Công nghệ phát triển khiến con người khó có thể dự đo&aacu" /> Công nghệ phát triển khiến con người khó có thể dự đo&aacu" /> Công nghệ phát triển khiến con người khó có thể dự đo&aacu" />
Trang:

Những vị trí nhân sự cần có của các doanh nghiệp trong thời đại 4.0

Thứ sáu, 03/04/2020 | 07:13
Thứ sáu, 02/08/2018 | 11:12

Những vị trí nhân sự cần có của các doanh nghiệp trong thời đại 4.0

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển khiến con người kh&oacute; c&oacute; thể dự đo&aacute;n được sự thay đổi của c&ocirc;ng việc v&agrave; nghề nghiệp trong tương lai. Để đ&aacute;p ứng những y&ecirc;u cầu mới của doanh nghiệp (DN) v&agrave; x&atilde; hội, người lao động phải chủ động tiếp cận c&ocirc;ng nghệ. C&ugrave;ng với c&ocirc;ng nghệ, con người sẽ tạo n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt v&agrave; hiệu quả hoạt động cho tổ chức.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tập đo&agrave;n HSBC c&ocirc;ng bố tuyển dụng hơn 1.000 nh&acirc;n sự, với 50% trong số đ&oacute; tại khu vực ch&acirc;u &Aacute; &ndash; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương. Họ sẽ l&agrave; những người đảm tr&aacute;ch nhiều c&ocirc;ng việc trong c&aacute;c bộ phận số h&oacute;a như chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế giao diện người d&ugrave;ng (UI), trưởng nh&oacute;m sản phẩm số, kỹ sư phần mềm, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế giải ph&aacute;p, trưởng nh&oacute;m thử nghiệm v&agrave; triển khai&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o nghi&ecirc;n cứu về &ldquo;Năng lực của con người&rdquo; được HSBC thực hiện đ&atilde; đưa ra ph&acirc;n t&iacute;ch những cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức DN đang đối mặt khi c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển l&agrave;m thay đổi nghề nghiệp cũng như nhu cầu lao động.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Andrew Connell &ndash; Gi&aacute;m đốc To&agrave;n cầu về S&aacute;ng tạo v&agrave; Hợp t&aacute;c của HSBC, cho d&ugrave; nhiều ng&agrave;nh nghề c&oacute; thể thay đổi nhưng tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo (AI) vẫn kh&ocirc;ng thể thay thế ho&agrave;n to&agrave;n tr&iacute; tuệ con người ở lĩnh vực trải nghiệm kh&aacute;ch h&agrave;ng, vốn chịu sự chi phối của cảm x&uacute;c con người.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, DN x&acirc;y dựng văn h&oacute;a khuyến kh&iacute;ch nh&acirc;n vi&ecirc;n t&igrave;m hiểu thế giới số v&agrave; thay đổi tư duy nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Chương tr&igrave;nh &ldquo;L&atilde;nh đạo số&rdquo; của DN cũng trang bị cho c&aacute;c nh&acirc;n sự cấp cao sự hiểu biết s&acirc;u rộng hơn về những khuynh hướng số v&agrave; l&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;o kết nối những khuynh hướng n&agrave;y với nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; đưa ra dự b&aacute;o 6 nghề nghiệp tương lai m&agrave; DN buộc phải thực hiện cuộc c&aacute;ch mạng số để n&acirc;ng cao vai tr&ograve; của con người tr&ecirc;n thị trường lao động.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thiết kế trải nghiệm thực tế ảo</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thực tế ảo (MR/AR) được xem l&agrave; giao diện ch&iacute;nh của thế giới số, m&agrave;ng dữ liệu số cho ph&eacute;p con người h&igrave;nh dung sự vật hay hiện tượng v&agrave; định vị ch&uacute;ng trong kh&ocirc;ng gian vật chất như thực tế. Nghề thiết kế MR/AR sẽ trở th&agrave;nh một nghề ch&iacute;nh do đ&ograve;i hỏi những kỹ năng về mỹ thuật, x&acirc;y dựng thương hiệu, kinh nghiệm về người d&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c kỹ thuật 3D. C&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng cần đến những chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế giao diện 3D vốn phức tạp trở n&ecirc;n ch&acirc;n thực v&agrave; t&aacute;c động hiệu quả l&ecirc;n trực gi&aacute;c người d&ugrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thiết kế thuật to&aacute;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c dữ liệu đầu v&agrave;o người d&ugrave;ng hiện nay nhanh ch&oacute;ng đưa ra kết luận, khiến c&aacute;c xu hướng ra quyết định dựa tr&ecirc;n c&aacute;c thuật to&aacute;n trong DN ng&agrave;y c&agrave;ng tăng. Tuy nhi&ecirc;n, m&ocirc;i trường ph&aacute;p l&yacute; thường xuy&ecirc;n thay đổi, th&ocirc;ng tin mới v&agrave; sản phẩm li&ecirc;n tục được cải tiến đ&ograve;i hỏi việc điều chỉnh c&aacute;c thuật to&aacute;n để tối ưu h&oacute;a trải nghiệm kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Những vị trí nhân sự cần có của các doanh nghiệp thời đại 4.0" src="/Content/editorimages/images/cong-nghe-thong-tin.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dữ liệu nhiều cũng buộc dịch chuyển sang m&ocirc;i trường phi mật m&atilde; hoặc &iacute;t mật m&atilde; cho vận h&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">DN cần đến c&aacute;c chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế thuật to&aacute;n được trang bị c&aacute;c kỹ năng quản l&yacute; rủi ro, thiết kế dịch vụ, hiểu biết về t&agrave;i ch&iacute;nh hơn l&agrave; đơn thuần giỏi kỹ thuật.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Giao diện đối thoại</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu trước đ&acirc;y con người ra chỉ dẫn cho m&aacute;y m&oacute;c th&ocirc;ng qua những d&atilde;y mật m&atilde; phức tạp, th&igrave; hiện nay m&aacute;y m&oacute;c c&oacute; thể diễn dịch ch&uacute;ng bằng những c&acirc;u n&oacute;i đơn giản. Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế giao diện đối thoại sẽ l&agrave; một c&ocirc;ng việc mới gi&uacute;p tận dụng tốt nhất c&aacute;c chatbot giao tiếp bằng giọng n&oacute;i v&agrave; văn bản.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi c&ocirc;ng nghệ th&agrave;nh d&ograve;ng chủ đạo, c&ocirc;ng việc n&agrave;y sẽ c&agrave;ng phổ biến v&agrave; DN cần c&aacute;c chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế giao diện đối thoại x&acirc;y dựng những giao diện nhanh nhạy, th&acirc;n thiện để giải quyết c&aacute;c kh&oacute; khăn trong giao tiếp với kh&aacute;ch h&agrave;ng. C&ocirc;ng việc n&agrave;y đ&ograve;i hỏi sự kết hợp giữa c&aacute;c kỹ năng s&aacute;ng tạo, ng&ocirc;n ngữ v&agrave; nh&acirc;n văn học.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tư vấn dịch vụ quốc tế</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi MR/AR trở th&agrave;nh giao diện ch&iacute;nh giữa con người v&agrave; m&aacute;y m&oacute;c, c&aacute;c chuy&ecirc;n vi&ecirc;n dịch vụ gi&agrave;u kỹ năng sẽ dịch chuyển dễ d&agrave;ng hơn giữa m&ocirc;i trường thực tế v&agrave; m&ocirc;i trường ảo ở bất cứ đ&acirc;u để đ&aacute;p ứng nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong tương lai, nghề n&agrave;y đ&ograve;i hỏi những kỹ năng quan trọng l&agrave; kết hợp giữa kiến thức về sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh, kỹ năng giao tiếp xuất sắc v&agrave; sự đồng cảm. Họ phải thoải m&aacute;i với c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ để giao tiếp, tr&igrave;nh b&agrave;y ngay trong m&ocirc;i trường MR/AR.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Kỹ sư quy tr&igrave;nh số</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc tương t&aacute;c với kh&aacute;ch h&agrave;ng trong lĩnh vực ng&acirc;n h&agrave;ng đ&ograve;i hỏi tu&acirc;n theo những quy tr&igrave;nh ti&ecirc;u chuẩn, c&acirc;n bằng giữa t&iacute;nh bảo mật v&agrave; c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật nhưng cũng đ&ograve;i hỏi mang lại trải nghiệm tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. C&aacute;c quy tr&igrave;nh n&agrave;y ng&agrave;y c&agrave;ng thay đổi v&agrave; trở n&ecirc;n phức tạp v&igrave; sự kết hợp giữa c&aacute;c dịch vụ v&agrave; th&ocirc;ng tin từ nhiều nguồn kh&aacute;c nhau.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một kỹ sư quy tr&igrave;nh số sẽ ph&acirc;n t&iacute;ch, kết hợp v&agrave; tối ưu những quy tr&igrave;nh n&agrave;y, li&ecirc;n tục điều chỉnh ch&uacute;ng để tối đa h&oacute;a t&iacute;nh xuy&ecirc;n suốt v&agrave; giảm thiểu gi&aacute;n đoạn, chẩn đo&aacute;n được c&aacute;c vấn đề v&agrave; c&aacute;c n&uacute;t thắt cổ chai. Ngo&agrave;i ra, họ cũng phải l&agrave; những người s&aacute;ng tạo trong việc triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p thử nghiệm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chuy&ecirc;n gia th&uacute;c đẩy hợp t&aacute;c</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thế giới kinh doanh ng&agrave;y c&agrave;ng kết nối, mối quan hệ giữa ng&acirc;n h&agrave;ng với c&aacute;c đối t&aacute;c số như fintech v&agrave; tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghệ cần được gi&aacute;m s&aacute;t cẩn thận. Khi d&ograve;ng tiền v&agrave; dữ liệu kh&aacute;ch h&agrave;ng lưu chuyển qua nhiều tổ chức t&agrave;i ch&iacute;nh, họ cần người gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ việc sử dụng v&agrave; triển khai, đảm bảo sự vận h&agrave;nh su&ocirc;n sẻ v&agrave; tu&acirc;n thủ luật ph&aacute;p.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người h&agrave;nh nghề n&agrave;y cần c&oacute; sự dung h&ograve;a giữa hiểu biết về kỹ thuật đối với c&aacute;c giao diện số v&agrave; kiến thức về bảo mật v&agrave; quản l&yacute; rủi ro lẫn kỹ năng giao tiếp để tương t&aacute;c với đối t&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghi&ecirc;n cứu &ldquo;Năng lực của con người&rdquo; cũng chỉ ra người lao động cần kh&ocirc;ng ngừng học hỏi v&agrave; n&acirc;ng cao kỹ năng v&igrave; sự thiếu hụt c&aacute;c nh&acirc;n sự gi&agrave;u kỹ năng trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ v&agrave; kỹ thuật số vẫn đang gia tăng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Tom Cheesewright &ndash; chuy&ecirc;n gia về tương lai học ứng dụng, nhận định phần lớn DN đ&atilde; bỏ qua c&aacute;c t&aacute;c động t&iacute;ch cực của tự động h&oacute;a, d&ugrave; m&aacute;y m&oacute;c tiếp tục đảm nhiệm c&aacute;c quy tr&igrave;nh tự động nhưng với c&aacute;c ưu thế như t&iacute;nh t&ograve; m&ograve;, khả năng s&aacute;ng tạo v&agrave; sự đồng cảm, nguồn lực con người vẫn giữ vai tr&ograve; quan trọng v&agrave; kh&aacute;c biệt với m&aacute;y m&oacute;c.</span></span></p>

- Học công nghệ thông tin thì bạn có thể làm những nghề gì? / Thực tập ngành kế toán sẽ làm những công việc gì ở công ty?

Công nghệ phát triển khiến con người khó có thể dự đoán được sự thay đổi của công việc và nghề nghiệp trong tương lai. Để đáp ứng những yêu cầu mới của doanh nghiệp (DN) và xã hội, người lao động phải chủ động tiếp cận công nghệ. Cùng với công nghệ, con người sẽ tạo nên sự khác biệt và hiệu quả hoạt động cho tổ chức.

Tập đoàn HSBC công bố tuyển dụng hơn 1.000 nhân sự, với 50% trong số đó tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Họ sẽ là những người đảm trách nhiều công việc trong các bộ phận số hóa như chuyên viên thiết kế giao diện người dùng (UI), trưởng nhóm sản phẩm số, kỹ sư phần mềm, chuyên viên thiết kế giải pháp, trưởng nhóm thử nghiệm và triển khai…

Báo cáo nghiên cứu về “Năng lực của con người” được HSBC thực hiện đã đưa ra phân tích những cơ hội và thách thức DN đang đối mặt khi công nghệ phát triển làm thay đổi nghề nghiệp cũng như nhu cầu lao động.

Theo ông Andrew Connell – Giám đốc Toàn cầu về Sáng tạo và Hợp tác của HSBC, cho dù nhiều ngành nghề có thể thay đổi nhưng trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn không thể thay thế hoàn toàn trí tuệ con người ở lĩnh vực trải nghiệm khách hàng, vốn chịu sự chi phối của cảm xúc con người.

Theo đó, DN xây dựng văn hóa khuyến khích nhân viên tìm hiểu thế giới số và thay đổi tư duy nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Chương trình “Lãnh đạo số” của DN cũng trang bị cho các nhân sự cấp cao sự hiểu biết sâu rộng hơn về những khuynh hướng số và làm cách nào kết nối những khuynh hướng này với nhu cầu khách hàng.

Nghiên cứu đã đưa ra dự báo 6 nghề nghiệp tương lai mà DN buộc phải thực hiện cuộc cách mạng số để nâng cao vai trò của con người trên thị trường lao động.

Thiết kế trải nghiệm thực tế ảo

Thực tế ảo (MR/AR) được xem là giao diện chính của thế giới số, màng dữ liệu số cho phép con người hình dung sự vật hay hiện tượng và định vị chúng trong không gian vật chất như thực tế. Nghề thiết kế MR/AR sẽ trở thành một nghề chính do đòi hỏi những kỹ năng về mỹ thuật, xây dựng thương hiệu, kinh nghiệm về người dùng và các kỹ thuật 3D. Các ngân hàng cần đến những chuyên viên thiết kế giao diện 3D vốn phức tạp trở nên chân thực và tác động hiệu quả lên trực giác người dùng.

Thiết kế thuật toán

Thông qua các dữ liệu đầu vào người dùng hiện nay nhanh chóng đưa ra kết luận, khiến các xu hướng ra quyết định dựa trên các thuật toán trong DN ngày càng tăng. Tuy nhiên, môi trường pháp lý thường xuyên thay đổi, thông tin mới và sản phẩm liên tục được cải tiến đòi hỏi việc điều chỉnh các thuật toán để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Những vị trí nhân sự cần có của các doanh nghiệp thời đại 4.0

Dữ liệu nhiều cũng buộc dịch chuyển sang môi trường phi mật mã hoặc ít mật mã cho vận hành công nghệ.

DN cần đến các chuyên viên thiết kế thuật toán được trang bị các kỹ năng quản lý rủi ro, thiết kế dịch vụ, hiểu biết về tài chính hơn là đơn thuần giỏi kỹ thuật.

Giao diện đối thoại

Nếu trước đây con người ra chỉ dẫn cho máy móc thông qua những dãy mật mã phức tạp, thì hiện nay máy móc có thể diễn dịch chúng bằng những câu nói đơn giản. Chuyên viên thiết kế giao diện đối thoại sẽ là một công việc mới giúp tận dụng tốt nhất các chatbot giao tiếp bằng giọng nói và văn bản.

Khi công nghệ thành dòng chủ đạo, công việc này sẽ càng phổ biến và DN cần các chuyên viên thiết kế giao diện đối thoại xây dựng những giao diện nhanh nhạy, thân thiện để giải quyết các khó khăn trong giao tiếp với khách hàng. Công việc này đòi hỏi sự kết hợp giữa các kỹ năng sáng tạo, ngôn ngữ và nhân văn học.

Chuyên viên tư vấn dịch vụ quốc tế

Khi MR/AR trở thành giao diện chính giữa con người và máy móc, các chuyên viên dịch vụ giàu kỹ năng sẽ dịch chuyển dễ dàng hơn giữa môi trường thực tế và môi trường ảo ở bất cứ đâu để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trong tương lai, nghề này đòi hỏi những kỹ năng quan trọng là kết hợp giữa kiến thức về sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh, kỹ năng giao tiếp xuất sắc và sự đồng cảm. Họ phải thoải mái với các ứng dụng công nghệ để giao tiếp, trình bày ngay trong môi trường MR/AR.

Kỹ sư quy trình số

Việc tương tác với khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng đòi hỏi tuân theo những quy trình tiêu chuẩn, cân bằng giữa tính bảo mật và các quy định pháp luật nhưng cũng đòi hỏi mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Các quy trình này ngày càng thay đổi và trở nên phức tạp vì sự kết hợp giữa các dịch vụ và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Một kỹ sư quy trình số sẽ phân tích, kết hợp và tối ưu những quy trình này, liên tục điều chỉnh chúng để tối đa hóa tính xuyên suốt và giảm thiểu gián đoạn, chẩn đoán được các vấn đề và các nút thắt cổ chai. Ngoài ra, họ cũng phải là những người sáng tạo trong việc triển khai các giải pháp thử nghiệm.

Chuyên gia thúc đẩy hợp tác

Thế giới kinh doanh ngày càng kết nối, mối quan hệ giữa ngân hàng với các đối tác số như fintech và tập đoàn công nghệ cần được giám sát cẩn thận. Khi dòng tiền và dữ liệu khách hàng lưu chuyển qua nhiều tổ chức tài chính, họ cần người giám sát chặt chẽ việc sử dụng và triển khai, đảm bảo sự vận hành suôn sẻ và tuân thủ luật pháp.

Người hành nghề này cần có sự dung hòa giữa hiểu biết về kỹ thuật đối với các giao diện số và kiến thức về bảo mật và quản lý rủi ro lẫn kỹ năng giao tiếp để tương tác với đối tác.

Nghiên cứu “Năng lực của con người” cũng chỉ ra người lao động cần không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng vì sự thiếu hụt các nhân sự giàu kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật số vẫn đang gia tăng.

Ông Tom Cheesewright – chuyên gia về tương lai học ứng dụng, nhận định phần lớn DN đã bỏ qua các tác động tích cực của tự động hóa, dù máy móc tiếp tục đảm nhiệm các quy trình tự động nhưng với các ưu thế như tính tò mò, khả năng sáng tạo và sự đồng cảm, nguồn lực con người vẫn giữ vai trò quan trọng và khác biệt với máy móc.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin