Một trong những người cảm thấy bất binh trước mức á" /> Một trong những người cảm thấy bất binh trước mức á" /> Một trong những người cảm thấy bất binh trước mức á" />
Trang:

Phó giám đốc BV ĐH Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu đề nghị tuyên án bác sĩ Lương vô tội

Thứ năm, 27/02/2020 | 15:15
Thứ năm, 23/05/2018 | 21:05

Phó giám đốc BV ĐH Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu đề nghị tuyên án bác sĩ Lương vô tội

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một trong những người cảm thấy bất binh trước mức &aacute;n đề nghị với BS Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương&nbsp; l&agrave; Ph&oacute; gi&aacute;m đốc BV ĐH Y H&agrave; Nội Nguyễn L&acirc;n Hiếu. Anh&nbsp;cho rằng, việc đề nghị mức &aacute;n 30 &ndash; 36 th&aacute;ng t&ugrave; treo về tội Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng trong vụ &aacute;n xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Ho&agrave; B&igrave;nh khiến 9 người tử vongl&agrave; kh&ocirc;ng chấp nhận được.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐB Nguyễn L&acirc;n Hiếu, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc BV Đại học Y H&agrave; Nội </span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">trao đổi với b&aacute;o ch&iacute; b&ecirc;n h&agrave;nh lang QH chiều nay, n&oacute;i: &ldquo;Việc đề nghị mức &aacute;n như vậy l&agrave; kh&ocirc;ng chấp nhận được. Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn xử đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng tội. C&ograve;n b&acirc;y giờ kh&ocirc;ng c&oacute; tội m&agrave; vẫn đề nghị mức &aacute;n như vậy, kể cả &aacute;n treo cũng kh&ocirc;ng được&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/muc%20an%20cho%20bac%20si%20hoang%20cong%20luong.jpg" style="height:333px; width:500px" />​​​​​​​</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px">ĐB Nguyễn L&acirc;n Hiếu chia sẻ:&nbsp;</span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i theo d&otilde;i rất s&aacute;t phi&ecirc;n t&ograve;a v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; sự kiện quan trọng đối với ng&agrave;nh y, li&ecirc;n quan đến h&agrave;ng chục ng&agrave;n c&aacute;n bộ của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Một điều t&ocirc;i thấy bất thường l&agrave; nhiều chứng cứ được đưa ra, nh&acirc;n chứng được mời tới nhưng đều kh&ocirc;ng được t&ograve;a chấp nhận.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&iacute; dụ, BS B&ugrave;i Nghĩa Thịnh được mời đến nhưng HĐXX kh&ocirc;ng cho ph&aacute;t biểu hay bằng chứng video, clip được luật sư b&agrave;o chữa cho BS Lương đưa ra. Trong phi&ecirc;n tranh tụng tới đ&acirc;y, t&ocirc;i mong t&ograve;a cần rất lắng nghe, xem x&eacute;t c&aacute;c bằng chứng n&agrave;y để nếu thực sự ch&iacute;nh x&aacute;c sẽ sử dụng v&agrave; đưa ra ph&aacute;n quyết c&ocirc;ng minh, kh&aacute;ch quan.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ph&oacute; gi&aacute;m đốc BV ĐH Y H&agrave; Nội mong trong phi&ecirc;n tranh tụng sắp tới, HĐXX sẽ lắng nghe c&aacute;c &yacute; kiến, bằng chứng của luật sư đưa ra để c&ocirc;ng minh, tuy&ecirc;n v&ocirc; tội cho BS Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương. Đồng thời, kh&ocirc;ng bỏ s&oacute;t tội phạm, nhất l&agrave; đối với c&aacute;c đối tượng c&ograve;n chưa tr&igrave;nh diện trước t&ograve;a.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về việc Bộ Y tế cử đại diện c&oacute; mặt để giải tr&igrave;nh trước t&ograve;a về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến vụ việc ĐB Nguyễn L&acirc;n Hiếu&nbsp;</span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">thấy đ&acirc;y l&agrave; h&agrave;nh động rất đ&uacute;ng của Bộ Y tế. Tuy nhi&ecirc;n, khi luật sư hỏi đại diện Bộ Y tế th&igrave; HĐXX lại kh&ocirc;ng cho hỏi. Việc n&agrave;y, t&ocirc;i thấy trong phi&ecirc;n tranh tụng cần cởi mở hơn. Bởi trong cải c&aacute;ch tư ph&aacute;p điều n&agrave;y rất quan trọng.</span></span></p> <p style="text-align:justify">V&agrave; anh r<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ất hy vọng v&agrave; nếu t&ograve;a tuy&ecirc;n BS Lương v&ocirc; tội, đồng thời</span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;c&aacute;c cơ quan chức năng cũng cần ngồi lại để kiểm tra to&agrave;n bộ quy tr&igrave;nh của BV đa khoa H&ograve;a B&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ograve;n về vấn đề nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc BV đa khoa H&ograve;a B&igrave;nh Trương Qu&yacute; Dương lại vắng mặt v&agrave; đi nước ngo&agrave;i trong khi BS Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương ra t&ograve;a theo&nbsp;</span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px">ĐB Nguyễn L&acirc;n Hiếu với tư c&aacute;ch l&agrave; một b&aacute;c sĩ anh cho rằng đ&acirc;y l&agrave; h&agrave;nh động&nbsp;</span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">kh&ocirc;ng thể chấp nhận được. Cho d&ugrave; anh Dương kh&ocirc;ng c&oacute; tội v&agrave; bị c&aacute;ch chức nhưng đ&acirc;y l&agrave; một c&aacute;n bộ của BV m&agrave; anh ta từng quản l&yacute; th&igrave; phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm.&nbsp;</span></span></p>

- Vụ chạy thận 9 người tử vong: Bộ Y tế nhận thiếu sót quy trình / 1.500 tấn cá chết trên sông La Nga do nước có khí độc vượt mức

Một trong những người cảm thấy bất binh trước mức án đề nghị với BS Hoàng Công Lương  là Phó giám đốc BV ĐH Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu. Anh cho rằng, việc đề nghị mức án 30 – 36 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 9 người tử vonglà không chấp nhận được.

ĐB Nguyễn Lân Hiếu, Phó giám đốc BV Đại học Y Hà Nội trao đổi với báo chí bên hành lang QH chiều nay, nói: “Việc đề nghị mức án như vậy là không chấp nhận được. Chúng tôi mong muốn xử đúng người, đúng tội. Còn bây giờ không có tội mà vẫn đề nghị mức án như vậy, kể cả án treo cũng không được”.

​​​​​​​

ĐB Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ: Tôi theo dõi rất sát phiên tòa vì đây là sự kiện quan trọng đối với ngành y, liên quan đến hàng chục ngàn cán bộ của chúng tôi. Một điều tôi thấy bất thường là nhiều chứng cứ được đưa ra, nhân chứng được mời tới nhưng đều không được tòa chấp nhận. 

Ví dụ, BS Bùi Nghĩa Thịnh được mời đến nhưng HĐXX không cho phát biểu hay bằng chứng video, clip được luật sư bào chữa cho BS Lương đưa ra. Trong phiên tranh tụng tới đây, tôi mong tòa cần rất lắng nghe, xem xét các bằng chứng này để nếu thực sự chính xác sẽ sử dụng và đưa ra phán quyết công minh, khách quan.

 Phó giám đốc BV ĐH Y Hà Nội mong trong phiên tranh tụng sắp tới, HĐXX sẽ lắng nghe các ý kiến, bằng chứng của luật sư đưa ra để công minh, tuyên vô tội cho BS Hoàng Công Lương. Đồng thời, không bỏ sót tội phạm, nhất là đối với các đối tượng còn chưa trình diện trước tòa.

Về việc Bộ Y tế cử đại diện có mặt để giải trình trước tòa về các vấn đề liên quan đến vụ việc ĐB Nguyễn Lân Hiếu thấy đây là hành động rất đúng của Bộ Y tế. Tuy nhiên, khi luật sư hỏi đại diện Bộ Y tế thì HĐXX lại không cho hỏi. Việc này, tôi thấy trong phiên tranh tụng cần cởi mở hơn. Bởi trong cải cách tư pháp điều này rất quan trọng.

Và anh rất hy vọng và nếu tòa tuyên BS Lương vô tội, đồng thời các cơ quan chức năng cũng cần ngồi lại để kiểm tra toàn bộ quy trình của BV đa khoa Hòa Bình.

Còn về vấn đề nguyên Giám đốc BV đa khoa Hòa Bình Trương Quý Dương lại vắng mặt và đi nước ngoài trong khi BS Hoàng Công Lương ra tòa theo ĐB Nguyễn Lân Hiếu với tư cách là một bác sĩ anh cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được. Cho dù anh Dương không có tội và bị cách chức nhưng đây là một cán bộ của BV mà anh ta từng quản lý thì phải có trách nhiệm. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin