Vài tháng qua, Mỹ đã khởi động cuộc chiến trả đũa thương mại với" /> Vài tháng qua, Mỹ đã khởi động cuộc chiến trả đũa thương mại với" /> Vài tháng qua, Mỹ đã khởi động cuộc chiến trả đũa thương mại với" />
Trang:

Những nạn nhân đầu tiên trong cuộc chiến thương mại của ông Trump

Thứ sáu, 28/02/2020 | 12:09
Thứ sáu, 06/08/2018 | 18:02

Những nạn nhân đầu tiên trong cuộc chiến thương mại của ông Trump

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&agrave;i th&aacute;ng qua, Mỹ đ&atilde; khởi động cuộc chiến trả đũa thương mại với nhiều nền kinh tế. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; nhất l&agrave; Trung Quốc, khi nước n&agrave;y đang tăng cường hiện diện tr&ecirc;n to&agrave;n cầu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một số người cho rằng Tổng thống Mỹ - Donald Trump đang cố tăng sức &eacute;p l&ecirc;n Trung Quốc trước đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ th&aacute;ng 11.&nbsp;Cuối tuần trước, Trung Quốc tuy&ecirc;n bố sẽ &aacute;p thuế nhập khẩu mới l&ecirc;n hơn 5.200 h&agrave;ng h&oacute;a Mỹ, nếu Mỹ hiện thực h&oacute;a đe dọa &aacute;p 25% thuế l&ecirc;n 200 tỷ USD h&agrave;ng Trung Quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Từ đầu năm nay, Mỹ cũng đ&atilde; bắt đầu đ&aacute;nh thuế nhập khẩu nh&ocirc;m th&eacute;p từ Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u (EU), Mexico v&agrave; Canada. C&aacute;c nền kinh tế n&agrave;y đều đ&atilde; tung biện ph&aacute;p trả đũa.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo&nbsp;<em>BBC</em>, dưới đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c lĩnh vực ch&iacute;nh đang trở th&agrave;nh nạn nh&acirc;n trong cuộc chiến thương mại của &ocirc;ng Trump.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c h&atilde;ng xe hơi v&agrave; xe m&aacute;y</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ford v&agrave; General Motors đ&atilde; hạ dự b&aacute;o lợi nhuận năm 2018, do gi&aacute; nh&ocirc;m, th&eacute;p cao v&igrave; thuế nhập khẩu mới của Mỹ. Fiat Chrysler cũng hạ triển vọng doanh thu 2018 do doanh số tại Trung Quốc sụt giảm. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&atilde;n mua để chờ thuế nhập khẩu xe giảm xuống.Ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp xe hơi đến nay dường như chịu ảnh hưởng nặng nhất. 3 h&atilde;ng xe lớn gần đ&acirc;y đều đ&atilde; ph&aacute;t cảnh b&aacute;o những thay đổi trong ch&iacute;nh s&aacute;ch thương mại đang khiến việc kinh doanh của họ chịu t&aacute;c động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Những nạn nhân đầu tiên trong cuộc chiến thương mại của ông Trump" src="/Content/editorimages/images/xe-hoi.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Jaguar Land Rover - h&atilde;ng xe lớn nhất Anh gần đ&acirc;y cũng b&aacute;o lỗ lần đầu ti&ecirc;n trong 3 năm, do doanh số tại Trung Quốc đi xuống. Một trong c&aacute;c l&yacute; do l&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ho&atilde;n mua, do thay đổi trong thuế nhập khẩu của Trung Quốc.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hồi th&aacute;ng 5, Trung Quốc th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ giảm thuế nhập khẩu xe từ 25% xuống 15%, bắt đầu từ ng&agrave;y 1/7, nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Mỹ.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Nhưng ngay sau đ&oacute;, ng&agrave;y 6/7, họ n&acirc;ng thuế nhập khẩu với xe Mỹ l&ecirc;n 40% để trả đũa việc Mỹ &aacute;p thuế l&ecirc;n 34 tỷ USD h&agrave;ng Trung Quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c h&atilde;ng xe ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Mỹ đang th&iacute;ch ứng lại bằng c&aacute;ch tăng gi&aacute; tại Trung Quốc. BMW gần đ&acirc;y cho biết n&acirc;ng gi&aacute; với hai mẫu xe từ ng&agrave;y 30/7, do thuế nhập khẩu tăng với c&aacute;c loại xe sản xuất tại Mỹ. H&atilde;ng xe điện Tesla cũng đ&atilde; phải th&ocirc;ng b&aacute;o n&acirc;ng gi&aacute; với hai d&ograve;ng xe.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, Anna-Marie Baisden - Gi&aacute;m đốc nghi&ecirc;n cứu &ocirc;t&ocirc; tại Fitch Solutions chỉ ra việc n&agrave;y cũng c&oacute; lợi với Trung Quốc. &ldquo;Nhiều h&atilde;ng xe, trong đ&oacute; c&oacute; Tesla, đ&atilde; tăng tốc kế hoạch đầu tư nh&agrave; m&aacute;y tại đ&acirc;y để tr&aacute;nh thuế nhập khẩu&rdquo;, b&agrave; cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một số c&ocirc;ng ty kh&aacute;c trong ng&agrave;nh n&agrave;y cũng đang c&acirc;n nhắc lựa chọn tương tự. &ldquo;Điều mỉa mai l&agrave; Mỹ &aacute;p thuế nhập khẩu để hỗ trợ c&ocirc;ng ty trong nước, nhưng những doanh nghiệp ảnh hưởng nặng nhất lại đến từ Mỹ, hoặc c&oacute; hoạt động tại Mỹ&rdquo;, Baisden nhận x&eacute;t.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;ng m&ocirc;t&ocirc; Harley-Davidson cũng đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch chuyển bớt sản xuất khỏi Mỹ để tr&aacute;nh g&aacute;nh nặng &ldquo;đ&aacute;ng kể&rdquo; từ thuế nhập khẩu của EU - được &aacute;p nhằm trả đũa thuế nh&ocirc;m th&eacute;p của Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thực phẩm - đồ uống</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một số c&ocirc;ng ty trong lĩnh vực n&agrave;y đ&atilde; hạ triển vọng kinh doanh v&agrave; tăng gi&aacute; để đối ph&oacute; với t&igrave;nh h&igrave;nh mới. Tyson Foods gần đ&acirc;y giảm dự b&aacute;o lợi nhuận, do thuế trả đũa l&ecirc;n thịt lợn v&agrave; thịt b&ograve; Mỹ xuất khẩu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đại gia rượu Brown-Forman cũng cho biết sẽ tăng gi&aacute; một số loại rượu ở v&agrave;i nước ch&acirc;u &Acirc;u. Coca-Cola cũng sẽ n&acirc;ng gi&aacute; ở Bắc Mỹ năm nay, để b&ugrave; đắp tiền vận chuyển v&agrave; gi&aacute; kim loại tăng, theo&nbsp;<em>Wall Street Journal.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c nạn nh&acirc;n kh&aacute;c</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một số c&ocirc;ng ty phải chọn c&aacute;ch &iacute;t li&ecirc;n quan đến Trung Quốc để tr&aacute;nh thuế nhập khẩu. H&atilde;ng s&atilde;n xuất đồ chơi Hasbro đang chuyển bớt sản xuất khỏi Trung Quốc. Honeywell cũng muốn d&ugrave;ng nhiều nguy&ecirc;n liệu đầu v&agrave;o từ c&aacute;c nước ngo&agrave;i Trung Quốc. H&atilde;ng nội thất RH cũng sẽ giảm lượng h&agrave;ng h&oacute;a nhập từ nước n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nền kinh tế thế giới</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết việc Mỹ - Trung trả đũa thương mại c&oacute; thể khiến tăng trưởng to&agrave;n cầu mất 0,5% năm 2020.&nbsp;C&aacute;c số liệu gần đ&acirc;y cho thấy tăng trưởng tại lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đ&atilde; chậm lại trong th&aacute;ng 7. Niềm tin người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Mỹ cũng đi xuống do lo ngại thuế nhập khẩu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Morgan Stanley ước t&iacute;nh chiến tranh thương mại to&agrave;n diện sẽ khiến GDP to&agrave;n cầu mất 0,81%. Đ&acirc;y l&agrave; kịch bản nếu Mỹ &aacute;p thuế nhập khẩu 25% l&ecirc;n to&agrave;n bộ h&agrave;ng từ Trung Quốc v&agrave; EU, rồi bị trả đũa tương tự. Nh&agrave; băng n&agrave;y cho rằng những ảnh hưởng n&agrave;y c&oacute; thể sẽ diễn ra v&agrave;o năm tới, chủ yếu do chuỗi cung ứng nội địa v&agrave; quốc tế bị gi&aacute;n đoạn.</span></span></p>

- Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại dài hơi với Mỹ / 64 tỷ USD vốn từ World Bank cho nước đang phát triển năm 2018

Vài tháng qua, Mỹ đã khởi động cuộc chiến trả đũa thương mại với nhiều nền kinh tế. Đáng chú ý nhất là Trung Quốc, khi nước này đang tăng cường hiện diện trên toàn cầu.

Một số người cho rằng Tổng thống Mỹ - Donald Trump đang cố tăng sức ép lên Trung Quốc trước đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tháng 11. Cuối tuần trước, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu mới lên hơn 5.200 hàng hóa Mỹ, nếu Mỹ hiện thực hóa đe dọa áp 25% thuế lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Từ đầu năm nay, Mỹ cũng đã bắt đầu đánh thuế nhập khẩu nhôm thép từ Liên minh châu Âu (EU), Mexico và Canada. Các nền kinh tế này đều đã tung biện pháp trả đũa.

Theo BBC, dưới đây là các lĩnh vực chính đang trở thành nạn nhân trong cuộc chiến thương mại của ông Trump.

Các hãng xe hơi và xe máy

Ford và General Motors đã hạ dự báo lợi nhuận năm 2018, do giá nhôm, thép cao vì thuế nhập khẩu mới của Mỹ. Fiat Chrysler cũng hạ triển vọng doanh thu 2018 do doanh số tại Trung Quốc sụt giảm. Nguyên nhân là khách hàng hoãn mua để chờ thuế nhập khẩu xe giảm xuống.Ngành công nghiệp xe hơi đến nay dường như chịu ảnh hưởng nặng nhất. 3 hãng xe lớn gần đây đều đã phát cảnh báo những thay đổi trong chính sách thương mại đang khiến việc kinh doanh của họ chịu tác động.

Những nạn nhân đầu tiên trong cuộc chiến thương mại của ông Trump

Jaguar Land Rover - hãng xe lớn nhất Anh gần đây cũng báo lỗ lần đầu tiên trong 3 năm, do doanh số tại Trung Quốc đi xuống. Một trong các lý do là người tiêu dùng hoãn mua, do thay đổi trong thuế nhập khẩu của Trung Quốc.

Hồi tháng 5, Trung Quốc thông báo sẽ giảm thuế nhập khẩu xe từ 25% xuống 15%, bắt đầu từ ngày 1/7, nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Mỹ. Nhưng ngay sau đó, ngày 6/7, họ nâng thuế nhập khẩu với xe Mỹ lên 40% để trả đũa việc Mỹ áp thuế lên 34 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Các hãng xe châu Âu và Mỹ đang thích ứng lại bằng cách tăng giá tại Trung Quốc. BMW gần đây cho biết nâng giá với hai mẫu xe từ ngày 30/7, do thuế nhập khẩu tăng với các loại xe sản xuất tại Mỹ. Hãng xe điện Tesla cũng đã phải thông báo nâng giá với hai dòng xe.

Tuy nhiên, Anna-Marie Baisden - Giám đốc nghiên cứu ôtô tại Fitch Solutions chỉ ra việc này cũng có lợi với Trung Quốc. “Nhiều hãng xe, trong đó có Tesla, đã tăng tốc kế hoạch đầu tư nhà máy tại đây để tránh thuế nhập khẩu”, bà cho biết.

Một số công ty khác trong ngành này cũng đang cân nhắc lựa chọn tương tự. “Điều mỉa mai là Mỹ áp thuế nhập khẩu để hỗ trợ công ty trong nước, nhưng những doanh nghiệp ảnh hưởng nặng nhất lại đến từ Mỹ, hoặc có hoạt động tại Mỹ”, Baisden nhận xét.

Hãng môtô Harley-Davidson cũng đã lên kế hoạch chuyển bớt sản xuất khỏi Mỹ để tránh gánh nặng “đáng kể” từ thuế nhập khẩu của EU - được áp nhằm trả đũa thuế nhôm thép của Mỹ.

Thực phẩm - đồ uống

Một số công ty trong lĩnh vực này đã hạ triển vọng kinh doanh và tăng giá để đối phó với tình hình mới. Tyson Foods gần đây giảm dự báo lợi nhuận, do thuế trả đũa lên thịt lợn và thịt bò Mỹ xuất khẩu.

Đại gia rượu Brown-Forman cũng cho biết sẽ tăng giá một số loại rượu ở vài nước châu Âu. Coca-Cola cũng sẽ nâng giá ở Bắc Mỹ năm nay, để bù đắp tiền vận chuyển và giá kim loại tăng, theo Wall Street Journal.

Các nạn nhân khác

Một số công ty phải chọn cách ít liên quan đến Trung Quốc để tránh thuế nhập khẩu. Hãng sãn xuất đồ chơi Hasbro đang chuyển bớt sản xuất khỏi Trung Quốc. Honeywell cũng muốn dùng nhiều nguyên liệu đầu vào từ các nước ngoài Trung Quốc. Hãng nội thất RH cũng sẽ giảm lượng hàng hóa nhập từ nước này.

Nền kinh tế thế giới

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết việc Mỹ - Trung trả đũa thương mại có thể khiến tăng trưởng toàn cầu mất 0,5% năm 2020. Các số liệu gần đây cho thấy tăng trưởng tại lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã chậm lại trong tháng 7. Niềm tin người tiêu dùng Mỹ cũng đi xuống do lo ngại thuế nhập khẩu.

Morgan Stanley ước tính chiến tranh thương mại toàn diện sẽ khiến GDP toàn cầu mất 0,81%. Đây là kịch bản nếu Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% lên toàn bộ hàng từ Trung Quốc và EU, rồi bị trả đũa tương tự. Nhà băng này cho rằng những ảnh hưởng này có thể sẽ diễn ra vào năm tới, chủ yếu do chuỗi cung ứng nội địa và quốc tế bị gián đoạn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin