Từ việc có những CV thật hoàn hảo cho đến nh" /> Từ việc có những CV thật hoàn hảo cho đến nh" /> Từ việc có những CV thật hoàn hảo cho đến nh" />
Trang:

Những điều cần nên loại bỏ trước khi nộp đơn xin việc

Thứ tư, 27/05/2020 | 15:18
Thứ tư, 15/07/2018 | 20:53

Những điều cần nên loại bỏ trước khi nộp đơn xin việc

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Từ việc c&oacute; những CV thật ho&agrave;n hảo cho đến những c&acirc;u hỏi phỏng vấn mang t&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n, bạn phải trả lời sao cho thật kh&eacute;o. Tất cả đều cần phải được chuẩn bị thật chu đ&aacute;o. V&agrave; đ&acirc;y l&agrave; những điều bạn cần n&ecirc;n lọa bỏ&nbsp;trước khi nộp đơn xin việc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Những điều cần nên loại bỏ trước khi nộp đơn xin việc" src="/Content/editorimages/images/nhung-dieu-can-loai-bo-khi-nop-don-xin-viec.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn sẽ mất thời gian, đ&acirc;m ra ch&aacute;n nản nếu kh&ocirc;ng t&igrave;m hiểu trước khi xin việc</span></span></em></p> <h5 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nộp đơn cho một c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp</strong></span></span></h5> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kirsty MacCulloch, gi&aacute;m đốc nh&acirc;n sự của c&ocirc;ng ty GTI n&oacute;i rằng: &ldquo;C&aacute;c sinh vi&ecirc;n mới tốt nghiệp thường rất mơ hồ trong việc chọn lựa nghề nghiệp cho m&igrave;nh, họ thường x&acirc;y dựng sự nghiệp theo tr&agrave;o lưu, theo bạn b&egrave; m&agrave; &iacute;t khi dựa v&agrave;o khả năng thực tế của ch&iacute;nh họ&rdquo;. Bạn đừng chạy theo c&aacute;i gọi l&agrave; &quot;xu hướng&quot; việc l&agrave;m, theo c&ocirc;ng việc &quot;HOT&quot; m&agrave; qu&ecirc;n mất năng lực của bản th&acirc;n. Việc chưa x&aacute;c định được khả năng thật sự của m&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; những yếu tố khiến cho bạn dễ rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng n&agrave;y: nộp đơn v&agrave;o một c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh.</span></span></p> <h5 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Qu&ecirc;n đọc v&agrave; sửa lại CV</strong></span></span></h5> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đương nhi&ecirc;n mỗi ứng vi&ecirc;n trước khi đi nộp hồ sơ, CV th&igrave; đ&atilde; c&oacute;&nbsp;chuẩn bị những th&ocirc;ng tin cần thiết trong đ&oacute;. Những th&agrave;nh th&iacute;ch, kinh nghiệm của bạn đ&atilde; được thể hiện rất đầy đủ v&agrave; được tr&igrave;nh b&agrave;y một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, đẹp mắt. Nhưng, đ&ocirc;i khi những chi tiết nhỏ như t&ecirc;n c&ocirc;ng ty, địa chỉ, email li&ecirc;n lạc của bạn lại kh&ocirc;ng đ&uacute;ng đấy. V&igrave; vậy, bạn n&ecirc;n đọc v&agrave; kiểm tra lại một lần nữa trước khi gửi đến nh&agrave; tuyển dụng CV của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Những điều cần nên loại bỏ trước khi nộp đơn xin việc" src="/Content/editorimages/images/loai-bo-truoc-khi-nop-don-xin-viec.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc trả lời &quot;ch&eacute;m gi&oacute;&quot; qu&aacute; đ&agrave; khiến bạn sẽ nhận cay đắng khi ứng tuyển</span></span></em></p> <h5 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ph&oacute;ng đại</strong></span></span></h5> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn đừng nhẫm lẫn giữa sự tự tin v&agrave; ph&oacute;ng đại. Sự tự tin mang đến cho bạn những c&aacute;ch diễn đạt tr&ocirc;i chảy, lưu lo&aacute;t, thể hiện hết năng lực của bản th&acirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, nếu qu&aacute; đ&agrave; bạn sẽ dẫn đến sự ph&oacute;ng đại sự việc, kết quả th&igrave; rất kh&oacute; lường đấy. Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thừa kinh nghiệm, kiến thức để ph&aacute;t hiện ra đ&acirc;u l&agrave; lời n&oacute;i thật của bạn.</span></span></p> <h5 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m ra vẻ quen biết với những l&atilde;nh đạo trong c&ocirc;ng ty</strong></span></span></h5> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh phỏng vấn, bạn c&oacute; thể sẽ giới thiệu bản th&acirc;n như:&nbsp;&ldquo;T&ocirc;i l&agrave; ch&aacute;u họ của gi&aacute;m đốc nh&acirc;n sự, gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của c&ocirc;ng ty n&agrave;y bạn th&acirc;n của anh t&ocirc;i&hellip;.&rdquo; nhưng h&atilde;y cẩn thận nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể kiểm chứng điều đ&oacute;.&nbsp;Cho d&ugrave; điều n&agrave;y c&oacute; l&agrave; sự thật nhưng bạn c&oacute; chắc rằng: c&aacute;c vị kia c&oacute; nhớ bạn l&agrave; ai kh&ocirc;ng? V&agrave; sẽ tệ hơn rất nhiều nếu những điều bạn n&oacute;i l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng. N&ecirc;n bạn phải loại bỏ ngay những điều n&agrave;y trước khi nộp đơn xin việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&oacute; sự chuẩn bị tốt l&agrave; h&agrave;nh trang cho bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng khi ứng tuyển xin việc, loại bỏ những điều m&agrave; bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n mang n&oacute; đi theo khi phỏng vấn. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Bỏ túi 7 bí quyết để tìm việc dễ dàng và đạt hiệu quả / Kỹ năng giữ bình tĩnh trước nhà tuyển dụng khi phỏng vấn

Từ việc có những CV thật hoàn hảo cho đến những câu hỏi phỏng vấn mang tính cá nhân, bạn phải trả lời sao cho thật khéo. Tất cả đều cần phải được chuẩn bị thật chu đáo. Và đây là những điều bạn cần nên lọa bỏ trước khi nộp đơn xin việc.

Những điều cần nên loại bỏ trước khi nộp đơn xin việc

Bạn sẽ mất thời gian, đâm ra chán nản nếu không tìm hiểu trước khi xin việc

Nộp đơn cho một công việc không phù hợp

Kirsty MacCulloch, giám đốc nhân sự của công ty GTI nói rằng: “Các sinh viên mới tốt nghiệp thường rất mơ hồ trong việc chọn lựa nghề nghiệp cho mình, họ thường xây dựng sự nghiệp theo trào lưu, theo bạn bè mà ít khi dựa vào khả năng thực tế của chính họ”. Bạn đừng chạy theo cái gọi là "xu hướng" việc làm, theo công việc "HOT" mà quên mất năng lực của bản thân. Việc chưa xác định được khả năng thật sự của mình, đó là những yếu tố khiến cho bạn dễ rơi vào tình trạng này: nộp đơn vào một công việc không phù hợp với mình.

Quên đọc và sửa lại CV

Đương nhiên mỗi ứng viên trước khi đi nộp hồ sơ, CV thì đã có chuẩn bị những thông tin cần thiết trong đó. Những thành thích, kinh nghiệm của bạn đã được thể hiện rất đầy đủ và được trình bày một cách rõ ràng, đẹp mắt. Nhưng, đôi khi những chi tiết nhỏ như tên công ty, địa chỉ, email liên lạc của bạn lại không đúng đấy. Vì vậy, bạn nên đọc và kiểm tra lại một lần nữa trước khi gửi đến nhà tuyển dụng CV của mình.

Những điều cần nên loại bỏ trước khi nộp đơn xin việc

Việc trả lời "chém gió" quá đà khiến bạn sẽ nhận cay đắng khi ứng tuyển

Phóng đại

Bạn đừng nhẫm lẫn giữa sự tự tin và phóng đại. Sự tự tin mang đến cho bạn những cách diễn đạt trôi chảy, lưu loát, thể hiện hết năng lực của bản thân. Tuy nhiên, nếu quá đà bạn sẽ dẫn đến sự phóng đại sự việc, kết quả thì rất khó lường đấy. Nhà tuyển dụng có thừa kinh nghiệm, kiến thức để phát hiện ra đâu là lời nói thật của bạn.

Làm ra vẻ quen biết với những lãnh đạo trong công ty

Trong quá trình phỏng vấn, bạn có thể sẽ giới thiệu bản thân như: “Tôi là cháu họ của giám đốc nhân sự, giám đốc điều hành của công ty này bạn thân của anh tôi….” nhưng hãy cẩn thận nhà tuyển dụng có thể kiểm chứng điều đó. Cho dù điều này có là sự thật nhưng bạn có chắc rằng: các vị kia có nhớ bạn là ai không? Và sẽ tệ hơn rất nhiều nếu những điều bạn nói là không đúng. Nên bạn phải loại bỏ ngay những điều này trước khi nộp đơn xin việc.

Có sự chuẩn bị tốt là hành trang cho bạn thành công khi ứng tuyển xin việc, loại bỏ những điều mà bạn không nên mang nó đi theo khi phỏng vấn. Chúc các bạn thành công!

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin