Trang:

Nước Mỹ nhiều tỷ phú đô la hơn các nước Đức, Trung, Ấn cộng lại

Thứ sáu, 28/02/2020 | 12:48
Thứ sáu, 17/05/2018 | 20:03

Nước Mỹ nhiều tỷ phú đô la hơn các nước Đức, Trung, Ấn cộng lại

<p>Năm 2017. Thế giới c&oacute; số lượng tỷ ph&uacute; nhiều&nbsp;kỷ lục trong tất cả thời gian, với 2.754 người tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Tổng t&agrave;i sản của c&aacute;c tỷ ph&uacute; n&agrave;y&nbsp;cũng l&ecirc;n cao nhất khi tăng đến 24%, khoảng 9.200 tỷ USD.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Các tỷ phú giàu nhất hiện nay đa số hiện tại đang sống và làm việc tại nước Mỹ" src="/Content/editorimages/images/ty-phu-my.png" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c tỷ ph&uacute; gi&agrave;u nhất hiện nay đa số hiện tại đang sống v&agrave; l&agrave;m việc tại nước Mỹ</em></p> <p>Ch&acirc;u &Aacute; c&oacute; 3 đại diện ti&ecirc;u biểu nhiều tỷ ph&uacute; nhất đ&oacute; l&agrave;&nbsp;(Trung Quốc, Ấn Độ, Hong Kong) v&agrave; Mỹ l&agrave; nước duy nhất đại diện đến từ ch&acirc;u Mỹ, đồng thời cũng l&agrave; quốc gia c&oacute; nhiều tỷ ph&uacute; nhất. Trung Quốc tiếp tục vẫn&nbsp;đứng thứ 2 trong danh s&aacute;ch năm 2017. Đ&acirc;y cũng l&agrave; quốc gia đứng đầu sức tăng trưởng kinh tế&nbsp;cả về số lượng lẫn tổng t&agrave;i sản tỷ ph&uacute;. Mỹ l&agrave;&nbsp;6 tr&ecirc;n 10 nền kinh tế trong top 10 thuộc khu vực EMEA (ch&acirc;u &Acirc;u, Trung Đ&ocirc;ng v&agrave; ch&acirc;u Phi).</p> <p>T&iacute;nh theo th&agrave;nh phố nhiều tỷ ph&uacute; nhất th&igrave;&nbsp;New York tiếp tục vẫn&nbsp;l&agrave; điểm đến được ưa chuộng nhất của tỷ ph&uacute; gi&agrave;u nhất&nbsp;thế giới, với 103 người đang&nbsp;sinh sống tại đ&acirc;y. Tiếp theo l&agrave; Hong Kong (Trung Quốc) với 93 người&nbsp;v&agrave; Bang San Francisco (Mỹ) với 74 tỷ ph&uacute;.&nbsp;Trung Quốc hiện đang&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;p 12% t&agrave;i sản tỷ ph&uacute; to&agrave;n cầu, tăng so với 9% hai năm trước.</p> <p>Mỹ đ&oacute;ng g&oacute;p tới 25% tỷ ph&uacute; to&agrave;n cầu, với 680 người. Theo sau l&agrave; Trung Quốc (338 người), Đức (152) v&agrave; Ấn Độ (104). &ldquo;Nhờ nền kinh tế nội địa vững chắc, chứng kho&aacute;n tăng trưởng ổn định v&agrave; nhiều đại gia c&ocirc;ng nghệ, Mỹ đ&atilde; bổ sung 60 tỷ ph&uacute; mới. Tổng t&agrave;i sản của 680 người đ&atilde; l&ecirc;n 3.200 tỷ USD&rdquo;, b&aacute;o c&aacute;o cho biết.</p> <p>Cũng theo b&aacute;o c&aacute;o, ng&agrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều tỷ ph&uacute; thế giới nhất l&agrave; T&agrave;i ch&iacute;nh/Ng&acirc;n h&agrave;ng/Đầu tư. Theo sau l&agrave; C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Bất động sản. Về nguồn t&agrave;i sản, khoảng 57% tỷ ph&uacute; l&agrave; tự th&acirc;n, 30% vừa thừa kế vừa tự th&acirc;n v&agrave; 13% c&ograve;n lại ho&agrave;n to&agrave;n thừa kế.</p> <p><strong>Theo xu hướng được nghi&ecirc;n cứu, c&aacute;c tỷ ph&uacute; cũng c&oacute; xu hướng được học tập tại c&aacute;c trường h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n thế giới. V&agrave; Đại Học Harvard của Mỹ một lần nữa l&agrave; ng&ocirc;i trường đại học sản sinh nhiều tỷ ph&uacute; nhất thế giới, với 188 người, nới rộng khoảng c&aacute;ch với trường Đại học&nbsp;Stanford v&agrave; University of Pennsylvania. To&agrave;n bộ 10 trường đứng đầu đ&agrave;o tạo ra c&aacute;c tỷ ph&uacute; nằm trong&nbsp;danh s&aacute;ch tr&ecirc;n&nbsp;đều nằm tại Mỹ.</strong></p>

- 2 hiệp sĩ đường phố tử vong được xem xét công nhận liệt sĩ / Hải sản 4 tỉnh miền trung đã đảm bảo an toàn - Bộ y tế công bố

Năm 2017. Thế giới có số lượng tỷ phú nhiều kỷ lục trong tất cả thời gian, với 2.754 người trên toàn thế giới. Tổng tài sản của các tỷ phú này cũng lên cao nhất khi tăng đến 24%, khoảng 9.200 tỷ USD.

Các tỷ phú giàu nhất hiện nay đa số hiện tại đang sống và làm việc tại nước Mỹ

Các tỷ phú giàu nhất hiện nay đa số hiện tại đang sống và làm việc tại nước Mỹ

Châu Á có 3 đại diện tiêu biểu nhiều tỷ phú nhất đó là (Trung Quốc, Ấn Độ, Hong Kong) và Mỹ là nước duy nhất đại diện đến từ châu Mỹ, đồng thời cũng là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất. Trung Quốc tiếp tục vẫn đứng thứ 2 trong danh sách năm 2017. Đây cũng là quốc gia đứng đầu sức tăng trưởng kinh tế cả về số lượng lẫn tổng tài sản tỷ phú. Mỹ là 6 trên 10 nền kinh tế trong top 10 thuộc khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi).

Tính theo thành phố nhiều tỷ phú nhất thì New York tiếp tục vẫn là điểm đến được ưa chuộng nhất của tỷ phú giàu nhất thế giới, với 103 người đang sinh sống tại đây. Tiếp theo là Hong Kong (Trung Quốc) với 93 người và Bang San Francisco (Mỹ) với 74 tỷ phú. Trung Quốc hiện đang đóng góp 12% tài sản tỷ phú toàn cầu, tăng so với 9% hai năm trước.

Mỹ đóng góp tới 25% tỷ phú toàn cầu, với 680 người. Theo sau là Trung Quốc (338 người), Đức (152) và Ấn Độ (104). “Nhờ nền kinh tế nội địa vững chắc, chứng khoán tăng trưởng ổn định và nhiều đại gia công nghệ, Mỹ đã bổ sung 60 tỷ phú mới. Tổng tài sản của 680 người đã lên 3.200 tỷ USD”, báo cáo cho biết.

Cũng theo báo cáo, ngành đóng góp nhiều tỷ phú thế giới nhất là Tài chính/Ngân hàng/Đầu tư. Theo sau là Công nghiệp và Bất động sản. Về nguồn tài sản, khoảng 57% tỷ phú là tự thân, 30% vừa thừa kế vừa tự thân và 13% còn lại hoàn toàn thừa kế.

Theo xu hướng được nghiên cứu, các tỷ phú cũng có xu hướng được học tập tại các trường hàng đầu trên thế giới. Và Đại Học Harvard của Mỹ một lần nữa là ngôi trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất thế giới, với 188 người, nới rộng khoảng cách với trường Đại học Stanford và University of Pennsylvania. Toàn bộ 10 trường đứng đầu đào tạo ra các tỷ phú nằm trong danh sách trên đều nằm tại Mỹ.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)