Ngày nay, thị trường nhân lực cạnh tranh, n" />

 

Ngày nay, thị trường nhân lực cạnh tranh, n" />

 

Ngày nay, thị trường nhân lực cạnh tranh, n" />

Trang:

Những sai lầm khiến bạn xin việc mãi mà không có công việc đúng ý mình

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:29
Thứ ba, 17/07/2018 | 15:31

Những sai lầm khiến bạn xin việc mãi mà không có công việc đúng ý mình

<p><img alt="tim viec" src="/Content/editorimages/images/shutterstock_51411286.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ng&agrave;y nay, thị trường nh&acirc;n lực cạnh tranh, nền kinh tế xuống dốc hay m&ugrave;a thấp điểm tuyển dụng,&hellip;l&agrave; một số yếu tố b&ecirc;n ngo&agrave;i g&acirc;y n&ecirc;n t&igrave;nh trạng thất nghiệp của nhiều người. Tuy nhi&ecirc;n, nếu loại trừ c&aacute;c t&aacute;c động tr&ecirc;n, nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến bạn chưa c&oacute; việc l&agrave;m c&oacute; lẽ xuất ph&aacute;t từ những sai lầm của ch&iacute;nh bạn.</p> <p>Nếu nhận thấy bản th&acirc;n m&igrave;nh trong 10 điều n&agrave;y, lời khuy&ecirc;n của Danhbavieclam.vn&nbsp;d&agrave;nh cho bạn l&agrave; h&atilde;y thay đổi ngay lập tức.</p> <ul> <li>Thiếu định hướng r&otilde; r&agrave;ng về mục ti&ecirc;u sự nghiệp. Kh&ocirc;ng nh&agrave; tuyển dụng n&agrave;o muốn tuyển một người kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh muốn l&agrave;m g&igrave;.</li> <li>Ảo tưởng về năng lực bản th&acirc;n, nộp đơn ứng tuyển ở những vị tr&iacute; vượt qu&aacute; khả năng của m&igrave;nh về kinh nghiệm v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</li> <li>Nộp đơn ứng tuyển với một hồ sơ xin việc (CV) luộm thuộm, k&eacute;m chuy&ecirc;n nghiệp. CV ch&iacute;nh l&agrave; h&igrave;nh ảnh đại diện cho bạn. CV c&agrave;ng chuy&ecirc;n nghiệp bạn c&agrave;ng ghi điểm với nh&agrave; tuyển dụng.</li> <li>Rải hồ sơ h&agrave;ng loạt, thiếu sự đầu tư nghi&ecirc;m t&uacute;c trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m việc. Nộp đơn ứng tuyển những vị tr&iacute; ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kỹ năng hay kinh nghiệm.</li> <li>Che dấu t&igrave;nh trạng thất nghiệp của m&igrave;nh với mọi người (những người c&oacute; khả năng giới thiệu việc l&agrave;m mới cho bạn).</li> <li>Ch&aacute;n nản, mất niềm tin v&agrave;o bản th&acirc;n, từ bỏ t&igrave;m kiếm việc l&agrave;m. C&ocirc;ng việc sẽ kh&ocirc;ng tự dưng g&otilde; cửa nh&agrave; bạn nếu bạn kh&ocirc;ng chủ động t&igrave;m kiếm n&oacute;.</li> <li>Nghi ngờ về gi&aacute; trị bản th&acirc;n, cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến bạn thiếu tự tin trong c&aacute;c cuộc phỏng vấn.</li> <li>Thiếu sự chuẩn bị chu đ&aacute;o cho mỗi cuộc phỏng vấn. Kh&ocirc;ng ai tuyển một người kh&ocirc;ng biết g&igrave; về c&ocirc;ng ty m&agrave; m&igrave;nh muốn l&agrave;m việc.</li> <li>Qu&aacute; k&eacute;n chọn v&agrave; thiếu thực tế. Từ chối c&aacute;c cơ hội việc l&agrave;m để đợi chờ một c&ocirc;ng việc trong mơ. Thực tế l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; một c&ocirc;ng việc n&agrave;o ho&agrave;n hảo v&agrave; như &yacute; bạn 100%.</li> <li>Nhảy việc li&ecirc;n tục. Trung th&agrave;nh l&agrave; một trong những yếu tố quan trọng m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng lu&ocirc;n t&igrave;m kiếm ở ứng vi&ecirc;n.</li> </ul>

- Hãy tránh xa 7 sai lầm mắc phải khi quản lý thời gian của bạn / 5 chữ E bắt đầu 5 tính chất cần thiết giúp bạn bền vững với công việc

tim viec

 

Ngày nay, thị trường nhân lực cạnh tranh, nền kinh tế xuống dốc hay mùa thấp điểm tuyển dụng,…là một số yếu tố bên ngoài gây nên tình trạng thất nghiệp của nhiều người. Tuy nhiên, nếu loại trừ các tác động trên, nguyên nhân khiến bạn chưa có việc làm có lẽ xuất phát từ những sai lầm của chính bạn.

Nếu nhận thấy bản thân mình trong 10 điều này, lời khuyên của Danhbavieclam.vn dành cho bạn là hãy thay đổi ngay lập tức.

  • Thiếu định hướng rõ ràng về mục tiêu sự nghiệp. Không nhà tuyển dụng nào muốn tuyển một người không biết mình muốn làm gì.
  • Ảo tưởng về năng lực bản thân, nộp đơn ứng tuyển ở những vị trí vượt quá khả năng của mình về kinh nghiệm và chuyên môn.
  • Nộp đơn ứng tuyển với một hồ sơ xin việc (CV) luộm thuộm, kém chuyên nghiệp. CV chính là hình ảnh đại diện cho bạn. CV càng chuyên nghiệp bạn càng ghi điểm với nhà tuyển dụng.
  • Rải hồ sơ hàng loạt, thiếu sự đầu tư nghiêm túc trong quá trình tìm việc. Nộp đơn ứng tuyển những vị trí hoàn toàn không đáp ứng về chuyên môn, kỹ năng hay kinh nghiệm.
  • Che dấu tình trạng thất nghiệp của mình với mọi người (những người có khả năng giới thiệu việc làm mới cho bạn).
  • Chán nản, mất niềm tin vào bản thân, từ bỏ tìm kiếm việc làm. Công việc sẽ không tự dưng gõ cửa nhà bạn nếu bạn không chủ động tìm kiếm nó.
  • Nghi ngờ về giá trị bản thân, cũng là nguyên nhân khiến bạn thiếu tự tin trong các cuộc phỏng vấn.
  • Thiếu sự chuẩn bị chu đáo cho mỗi cuộc phỏng vấn. Không ai tuyển một người không biết gì về công ty mà mình muốn làm việc.
  • Quá kén chọn và thiếu thực tế. Từ chối các cơ hội việc làm để đợi chờ một công việc trong mơ. Thực tế là không có một công việc nào hoàn hảo và như ý bạn 100%.
  • Nhảy việc liên tục. Trung thành là một trong những yếu tố quan trọng mà nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm ở ứng viên.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)