"Việc chuẩn bị đã đạt được nhiều kết quả cho tới thời điểm hiện tại,"" /> "Việc chuẩn bị đã đạt được nhiều kết quả cho tới thời điểm hiện tại,"" /> "Việc chuẩn bị đã đạt được nhiều kết quả cho tới thời điểm hiện tại,"" />
Trang:

Ông Trump sẽ gặp ông Kim Jong Un tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore.

Thứ năm, 27/02/2020 | 20:55
Thứ năm, 05/06/2018 | 23:50

Ông Trump sẽ gặp ông Kim Jong Un tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore.

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Việc chuẩn bị đ&atilde; đạt được nhiều kết quả cho tới thời điểm hiện tại,&quot; thư k&iacute; b&aacute;o ch&iacute; Nh&agrave; Trắng Sarah Sanders ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&agrave; cũng cho biết th&ecirc;m, một đo&agrave;n đại biểu của Mỹ dẫn đầu bởi Đại sứ Sung Kim đ&atilde; c&oacute; những đ&agrave;m ph&aacute;n ngoại giao &quot;hết sức t&iacute;ch cực&quot; với c&aacute;c quan chức&nbsp;Triều Ti&ecirc;n&nbsp;tại khi phi qu&acirc;n sự (DMZ) giữa hai miền b&aacute;n đảo li&ecirc;n Triều.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được l&ecirc;n kế hoạch v&agrave; bị hủy bỏ nhiều lần. Tuy nhi&ecirc;n, sau khi tướng t&igrave;nh b&aacute;o Kim Yong-chol - Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Ti&ecirc;n - tới gặp mặt v&agrave; chuyển l&aacute; thư từ nh&agrave; l&atilde;nh đạo Triều Ti&ecirc;n cho &ocirc;ng&nbsp;Trump, cuộc gặp đ&atilde; được ch&iacute;nh thức nối lại.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Trump gặp Kim jong un tại singapore" src="/Content/editorimages/images/trump-vs-kim-jong-un.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trump khẳng định sẽ theo đuổi mục ti&ecirc;u giải trừ vũ kh&iacute; hạt nh&acirc;n Triều Ti&ecirc;n.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chưa ai biết được nội dung của l&aacute; thư. Theo b&agrave; Sanders, l&aacute; thư &quot;rất th&uacute; vị&quot; nhưng chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Trump đang li&ecirc;n tục nhận th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về Triều Ti&ecirc;n từ đội an ninh quốc gia của Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trump khẳng định sẽ theo đuổi mục ti&ecirc;u giải trừ vũ kh&iacute; hạt nh&acirc;n Triều Ti&ecirc;n. Nhưng trong c&aacute;c b&igrave;nh luận mới đ&acirc;y, c&oacute; thể thấy vấn đề n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng thể được c&aacute;c b&ecirc;n đồng thuận v&agrave; giải quyết chỉ trong một cuộc gặp mặt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Triều Ti&ecirc;n đ&atilde; y&ecirc;u cầu được đảm bảo an ninh v&agrave; lợi &iacute;ch kinh tế để đổi lại việc giải trừ hạt nh&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&agrave; Sanders từ chối trả lời về phản ứng của &ocirc;ng Trump về việc tổng thống Nga Vladimir Putin mời gặp mặt &ocirc;ng Kim.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Mục ti&ecirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; cuộc gặp giữa &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Kim Jong Un. &Ocirc;ng Trump sẽ tự n&oacute;i ra quan điểm của m&igrave;nh tại Singapore. Nội dung ch&iacute;nh yếu hiện tại vẫn l&agrave; giải trừ vũ kh&iacute; hạt nh&acirc;n,&quot; b&agrave; Sanders kết luận.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&agrave; Sanders cho biết Mỹ sẽ kh&ocirc;ng từ bỏ ch&iacute;nh s&aacute;ch &quot;&aacute;p lực tối đa&quot; l&ecirc;n Triều Ti&ecirc;n.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Ch&iacute;nh s&aacute;ch của ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa thay đổi. Như tổng thống đ&atilde; n&oacute;i, lệnh cấm vận vẫn được &aacute;p dụng v&agrave; c&oacute; hiệu quả tốt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng gỡ bỏ cấm vận trừ khi Triều Ti&ecirc;n phi hạt nh&acirc;n h&oacute;a&quot;.</span></span></p>

- Ngân hàng chịu án phạt lớn nhất lịch sử nước Úc vì rửa tiền. / Ngân hàng Nhà nước yêu cầu dừng ngay biện pháp đòi nợ qua điện thoại

"Việc chuẩn bị đã đạt được nhiều kết quả cho tới thời điểm hiện tại," thư kí báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders phát biểu.

Bà cũng cho biết thêm, một đoàn đại biểu của Mỹ dẫn đầu bởi Đại sứ Sung Kim đã có những đàm phán ngoại giao "hết sức tích cực" với các quan chức Triều Tiên tại khi phi quân sự (DMZ) giữa hai miền bán đảo liên Triều.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được lên kế hoạch và bị hủy bỏ nhiều lần. Tuy nhiên, sau khi tướng tình báo Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên - tới gặp mặt và chuyển lá thư từ nhà lãnh đạo Triều Tiên cho ông Trump, cuộc gặp đã được chính thức nối lại.

Trump gặp Kim jong un tại singapore

Ông Trump khẳng định sẽ theo đuổi mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân Triều Tiên.

Chưa ai biết được nội dung của lá thư. Theo bà Sanders, lá thư "rất thú vị" nhưng chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Ngoài ra, ông Trump đang liên tục nhận thêm thông tin về Triều Tiên từ đội an ninh quốc gia của Mỹ.

Ông Trump khẳng định sẽ theo đuổi mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Nhưng trong các bình luận mới đây, có thể thấy vấn đề này sẽ không thể được các bên đồng thuận và giải quyết chỉ trong một cuộc gặp mặt.

Triều Tiên đã yêu cầu được đảm bảo an ninh và lợi ích kinh tế để đổi lại việc giải trừ hạt nhân.

Bà Sanders từ chối trả lời về phản ứng của ông Trump về việc tổng thống Nga Vladimir Putin mời gặp mặt ông Kim.

"Mục tiêu của chúng tôi là cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong Un. Ông Trump sẽ tự nói ra quan điểm của mình tại Singapore. Nội dung chính yếu hiện tại vẫn là giải trừ vũ khí hạt nhân," bà Sanders kết luận.

Bà Sanders cho biết Mỹ sẽ không từ bỏ chính sách "áp lực tối đa" lên Triều Tiên. "Chính sách của chúng tôi chưa thay đổi. Như tổng thống đã nói, lệnh cấm vận vẫn được áp dụng và có hiệu quả tốt. Chúng tôi sẽ không gỡ bỏ cấm vận trừ khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa".


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin