Trước thực trạng hàng loạt nhà hàng, " /> Trước thực trạng hàng loạt nhà hàng, " /> Trước thực trạng hàng loạt nhà hàng, " />
Trang:

Những nhà hàng thác loạn ở TPHCM sẽ bị khởi tố

Thứ năm, 09/04/2020 | 00:34
Thứ năm, 11/05/2018 | 22:03

Những nhà hàng thác loạn ở TPHCM sẽ bị khởi tố

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước thực trạng h&agrave;ng loạt nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n karaoke, qu&aacute;n ăn... ở trung t&acirc;m S&agrave;i G&ograve;n được ph&aacute;t hiện c&oacute; biểu hiện biến tướng, hoạt động khi&ecirc;u d&acirc;m, k&iacute;ch dục. Vừa qua Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu đ&atilde;&nbsp;đề nghị ng&agrave;nh c&ocirc;ng an phối hợp viển kiểm so&aacute;t (VKS) xem x&eacute;t khởi tố h&igrave;nh sự c&aacute;c tụ điểm ăn chơi th&aacute;c loạn đang nổi l&ecirc;n trong thời gian qua.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/nha-hang-thac-loan.jpg" style="height:320px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave;&nbsp;</span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">n&oacute;&nbsp;c&oacute; xu hướng ng&agrave;y c&agrave;ng phức tạp do c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng lu&ocirc;n&nbsp;</span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px">c&oacute; h&agrave;nh vi đối ph&oacute; tinh vi với cơ quan </span><span style="font-size:14px">quản l&yacute;, c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật chế t&agrave;i chưa đủ sức răn đe.&nbsp;G&acirc;y nhiều bức xức trong nh&acirc;n d&acirc;n,&nbsp;l&agrave;m suy đồi đạo đức x&atilde; hội, ảnh hưởng đến truyền thống v&agrave; thuần phong mỹ tục.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c tụ điểm c&oacute; thể c&ocirc;ng khai hoạt đồng ồ ạt như thời gian qua l&agrave; do một bộ phận c&aacute;n bộ yếu k&eacute;m năng lực quản l&yacute;, thậm ch&iacute; tiếp tay, bao che, dung t&uacute;ng cho c&aacute;c h&agrave;nh vi sai phạm. Đồng ch&iacute;&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thực hiện &yacute; kiến của Ph&oacute; chủ tịch&nbsp;c&ocirc;ng an TP HCM cũng được y&ecirc;u cầu chỉ đạo c&aacute;c ph&ograve;ng nghiệp vụ, phối hợp c&ocirc;ng an c&aacute;c quận huyện siết chặt kiểm tra, quản l&yacute; địa b&agrave;n; kh&ocirc;ng để xảy ra tệ nạn ma t&uacute;y, mại d&acirc;m v&agrave; c&aacute;c cơ sở kinh doanh d&ugrave;ng c&aacute;c h&agrave;nh vi khi&ecirc;u d&acirc;m, k&iacute;ch dục để c&acirc;u kh&aacute;ch.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố quận 1 v&agrave; 5 được&nbsp;c&oacute; nhiều nh&agrave; h&agrave;ng, cơ sở kinh doanh nhạy cảm nhất n&ecirc;n được đặc biệt lưu &yacute;. Quận ủy hai quận n&agrave;y phải kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm c&aacute;n bộ quản l&yacute; địa b&agrave;n để ph&ograve;ng ngừa việc bảo k&ecirc;, bao che, dung t&uacute;ng cho c&aacute;c vi phạm của c&aacute;c cơ sở n&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n cả nước số lượng nh&agrave; h&agrave;ng, karaoke, qu&aacute;n ăn v&agrave; c&aacute;c cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ở TP HCM l&agrave; nhiều&nbsp;nhất nước. nh&agrave; h&agrave;ng c&oacute; tiếp vi&ecirc;n nữ ăn mặc hở hang, c&agrave; ph&ecirc; đ&egrave;n mờ, cơ sở y học cổ truyền day ấn huyệt, spa chăm s&oacute;c sắc đẹp c&oacute; thực hiện c&aacute;c&nbsp;h&agrave;nh vi khi&ecirc;u d&acirc;m, k&iacute;ch dục, mại d&acirc;m tại chỗ ở. Những cơ sở n&agrave;y đang c&oacute; biểu hiện gia tăng, hoạt động dưới nhiều h&igrave;nh thức biến tướng.&nbsp;C&aacute; biệt, một số spa biến tướng c&oacute; biểu hiện hoạt động mại d&acirc;m đồng t&iacute;nh nam.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hi vọng trong thời gian tới c&aacute;c tệ nạn ở TP HCM sẽ giảm đi đ&aacute;ng kể để trả lại m&ocirc;i trường sống l&agrave;nh mạnh.</span></p>

- Đồng Loạt Các Ngân Hàng Đua Nhau Tăng Phí Dịch Vụ / Coi phụ nữ độc thân là 'gánh nặng cho đất nước' Nghị sĩ Nhật bị chỉ trích

Trước thực trạng hàng loạt nhà hàng, quán karaoke, quán ăn... ở trung tâm Sài Gòn được phát hiện có biểu hiện biến tướng, hoạt động khiêu dâm, kích dục. Vừa qua Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu đã đề nghị ngành công an phối hợp viển kiểm soát (VKS) xem xét khởi tố hình sự các tụ điểm ăn chơi thác loạn đang nổi lên trong thời gian qua.

Đáng chú ý là nó có xu hướng ngày càng phức tạp do các nhà hàng luôn có hành vi đối phó tinh vi với cơ quan quản lý, các quy định pháp luật chế tài chưa đủ sức răn đe. Gây nhiều bức xức trong nhân dân, làm suy đồi đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến truyền thống và thuần phong mỹ tục. 

Các tụ điểm có thể công khai hoạt đồng ồ ạt như thời gian qua là do một bộ phận cán bộ yếu kém năng lực quản lý, thậm chí tiếp tay, bao che, dung túng cho các hành vi sai phạm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Thực hiện ý kiến của Phó chủ tịch công an TP HCM cũng được yêu cầu chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phối hợp công an các quận huyện siết chặt kiểm tra, quản lý địa bàn; không để xảy ra tệ nạn ma túy, mại dâm và các cơ sở kinh doanh dùng các hành vi khiêu dâm, kích dục để câu khách.

Trên địa bàn thành phố quận 1 và 5 được có nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh nhạy cảm nhất nên được đặc biệt lưu ý. Quận ủy hai quận này phải kiểm điểm trách nhiệm cán bộ quản lý địa bàn để phòng ngừa việc bảo kê, bao che, dung túng cho các vi phạm của các cơ sở này.

Trên cả nước số lượng nhà hàng, karaoke, quán ăn và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ở TP HCM là nhiều nhất nước. nhà hàng có tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, cà phê đèn mờ, cơ sở y học cổ truyền day ấn huyệt, spa chăm sóc sắc đẹp có thực hiện các hành vi khiêu dâm, kích dục, mại dâm tại chỗ ở. Những cơ sở này đang có biểu hiện gia tăng, hoạt động dưới nhiều hình thức biến tướng. Cá biệt, một số spa biến tướng có biểu hiện hoạt động mại dâm đồng tính nam.

Hi vọng trong thời gian tới các tệ nạn ở TP HCM sẽ giảm đi đáng kể để trả lại môi trường sống lành mạnh.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin