Trang:

Ông chủ 7 hệ thống Thế Giới Di Động đã từng đi bán hàng rong

Thứ năm, 27/02/2020 | 20:14
Thứ năm, 16/06/2018 | 13:10

Ông chủ 7 hệ thống Thế Giới Di Động đã từng đi bán hàng rong

<p>C&ocirc;ng ty Đầu tư Thế Giới Di Động của &ocirc;ng Nguyễn Đức T&agrave;i giờ đ&atilde; trở th&agrave;nh h&atilde;ng kinh doanh b&aacute;n lẻ&nbsp;điện thoại di động h&agrave;ng đầu Việt Nam v&agrave; l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty ni&ecirc;m yết lớn nhất nước với số vốn l&ecirc;n tới 1,7 tỷ USD.</p> <p>Mẹ &ocirc;ng l&agrave; một người b&aacute;n h&agrave;ng rong. Nguyễn Đức T&agrave;i&nbsp;lớn l&ecirc;n trong cảnh ngh&egrave;o kh&oacute; tại TP HCM. Sinh ra trong thời kỳ chật vật kiếm sống đ&atilde; khiến &ocirc;ng đặt mục ti&ecirc;u phải c&oacute; cuộc sống tốt hơn để c&oacute; thể lo cho&nbsp;cha mẹ. &Ocirc;ng n&oacute;i, &ldquo;T&ocirc;i lu&ocirc;n muốn nghĩ lớn v&agrave; l&agrave;m lớn&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng trải l&ograve;ng, &ldquo;Mọi người đều cười t&ocirc;i&rdquo;. Năm 2009, khi &ocirc;ng T&agrave;i tuy&ecirc;n bố muốn l&agrave;m một cuộc c&aacute;ch mạng trong ng&agrave;nh điện thoại di động ở Việt Nam, rất &iacute;t người quan t&acirc;m đến việc n&agrave;y.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dt.jpg" /></p> <p>&Ocirc;ng đ&atilde; từng thất bại khi mở 3 cửa h&agrave;ng trong hẻm v&agrave; phải đ&oacute;ng của v&igrave; vị tr&iacute; kh&ocirc;ng tốt v&agrave; kh&ocirc;ng được kh&aacute;ch h&agrave;ng tin tưởng. Năm 2003, &ocirc;ng đ&atilde; từ&nbsp;bỏ c&ocirc;ng việc gi&aacute;m đốc chiến lược tại một h&atilde;ng điện thoại lớn để ra mở&nbsp;kinh doanh ri&ecirc;ng.&nbsp;</p> <p>Khi m&agrave; Việt Nam đ&atilde; kh&ocirc;ng thể gia nhập cơn sốt điện thoại di động to&agrave;n cầu trong thời gian đầu c&aacute;c thiết bị di động ph&aacute;t triển&nbsp;v&igrave; gi&aacute; thiết bị qu&aacute; đắt đỏ. Tất&nbsp;nhi&ecirc;n, con đường n&agrave;y kh&ocirc;ng hề bằng phẳng. &ldquo;Khi đ&oacute;, chỉ c&aacute;c gi&aacute;m đốc, hoặc người gi&agrave;u mới mua được điện thoại di động&rdquo;, &ocirc;ng n&oacute;i, &ldquo;Với nhiều người, việc n&agrave;y l&agrave; bất khả thi. T&ocirc;i đ&atilde; nghĩ ch&uacute;ng ta cần l&agrave;m g&igrave; đ&oacute; để thay đổi&rdquo;.</p> <p>V&agrave; m&atilde;i đến năm 2004, T&agrave;i bắt đầu mở cửa h&agrave;ng ở c&aacute;c con phố lớn v&agrave; b&aacute;n thiết bị ghi r&otilde; xuất xứ. Năm 2004, &ocirc;ng thử lại, th&agrave;nh lập TGDĐ c&ugrave;ng với sự trợ gi&uacute;p của những&nbsp;người bạn.</p> <p>Năm 2014, gi&aacute; cổ phiếu TGDĐ đ&atilde; tăng hơn gấp 6 lần. &ldquo;Giấc mơ của t&ocirc;i b&acirc;y giờ l&agrave; doanh thu 10 tỷ USD năm 2022&rdquo;, &ocirc;ng n&oacute;i. TGDĐ&nbsp;cũng l&agrave; c&ocirc;ng ty Việt Nam duy nhất g&oacute;p mặt trong danh s&aacute;ch 50 c&ocirc;ng ty đại ch&uacute;ng lớn tốt nhất ch&acirc;u &Aacute; năm ngo&aacute;i của&nbsp;<em>Forbes</em>.</p> <p>T&iacute;nh đến nay, TGDĐ c&oacute; 1.065 cửa h&agrave;ng tại Việt Nam, nắm 45% thị phần kinh doanh smartphone v&agrave; điện thoại di động trong nước, t&iacute;nh đến hết th&aacute;ng 4. Doanh số b&aacute;n điện thoại ng&agrave;y c&agrave;ng tăng theo sự ph&aacute;t triển của nền kinh tế.</p> <p>Từ nỗ lực hiện đại h&oacute;a Việt Nam &ocirc;ng đ&atilde; ấp ủ v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng như hiện nay. Với điện thoại di động, T&agrave;i mở ra c&aacute;i m&agrave; &ocirc;ng gọi l&agrave; chuỗi cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n phố lớn đầu ti&ecirc;n. Ở đ&oacute;, kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ cảm thấy y&ecirc;n t&acirc;m về chất liệu v&agrave; nguồn gốc thiết bị. &Ocirc;ng cũng&nbsp;đang cố gắng thay thế chợ tươi sống bằng chuỗi cửa h&agrave;ng b&aacute;ch h&oacute;a.</p> <p>Năm 2016, &ocirc;ng mở cửa h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n trong chuỗi B&aacute;ch h&oacute;a Xanh tại TP HCM, b&aacute;n rau, thịt v&agrave; c&aacute; với nguồn gốc r&otilde; r&agrave;ng, c&ugrave;ng c&aacute;c nhu yếu phẩm như mỳ g&oacute;i v&agrave; đồ uống. Tại chợ truyền thống, thực phẩm được b&aacute;n ngo&agrave;i trời tại c&aacute;c địa điểm kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng hợp vệ sinh. Người mua cũng kh&ocirc;ng biết được nguồn gốc v&agrave; gi&aacute; cả cũng kh&ocirc;ng cố định.</p> <p>Khi &ocirc;ng T&agrave;i nảy ra &yacute; định cải tổ ng&agrave;nh thực phẩm trong nước. Lần n&agrave;y, mọi người đ&atilde; lắng nghe &ocirc;ng. &ldquo;Tương lai của ng&agrave;nh thực phẩm rất s&aacute;ng&rdquo;, &ocirc;ng T&agrave;i cho biết trong cuộc phỏng vấn với&nbsp;<em>Bloomberg</em>, &ldquo;Vấn đề kh&ocirc;ng phải l&agrave; t&ocirc;i c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng, m&agrave; l&agrave; mất bao l&acirc;u để l&agrave;m được việc đ&oacute;&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng &iacute;t quan t&acirc;m đến của cải khi tiền của m&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều. Chris Freund của Mekong Capital l&agrave; nh&agrave; đầu tư kh&aacute; sớm v&agrave;o TGDĐ. &Ocirc;ng m&ocirc; tả T&agrave;i l&agrave; doanh nh&acirc;n &ldquo;b&igrave;nh d&acirc;n&rdquo;. Trong một chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c nước ngo&agrave;i, T&agrave;i c&ograve;n ở chung ph&ograve;ng với c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n.</p> <p>Qu&yacute; 1&nbsp;th&aacute;ng đầu năm nay, B&aacute;ch h&oacute;a Xanh chỉ đ&oacute;ng g&oacute;p 3% doanh thu cho TGDĐ. C&aacute;c l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty cũng thừa nhận chuỗi n&agrave;y đang trong giai đoạn thử nghiệm. Họ đ&atilde; phải đ&oacute;ng 3 cửa h&agrave;ng v&agrave; hủy kế hoạch mở 7 cơ sở kh&aacute;c. Kế hoạch số cửa h&agrave;ng mới năm nay cũng giảm từ 1.000 về 500.</p>

- Tổ chức Công đoàn nên bảo vệ quyền lợi của người lao động / Thống kê cho thấy phụ nữ 5 người đi xin việc thì có 1 người bị từ chối

Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động của ông Nguyễn Đức Tài giờ đã trở thành hãng kinh doanh bán lẻ điện thoại di động hàng đầu Việt Nam và là một trong những công ty niêm yết lớn nhất nước với số vốn lên tới 1,7 tỷ USD.

Mẹ ông là một người bán hàng rong. Nguyễn Đức Tài lớn lên trong cảnh nghèo khó tại TP HCM. Sinh ra trong thời kỳ chật vật kiếm sống đã khiến ông đặt mục tiêu phải có cuộc sống tốt hơn để có thể lo cho cha mẹ. Ông nói, “Tôi luôn muốn nghĩ lớn và làm lớn”.

Ông trải lòng, “Mọi người đều cười tôi”. Năm 2009, khi ông Tài tuyên bố muốn làm một cuộc cách mạng trong ngành điện thoại di động ở Việt Nam, rất ít người quan tâm đến việc này.

Ông đã từng thất bại khi mở 3 cửa hàng trong hẻm và phải đóng của vì vị trí không tốt và không được khách hàng tin tưởng. Năm 2003, ông đã từ bỏ công việc giám đốc chiến lược tại một hãng điện thoại lớn để ra mở kinh doanh riêng. 

Khi mà Việt Nam đã không thể gia nhập cơn sốt điện thoại di động toàn cầu trong thời gian đầu các thiết bị di động phát triển vì giá thiết bị quá đắt đỏ. Tất nhiên, con đường này không hề bằng phẳng. “Khi đó, chỉ các giám đốc, hoặc người giàu mới mua được điện thoại di động”, ông nói, “Với nhiều người, việc này là bất khả thi. Tôi đã nghĩ chúng ta cần làm gì đó để thay đổi”.

Và mãi đến năm 2004, Tài bắt đầu mở cửa hàng ở các con phố lớn và bán thiết bị ghi rõ xuất xứ. Năm 2004, ông thử lại, thành lập TGDĐ cùng với sự trợ giúp của những người bạn.

Năm 2014, giá cổ phiếu TGDĐ đã tăng hơn gấp 6 lần. “Giấc mơ của tôi bây giờ là doanh thu 10 tỷ USD năm 2022”, ông nói. TGDĐ cũng là công ty Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách 50 công ty đại chúng lớn tốt nhất châu Á năm ngoái của Forbes.

Tính đến nay, TGDĐ có 1.065 cửa hàng tại Việt Nam, nắm 45% thị phần kinh doanh smartphone và điện thoại di động trong nước, tính đến hết tháng 4. Doanh số bán điện thoại ngày càng tăng theo sự phát triển của nền kinh tế.

Từ nỗ lực hiện đại hóa Việt Nam ông đã ấp ủ và thành công như hiện nay. Với điện thoại di động, Tài mở ra cái mà ông gọi là chuỗi cửa hàng trên phố lớn đầu tiên. Ở đó, khách hàng sẽ cảm thấy yên tâm về chất liệu và nguồn gốc thiết bị. Ông cũng đang cố gắng thay thế chợ tươi sống bằng chuỗi cửa hàng bách hóa.

Năm 2016, ông mở cửa hàng đầu tiên trong chuỗi Bách hóa Xanh tại TP HCM, bán rau, thịt và cá với nguồn gốc rõ ràng, cùng các nhu yếu phẩm như mỳ gói và đồ uống. Tại chợ truyền thống, thực phẩm được bán ngoài trời tại các địa điểm không phải lúc nào cũng hợp vệ sinh. Người mua cũng không biết được nguồn gốc và giá cả cũng không cố định.

Khi ông Tài nảy ra ý định cải tổ ngành thực phẩm trong nước. Lần này, mọi người đã lắng nghe ông. “Tương lai của ngành thực phẩm rất sáng”, ông Tài cho biết trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, “Vấn đề không phải là tôi có thành công hay không, mà là mất bao lâu để làm được việc đó”.

Ông ít quan tâm đến của cải khi tiền của mình ngày càng nhiều. Chris Freund của Mekong Capital là nhà đầu tư khá sớm vào TGDĐ. Ông mô tả Tài là doanh nhân “bình dân”. Trong một chuyến công tác nước ngoài, Tài còn ở chung phòng với các nhân viên.

Quý 1 tháng đầu năm nay, Bách hóa Xanh chỉ đóng góp 3% doanh thu cho TGDĐ. Các lãnh đạo công ty cũng thừa nhận chuỗi này đang trong giai đoạn thử nghiệm. Họ đã phải đóng 3 cửa hàng và hủy kế hoạch mở 7 cơ sở khác. Kế hoạch số cửa hàng mới năm nay cũng giảm từ 1.000 về 500.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)