Dưới đây là các thói quen buổi t" /> Dưới đây là các thói quen buổi t" /> Dưới đây là các thói quen buổi t" />
Trang:

Những người thành công nhất trên thế giới thường làm gì vào buổi tối

Thứ ba, 25/02/2020 | 06:15
Thứ ba, 07/07/2018 | 13:29

Những người thành công nhất trên thế giới thường làm gì vào buổi tối

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c th&oacute;i quen buổi tối của 11 c&aacute; nh&acirc;n cực kỳ th&agrave;nh c&ocirc;ng, bao gồm Oprah Winfrey, Jeff Bezos v&agrave; Mark Zuckerberg:</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">CEO Facebook - Mark Zuckerberg sẽ d&agrave;nh thời gian cho con g&aacute;i mỗi tối</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Mark sẽ c&ugrave;ng con g&aacute;i m&igrave;nh thực hiện một nghi thức cầu nguyện Do Th&aacute;i truyền thống, &quot;Mi Shebeirach&quot;, Huffington Post đưa tin. C&oacute; lẽ truyền thống đ&oacute; vẫn tiếp tục, với gia đ&igrave;nh Zuckerberg v&agrave; vợ anh Priscilla khi gần đ&acirc;y đ&atilde; ch&agrave;o đ&oacute;n một b&eacute; g&aacute;i kh&aacute;c, August.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Nh&agrave; s&aacute;ng lập Virgin, Richard Branson ăn bữa tối với gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave;</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Trước 11h tối, Branson sẽ c&oacute; một khoảng thời gian thảnh thơi, chuyện phiếm với gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave; sau bữa tối, theo Business Insider. &Ocirc;ng đ&atilde; viết rằng &quot;những c&acirc;u chuyện được chia sẻ v&agrave; những &yacute; tưởng được sinh ra&quot; trong c&aacute;c cuộc n&oacute;i chuyện như vậy.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">COO Facebook - Sheryl Sandberg th&iacute;ch một số chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh tr&ecirc;n TV</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">COO của Facebook thỉnh thoảng nghỉ ngơi bằng c&aacute;ch xem một v&agrave;i chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n TV, trước khi tắt điện thoại v&agrave; đi ngủ, theo b&agrave;i đăng tr&ecirc;n Quora.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Ng&ocirc;i sao của &ldquo;Shark Tank&rdquo; Daymond John ngồi lại v&agrave; lập c&aacute;c mục ti&ecirc;u tiếp theo.</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Theo Rich Feloni của h&atilde;ng Business Insider, Daymond John tạo ra một danh s&aacute;ch chi tiết c&aacute;c mục ti&ecirc;u của &ocirc;ng, bao gồm m&ocirc; tả v&agrave; thời hạn thực hiện cho mỗi mục ti&ecirc;u.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Người s&aacute;ng lập Microsoft Bill Gates rửa b&aacute;t đĩa</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Người đ&agrave;n &ocirc;ng gi&agrave;u nhất tr&ecirc;n thế giới c&oacute; một th&oacute;i quen rất đặc biệt trước khi đi ngủ. Sau bữa tối, &ocirc;ng lu&ocirc;n rửa b&aacute;t đĩa, ngay cả khi người kh&aacute;c t&igrave;nh nguyện. Bill Gates n&oacute;i tr&ecirc;n Reddit &ocirc;ng th&iacute;ch c&ocirc;ng việc đ&oacute; v&agrave; cảm thấy thư gi&atilde;n khi rửa b&aacute;t đĩa. Sau đ&oacute;, Bill sẽ d&agrave;nh khoảng 1 tiếng để đọc s&aacute;ch trước khi đi ngủ.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">C&ograve;n CEO của Amazon, Jeff Bezos th&igrave; sao?</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">CEO của Amazon chia sẻ th&oacute;i quen với Bill Gates - &ocirc;ng cũng th&iacute;ch rửa ch&eacute;n. &quot;Đ&oacute; l&agrave; điều sexy nhất m&agrave; t&ocirc;i l&agrave;m&quot;, &ocirc;ng đ&atilde; từng n&oacute;i với Tổng bi&ecirc;n tập Henry Blodget.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Intuit, Brad Smith c&ugrave;ng xem một show truyền h&igrave;nh với gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh.</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Intuit đ&atilde; kết th&uacute;c một ng&agrave;y bằng c&aacute;ch ăn tối với gia đ&igrave;nh v&agrave; xem một chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh trước khi đi ngủ, theo Business Insider.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Ivanka Trump con g&aacute;i của tổng thống Mỹ kiểm tra email của c&ocirc;.</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Ivanka đ&atilde; viết trong cuốn s&aacute;ch &quot;Women Who Work&quot;, đ&ocirc;i khi c&ocirc; th&iacute;ch thư gi&atilde;n với rượu, Pasta. Tuy nhi&ecirc;n, theo MyMorningRoutine.com, thường xuy&ecirc;n hơn, c&ocirc; d&agrave;nh phần lớn thời gian của m&igrave;nh để trả lời email.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Nh&agrave; s&aacute;ng lập Thrive Global, Huffington Arianna d&agrave;nh cho bản th&acirc;n một đ&ecirc;m thật ngon giấc.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black"><img alt="người thành công làm gì vào buổi tối" src="/Content/editorimages/images/huffington-arianna.gif" /></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Kể từ khi th&agrave;nh lập Thrive Global, Huffington đ&atilde; trở th&agrave;nh một người lu&ocirc;n quan t&acirc;m đến giấc ngủ v&agrave; rất biết c&aacute;ch chăm s&oacute;c sức khỏe bản th&acirc;n.</span></span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Theo cuốn s&aacute;ch của m&igrave;nh &quot;The Sleep Revolution&quot;, nghi thức ngủ của c&ocirc; bao gồm loại bỏ ho&agrave;n to&agrave;n c&aacute;c thiết bị điện tử của c&ocirc; ra khỏi ph&ograve;ng &quot;, một bồn tắm nước n&oacute;ng, v&agrave; một t&aacute;ch tr&agrave; hoa c&uacute;c hay tr&agrave; hoa oải hương.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Với Oprah Winfrey đ&oacute; l&agrave; Thiền</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Theo CNBC, mỗi tối sau một ng&agrave;y l&agrave;m việc, Winfrey d&agrave;nh thời gian để suy ngẫm trước khi đi ngủ, theo Huffington Post cho biết, c&ocirc; l&agrave; một Thiền sinh, một m&ocirc;n học m&agrave; nhiều nh&agrave; quản l&yacute; Wall Street ưa chuộng.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Google Sundar Pichai d&agrave;nh thời gian cho gia đ&igrave;nh.</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của Google đ&atilde; nhấn mạnh đến việc đạt được c&acirc;n bằng cuộc sống trong c&ocirc;ng việc. Trong qu&aacute; khứ, v&agrave;o năm 2015, Pichai hứa sẽ về nh&agrave; v&agrave;o mỗi buổi tối để đưa con m&igrave;nh đi ngủ, theo Buzzfeed.</span></span></span></p>

- Có những kỹ năng này bạn sẽ không còn phải sợ thất nghiệp / Quy tắc tiền bạc cần ghi nhớ nếu bạn muốn trở nên giàu có

Dưới đây là các thói quen buổi tối của 11 cá nhân cực kỳ thành công, bao gồm Oprah Winfrey, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg:

CEO Facebook - Mark Zuckerberg sẽ dành thời gian cho con gái mỗi tối

Mark sẽ cùng con gái mình thực hiện một nghi thức cầu nguyện Do Thái truyền thống, "Mi Shebeirach", Huffington Post đưa tin. Có lẽ truyền thống đó vẫn tiếp tục, với gia đình Zuckerberg và vợ anh Priscilla khi gần đây đã chào đón một bé gái khác, August.

Nhà sáng lập Virgin, Richard Branson ăn bữa tối với gia đình và bạn bè

Trước 11h tối, Branson sẽ có một khoảng thời gian thảnh thơi, chuyện phiếm với gia đình và bạn bè sau bữa tối, theo Business Insider. Ông đã viết rằng "những câu chuyện được chia sẻ và những ý tưởng được sinh ra" trong các cuộc nói chuyện như vậy.

COO Facebook - Sheryl Sandberg thích một số chương trình truyền hình trên TV

COO của Facebook thỉnh thoảng nghỉ ngơi bằng cách xem một vài chương trình trên TV, trước khi tắt điện thoại và đi ngủ, theo bài đăng trên Quora.

Ngôi sao của “Shark Tank” Daymond John ngồi lại và lập các mục tiêu tiếp theo.

Theo Rich Feloni của hãng Business Insider, Daymond John tạo ra một danh sách chi tiết các mục tiêu của ông, bao gồm mô tả và thời hạn thực hiện cho mỗi mục tiêu.

Người sáng lập Microsoft Bill Gates rửa bát đĩa

Người đàn ông giàu nhất trên thế giới có một thói quen rất đặc biệt trước khi đi ngủ. Sau bữa tối, ông luôn rửa bát đĩa, ngay cả khi người khác tình nguyện. Bill Gates nói trên Reddit ông thích công việc đó và cảm thấy thư giãn khi rửa bát đĩa. Sau đó, Bill sẽ dành khoảng 1 tiếng để đọc sách trước khi đi ngủ.

Còn CEO của Amazon, Jeff Bezos thì sao?

CEO của Amazon chia sẻ thói quen với Bill Gates - ông cũng thích rửa chén. "Đó là điều sexy nhất mà tôi làm", ông đã từng nói với Tổng biên tập Henry Blodget.

Giám đốc điều hành Intuit, Brad Smith cùng xem một show truyền hình với gia đình của mình.

Giám đốc điều hành Intuit đã kết thúc một ngày bằng cách ăn tối với gia đình và xem một chương trình truyền hình trước khi đi ngủ, theo Business Insider.

Ivanka Trump con gái của tổng thống Mỹ kiểm tra email của cô.

Ivanka đã viết trong cuốn sách "Women Who Work", đôi khi cô thích thư giãn với rượu, Pasta. Tuy nhiên, theo MyMorningRoutine.com, thường xuyên hơn, cô dành phần lớn thời gian của mình để trả lời email.

Nhà sáng lập Thrive Global, Huffington Arianna dành cho bản thân một đêm thật ngon giấc.

người thành công làm gì vào buổi tối

Kể từ khi thành lập Thrive Global, Huffington đã trở thành một người luôn quan tâm đến giấc ngủ và rất biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân.

Theo cuốn sách của mình "The Sleep Revolution", nghi thức ngủ của cô bao gồm loại bỏ hoàn toàn các thiết bị điện tử của cô ra khỏi phòng ", một bồn tắm nước nóng, và một tách trà hoa cúc hay trà hoa oải hương.

Với Oprah Winfrey đó là Thiền

Theo CNBC, mỗi tối sau một ngày làm việc, Winfrey dành thời gian để suy ngẫm trước khi đi ngủ, theo Huffington Post cho biết, cô là một Thiền sinh, một môn học mà nhiều nhà quản lý Wall Street ưa chuộng.

Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai dành thời gian cho gia đình.

Giám đốc điều hành của Google đã nhấn mạnh đến việc đạt được cân bằng cuộc sống trong công việc. Trong quá khứ, vào năm 2015, Pichai hứa sẽ về nhà vào mỗi buổi tối để đưa con mình đi ngủ, theo Buzzfeed.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin