Chắc hẳn không ai trong chúng ta còn xa lạ với Facebook, chỉ nhữn" /> Chắc hẳn không ai trong chúng ta còn xa lạ với Facebook, chỉ nhữn" /> Chắc hẳn không ai trong chúng ta còn xa lạ với Facebook, chỉ nhữn" />
Trang:

Những kỹ năng giúp bạn kiếm tiền mà không cần bằng đại học

Thứ sáu, 03/04/2020 | 08:15
Thứ sáu, 29/07/2018 | 10:18

Những kỹ năng giúp bạn kiếm tiền mà không cần bằng đại học

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chắc hẳn kh&ocirc;ng ai trong ch&uacute;ng ta c&ograve;n xa lạ với Facebook, chỉ những c&uacute; nhấp chuột đơn giản c&oacute; thể đem cả thế giới x&iacute;ch lại gần nhau. V&agrave; cũng ch&iacute;nh Facebook đ&atilde; đưa ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n &ldquo;bỏ học giữa chừng&rdquo; của đại học Havard &ndash; Mark Zuckerberg trở th&agrave;nh tỷ ph&uacute; khi chưa tr&ograve;n 30 tuổi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh c&ocirc;ng của Zuckerberg ngo&agrave;i sự cố gắng nỗ lực của ch&iacute;nh bản th&acirc;n anh, c&ograve;n nhờ một phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển như vũ b&atilde;o của Internet v&agrave; mạng x&atilde; hội. Internet gi&uacute;p con người c&oacute; thể tiếp cận với mọi thứ một c&aacute;ch đơn giản như t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin, đọc s&aacute;ch, học trực tuyến hay thậm ch&iacute; l&agrave; khởi nghiệp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; 5 kỹ năng rất dễ để học c&oacute; thể gi&uacute;p bạn &ldquo;h&aacute;i ra tiền&rdquo; d&ugrave; bạn chẳng c&oacute; bằng đại học.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1. Dạy tiếng Anh trực tuyến</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chỉ cần đam m&ecirc; c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy v&agrave; c&oacute; lợi thế n&oacute;i tiếng Anh như người bản địa, bạn đ&atilde; c&oacute; một t&agrave;i sản v&ocirc; gi&aacute;. Bạn c&oacute; thể kiếm tiền bằng c&aacute;ch cung cấp những kh&oacute;a học tiếng Anh trực tuyến tr&ecirc;n Internet. Dạy tiếng Anh trực tuyến đang dần trở th&agrave;nh một &ldquo;nghề&rdquo; kh&aacute; hot trong giới trẻ ch&acirc;u &Acirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong một số trường hợp, bạn kh&ocirc;ng cần phải l&agrave; người thuộc c&aacute;c nước n&oacute;i tiếng Anh mới c&oacute; thể dạy, chỉ cần bạn c&oacute; kỹ năng giao tiếp tốt v&agrave; sẵn s&agrave;ng thử th&aacute;ch bản th&acirc;n. &ldquo;Vốn liếng&rdquo; duy nhất m&agrave; bạn cần bỏ ra đ&oacute; l&agrave; một chiếc m&aacute;y t&iacute;nh c&oacute; nối mạng Internet, một t&agrave;i khoản skype v&agrave; bạn sẽ trở th&agrave;nh một gia sư tiếng Anh tại nh&agrave;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2. Học lập tr&igrave;nh</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Kỹ năng kiếm tiền không cần bằng đại học" src="/Content/editorimages/images/hoc-lap-trinh.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sẽ kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave; muộn để bắt đầu lập tr&igrave;nh bởi đ&acirc;y l&agrave; kỹ năng cần thiết với bất k&igrave; ai. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn ho&agrave;n to&agrave;n l&agrave; một &ldquo;kẻ ngoại đạo&rdquo;, đừng lo lắng. Bạn c&oacute; thể học bằng nhiều c&aacute;ch, chẳng hạn như bắt đầu bằng việc chơi game. Sau khi nắm được những nguy&ecirc;n tắc vận h&agrave;nh cơ bản của hệ thống, bạn h&atilde;y đăng k&yacute; một kh&oacute;a học chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; thực sự tập trung v&agrave;o n&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước khi đưa ra quyết định, bạn phải t&igrave;m hiểu xem kỹ năng n&agrave;o l&agrave; cần thiết v&agrave; đ&aacute;p ứng tốt nhất nhu cầu của x&atilde; hội. Với sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của Internet v&agrave; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin như hiện nay, học lập tr&igrave;nh sẽ l&agrave; một lựa chọn s&aacute;ng suất với bất cứ ai.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3. Học thiết kế web</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dĩ nhi&ecirc;n, thiết kế web kh&ocirc;ng phải l&agrave; một c&ocirc;ng việc đơn giản, n&oacute; đ&ograve;i hỏi bạn phải c&oacute; đủ đam m&ecirc;, ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; một ch&uacute;t t&agrave;i năng. Thiết kế web l&agrave; một c&ocirc;ng việc th&uacute; vị, nơi m&agrave; tr&iacute; tưởng tượng của bạn được ph&aacute;t huy hết cỡ. H&atilde;y bắt đầu bằng c&aacute;ch lập một t&agrave;i khoản tr&ecirc;n WordPress, bạn tự tạo t&agrave;i khoản cho m&igrave;nh, thiết kế h&igrave;nh nền, viết b&agrave;i, quản trị hệ thống&hellip; Chắc chắn đ&acirc;y sẽ l&agrave; một trải nghiệm th&uacute; vị c&oacute; thể gi&uacute;p bạn &ldquo;h&aacute;i ra tiền&rdquo; sau n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">4. Học thiết kế đồ họa</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;ch tốt nhất để giao tiếp với mọi người l&agrave; bạn tạo ra những h&igrave;nh ảnh đẹp đủ sức thu h&uacute;t đối với họ. Việc n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn truyền tải được&nbsp;&yacute; tưởng&nbsp;v&agrave; th&ocirc;ng điệp của m&igrave;nh th&ocirc;ng qua những h&igrave;nh ảnh thực tế.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thiết kế đồ họa cũng đang trở th&agrave;nh một ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp hiện đại gi&uacute;p bạn &ldquo;h&aacute;i ra tiền&rdquo; nhờ tr&iacute; tưởng tượng v&agrave; khả năng s&aacute;ng tạo. Với c&ocirc;ng việc n&agrave;y, bạn chẳng cần phải c&oacute; bằng đại học, chỉ cần đủ đam m&ecirc;, ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; quan trọng l&agrave; những &yacute; tưởng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">5. L&agrave;m vlog</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn c&oacute; khả năng ăn n&oacute;i, bạn c&oacute; thể quay video n&oacute;i l&ecirc;n quan điểm hoặc c&aacute;ch nh&igrave;n c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh về những chủ đề hot đang g&acirc;y tranh c&atilde;i trong x&atilde; hội v&agrave; tải l&ecirc;n&nbsp;Youtube. Đ&acirc;y l&agrave; một c&aacute;ch đơn giản gi&uacute;p bạn vừa kiếm tiền vừa c&oacute; thể trở n&ecirc;n nổi tiếng. Một khi bạn đ&atilde; c&oacute; lượng độc giả đủ lớn, cơ hội ho&agrave;n to&agrave;n nằm trong tay bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lợi &iacute;ch của vlog l&agrave; ch&uacute;ng th&uacute; vị hơn v&agrave; mang t&iacute;nh giải tr&iacute; cao hơn do với những b&agrave;i viết nh&agrave;m ch&aacute;n. Một số nghi&ecirc;n cứu gần đ&acirc;y cũng chỉ ra rằng video được t&igrave;m kiếm nhiều hơn v&agrave; dễ truyền tải th&ocirc;ng điệp đến với độc giả hơn. Với c&ocirc;ng việc n&agrave;y, bạn chẳng cần phải c&oacute; bằng cấp g&igrave; cả, chỉ cần bạn đủ tự tin v&agrave; sẵn s&agrave;ng thử th&aacute;ch.</span></span></p>

- Liệu bạn có nên thử làm công việc mà mình không thích / Công việc lương cao, vị trí tốt và niềm đam mê bạn chọn công việc nào

Chắc hẳn không ai trong chúng ta còn xa lạ với Facebook, chỉ những cú nhấp chuột đơn giản có thể đem cả thế giới xích lại gần nhau. Và cũng chính Facebook đã đưa chàng sinh viên “bỏ học giữa chừng” của đại học Havard – Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú khi chưa tròn 30 tuổi.

Thành công của Zuckerberg ngoài sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân anh, còn nhờ một phần vào sự phát triển như vũ bão của Internet và mạng xã hội. Internet giúp con người có thể tiếp cận với mọi thứ một cách đơn giản như tìm kiếm thông tin, đọc sách, học trực tuyến hay thậm chí là khởi nghiệp.

Dưới đây là 5 kỹ năng rất dễ để học có thể giúp bạn “hái ra tiền” dù bạn chẳng có bằng đại học.

1. Dạy tiếng Anh trực tuyến

Chỉ cần đam mê công tác giảng dạy và có lợi thế nói tiếng Anh như người bản địa, bạn đã có một tài sản vô giá. Bạn có thể kiếm tiền bằng cách cung cấp những khóa học tiếng Anh trực tuyến trên Internet. Dạy tiếng Anh trực tuyến đang dần trở thành một “nghề” khá hot trong giới trẻ châu Âu.

Trong một số trường hợp, bạn không cần phải là người thuộc các nước nói tiếng Anh mới có thể dạy, chỉ cần bạn có kỹ năng giao tiếp tốt và sẵn sàng thử thách bản thân. “Vốn liếng” duy nhất mà bạn cần bỏ ra đó là một chiếc máy tính có nối mạng Internet, một tài khoản skype và bạn sẽ trở thành một gia sư tiếng Anh tại nhà.

2. Học lập trình

Kỹ năng kiếm tiền không cần bằng đại học

Sẽ không bao giờ là muộn để bắt đầu lập trình bởi đây là kỹ năng cần thiết với bất kì ai.

Nếu bạn hoàn toàn là một “kẻ ngoại đạo”, đừng lo lắng. Bạn có thể học bằng nhiều cách, chẳng hạn như bắt đầu bằng việc chơi game. Sau khi nắm được những nguyên tắc vận hành cơ bản của hệ thống, bạn hãy đăng ký một khóa học chuyên sâu và thực sự tập trung vào nó.

Trước khi đưa ra quyết định, bạn phải tìm hiểu xem kỹ năng nào là cần thiết và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội. Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và công nghệ thông tin như hiện nay, học lập trình sẽ là một lựa chọn sáng suất với bất cứ ai.

3. Học thiết kế web

Dĩ nhiên, thiết kế web không phải là một công việc đơn giản, nó đòi hỏi bạn phải có đủ đam mê, kiên nhẫn và một chút tài năng. Thiết kế web là một công việc thú vị, nơi mà trí tưởng tượng của bạn được phát huy hết cỡ. Hãy bắt đầu bằng cách lập một tài khoản trên WordPress, bạn tự tạo tài khoản cho mình, thiết kế hình nền, viết bài, quản trị hệ thống… Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị có thể giúp bạn “hái ra tiền” sau này.

4. Học thiết kế đồ họa

Cách tốt nhất để giao tiếp với mọi người là bạn tạo ra những hình ảnh đẹp đủ sức thu hút đối với họ. Việc này sẽ giúp bạn truyền tải được ý tưởng và thông điệp của mình thông qua những hình ảnh thực tế.

Thiết kế đồ họa cũng đang trở thành một ngành công nghiệp hiện đại giúp bạn “hái ra tiền” nhờ trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Với công việc này, bạn chẳng cần phải có bằng đại học, chỉ cần đủ đam mê, kiên nhẫn và quan trọng là những ý tưởng.

5. Làm vlog

Nếu bạn có khả năng ăn nói, bạn có thể quay video nói lên quan điểm hoặc cách nhìn cá nhân của mình về những chủ đề hot đang gây tranh cãi trong xã hội và tải lên Youtube. Đây là một cách đơn giản giúp bạn vừa kiếm tiền vừa có thể trở nên nổi tiếng. Một khi bạn đã có lượng độc giả đủ lớn, cơ hội hoàn toàn nằm trong tay bạn.

Lợi ích của vlog là chúng thú vị hơn và mang tính giải trí cao hơn do với những bài viết nhàm chán. Một số nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng video được tìm kiếm nhiều hơn và dễ truyền tải thông điệp đến với độc giả hơn. Với công việc này, bạn chẳng cần phải có bằng cấp gì cả, chỉ cần bạn đủ tự tin và sẵn sàng thử thách.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin