Bạn và công ty của bạn chắc chắn có &i" /> Bạn và công ty của bạn chắc chắn có &i" /> Bạn và công ty của bạn chắc chắn có &i" />
Trang:

Những nguyên nhân khiến các doanh nghiệp tuyển sai người

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:41
Thứ ba, 03/07/2018 | 17:20

Những nguyên nhân khiến các doanh nghiệp tuyển sai người

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn v&agrave; c&ocirc;ng ty của bạn chắc chắn c&oacute; &iacute;t nhất một lần tuyển nh&acirc;n vi&ecirc;n sai người, năng lực kh&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c so với những g&igrave; m&agrave; họ đ&atilde; thể hiện ở cuộc phỏng vấn. Vậy đ&acirc;u l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n?</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp tuyển sai người" src="/Content/editorimages/images/nguyen-nhan-tuyen-sai-nguoi.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">Doanh nghiệp thường tuyển sai người sau một thời gian l&agrave;m việc</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; một sự ch&ecirc;nh lệch giữa năng lực l&agrave;m việc v&agrave; năng lực phỏng vấn của một ứng vi&ecirc;n. Nếu những c&acirc;u hỏi phỏng vấn của bạn qu&aacute; dễ đo&aacute;n, ch&ecirc;nh lệch n&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; khả năng cao hơn. Ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&oacute; để đưa ra c&acirc;u trả lời m&agrave; bạn mong muốn thay v&igrave; thể hiện đ&uacute;ng con người của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c nhất để dự đo&aacute;n năng lực tương lai của một người l&agrave; nh&igrave;n v&agrave;o h&agrave;nh vi trong qu&aacute; khứ của họ. Bạn cần phải hỏi ứng vi&ecirc;n về những điều m&agrave; họ kh&ocirc;ng được chuẩn bị từ trước. C&acirc;u hỏi dựa tr&ecirc;n những h&agrave;nh vi đ&oacute; để phỏng vấn ứng vi&ecirc;n tiềm năng về kinh nghiệm li&ecirc;n quan của họ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;ch đặt c&acirc;u hỏi phỏng vấn theo h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng phải mới. Hiện nay, ứng vi&ecirc;n dễ d&agrave;ng t&igrave;m kiếm c&acirc;u trả lời mẫu ở nhiều b&agrave;i viết hướng dẫn t&igrave;m việc. Ứng vi&ecirc;n c&agrave;ng chuẩn bị kỹ cho phỏng vấn bao nhi&ecirc;u, họ c&agrave;ng th&ecirc;m thắt cho c&acirc;u trả lời để thể hiện một ứng vi&ecirc;n ho&agrave;n hảo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau đ&acirc;y l&agrave; một số giải ph&aacute;p gi&uacute;p nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể hạn chế việc tuyển sai người ngay trong cuộc phỏng vấn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp tuyển sai người" src="/Content/editorimages/images/tuyen-sai-nguoi.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y khai th&aacute;c s&acirc;u hơn về ứng vi&ecirc;n để c&oacute; thể tuyển được người&nbsp;tiềm năng nhất</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>H&atilde;y s&aacute;ng tạo trong c&aacute;ch đặt c&acirc;u hỏi:</strong>&nbsp;Những c&acirc;u hỏi kiểu như &ldquo;H&atilde;y kể t&ocirc;i nghe một t&igrave;nh huống khi bạn đương đầu với thử th&aacute;ch&rdquo; c&oacute; thể kh&ocirc;ng c&ograve;n t&aacute;c dụng nữa. Bạn h&atilde;y suy nghĩ những thứ mới mẻ v&agrave; s&aacute;ng tạo hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Hỏi kiểm tra kiến thức ứng vi&ecirc;n về một chủ đề cụ thể:</strong> H&atilde;y ph&acirc;n biệt r&otilde; rằng giữa phỏng vấn v&agrave; tra hỏi. Một sai lầm thường mắc phải l&agrave; nh&agrave; tuyển dụng hay vội v&agrave;ng đ&aacute;nh gi&aacute;. Nếu ứng vi&ecirc;n trả lời điều bạn kh&ocirc;ng th&iacute;ch, h&atilde;y sử dụng trực gi&aacute;c để đặt c&acirc;u hỏi kh&aacute;c tốt hơn, những c&acirc;u hỏi mở rộng&nbsp;hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>H&atilde;y đ&agrave;o s&acirc;u chi tiết hơn: </strong>Đưa ra những c&acirc;u hỏi mang t&iacute;nh chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; cụ thể hơn.<strong>&nbsp;</strong>Nếu họ kh&ocirc;ng biết nhưng giả vờ biết, họ sẽ trả lời sai. Nếu họ th&agrave;nh thật l&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng biết, họ sẽ n&oacute;i rằng t&ocirc;i chưa biết về lĩnh vực đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến cho doanh nghiệp tuyển sai người thường xuất ph&aacute;t từ qu&aacute; tr&igrave;nh phỏng vấn. Những c&acirc;u hỏi an to&agrave;n, rập khu&ocirc;n, phổ biến th&igrave; thường kh&ocirc;ng mang lại hiệu quả v&agrave; dễ dẫn đến tuyển sai người. H&atilde;y đột ph&aacute; hơn, khai th&aacute;c s&acirc;u hơn về ứng vi&ecirc;n để c&oacute; thể tuyển được nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng nhất.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Doanh nghiệp nên cân nhắc lại các nguyên tắc tuyển dụng / Giải quyết việc tuyển dụng nhân viên không phù hợp công việc?

Bạn và công ty của bạn chắc chắn có ít nhất một lần tuyển nhân viên sai người, năng lực khác hoàn toàn khác so với những gì mà họ đã thể hiện ở cuộc phỏng vấn. Vậy đâu là nguyên nhân?

Nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp tuyển sai người

Doanh nghiệp thường tuyển sai người sau một thời gian làm việc

Có một sự chênh lệch giữa năng lực làm việc và năng lực phỏng vấn của một ứng viên. Nếu những câu hỏi phỏng vấn của bạn quá dễ đoán, chênh lệch này càng có khả năng cao hơn. Ứng viên không khó để đưa ra câu trả lời mà bạn mong muốn thay vì thể hiện đúng con người của mình.

Cách chính xác nhất để dự đoán năng lực tương lai của một người là nhìn vào hành vi trong quá khứ của họ. Bạn cần phải hỏi ứng viên về những điều mà họ không được chuẩn bị từ trước. Câu hỏi dựa trên những hành vi đó để phỏng vấn ứng viên tiềm năng về kinh nghiệm liên quan của họ.

Tuy nhiên, cách đặt câu hỏi phỏng vấn theo hành vi không phải mới. Hiện nay, ứng viên dễ dàng tìm kiếm câu trả lời mẫu ở nhiều bài viết hướng dẫn tìm việc. Ứng viên càng chuẩn bị kỹ cho phỏng vấn bao nhiêu, họ càng thêm thắt cho câu trả lời để thể hiện một ứng viên hoàn hảo.

Sau đây là một số giải pháp giúp nhà tuyển dụng có thể hạn chế việc tuyển sai người ngay trong cuộc phỏng vấn.

Nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp tuyển sai người

Hãy khai thác sâu hơn về ứng viên để có thể tuyển được người tiềm năng nhất

Hãy sáng tạo trong cách đặt câu hỏi: Những câu hỏi kiểu như “Hãy kể tôi nghe một tình huống khi bạn đương đầu với thử thách” có thể không còn tác dụng nữa. Bạn hãy suy nghĩ những thứ mới mẻ và sáng tạo hơn.

Hỏi kiểm tra kiến thức ứng viên về một chủ đề cụ thể: Hãy phân biệt rõ rằng giữa phỏng vấn và tra hỏi. Một sai lầm thường mắc phải là nhà tuyển dụng hay vội vàng đánh giá. Nếu ứng viên trả lời điều bạn không thích, hãy sử dụng trực giác để đặt câu hỏi khác tốt hơn, những câu hỏi mở rộng hơn.

Hãy đào sâu chi tiết hơn: Đưa ra những câu hỏi mang tính chuyên sâu và cụ thể hơn. Nếu họ không biết nhưng giả vờ biết, họ sẽ trả lời sai. Nếu họ thành thật là mình không biết, họ sẽ nói rằng tôi chưa biết về lĩnh vực đó.

Những nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp tuyển sai người thường xuất phát từ quá trình phỏng vấn. Những câu hỏi an toàn, rập khuôn, phổ biến thì thường không mang lại hiệu quả và dễ dẫn đến tuyển sai người. Hãy đột phá hơn, khai thác sâu hơn về ứng viên để có thể tuyển được nhân viên tiềm năng nhất.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin