VinFast là dự án đầy tham vọng của Tập đoàn Vingroup. Với quy m" /> VinFast là dự án đầy tham vọng của Tập đoàn Vingroup. Với quy m" /> VinFast là dự án đầy tham vọng của Tập đoàn Vingroup. Với quy m" />
Trang:

Phạm Nhật Vượng tiết lộ cách VinFast cạnh tranh với các đối thủ

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:50
Thứ ba, 01/06/2018 | 14:11

Phạm Nhật Vượng tiết lộ cách VinFast cạnh tranh với các đối thủ

<h1><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">VinFast l&agrave; dự &aacute;n đầy tham vọng của Tập đo&agrave;n Vingroup. Với quy m&ocirc; 35.000 tỷ đồng, dự &aacute;n c&oacute; quy m&ocirc; 335ha n&agrave;y được kỳ vọng sẽ khẳng định vị thế của Việt Nam tr&ecirc;n bản đồ sản xuất &ocirc; t&ocirc; thế giới với c&ocirc;ng suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 250.000 xe m&aacute;y điện/năm v&agrave; 250.000 &ocirc; t&ocirc;/năm.</span></span></h1> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Vượng, định hướng trước ti&ecirc;n của VinFast l&agrave; thị trường trong nước, chứ kh&ocirc;ng phải nước ngo&agrave;i. Điều n&agrave;y cũng dễ hiểu, bởi Vingroup hiện chưa c&oacute; uy t&iacute;n, t&ecirc;n tuổi g&igrave; tr&ecirc;n thị trường &ocirc; t&ocirc;. Đối với thị trường trong nước, &ocirc;ng Vượng cho rằng, cạnh tranh rất lớn, nhưng khả năng th&agrave;nh c&ocirc;ng của VinFast cũng rất cao nếu l&agrave;m tốt, bởi 3 l&yacute; do.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thứ nhất</strong>, xe của VinFast l&agrave; xe xịn, c&oacute; chất lượng vượt trội so với thị trường bởi được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền với mức độ tự động h&oacute;a rất cao. Theo &ocirc;ng Vượng, chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng xưởng h&agrave;n của VinFast đ&atilde; c&oacute; tới 1.200 con robot l&agrave;m việc. C&aacute;c xưởng động cơ, xưởng l&agrave;m c&aacute;c chi tiết kh&oacute; như hệ thống truyền động... cũng đều được tự động h&oacute;a.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thứ hai</strong>, tuy chưa tiết lộ mức gi&aacute; nhưng &ocirc;ng Vượng khẳng định, gi&aacute; th&agrave;nh VinFast &quot;sẽ rất kh&aacute;c&quot; do được đầu tư từ đầu v&agrave; sản xuất. Chiến lược của VinFast thời gian đầu l&agrave; chiếm thị trường, kh&ocirc;ng đặt nặng c&acirc;u chuyện lợi nhuận v&agrave; trong nhiều trường hợp, sẽ phải c&oacute; chế độ khuyến mại thật ph&ugrave; hợp với thị trường. Chủ tịch Vingroup tin rằng, khi đưa ra thị trường, VinFast sẽ tạo ra những c&uacute; h&iacute;ch rất mạnh mẽ v&agrave; b&aacute;n được số lượng xe rất lớn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thứ ba</strong>, chế độ hậu m&atilde;i, chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng, khuyến mại... v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng v&agrave; phong ph&uacute;, kh&aacute;c với những hệ thống đang kinh doanh tr&ecirc;n thị trường b&acirc;y giờ. VinFast cũng sẽ hỗ trợ v&agrave; được hỗ trở bởi c&aacute;c thương hiệu kh&aacute;c trong hệ sinh th&aacute;i của Vingroup.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, &ocirc;ng Vượng tin rằng nếu xuất khẩu sang những thị trường m&agrave; Vingroup c&oacute; thế mạnh như Li&ecirc;n X&ocirc; cũ, khả năng th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ rất cao bởi đ&acirc;y l&agrave; nơi c&aacute;c l&atilde;nh đạo của c&ocirc;ng ty từng học tập, sinh sống hơn 20 năm, c&oacute; nhiều mối quan hệ, hiểu r&otilde; thị trường v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; nơi c&oacute; d&acirc;n số trăm triệu người.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/xe22.jpg" style="height:300px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>D&ograve;ng xe chất lượng cao VinFast</em></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Tại sao kh&ocirc;ng phải l&agrave; VinFast? VinFast cạnh tranh với Lada, Volga chẳng nhẽ lại kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng hay sao?&quot;, &ocirc;ng Vượng n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">VinFast kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&acirc;u chuyện hiện thực h&oacute;a giấc mơ của người Việt l&agrave; c&oacute; &ocirc; t&ocirc;, m&agrave; điều &ocirc;ng Vượng mong muốn l&agrave; l&agrave;m ra &ocirc; t&ocirc; xịn, v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; một hướng kinh doanh rất chiến lược về l&acirc;u d&agrave;i.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Về l&acirc;u d&agrave;i, VinFast sẽ l&agrave; trụ cột ch&iacute;nh của Vingroup về kinh doanh. Đi k&egrave;m với VinFast kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; sản xuất &ocirc; t&ocirc;, m&agrave; một khi ch&uacute;ng ta bước ch&acirc;n v&agrave;o lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp nặng, ch&uacute;ng ta nắm bắt được c&ocirc;ng nghệ, kỹ thuật, c&oacute; uy t&iacute;n, c&oacute; điều kiện th&igrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sản xuất rất nhiều thứ. Với hệ sinh th&aacute;i rộng lớn, với năng lực quản trị, đ&acirc;y sẽ l&agrave; một ch&acirc;n trời mới cho Vingroup&quot;, &ocirc;ng Vượng khẳng định.</span></span></strong></p>

- Walmart tuyên bố trả tiền học phí cho 1,4 triệu nhân viên / Xe nhập càng hiếm và khan hàng giá xe càng khó thể giảm

VinFast là dự án đầy tham vọng của Tập đoàn Vingroup. Với quy mô 35.000 tỷ đồng, dự án có quy mô 335ha này được kỳ vọng sẽ khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ sản xuất ô tô thế giới với công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 250.000 xe máy điện/năm và 250.000 ô tô/năm.

Theo ông Vượng, định hướng trước tiên của VinFast là thị trường trong nước, chứ không phải nước ngoài. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Vingroup hiện chưa có uy tín, tên tuổi gì trên thị trường ô tô. Đối với thị trường trong nước, ông Vượng cho rằng, cạnh tranh rất lớn, nhưng khả năng thành công của VinFast cũng rất cao nếu làm tốt, bởi 3 lý do.

Thứ nhất, xe của VinFast là xe xịn, có chất lượng vượt trội so với thị trường bởi được sản xuất trên dây chuyền với mức độ tự động hóa rất cao. Theo ông Vượng, chỉ tính riêng xưởng hàn của VinFast đã có tới 1.200 con robot làm việc. Các xưởng động cơ, xưởng làm các chi tiết khó như hệ thống truyền động... cũng đều được tự động hóa. 

Thứ hai, tuy chưa tiết lộ mức giá nhưng ông Vượng khẳng định, giá thành VinFast "sẽ rất khác" do được đầu tư từ đầu và sản xuất. Chiến lược của VinFast thời gian đầu là chiếm thị trường, không đặt nặng câu chuyện lợi nhuận và trong nhiều trường hợp, sẽ phải có chế độ khuyến mại thật phù hợp với thị trường. Chủ tịch Vingroup tin rằng, khi đưa ra thị trường, VinFast sẽ tạo ra những cú hích rất mạnh mẽ và bán được số lượng xe rất lớn.

Thứ ba, chế độ hậu mãi, chăm sóc khách hàng, khuyến mại... vô cùng đa dạng và phong phú, khác với những hệ thống đang kinh doanh trên thị trường bây giờ. VinFast cũng sẽ hỗ trợ và được hỗ trở bởi các thương hiệu khác trong hệ sinh thái của Vingroup.

Trên cơ sở đó, ông Vượng tin rằng nếu xuất khẩu sang những thị trường mà Vingroup có thế mạnh như Liên Xô cũ, khả năng thành công sẽ rất cao bởi đây là nơi các lãnh đạo của công ty từng học tập, sinh sống hơn 20 năm, có nhiều mối quan hệ, hiểu rõ thị trường và đây cũng là nơi có dân số trăm triệu người.

Dòng xe chất lượng cao VinFast

"Tại sao không phải là VinFast? VinFast cạnh tranh với Lada, Volga chẳng nhẽ lại không thành công hay sao?", ông Vượng nói.

VinFast không chỉ là câu chuyện hiện thực hóa giấc mơ của người Việt là có ô tô, mà điều ông Vượng mong muốn là làm ra ô tô xịn, và đây cũng là một hướng kinh doanh rất chiến lược về lâu dài.

"Về lâu dài, VinFast sẽ là trụ cột chính của Vingroup về kinh doanh. Đi kèm với VinFast không chỉ là sản xuất ô tô, mà một khi chúng ta bước chân vào lĩnh vực công nghiệp nặng, chúng ta nắm bắt được công nghệ, kỹ thuật, có uy tín, có điều kiện thì chúng ta có thể sản xuất rất nhiều thứ. Với hệ sinh thái rộng lớn, với năng lực quản trị, đây sẽ là một chân trời mới cho Vingroup", ông Vượng khẳng định.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin