&oacute; với sếp. </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>14. T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể l&agrave;m việc với anh ta. </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&acirc;u n&oacute;i n&agrave;y tiếp tục cho thấy bạn kh&ocirc;ng c&oacute; tinh thần đồng đội, bạn kh&oacute; dung h&ograve;a với người kh&aacute;c. V&agrave; tất nhi&ecirc;n, c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo kh&ocirc;ng hề th&iacute;ch điều n&agrave;y. </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>15. T&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; giải ph&aacute;p.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn t&igrave;m ra vấn đề để tr&igrave;nh b&agrave;y với sếp, nhưng đừng bao giờ tr&igrave;nh b&agrave;y mỗi nguy&ecirc;n nh&acirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng thể đề ra giải ph&aacute;p. C&aacute;c m&agrave; nh&agrave; l&atilde;nh đạo t&igrave;m kiếm ở bạn ch&iacute;nh l&agrave; giải ph&aacute;p, chứ kh&ocirc;ng phải nguy&ecirc;n nh&acirc;n. </span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>16. T&ocirc;i đ&atilde; qu&aacute; mệt mỏi. </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; bạn c&oacute; mệt mỏi đến đ&acirc;u th&igrave; khi n&oacute;i c&acirc;u n&agrave;y với sếp, bạn đ&atilde; mắc một sai lầm &ldquo;chết người&rdquo;. Bạn được trả lương để l&agrave;m việc một c&aacute;ch năng động v&agrave; hiệu quả, chứ kh&ocirc;ng phải được trả lương để l&agrave;m việc trong trạng th&aacute;i mệt mỏi.</span></span></p>

- Để sống chung với sếp khó tính bạn phải đạt được 3 điều này / Cải thiện kỹ năng giao tiếp đối với những người rụt rè, ít nói

Có nhiều lúc bạn muốn xả tức với bạn bè vì một mâu thuẫn nào đó. Nhưng hãy cẩn thận vì điều đó có thể đến được tai sếp của bạn đó. Và nếu như bạn nói 16 điều cấm kỵ với sếp dưới đây, thì ngay lập tức bạn sẽ bị out khỏi công ty sớm hơn đấy.

16 điều đừng nói với sếp nếu bạn không muốn “out” sớm

1. Sếp sai rồi.

Nếu cảm thấy sếp đã mắc một sai lầm nào đó, việc bạn cần làm không phải là chỉ thẳng vào mặt sếp và nói “Anh/chị sai rồi”. Tại sao bạn không thử tìm cách nói nhẹ nhàng hơn về vấn đề đó. Hoặc tìm cách xử lý và khắc phục sai lầm vấn đề.

2. Không!

Từ Không/ No luôn là câu nói cấm kỵ khi nói chuyện với sếp. Khi được người quản lý hỏi bạn có thể nhận trách nhiệm cho công việc này không, hay có thời gian dành cho dự án này không, bạn đừng trời lời thẳng thừng Không. Điều này sẽ khiến sếp của bạn cảm thấy khó chịu vì cách ăn nói cộc lốc và tinh thần làm việc kém của bạn đó. Hãy tìm một cách cách nói khéo léo, uyển chuyển hơn, chẳng hạn như “Liệu tôi có thể nhận chúng vào ngay mai không? Vì hôm nay tôi cần phải hoàn thành xong bản báo cáo”. Có rất nhiều cách nói “dễ nghe” hơn so với từ Không, mà sếp bạn lại không khó chịu và đánh giá thấp về bạn.

3. Tôi không thể.

Bạn luôn luôn phải ghi nhớ rằng, nhà quản lý sẽ luôn đánh giá cao ý thức cố gắng, nỗ lực từ phía bạn. “Tôi không thể” sẽ khiến sếp đánh giá bạn là người lười biếng, không chấp nhận mọi thử thách và không có đủ tự tin để vượt qua thử thách đó.

Đừng bao giờ trước mặt sếp mà buông lời " tôi không thể "

Đừng bao giờ trước mặt sếp mà buông lời " tôi không thể "

4. Không phải việc của tôi.

Sự chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc luôn được quản lý đánh giá cao. Và chẳng có nhà quản lý nào muốn nghe nhân việc từ chối công việc, họ sẽ cho bạn là người ích kỷ và cứng nhắc trong công việc.

5. Tôi sẽ nghỉ việc.

Đừng bao giờ đe dọa rời bỏ công ty sau khi bạn đã phạm phải một sai lầm nào đó. Điều này chỉ cho thấy bạn thiếu chuyên nghiệp và luôn muốn “gây chiến”.

6. Tôi không biết.

Người sếp nào cũng có con mắt thiện cảm với nhân viên biết cố gắng, nỗ lực và không ngừng học hỏi cho dù bạn chưa đạt tới trình độ nào đi chăng nữa. Thay vì câu trả lời “Tôi không biết”, bạn hãy thử nói với sếp rằng mình sẽ tìm hiểu thêm vấn đề để có thể tìm ra câu trả lời cũng như cách giải quyết tốt hơn.

7. Tôi sẽ cố gắng.

Bạn sẽ thấy khá lạ khi câu nói được cho là khôn ngoan lại không được nói với sếp. Đúng vậy! Câu nói này chỉ khiến nhà lãnh đạo cảm thấy không tin tưởng vào lời hứa của bạn mà thôi.

8. Tôi không được trả lương để làm việc đó.

Câu nói này cũng tương tự như cách nói “Đó không phải là việc của tôi”. Nó cho thấy bạn là một người ích kỷ, chưa hết lòng vì công việc, thậm chí hơi vô trách nhiệm.

9. Tôi được lợi gì từ việc đó?

Thi thoảng công việc của bạn sẽ cần phải giúp đỡ những người khác và phòng ban khác. Và sếp chắc chắn sẽ không thích những nhân viên chỉ biết lo cho bản thân và không có tinh thần đồng đội.

10. Tôi xin lỗi, nhưng…

Đây có lẽ là câu nói phổ biến nhất mà nhân viên thường hay nói với sếp. Nó là một cách thoái thác trách nhiệm, đồng thời ngụy biện cho bản thân. Và tất nhiên không có nhà lãnh đạo nào muốn nghe câu nói này cả.

11. Tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Khi có một việc gì đó không xảy ra như ý của bạn, hoặc khi bạn phạm phải sai lầm, dù bạn đã cố gắng hết sức thì cũng đừng nói điều đó với sếp. Hãy nói rằng bạn đã tìm ra nguyên nhân của vấn đề và sẽ khắc phục nó.

12. Ở công ty cũ của tôi, mọi người thường làm thế này…

Lại một sai lầm mà nhân viên nên tránh nói với sếp, đừng bao giờ so sánh công ty cũ và công ty hiện tại. Nếu công ty cũ đã tốt đến vậy, tại sao bạn còn rời đi?

Không nên so sách giữa công ty hiện tại đang làm với công ty cũ

Không nên so sách giữa công ty hiện tại đang làm với công ty cũ

13. Đó thực sự không phải lỗi của tôi.

Đổ lỗi cho người khác không phải là việc mà bạn nên làm. Nếu như bạn thực sự vô tội, hãy tìm ra nguyên nhân và giải thích nó với sếp.

14. Tôi không thể làm việc với anh ta.

Câu nói này tiếp tục cho thấy bạn không có tinh thần đồng đội, bạn khó dung hòa với người khác. Và tất nhiên, các nhà lãnh đạo không hề thích điều này.

15. Tôi không có giải pháp.

Bạn tìm ra vấn đề để trình bày với sếp, nhưng đừng bao giờ trình bày mỗi nguyên nhân mà không thể đề ra giải pháp. Các mà nhà lãnh đạo tìm kiếm ở bạn chính là giải pháp, chứ không phải nguyên nhân.

16. Tôi đã quá mệt mỏi.

Dù bạn có mệt mỏi đến đâu thì khi nói câu này với sếp, bạn đã mắc một sai lầm “chết người”. Bạn được trả lương để làm việc một cách năng động và hiệu quả, chứ không phải được trả lương để làm việc trong trạng thái mệt mỏi.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin