Qualcomm đã đâm đơn khiếu nại Apple vi phạm bản quyền sáng chế tại Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ trụ sở ở Washington vớ" /> Qualcomm đã đâm đơn khiếu nại Apple vi phạm bản quyền sáng chế tại Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ trụ sở ở Washington vớ" /> Qualcomm đã đâm đơn khiếu nại Apple vi phạm bản quyền sáng chế tại Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ trụ sở ở Washington vớ" />
Trang:

Qualcomm và Apple nỗi sóng với đe dọa cấm nhập khẩu iPhone trên đất Mỹ

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:03
Thứ ba, 02/07/2018 | 23:59

Qualcomm và Apple nỗi sóng với đe dọa cấm nhập khẩu iPhone trên đất Mỹ

<p><span style="font-size:14px">Qualcomm đ&atilde; đ&acirc;m đơn khiếu nại Apple vi phạm bản quyền s&aacute;ng chế tại Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ trụ sở ở Washington với quyết định sơ bộ l&agrave; sẽ x&eacute;t c&oacute; phi&ecirc;n x&eacute;t xử đầu ti&ecirc;n dự t&iacute;nh v&agrave;o th&aacute;ng 9. Vụ kiện được coi l&agrave; một phần của cuộc chiến tỷ đ&ocirc; quy m&ocirc; to&agrave;n cầu giữa c&aacute;c hai c&ocirc;ng ty về số tiền Apple phải trả để được tiếp cận v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ của Qualcomm tr&ecirc;n c&aacute;c thiết bị di động như iPhone. </span></p> <p><span style="font-size:14px">Như đ&atilde; biết, Qualcomm đ&atilde; xin t&ograve;a ra quyết định cấm Apple nhập khẩu c&aacute;c thiết bị iPhone sử dụng chip modem của Intel về Mỹ v&agrave; điều n&agrave;y, nếu trở th&agrave;nh sự thực, sẽ ảnh hưởng v&ocirc; c&ugrave;ng nặng nề tới nguồn cung iPhone trong nước cũng như gi&aacute; th&agrave;nh iPhone tr&ecirc;n đất Hoa Kỳ. Người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Mỹ, do đ&oacute;, kh&ocirc;ng hề th&iacute;ch th&uacute; trước toan t&iacute;nh của Qualcomm v&agrave; đ&atilde; cố hết sức để ngăn cản điều đ&oacute; xảy ra.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Qualcomm Inc. kh&ocirc;ng thể lợi dụng Ủy ban Thương mại để ra đ&ograve;n kết liễu với Intel Corp. như vậy với tư c&aacute;ch l&agrave; đối thủ cạnh tranh sản xuất chip cho&nbsp;iPhone của Apple, một nh&oacute;m người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Apple cho biết trong đơn khiếu nại l&ecirc;n t&ograve;a &aacute;n h&ocirc;m Thứ 5 vừa rồi trong một vụ kiện tập thể l&ecirc;n Thẩm ph&aacute;n Lucy Koh thuộc T&ograve;a &aacute;n quận San Jose, bang California. Nh&oacute;m n&agrave;y cho biết họ muốn ngăn cản c&ocirc;ng ty chip di động lớn nhất thế giới thuyết phục th&agrave;nh c&ocirc;ng thẩm ph&aacute;n th&ocirc;ng qua bất kỳ lệnh cấm nhập khẩu n&agrave;o &aacute;p l&ecirc;n iPhone sử dụng chip modem đến từ Intel của Apple.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Qualcomm cấm nhập khẩu Iphone trên đất Mỹ" src="/Content/editorimages/images/tru-so-Qualcomm.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Trước đ&oacute;, Qualcomm c&aacute;o buộc Apple đ&atilde; vi phạm 6 s&aacute;ng chế m&agrave; Qualcomm được cấp bản quyền li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng nghệ n&acirc;ng tuổi thọ cho pin.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Một lệnh cấm nhập khẩu iPhone d&ugrave;ng chip Intel nếu được chấp thuận v&ocirc; h&igrave;nh chung sẽ &ldquo;đ&oacute;ng băng mọi nỗ lực vừa mới nảy sinh của Intel để ph&aacute; bỏ thế thống trị độc quyền tr&aacute;i ph&aacute;p luật của Qualcomm, n&oacute; sẽ l&agrave;m tổn hại đến cuộc cạnh tranh l&agrave;nh mạnh tr&ecirc;n một thị trường vốn dĩ đ&atilde; v&agrave;&nbsp;đang chịu nhiều thiệt hại từ h&agrave;nh vi cạnh tranh thiếu c&ocirc;ng bằng&nbsp;của Qualcomm&rdquo;, nh&oacute;m đại biểu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&oacute;m đại biểu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng n&agrave;y đ&acirc;m đơn kiện để &quot;tiếp sức&quot; cho một khiếu nại tới từ Ủy ban Thương mại Li&ecirc;n bang FTC - vốn đ&atilde; c&aacute;o buộc Qualcomm sử dụng bằng s&aacute;ng chế v&agrave; thế mạnh thị trường sai mục đ&iacute;ch để triệt hạ đối thủ, cụ thể l&agrave; Apple.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về phần m&igrave;nh, Qualcomm, đương nhi&ecirc;n, từ chối cho rằng m&igrave;nh sở hữu thế độc quyền v&agrave; rằng m&igrave;nh cần được bồi thường cho hằng tỷ USD đ&atilde; bỏ ra cho qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển gi&uacute;p tất cả mọi thiết bị điện thoại tr&ecirc;n thế giới hoạt động tốt hơn. H&atilde;ng c&ograve;n buộc tội Apple từ chối trả ph&iacute; hợp l&yacute; cho c&ocirc;ng nghệ m&igrave;nh sử dụng. C&ocirc;ng ty cũng cho biết trong một đơn khiếu nại l&ecirc;n t&ograve;a &aacute;n tiểu bang h&ocirc;m thứ Tư vừa rồi rằng nh&agrave; sản xuất iPhone c&ograve;n phớt lờ đi một lệnh từ t&ograve;a &aacute;n &eacute;p buộc Apple phải giao nộp c&aacute;c th&ocirc;ng tin cần thiết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thẩm ph&aacute;n Thương mại Thomas Pender, người vừa ho&agrave;n th&agrave;nh một phi&ecirc;n x&eacute;t xử của vụ &aacute;n, cho biết &ocirc;ng c&oacute; xu hướng đồng &yacute; với Qualcomm rằng Apple đ&atilde; vi phạm bằng s&aacute;ng chế của Qualcomm. Theo đ&oacute;, hướng giải quyết duy nhất l&agrave; ban h&agrave;nh lệnh cấm nhập khẩu, v&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; những g&igrave; Qualcomm đ&ograve;i hỏi: h&atilde;ng y&ecirc;u cầu một lệnh cấm được &aacute;p đặt l&ecirc;n tất cả c&aacute;c mẫu iPhone kh&ocirc;ng sử dụng chip Qualcomm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">IPhone sẽ chịu mức gi&aacute; cao hơn rất nhiều do khan hiếm nguồn h&agrave;ng nếu lệnh cấm nhập khẩu iPhone được th&ocirc;ng qua.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với việc Apple v&agrave; Samsung vừa mới gần đ&acirc;y quyết định ngừng gặp nhau tr&ecirc;n t&ograve;a &aacute;n sau 7 năm r&ograve;ng r&atilde; tranh c&atilde;i ph&aacute;p l&yacute;, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho rằng ủy ban thương mại kh&ocirc;ng n&ecirc;n bị k&eacute;o qu&aacute; s&acirc;u v&agrave;o những tranh chấp thương mại giữa c&aacute;c &quot;&ocirc;ng lớn&quot;, bởi sớm muộn tranh chấp cũng được giải quyết bằng một cuộc thương thuyết t&agrave;i ch&iacute;nh.</span></span></strong></p>

- Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không rút khỏi WTO vào thời điểm này / Hãng dịch vụ nhắn tin Line sắp ra mắt sàn giao dịch tiền ảo Bitbox

Qualcomm đã đâm đơn khiếu nại Apple vi phạm bản quyền sáng chế tại Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ trụ sở ở Washington với quyết định sơ bộ là sẽ xét có phiên xét xử đầu tiên dự tính vào tháng 9. Vụ kiện được coi là một phần của cuộc chiến tỷ đô quy mô toàn cầu giữa các hai công ty về số tiền Apple phải trả để được tiếp cận và ứng dụng công nghệ của Qualcomm trên các thiết bị di động như iPhone.

Như đã biết, Qualcomm đã xin tòa ra quyết định cấm Apple nhập khẩu các thiết bị iPhone sử dụng chip modem của Intel về Mỹ và điều này, nếu trở thành sự thực, sẽ ảnh hưởng vô cùng nặng nề tới nguồn cung iPhone trong nước cũng như giá thành iPhone trên đất Hoa Kỳ. Người tiêu dùng Mỹ, do đó, không hề thích thú trước toan tính của Qualcomm và đã cố hết sức để ngăn cản điều đó xảy ra.

Qualcomm Inc. không thể lợi dụng Ủy ban Thương mại để ra đòn kết liễu với Intel Corp. như vậy với tư cách là đối thủ cạnh tranh sản xuất chip cho iPhone của Apple, một nhóm người tiêu dùng Apple cho biết trong đơn khiếu nại lên tòa án hôm Thứ 5 vừa rồi trong một vụ kiện tập thể lên Thẩm phán Lucy Koh thuộc Tòa án quận San Jose, bang California. Nhóm này cho biết họ muốn ngăn cản công ty chip di động lớn nhất thế giới thuyết phục thành công thẩm phán thông qua bất kỳ lệnh cấm nhập khẩu nào áp lên iPhone sử dụng chip modem đến từ Intel của Apple.

Qualcomm cấm nhập khẩu Iphone trên đất Mỹ

Trước đó, Qualcomm cáo buộc Apple đã vi phạm 6 sáng chế mà Qualcomm được cấp bản quyền liên quan đến công nghệ nâng tuổi thọ cho pin.

“Một lệnh cấm nhập khẩu iPhone dùng chip Intel nếu được chấp thuận vô hình chung sẽ “đóng băng mọi nỗ lực vừa mới nảy sinh của Intel để phá bỏ thế thống trị độc quyền trái pháp luật của Qualcomm, nó sẽ làm tổn hại đến cuộc cạnh tranh lành mạnh trên một thị trường vốn dĩ đã và đang chịu nhiều thiệt hại từ hành vi cạnh tranh thiếu công bằng của Qualcomm”, nhóm đại biểu người tiêu dùng cho biết.

Nhóm đại biểu người tiêu dùng này đâm đơn kiện để "tiếp sức" cho một khiếu nại tới từ Ủy ban Thương mại Liên bang FTC - vốn đã cáo buộc Qualcomm sử dụng bằng sáng chế và thế mạnh thị trường sai mục đích để triệt hạ đối thủ, cụ thể là Apple.

Về phần mình, Qualcomm, đương nhiên, từ chối cho rằng mình sở hữu thế độc quyền và rằng mình cần được bồi thường cho hằng tỷ USD đã bỏ ra cho quá trình nghiên cứu phát triển giúp tất cả mọi thiết bị điện thoại trên thế giới hoạt động tốt hơn. Hãng còn buộc tội Apple từ chối trả phí hợp lý cho công nghệ mình sử dụng. Công ty cũng cho biết trong một đơn khiếu nại lên tòa án tiểu bang hôm thứ Tư vừa rồi rằng nhà sản xuất iPhone còn phớt lờ đi một lệnh từ tòa án ép buộc Apple phải giao nộp các thông tin cần thiết.

Thẩm phán Thương mại Thomas Pender, người vừa hoàn thành một phiên xét xử của vụ án, cho biết ông có xu hướng đồng ý với Qualcomm rằng Apple đã vi phạm bằng sáng chế của Qualcomm. Theo đó, hướng giải quyết duy nhất là ban hành lệnh cấm nhập khẩu, và đó cũng là những gì Qualcomm đòi hỏi: hãng yêu cầu một lệnh cấm được áp đặt lên tất cả các mẫu iPhone không sử dụng chip Qualcomm.

IPhone sẽ chịu mức giá cao hơn rất nhiều do khan hiếm nguồn hàng nếu lệnh cấm nhập khẩu iPhone được thông qua.

Với việc Apple và Samsung vừa mới gần đây quyết định ngừng gặp nhau trên tòa án sau 7 năm ròng rã tranh cãi pháp lý, các chuyên gia cho rằng ủy ban thương mại không nên bị kéo quá sâu vào những tranh chấp thương mại giữa các "ông lớn", bởi sớm muộn tranh chấp cũng được giải quyết bằng một cuộc thương thuyết tài chính.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)