Nghề của con trai

Nghề của con trai

Nghề của con trai

Trang:

Những lầm tưởng và sự thật về nghề xây dựng nên biết

Thứ năm, 27/02/2020 | 14:06
Thứ năm, 03/06/2018 | 18:28

Những lầm tưởng và sự thật về nghề xây dựng nên biết

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghề của con trai</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn c&oacute; từng quan niệm rằng nghề x&acirc;y dựng cực nhọc với nắng mưa, thức khuya dậy sớm n&ecirc;n chỉ ph&ugrave; hợp cho bọn con trai? Thế th&igrave; bạn đ&atilde; sai rồi ấy. Hiện nay số lượng c&aacute;c bạn nữ đăng k&yacute; thi v&agrave;o ng&agrave;nh x&acirc;y dựng đang ng&agrave;y c&agrave;ng tăng l&ecirc;n mặc d&ugrave; bị số lượng c&aacute;c bạn nam &aacute;p đảo. C&oacute; một đặc điểm l&agrave; c&aacute;c bạn nữ trong ng&agrave;nh x&acirc;y dựng l&agrave;m việc hơi bị nhẹ nh&agrave;ng hơn so với c&aacute;c bạn nam, trong lớp học th&igrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; cũng ưu ti&ecirc;n hơn , l&agrave;m sai th&igrave; sếp cũng chỉ tr&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng chứ &iacute;t khi lớn tiếng v&igrave; sợ c&aacute;c bạn kh&oacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự c&oacute; mặt của c&aacute;c bạn nữ trong một m&ocirc;i trường to&agrave;n l&agrave; bọn con trai t&iacute;nh n&oacute;ng như lửa cũng như ch&uacute;t &iacute;t mưa r&agrave;o cho c&aacute;nh đồng kh&ocirc; đ&eacute;t m&ugrave;a hạ. Mặt kh&aacute;c, nghề x&acirc;y dựng c&oacute; rất nhiều lĩnh vực hoạt động m&agrave; bạn c&oacute; thể chọn t&ugrave;y thuộc v&agrave;o t&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; sở th&iacute;ch của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn l&agrave; người th&iacute;ch sự tự do, ph&oacute;ng kho&aacute;ng, phi&ecirc;u lưu v&agrave; kh&ocirc;ng sợ cuộc sống xa gia đ&igrave;nh th&igrave; c&ocirc;ng việc Thi C&ocirc;ng v&agrave; Gi&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; ph&ugrave; hợp với bạn. C&ograve;n nếu bạn l&agrave; người th&iacute;ch m&ocirc;i trường văn ph&ograve;ng, ngại nắng gi&oacute; bụi, muốn l&agrave;m việc b&ecirc;n cạnh m&aacute;y t&iacute;nh th&igrave; c&ocirc;ng việc Tư vấn thiết kế, thẩm tra v&agrave; đấu thầu sẽ l&agrave; một sự lựa chọn đ&uacute;ng đắn. Nhưng cho d&ugrave; bạn c&oacute; l&agrave;m c&ocirc;ng việc g&igrave; ở bất cứ vị tr&iacute; n&agrave;o th&igrave; cường độ c&ocirc;ng việc cũng kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave; nhỏ, b&ugrave; lại bạn sẽ c&oacute; được một mức lương tương xứng v&agrave; những khoản&nbsp;hậu đ&atilde;i sau n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="sự thật nghề xây dựng " src="/Content/editorimages/images/ngh%e1%bb%81-x%c3%a2y-d%e1%bb%b1ng.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Hiện nay số lượng c&aacute;c bạn nữ đăng k&yacute; thi v&agrave;o ng&agrave;nh x&acirc;y dựng đang ng&agrave;y c&agrave;ng tăng</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghề kiếm tiền như nước</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">X&atilde; hội c&oacute; một c&aacute;i nh&igrave;n kh&ocirc;ng mấy thiện cảm với những người l&agrave;m x&acirc;y dựng do c&oacute; qu&aacute; nhiều ti&ecirc;u cực trong nghề m&agrave; hằng ng&agrave;y mọi người vẫn thấy th&ocirc;ng tin nhan nhản tr&ecirc;n mặt b&aacute;o. Thực ra nghề x&acirc;y dựng cũng như bất kỳ nghề n&agrave;o kh&aacute;c, cũng phải bỏ c&ocirc;ng sức ra l&agrave;m, cũng phải vắt &oacute;c suy nghĩ th&igrave; mới mong kiếm được nhiều tiền. M&igrave;nh kh&ocirc;ng đề cập tới những mảng tối trong nghề v&igrave; nghề n&agrave;o m&agrave; chẳng c&oacute; ti&ecirc;u cực, l&agrave;m g&igrave; c&oacute; chỗ n&agrave;o m&agrave; chỉ to&agrave;n l&agrave; sự c&ocirc;ng minh. Chỉ mong mọi người nhận ra rằng ti&ecirc;u cực th&igrave; c&oacute; nhưng n&oacute; chỉ l&agrave; thiểu số, kh&ocirc;ng phải l&agrave; đại diện ti&ecirc;u biểu để c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; cả một đội ngũ đ&ocirc;ng đảo những người kỹ sư x&acirc;y dựng v&igrave; c&oacute; rất nhiều, rất nhiều người trong số c&aacute;c bạn ấy thực sự t&agrave;i giỏi v&agrave; trong sạch .</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghề ăn nhậu&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ờ th&igrave; đứa n&agrave;o cũng xa nh&agrave; cũng buồn, n&ecirc;n lại mang ch&eacute;n rượu khề kh&agrave; anh em ngồi t&acirc;m sự giải khu&acirc;y, dần d&agrave; n&oacute; trở th&agrave;nh một th&oacute;i quen; một th&oacute;i quen m&agrave; đến nỗi c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n khi c&ograve;n đang ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường đ&atilde; học hỏi c&aacute;c đ&agrave;n anh đi trứơc .</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave;, người l&agrave;m x&acirc;y dựng rất thường hay ăn nhậu nhưng họ kh&ocirc;ng phải l&agrave; những người nghiện rượu . Đặc th&ugrave; của nghề l&agrave; phải đi đ&oacute; đi đ&acirc;y, từ v&ugrave;ng qu&ecirc; đồng bằng đến cao nguy&ecirc;n rừng n&uacute;i. Ở những chốn th&acirc;m sơn c&ugrave;ng cốc th&igrave; những thứ giải tr&iacute; sau giờ l&agrave;m việc của anh em chẳng c&oacute; l&agrave; bao.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghề bạc bẽo nhưng vui&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người trong nghề hay n&oacute;i với nhau rằng nghề x&acirc;y dựng l&agrave; nghề bạc bẽo, bạc hơn v&ocirc;i. V&igrave; sao? Khi bạn đến một nơi n&agrave;o đ&oacute; cần x&acirc;y dựng th&igrave; v&agrave;o l&uacute;c ấy nơi đ&oacute; chỉ l&agrave; một b&atilde;i đất trống bỏ hoang, l&agrave; rừng c&acirc;y, s&ocirc;ng suối, ao hồ,đầm lầy đ&ocirc;i khi l&agrave; những nghĩa trang trắng x&oacute;a. Khởi đầu c&ocirc;ng tr&igrave;nh lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave; giai đọan kh&oacute; khăn v&agrave; cực nhọc nhất.&nbsp;<br /> Niềm hạnh ph&uacute;c của những người l&agrave;m nghề x&acirc;y dựng&nbsp;l&agrave; ở đ&acirc;y, l&agrave; được nh&igrave;n thấy c&ocirc;ng tr&igrave;nh to đẹp m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; đổ c&ocirc;ng sức tạo dựng, l&agrave; sự x&uacute;c động khi nh&igrave;n thấy d&ograve;ng th&aacute;c trắng x&oacute;a l&agrave;m quay c&aacute;c toubin tạo n&ecirc;n những d&ograve;ng điện đầu ti&ecirc;n, l&agrave; niềm vui l&acirc;y với những gia đ&igrave;nh đang hớn hở dọn v&agrave;o căn nh&agrave; mới, l&agrave; hạnh ph&uacute;c tột c&ugrave;ng khi đi tr&ecirc;n những chiếc cầu nối liền hai bờ đất nước qu&ecirc; hương . V&agrave; cũng ch&iacute;nh v&agrave;o l&uacute;c đ&oacute;, những người l&agrave;m x&acirc;y dựng lại lặng lẽ di dời đến những v&ugrave;ng đất mới, những v&ugrave;ng qu&ecirc; mới để tiếp tục sứ mệnh m&agrave; họ đ&atilde; mang nặng như một c&aacute;i nghiệp trong đời: dựng x&acirc;y đất nước.</span></span></p>

- Xu hướng kinh doanh cà phê trong năm 2018 sẽ như thế nào? / Lần đầu mở cửa hàng kinh doanh cafe, bạn định bán bao nhiêu tiền 1 ly?

Nghề của con trai

Bạn có từng quan niệm rằng nghề xây dựng cực nhọc với nắng mưa, thức khuya dậy sớm nên chỉ phù hợp cho bọn con trai? Thế thì bạn đã sai rồi ấy. Hiện nay số lượng các bạn nữ đăng ký thi vào ngành xây dựng đang ngày càng tăng lên mặc dù bị số lượng các bạn nam áp đảo. Có một đặc điểm là các bạn nữ trong ngành xây dựng làm việc hơi bị nhẹ nhàng hơn so với các bạn nam, trong lớp học thì các thầy cô cũng ưu tiên hơn , làm sai thì sếp cũng chỉ trách nhẹ nhàng chứ ít khi lớn tiếng vì sợ các bạn khóc.

Sự có mặt của các bạn nữ trong một môi trường toàn là bọn con trai tính nóng như lửa cũng như chút ít mưa rào cho cánh đồng khô đét mùa hạ. Mặt khác, nghề xây dựng có rất nhiều lĩnh vực hoạt động mà bạn có thể chọn tùy thuộc vào tính cách và sở thích của mình.

Nếu bạn là người thích sự tự do, phóng khoáng, phiêu lưu và không sợ cuộc sống xa gia đình thì công việc Thi Công và Giám sát công trình là phù hợp với bạn. Còn nếu bạn là người thích môi trường văn phòng, ngại nắng gió bụi, muốn làm việc bên cạnh máy tính thì công việc Tư vấn thiết kế, thẩm tra và đấu thầu sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng cho dù bạn có làm công việc gì ở bất cứ vị trí nào thì cường độ công việc cũng không bao giờ là nhỏ, bù lại bạn sẽ có được một mức lương tương xứng và những khoản hậu đãi sau này.

sự thật nghề xây dựng

Hiện nay số lượng các bạn nữ đăng ký thi vào ngành xây dựng đang ngày càng tăng

Nghề kiếm tiền như nước

Xã hội có một cái nhìn không mấy thiện cảm với những người làm xây dựng do có quá nhiều tiêu cực trong nghề mà hằng ngày mọi người vẫn thấy thông tin nhan nhản trên mặt báo. Thực ra nghề xây dựng cũng như bất kỳ nghề nào khác, cũng phải bỏ công sức ra làm, cũng phải vắt óc suy nghĩ thì mới mong kiếm được nhiều tiền. Mình không đề cập tới những mảng tối trong nghề vì nghề nào mà chẳng có tiêu cực, làm gì có chỗ nào mà chỉ toàn là sự công minh. Chỉ mong mọi người nhận ra rằng tiêu cực thì có nhưng nó chỉ là thiểu số, không phải là đại diện tiêu biểu để có thể đánh giá cả một đội ngũ đông đảo những người kỹ sư xây dựng vì có rất nhiều, rất nhiều người trong số các bạn ấy thực sự tài giỏi và trong sạch .

Nghề ăn nhậu 

Ờ thì đứa nào cũng xa nhà cũng buồn, nên lại mang chén rượu khề khà anh em ngồi tâm sự giải khuây, dần dà nó trở thành một thói quen; một thói quen mà đến nỗi các bạn sinh viên khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã học hỏi các đàn anh đi trứơc .

Mặc dù, người làm xây dựng rất thường hay ăn nhậu nhưng họ không phải là những người nghiện rượu . Đặc thù của nghề là phải đi đó đi đây, từ vùng quê đồng bằng đến cao nguyên rừng núi. Ở những chốn thâm sơn cùng cốc thì những thứ giải trí sau giờ làm việc của anh em chẳng có là bao.

Nghề bạc bẽo nhưng vui 

Người trong nghề hay nói với nhau rằng nghề xây dựng là nghề bạc bẽo, bạc hơn vôi. Vì sao? Khi bạn đến một nơi nào đó cần xây dựng thì vào lúc ấy nơi đó chỉ là một bãi đất trống bỏ hoang, là rừng cây, sông suối, ao hồ,đầm lầy đôi khi là những nghĩa trang trắng xóa. Khởi đầu công trình luôn luôn là giai đọan khó khăn và cực nhọc nhất. 
Niềm hạnh phúc của những người làm nghề xây dựng là ở đây, là được nhìn thấy công trình to đẹp mà mình đã đổ công sức tạo dựng, là sự xúc động khi nhìn thấy dòng thác trắng xóa làm quay các toubin tạo nên những dòng điện đầu tiên, là niềm vui lây với những gia đình đang hớn hở dọn vào căn nhà mới, là hạnh phúc tột cùng khi đi trên những chiếc cầu nối liền hai bờ đất nước quê hương . Và cũng chính vào lúc đó, những người làm xây dựng lại lặng lẽ di dời đến những vùng đất mới, những vùng quê mới để tiếp tục sứ mệnh mà họ đã mang nặng như một cái nghiệp trong đời: dựng xây đất nước.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)