Tiền kỹ thuật số hay tiền điện tử  (Cryptocurrency) là loại tiền được tạo ra bởi các thuật toán mã h&oacu" /> Tiền kỹ thuật số hay tiền điện tử  (Cryptocurrency) là loại tiền được tạo ra bởi các thuật toán mã h&oacu" /> Tiền kỹ thuật số hay tiền điện tử  (Cryptocurrency) là loại tiền được tạo ra bởi các thuật toán mã h&oacu" />
Trang:

Những nơi cho phép bạn sử dụng tiền kỹ thuật số để thanh toán

Thứ năm, 09/04/2020 | 23:32
Thứ năm, 03/06/2018 | 17:23

Những nơi cho phép bạn sử dụng tiền kỹ thuật số để thanh toán

<p><span style="font-size:14px">Tiền kỹ thuật số hay tiền điện tử&nbsp; (Cryptocurrency) l&agrave; loại tiền được tạo ra bởi c&aacute;c thuật to&aacute;n m&atilde; h&oacute;a dựa tr&ecirc;n c&aacute;c phần mềm m&atilde; nguồn mở. Tiền điện tử chỉ được sử dụng trong m&ocirc;i trường điện tử phục vụ cho những thanh to&aacute;n điện tử th&ocirc;ng qua hệ thống th&ocirc;ng tin bao gồm hệ thống mạng m&aacute;y t&iacute;nh, Internet v&agrave; c&aacute;c phương tiện điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh (b&ecirc;n thứ 3) v&agrave; được biểu hiện dưới dạng b&uacute;t tệ tr&ecirc;n t&agrave;i khoản m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng (người mua) mở tại tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hiện tại, tr&ecirc;n thế giới c&oacute; h&agrave;ng ngh&igrave;n loại tiền kỹ thuật số kh&aacute;c nhau, phổ biến nhất l&agrave; Bitcoin. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c loại tiền kỹ thuật số kh&aacute;c như Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Ethereum Classic (ETC),...</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nhật Bản trả lương bằng Bitcoin v&agrave; d&ugrave;ng thanh to&aacute;n v&eacute; m&aacute;y bay</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Chủ đầu tư cho biết, dự &aacute;n bao gồm c&aacute;c căn hộ dạng studio loại nhỏ, kh&ocirc;ng ph&acirc;n chia kh&ocirc;ng gian c&oacute; gi&aacute; 30 Bitcoin v&agrave; căn hộ một ph&ograve;ng ngủ c&oacute; gi&aacute; 50 Bitcoin. Thời điểm đ&oacute;, một Bitcoin trị gi&aacute; khoảng 4.600 USD. Giao dịch được thực hiện qua nền tảng BitPay v&agrave; tất cả những đồng Bitcoin nhận về sau khi thanh to&aacute;n đều sẽ được đổi ngay ra đồng USD.&nbsp;Từ năm 2017, tiền kỹ thuật số ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n phổ biến rộng r&atilde;i tại quốc gia n&agrave;y. Theo ước t&iacute;nh, khoảng 4 đến 5 triệu người sở hữu &iacute;t nhất một loại tiền kỹ thuật số tại đ&acirc;y.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 4/ 2017, Nhật Bản ban h&agrave;nh quy định hợp ph&aacute;p h&oacute;a đồng tiền Bitcoin như l&agrave; một h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n. Quyết định n&agrave;y được cho l&agrave; nhằm đẩy mạnh đầu tư trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i v&agrave;o lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ t&agrave;i ch&iacute;nh. Ch&iacute;nh phủ Nhật cũng tiến h&agrave;nh thiết lập hệ thống cấp ph&eacute;p mới cho c&aacute;c giao dịch Bitcoin, nhằm kiểm so&aacute;t nạn rửa tiền v&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi phạm ph&aacute;p kh&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Tại Nhật, giao dịch tiền thuật to&aacute;n cũng đ&atilde; được triển khai th&agrave;nh c&ocirc;ng trong lĩnh vực h&agrave;ng kh&ocirc;ng ngay khi quyết định hợp ph&aacute;p h&oacute;a đồng tiền Bitcoin ch&iacute;nh thức được ban h&agrave;nh tại Nhật th&aacute;ng 4/2017.&nbsp;Ng&agrave;y 22/5/2017, Peach Aviation - h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ của Nhật Bản trở th&agrave;nh h&atilde;ng đầu ti&ecirc;n của nước n&agrave;y cho ph&eacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng trả tiền v&eacute; trực tiếp để đặt chỗ bằng Bitcoin.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Quyết định chấp nhận thanh to&aacute;n bằng tiền điện tử đưa c&ocirc;ng ty n&agrave;y g&oacute;p mặt v&agrave;o 5.000 doanh nghiệp Nhật Bản c&oacute; sức hấp dẫn với du kh&aacute;ch thu nhập cao tại Trung Quốc.&nbsp;Trước Peach Aviation, tr&ecirc;n thế giới cũng đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng kh&aacute;c chấp nhận thanh to&aacute;n qua Bitcoin như AirBaltic - h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ ở Latvia, hay Lot của Ba Lan.</span></p> <p><span style="font-size:14px">V&iacute; dụ, nếu gi&aacute; một Bitcoin l&agrave; 10.000 USD v&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n được trả khoản lương 1.000 USD bằng tiền kỹ thuật số, họ sẽ nhận được 0,1 Bitcoin. Gi&aacute; trị tiền lương theo Bitcoin c&oacute; thể tăng hoặc giảm theo độ biến động của đồng bitcoin theo thời gian. Ngo&agrave;i ra, tập đo&agrave;n Internet GMO của nước n&agrave;y chấp nhận thanh to&aacute;n tiền lương bằng Bitcoin cho hơn 4.000 nh&acirc;n vi&ecirc;n nếu c&oacute; nhu cầu. Theo đ&oacute;, tiền lương Bitcoin sẽ được thanh to&aacute;n theo gi&aacute; trị đồng tiền kỹ thuật số theo thời điểm v&agrave; thời gian thỏa thuận.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="tiền kỹ thuật số được sử dụng" src="/Content/editorimages/images/tien-ky-thuat-so-dubai.gif" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Dự &aacute;n Aston Plaza &amp; Residences tại Dubai chấp nhận thanh to&aacute;n tiền ảo để mua nh&agrave; thật.</span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng tiền điện tử để giao dịch&nbsp;b&aacute;n bất động sản ở Dubai</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Dubai được coi l&agrave; nơi c&oacute; dự &aacute;n bất động sản đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới &aacute;p dụng giao dịch bằng Bitcoin. Theo&nbsp;<em>CNN</em>, th&aacute;ng 9/2017, dự &aacute;n Aston Plaza &amp; Residences do hai doanh nh&acirc;n người Anh l&agrave; Michelle Mone v&agrave; Doug Barrowman đầu tư đ&atilde; được rao b&aacute;n th&agrave;nh c&ocirc;ng bằng Bitcoin. Khu căn hộ c&oacute; diện t&iacute;ch t&iacute;ch 223.000m2, gồm hai t&ograve;a th&aacute;p cao 40 tầng, ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m khu bơi lội, rạp chiếu phim ngo&agrave;i trời v&agrave; trung t&acirc;m mua sắm.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Tại Australia được d&ugrave;ng để&nbsp;thanh to&aacute;n ph&uacute;c lợi</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Cuối th&aacute;ng 5/2018, Ch&iacute;nh phủ Australia th&ocirc;ng b&aacute;o kế hoạch thử nghiệm c&ocirc;ng nghệ blockchain trong việc cung cấp c&aacute;c khoản thanh to&aacute;n an sinh x&atilde; hội cho người d&acirc;n.&nbsp;Với mong muốn số h&oacute;a v&agrave; tự động ho&aacute; c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng, Australia đầu tư mạnh v&agrave;o c&aacute;c chương tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng nghệ chuỗi khối.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh 2018-2019, nước n&agrave;y cam kết d&ugrave;ng 300 triệu USD trong bốn năm tới để thay đổi hệ thống thanh to&aacute;n ph&uacute;c lợi.&nbsp;Th&aacute;ng 7/2017, Australia bắt đầu bộ luật mới c&ocirc;ng nhận Bitcoin như một phương tiện thanh to&aacute;n cũng như c&ocirc;ng bố c&aacute;c quy định trong giao dịch tiền thuật to&aacute;n.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute; của tiền kỹ thuật số hiện vẫn c&ograve;n l&agrave; vấn đề g&acirc;y tranh c&atilde;i. Một số quốc gia đ&atilde; chấp nhận tiền điện tử như một phương tiện thanh to&aacute;n. Trong khi tại một số nước kh&aacute;c, loại tiền n&agrave;y lại chưa được định danh v&agrave; c&ocirc;ng nhận, thậm ch&iacute; bị cấm v&igrave; lo ngại c&aacute;c nguy cơ rủi ro. Đến nay, tiền điện tử đ&atilde; được hợp ph&aacute;p h&oacute;a tại một số khu vực như Li&ecirc;n Minh Ch&acirc;u &Acirc;u EU, Nhật Bản, Đức, Thụy Sĩ hay ở nhiều c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu như Dell, Microsoft, Apple&hellip;v&agrave; được giao dịch tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực.</span><br /> <span style="font-size:14px"><strong>V&agrave; hiện tại nhiều quốc gia kh&aacute;c&nbsp;tr&ecirc;n Thế Giới cũng đang xem x&eacute;t v&agrave; dần&nbsp;hợp ph&aacute;p h&oacute;a tiền điện tử.</strong></span></p>

- Nhờ dược phẩm mà hàng loạt người Trung Quốc thành tỷ phú / Những tư duy khác biệt của các tỷ phú để đạt được thành công.

Tiền kỹ thuật số hay tiền điện tử  (Cryptocurrency) là loại tiền được tạo ra bởi các thuật toán mã hóa dựa trên các phần mềm mã nguồn mở. Tiền điện tử chỉ được sử dụng trong môi trường điện tử phục vụ cho những thanh toán điện tử thông qua hệ thống thông tin bao gồm hệ thống mạng máy tính, Internet và các phương tiện điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của tổ chức phát hành (bên thứ 3) và được biểu hiện dưới dạng bút tệ trên tài khoản mà khách hàng (người mua) mở tại tổ chức phát hành.

Hiện tại, trên thế giới có hàng nghìn loại tiền kỹ thuật số khác nhau, phổ biến nhất là Bitcoin. Ngoài ra, còn có các loại tiền kỹ thuật số khác như Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Ethereum Classic (ETC),...

Nhật Bản trả lương bằng Bitcoin và dùng thanh toán vé máy bay

Chủ đầu tư cho biết, dự án bao gồm các căn hộ dạng studio loại nhỏ, không phân chia không gian có giá 30 Bitcoin và căn hộ một phòng ngủ có giá 50 Bitcoin. Thời điểm đó, một Bitcoin trị giá khoảng 4.600 USD. Giao dịch được thực hiện qua nền tảng BitPay và tất cả những đồng Bitcoin nhận về sau khi thanh toán đều sẽ được đổi ngay ra đồng USD. Từ năm 2017, tiền kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi tại quốc gia này. Theo ước tính, khoảng 4 đến 5 triệu người sở hữu ít nhất một loại tiền kỹ thuật số tại đây. 

Tháng 4/ 2017, Nhật Bản ban hành quy định hợp pháp hóa đồng tiền Bitcoin như là một hình thức thanh toán. Quyết định này được cho là nhằm đẩy mạnh đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ tài chính. Chính phủ Nhật cũng tiến hành thiết lập hệ thống cấp phép mới cho các giao dịch Bitcoin, nhằm kiểm soát nạn rửa tiền và các hành vi phạm pháp khác.

Tại Nhật, giao dịch tiền thuật toán cũng đã được triển khai thành công trong lĩnh vực hàng không ngay khi quyết định hợp pháp hóa đồng tiền Bitcoin chính thức được ban hành tại Nhật tháng 4/2017. Ngày 22/5/2017, Peach Aviation - hãng hàng không giá rẻ của Nhật Bản trở thành hãng đầu tiên của nước này cho phép khách hàng trả tiền vé trực tiếp để đặt chỗ bằng Bitcoin. 

Quyết định chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử đưa công ty này góp mặt vào 5.000 doanh nghiệp Nhật Bản có sức hấp dẫn với du khách thu nhập cao tại Trung Quốc. Trước Peach Aviation, trên thế giới cũng đã có các hãng hàng không khác chấp nhận thanh toán qua Bitcoin như AirBaltic - hãng hàng không giá rẻ ở Latvia, hay Lot của Ba Lan.

Ví dụ, nếu giá một Bitcoin là 10.000 USD và một nhân viên được trả khoản lương 1.000 USD bằng tiền kỹ thuật số, họ sẽ nhận được 0,1 Bitcoin. Giá trị tiền lương theo Bitcoin có thể tăng hoặc giảm theo độ biến động của đồng bitcoin theo thời gian. Ngoài ra, tập đoàn Internet GMO của nước này chấp nhận thanh toán tiền lương bằng Bitcoin cho hơn 4.000 nhân viên nếu có nhu cầu. Theo đó, tiền lương Bitcoin sẽ được thanh toán theo giá trị đồng tiền kỹ thuật số theo thời điểm và thời gian thỏa thuận.

tiền kỹ thuật số được sử dụng

Dự án Aston Plaza & Residences tại Dubai chấp nhận thanh toán tiền ảo để mua nhà thật.

Bạn có thể dùng tiền điện tử để giao dịch bán bất động sản ở Dubai

Dubai được coi là nơi có dự án bất động sản đầu tiên trên thế giới áp dụng giao dịch bằng Bitcoin. Theo CNN, tháng 9/2017, dự án Aston Plaza & Residences do hai doanh nhân người Anh là Michelle Mone và Doug Barrowman đầu tư đã được rao bán thành công bằng Bitcoin. Khu căn hộ có diện tích tích 223.000m2, gồm hai tòa tháp cao 40 tầng, ngoài ra còn có thêm khu bơi lội, rạp chiếu phim ngoài trời và trung tâm mua sắm.

Tại Australia được dùng để thanh toán phúc lợi

Cuối tháng 5/2018, Chính phủ Australia thông báo kế hoạch thử nghiệm công nghệ blockchain trong việc cung cấp các khoản thanh toán an sinh xã hội cho người dân. Với mong muốn số hóa và tự động hoá các dịch vụ công, Australia đầu tư mạnh vào các chương trình nghiên cứu công nghệ chuỗi khối.

Trong kế hoạch tài chính 2018-2019, nước này cam kết dùng 300 triệu USD trong bốn năm tới để thay đổi hệ thống thanh toán phúc lợi. Tháng 7/2017, Australia bắt đầu bộ luật mới công nhận Bitcoin như một phương tiện thanh toán cũng như công bố các quy định trong giao dịch tiền thuật toán. 

Tính pháp lý của tiền kỹ thuật số hiện vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Một số quốc gia đã chấp nhận tiền điện tử như một phương tiện thanh toán. Trong khi tại một số nước khác, loại tiền này lại chưa được định danh và công nhận, thậm chí bị cấm vì lo ngại các nguy cơ rủi ro. Đến nay, tiền điện tử đã được hợp pháp hóa tại một số khu vực như Liên Minh Châu Âu EU, Nhật Bản, Đức, Thụy Sĩ hay ở nhiều công ty hàng đầu như Dell, Microsoft, Apple…và được giao dịch trên nhiều lĩnh vực.
Và hiện tại nhiều quốc gia khác trên Thế Giới cũng đang xem xét và dần hợp pháp hóa tiền điện tử.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)