1. Không trao quyền cho nhân viê" /> 1. Không trao quyền cho nhân viê" /> 1. Không trao quyền cho nhân viê" />
Trang:

Những điều sai lầm trong nghệ thuật quản lý nhân viên

Thứ ba, 07/04/2020 | 20:50
Thứ ba, 08/05/2018 | 21:21

Những điều sai lầm trong nghệ thuật quản lý nhân viên

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1. Kh&ocirc;ng trao quyền cho nh&acirc;n vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/nghe-thuat-quan-ly-1.jpg" style="height:292px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Nghệ thuật quản l&yacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n hiệu quả</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi chuẩn bị một dự &aacute;n hoặc nhiệm vụ mới, bạn h&atilde;y suy nghĩ thật cẩn thận xem nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;o ph&ugrave; hợp nhất để phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng việc. Nếu biết c&aacute;ch trao quyền, giao nhiệm vụ đ&uacute;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, đ&uacute;ng năng lực v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm, c&ocirc;ng việc sẽ hiệu quả v&agrave; su&ocirc;n sẻ hơn. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a gi&uacute;p bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng trong <strong>nghệ thuật quản l&yacute;</strong>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2. Kh&ocirc;ng thiết lập c&aacute;c mục ti&ecirc;u, chỉ ti&ecirc;u cụ thể cho nh&acirc;n vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi đ&atilde; trao quyền, giao c&ocirc;ng việc trực tiếp cho nh&acirc;n vi&ecirc;n, bạn cần chắc chắn rằng nh&acirc;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh đang l&agrave;m việc đ&uacute;ng hướng, đ&uacute;ng mục ti&ecirc;u chung của c&ocirc;ng ty đề ra. Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể đặt ra c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u để th&uacute;c đẩy nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&aacute;t triển, kết hợp với sự hỗ trợ tối đa khi nh&acirc;n vi&ecirc;n gặp kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3. Vội v&agrave;ng t&igrave;m những giải ph&aacute;p giải quyết c&aacute;c vấn đề xảy ra</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong c&ocirc;ng việc ắt hẳn sẽ gặp phải kh&ocirc;ng &iacute;t vấn đề kh&oacute; khăn, đ&ocirc;i khi để xử l&yacute; tức th&igrave; v&agrave; kịp thời, bạn sẽ n&oacute;ng vội t&igrave;m những giải ph&aacute;p chống chế để đốt ch&aacute;y giai đoạn, kh&ocirc;ng nghĩ đến những biện ph&aacute;p l&acirc;u d&agrave;i cho c&ocirc;ng việc về sau, g&acirc;y ảnh hưởng đến sự ph&aacute;t triển sau n&agrave;y của cả bạn v&agrave; c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>4. Kh&ocirc;ng ủng hộ v&agrave; khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n học hỏi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng ai l&agrave; ho&agrave;n hảo, kể cả bạn khi đ&atilde; trở th&agrave;nh quản l&yacute;. Nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave; c&oacute; năng lực tốt đến mức n&agrave;o th&igrave; ắt hẳn cũng c&oacute; l&uacute;c phạm phải sai lầm. Biết học c&aacute;ch sửa chữa, r&uacute;t kinh nghiệm tự những lỗi sai đ&oacute; mới l&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n tốt. Người c&oacute; <strong>nghệ thuật quản l&yacute; </strong>sẽ biết c&aacute;ch tạo ra sự thử th&aacute;ch cho nh&acirc;n vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng ngại chấp nhận rủi ro, thậm ch&iacute; thất bại thường xuy&ecirc;n. Nhưng đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch gi&uacute;p nh&acirc;n vi&ecirc;n học hỏi hiệu quả v&agrave; ph&aacute;t triển năng lực của m&igrave;nh l&ecirc;n tầm cao hơn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/nghe-thuat-quan-ly-2.jpg" style="height:334px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Người nắm bắt được nghệ thuật quản l&yacute; sẽ dễ d&agrave;ng ph&aacute;t triển th&agrave;nh c&ocirc;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>5. Kh&ocirc;ng chấp nhận c&aacute;c sự thay đổi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&ocirc;i khi sự an to&agrave;n qu&aacute; mức cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; tốt, bạn n&ecirc;n chấp nhận thử những sự thay đổi v&agrave; lập kế hoạch giải quyết để đ&oacute;n nhận. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ, c&ocirc;ng việc cũng c&oacute; nhiều cơ hội ph&aacute;t triển. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>6. Kh&ocirc;ng d&agrave;nh thời gian cho nh&acirc;n vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những điều quan trọng trong <strong>nghệ thuật quản l&yacute; </strong>nh&acirc;n vi&ecirc;n. Khi nh&acirc;n vi&ecirc;n muốn được n&oacute;i chuyện với bạn, c&oacute; nghĩa họ đang cần sự hỗ trợ giải quyết vấn đề kh&oacute; khăn n&agrave;o đ&oacute; hoặc c&oacute; một định hướng ph&aacute;t triển mới cho c&ocirc;ng việc được giao. Khi đ&oacute; bạn h&atilde;y đặt việc ri&ecirc;ng sang một b&ecirc;n, tập trung lắng nghe người nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&oacute;. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn trở n&ecirc;n gần gũi hơn trong l&ograve;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n cũng sẽ v&igrave; thế m&agrave; tận t&acirc;m hơn cho c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>7. Kh&ocirc;ng c&ocirc;ng nhận năng lực của nh&acirc;n vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể bạn nghĩ rằng nếu c&ocirc;ng nhận năng lực của nh&acirc;n vi&ecirc;n qu&aacute; sớm th&igrave; sẽ khiến nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&oacute; tự cao, l&agrave;m việc kh&ocirc;ng c&ograve;n hiệu quả. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n sai, nhưng bạn n&ecirc;n d&agrave;nh một ch&uacute;t thời gian để thừa nhận th&agrave;nh t&iacute;ch của c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n với lời khuy&ecirc;n hoặc một c&acirc;u n&oacute;i mang năng lượng t&iacute;ch cực, họ sẽ được tăng th&ecirc;m tinh thần trong c&ocirc;ng việc v&agrave; t&ocirc;n trọng người quản l&yacute; hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chỉ cần tinh tế một ch&uacute;t trong <strong>nghệ thuật quản l&yacute;</strong>, bạn sẽ cảm thấy c&aacute;c vấn đề trong c&ocirc;ng việc được giải quyết hiệu quả v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp hơn với vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của m&igrave;nh</span></span></p>

1. Không trao quyền cho nhân viên

Nghệ thuật quản lý nhân viên hiệu quả

Khi chuẩn bị một dự án hoặc nhiệm vụ mới, bạn hãy suy nghĩ thật cẩn thận xem nhân viên nào phù hợp nhất để phụ trách công việc. Nếu biết cách trao quyền, giao nhiệm vụ đúng nhân viên, đúng năng lực và có trách nhiệm, công việc sẽ hiệu quả và suôn sẻ hơn. Đây chính là chìa khóa giúp bạn thành công trong nghệ thuật quản lý.

2. Không thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho nhân viên

Khi đã trao quyền, giao công việc trực tiếp cho nhân viên, bạn cần chắc chắn rằng nhân viên của mình đang làm việc đúng hướng, đúng mục tiêu chung của công ty đề ra. Ngoài ra có thể đặt ra các chỉ tiêu để thúc đẩy nhân viên phát triển, kết hợp với sự hỗ trợ tối đa khi nhân viên gặp khó khăn.

3. Vội vàng tìm những giải pháp giải quyết các vấn đề xảy ra

Trong công việc ắt hẳn sẽ gặp phải không ít vấn đề khó khăn, đôi khi để xử lý tức thì và kịp thời, bạn sẽ nóng vội tìm những giải pháp chống chế để đốt cháy giai đoạn, không nghĩ đến những biện pháp lâu dài cho công việc về sau, gây ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của cả bạn và công ty.

4. Không ủng hộ và khuyến khích các nhân viên học hỏi

Không ai là hoàn hảo, kể cả bạn khi đã trở thành quản lý. Nhân viên dù có năng lực tốt đến mức nào thì ắt hẳn cũng có lúc phạm phải sai lầm. Biết học cách sửa chữa, rút kinh nghiệm tự những lỗi sai đó mới là một nhân viên tốt. Người có nghệ thuật quản lý sẽ biết cách tạo ra sự thử thách cho nhân viên, không ngại chấp nhận rủi ro, thậm chí thất bại thường xuyên. Nhưng đó là cách giúp nhân viên học hỏi hiệu quả và phát triển năng lực của mình lên tầm cao hơn.

Người nắm bắt được nghệ thuật quản lý sẽ dễ dàng phát triển thành công

5. Không chấp nhận các sự thay đổi

Đôi khi sự an toàn quá mức cũng không phải là tốt, bạn nên chấp nhận thử những sự thay đổi và lập kế hoạch giải quyết để đón nhận. Điều này sẽ giúp bạn và nhân viên có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ, công việc cũng có nhiều cơ hội phát triển.

6. Không dành thời gian cho nhân viên

Đây là một trong những điều quan trọng trong nghệ thuật quản lý nhân viên. Khi nhân viên muốn được nói chuyện với bạn, có nghĩa họ đang cần sự hỗ trợ giải quyết vấn đề khó khăn nào đó hoặc có một định hướng phát triển mới cho công việc được giao. Khi đó bạn hãy đặt việc riêng sang một bên, tập trung lắng nghe người nhân viên đó. Điều này sẽ giúp bạn trở nên gần gũi hơn trong lòng nhân viên, và nhân viên cũng sẽ vì thế mà tận tâm hơn cho công việc.

7. Không công nhận năng lực của nhân viên

Có thể bạn nghĩ rằng nếu công nhận năng lực của nhân viên quá sớm thì sẽ khiến nhân viên đó tự cao, làm việc không còn hiệu quả. Điều này không hoàn toàn sai, nhưng bạn nên dành một chút thời gian để thừa nhận thành tích của các nhân viên với lời khuyên hoặc một câu nói mang năng lượng tích cực, họ sẽ được tăng thêm tinh thần trong công việc và tôn trọng người quản lý hơn.

Chỉ cần tinh tế một chút trong nghệ thuật quản lý, bạn sẽ cảm thấy các vấn đề trong công việc được giải quyết hiệu quả và chuyên nghiệp hơn với vai trò lãnh đạo của mình

Xem thêm

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin