Trang:

Những tính năng của ios12 mà Apple không giới thiệu tại WWDC 2018

Thứ năm, 27/02/2020 | 12:54
Thứ năm, 06/06/2018 | 15:34

Những tính năng của ios12 mà Apple không giới thiệu tại WWDC 2018

<p>Những thay đổi nhỏ trong phi&ecirc;n bản ios 12 n&agrave;y&nbsp;cực k&igrave; hữu &iacute;ch với&nbsp;trải nghiệm của&nbsp;người d&ugrave;ng, sẽ l&agrave;m cho&nbsp;iOS 12 trở n&ecirc;n mượt m&agrave; hơn.</p> <p style="text-align:center"><strong>Animation mượt hơn<img alt="" src="/Content/editorimages/images/animation-ios12.png" style="height:330px; width:500px" /></strong><br /> <em>Animation tr&ecirc;n ios 12 sẽ mượt hơn</em></p> <p>Trong buổi thuyết tr&igrave;nh&nbsp;Federighi đ&atilde; chia sẻ&nbsp;rằng c&aacute;c ứng dụng sẽ chạy nhanh hơn, camera sẽ khởi động nhanh hơn, v&agrave; b&agrave;n ph&iacute;m sẽ hiện ra nhanh hơn. V&agrave; Apple đ&atilde; tuy&ecirc;n bố rằng iOS 12 sẽ c&oacute; c&aacute;c hiệu ứng chuyển động nhanh hơn.&nbsp;<em>&quot;Khi bạn l&agrave;m c&aacute;c thao t&aacute;c như khởi động Control Center, vuốt khi đang thao t&aacute;c đa nhiệm, hay k&eacute;o trượt trong ứng dụng, n&oacute; sẽ mượt v&agrave; tương t&aacute;c tốt hơn&quot;</em></p> <p><strong>C&aacute;c cử chỉ giống như iPhone tr&ecirc;n iPad</strong></p> <p>Apple c&oacute; thể sẽ&nbsp;amng&nbsp;một số cử chỉ vuốt của iPhone X sang iPad. Khi người d&ugrave;ng vuốt từ tr&ecirc;n g&oacute;c tr&ecirc;n c&ugrave;ng b&ecirc;n phải xuống, họ sẽ khởi động Control Center, vuốt từ thanh dock, bạn sẽ quay lại m&agrave;n h&igrave;nh ch&iacute;nh, giống như iPhone X.</p> <p>Đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; động th&aacute;i&nbsp;để Apple chuẩn bị để tung ra chiếc iPad Pro mới&nbsp;với Face ID v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; n&uacute;t bấm Home trong thời gian sắp tới.</p> <p><strong>Tự động lấy passcode tr&ecirc;n SMS</strong></p> <p>Ios 12 sẽ tự động nhập passcode&nbsp;bạn sẽ kh&ocirc;ng phải chuyển sang Messages để copy v&agrave; paste code x&aacute;c thực hai lớp cho c&aacute;c ứng dụng m&agrave; bạn đang đăng nhập v&agrave;o nữa. Rất hữu &iacute;ch phải kh&ocirc;ng?</p> <p><strong>Tự động điền password từ những ứng dụng quản l&yacute; password b&ecirc;n thứ ba</strong></p> <p>Nếu c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển muốn bật t&iacute;nh năng n&agrave;y, iOS 12 sẽ c&oacute; thể hiển thị password từ c&aacute;c ứng dụng quản l&yacute; password như 1Password v&agrave; Last Pass ngay trong QuickType th&ocirc;ng quan một API quản l&yacute; password mới xuất hiện trong ios 12.</p> <p><strong>Chia sẻ pasword giữa c&aacute;c thiết bị iOS v&agrave; Mac c&ugrave;ng 1 t&agrave;i khoản icloud</strong></p> <p>Apple sẽ cho ph&eacute;p bạn lấy password từ c&aacute;c thiết bị m&agrave; bạn sở hữu ở gần đ&oacute; trong phi&ecirc;n bản ios 12 n&agrave;y. Apple cũng cho ph&eacute;p bạn chia sẻ password Wi-Fi theo c&aacute;ch tương tự, v&igrave; vậy c&oacute; thể t&iacute;nh năng n&agrave;y sẽ hoạt động giống như vậy.</p> <p><strong>Y&ecirc;u cầu tạo password phức tạp hơn, v&agrave; cảnh b&aacute;o khi sử dụng password cũ</strong></p> <p>iOS 12 sẽ nhắc nhở bạn tạo ra c&aacute;c mật khẩu phức tạp v&agrave; mạnh hơn trong c&aacute;c ứng dụng m&agrave; bạn sử dụng, v&agrave; c&aacute;c mật khẩu n&agrave;y c&oacute; thể được lưu trữ trong iCloud Keychain để truy cập v&agrave; tự điền dễ d&agrave;ng hơn.</p> <p><strong>Siri c&oacute; thể gi&uacute;p bạn t&igrave;m được mật khẩu</strong></p> <p>Apple cho biết Siri cũng sẽ c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng hiển thị một password khi bạn y&ecirc;u cầu trong iOS 12.</p> <p><strong>Siri sẽ c&oacute; nhiều hiểu biết hơn về những người nổi tiếng, tin tức thể thao v&agrave; thực phẩm</strong></p> <p>Bạn sẽ c&oacute; thể hỏi Siri c&aacute;c c&acirc;u hỏi về thực phẩm như &quot;C&oacute; bao nhi&ecirc;u caffeine trong c&agrave; ph&ecirc;?&quot; hay c&aacute;c c&acirc;u hỏi chung chung như liệu một m&oacute;n ăn c&oacute; an to&agrave;n hay kh&ocirc;ng.&nbsp;L&agrave; những điều m&agrave; siri c&oacute; thể thực hiện.</p> <p><strong>C&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o khẩn sẽ c&oacute; thể hiển thị kể cả khi đang bật chế độ Miễn l&agrave;m phiền</strong></p> <p>iOS 12 mới giới thiệu hệ thống th&ocirc;ng b&aacute;o khẩn cấp, v&agrave; người d&ugrave;ng phải tự m&igrave;nh tắt đi nếu kh&ocirc;ng muốn sử dụng. Th&ocirc;ng b&aacute;o khẩn sẽ gửi đến cho bạn th&ocirc;ng b&aacute;o kể cả khi bạn đang bật chế độ Do Not Disturb. Apple đ&atilde; đưa ra một v&iacute; dụ về th&ocirc;ng b&aacute;o khẩn: c&aacute;c nh&agrave; cung cấp dịch vụ chăm s&oacute;c sức khoẻ c&oacute; thể gửi cho bạn một tin nhắn khẩn cho c&aacute;c trường hợp cấp b&aacute;ch.</p> <p><strong>Cải thiện hỗ trợ ảnh RAW</strong></p> <p>Apple đang cải thiện khả năng hỗ trợ v&agrave; chỉnh sửa ảnh RAW tr&ecirc;n iOS 12. Bản cập nhật mới sẽ cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng &quot;import v&agrave; quản l&yacute; ảnh RAW tr&ecirc;n iPhone v&agrave; iPad, v&agrave; chỉnh sửa ảnh tr&ecirc;n iPad Pro. Gi&uacute;p quản l&yacute; v&agrave; chỉnh sửa h&igrave;nh ảnh dễ d&agrave;ng hơn tr&ecirc;n c&aacute;c thiết bị của Apple.</p>

- Ông Trump sẽ gặp ông Kim Jong Un tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore. / Ngân hàng chịu án phạt lớn nhất lịch sử nước Úc vì rửa tiền.

Những thay đổi nhỏ trong phiên bản ios 12 này cực kì hữu ích với trải nghiệm của người dùng, sẽ làm cho iOS 12 trở nên mượt mà hơn.

Animation mượt hơn
Animation trên ios 12 sẽ mượt hơn

Trong buổi thuyết trình Federighi đã chia sẻ rằng các ứng dụng sẽ chạy nhanh hơn, camera sẽ khởi động nhanh hơn, và bàn phím sẽ hiện ra nhanh hơn. Và Apple đã tuyên bố rằng iOS 12 sẽ có các hiệu ứng chuyển động nhanh hơn. "Khi bạn làm các thao tác như khởi động Control Center, vuốt khi đang thao tác đa nhiệm, hay kéo trượt trong ứng dụng, nó sẽ mượt và tương tác tốt hơn"

Các cử chỉ giống như iPhone trên iPad

Apple có thể sẽ amng một số cử chỉ vuốt của iPhone X sang iPad. Khi người dùng vuốt từ trên góc trên cùng bên phải xuống, họ sẽ khởi động Control Center, vuốt từ thanh dock, bạn sẽ quay lại màn hình chính, giống như iPhone X.

Đây có thể là động thái để Apple chuẩn bị để tung ra chiếc iPad Pro mới với Face ID và không có nút bấm Home trong thời gian sắp tới.

Tự động lấy passcode trên SMS

Ios 12 sẽ tự động nhập passcode bạn sẽ không phải chuyển sang Messages để copy và paste code xác thực hai lớp cho các ứng dụng mà bạn đang đăng nhập vào nữa. Rất hữu ích phải không?

Tự động điền password từ những ứng dụng quản lý password bên thứ ba

Nếu các nhà phát triển muốn bật tính năng này, iOS 12 sẽ có thể hiển thị password từ các ứng dụng quản lý password như 1Password và Last Pass ngay trong QuickType thông quan một API quản lý password mới xuất hiện trong ios 12.

Chia sẻ pasword giữa các thiết bị iOS và Mac cùng 1 tài khoản icloud

Apple sẽ cho phép bạn lấy password từ các thiết bị mà bạn sở hữu ở gần đó trong phiên bản ios 12 này. Apple cũng cho phép bạn chia sẻ password Wi-Fi theo cách tương tự, vì vậy có thể tính năng này sẽ hoạt động giống như vậy.

Yêu cầu tạo password phức tạp hơn, và cảnh báo khi sử dụng password cũ

iOS 12 sẽ nhắc nhở bạn tạo ra các mật khẩu phức tạp và mạnh hơn trong các ứng dụng mà bạn sử dụng, và các mật khẩu này có thể được lưu trữ trong iCloud Keychain để truy cập và tự điền dễ dàng hơn.

Siri có thể giúp bạn tìm được mật khẩu

Apple cho biết Siri cũng sẽ có thể nhanh chóng hiển thị một password khi bạn yêu cầu trong iOS 12.

Siri sẽ có nhiều hiểu biết hơn về những người nổi tiếng, tin tức thể thao và thực phẩm

Bạn sẽ có thể hỏi Siri các câu hỏi về thực phẩm như "Có bao nhiêu caffeine trong cà phê?" hay các câu hỏi chung chung như liệu một món ăn có an toàn hay không. Là những điều mà siri có thể thực hiện.

Các thông báo khẩn sẽ có thể hiển thị kể cả khi đang bật chế độ Miễn làm phiền

iOS 12 mới giới thiệu hệ thống thông báo khẩn cấp, và người dùng phải tự mình tắt đi nếu không muốn sử dụng. Thông báo khẩn sẽ gửi đến cho bạn thông báo kể cả khi bạn đang bật chế độ Do Not Disturb. Apple đã đưa ra một ví dụ về thông báo khẩn: các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có thể gửi cho bạn một tin nhắn khẩn cho các trường hợp cấp bách.

Cải thiện hỗ trợ ảnh RAW

Apple đang cải thiện khả năng hỗ trợ và chỉnh sửa ảnh RAW trên iOS 12. Bản cập nhật mới sẽ cho phép người dùng "import và quản lý ảnh RAW trên iPhone và iPad, và chỉnh sửa ảnh trên iPad Pro. Giúp quản lý và chỉnh sửa hình ảnh dễ dàng hơn trên các thiết bị của Apple.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)