Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Song Lizhi, giám đốc cơ quan" /> Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Song Lizhi, giám đốc cơ quan" /> Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Song Lizhi, giám đốc cơ quan" />
Trang:

Quan chức Trung Quốc đứng đầu vụ bê bối vắcxin giả tự tử

Thứ sáu, 10/04/2020 | 06:19
Thứ sáu, 01/08/2018 | 22:55

Quan chức Trung Quốc đứng đầu vụ bê bối vắcxin giả tự tử

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi s&aacute;ng (SCMP), Song Lizhi, gi&aacute;m đốc cơ quan quản l&yacute; ti&ecirc;m chủng thuộc Trung t&acirc;m Ph&ograve;ng ngừa Dịch bệnh Sơn Đ&ocirc;ng đang trong t&igrave;nh trạng nguy kịch khi tự ti&ecirc;m v&agrave;o cơ thể một lượng lớn insulin.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m Ph&ograve;ng ngừa Dịch bệnh Sơn Đ&ocirc;ng hiện kh&ocirc;ng trả lời b&aacute;o giới về t&igrave;nh trạng của &ocirc;ng Song.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vụ tự tử xảy ra sau khi b&ecirc; bối vắcxin giả g&acirc;y chấn động bị phanh phui. Theo đ&oacute;, c&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghệ sinh học Trường Sinh ở th&agrave;nh phố Trường Xu&acirc;n, tỉnh C&aacute;t L&acirc;m, đ&atilde; b&aacute;n ra 252.600 liều vắcxin DPT kh&ocirc;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn cho Trung t&acirc;m Ph&ograve;ng ngừa Dịch bệnh Sơn Đ&ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với tư c&aacute;ch l&agrave; người đứng đầu cơ quan y tế c&ocirc;ng, &ocirc;ng Song đ&atilde; cho ph&eacute;p c&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghệ sinh học Trường Sinh sử dụng vắcxin giả ở tỉnh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Quan chức Trung Quốc đứng đầu vụ bê bối vắcxin giả tự tử" src="/Content/editorimages/images/vaccine-lom-o-Trung-Quoc.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Song Lizhi, gi&aacute;m đốc cơ quan quản l&yacute; ti&ecirc;m chủng thuộc Trung t&acirc;m Ph&ograve;ng ngừa Dịch bệnh Sơn Đ&ocirc;ng l&agrave; người đ&atilde; cấp&nbsp;ph&eacute;p sử dụng l&ocirc; vắcxin giả ti&ecirc;m cho trẻ em ở tỉnh.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tỉnh Sơn Đ&ocirc;ng đ&atilde; ngừng sử dụng vắcxin kh&ocirc;ng đạt chuẩn kể từ th&aacute;ng 11 năm ngo&aacute;i nhưng vụ b&ecirc; bối chỉ mới được phanh phui gần đ&acirc;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">18 người thuộc c&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghệ sinh học Trường Sinh, bao gồm gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh đ&atilde; bị bắt với bị c&aacute;o buộc l&agrave;m giả giấy tờ li&ecirc;n quan đến vắcxin bệnh dại cho trẻ từ ba th&aacute;ng tuổi, sau khi c&aacute;c thanh tra tuần trước bất ngờ đến kiểm tra.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Họ cũng bị ph&aacute;t hiện b&aacute;n ra hơn 250.000 liều vắc xin bạch hầu, ho g&agrave;, uốn v&aacute;n kh&ocirc;ng đạt chuẩn cho Trung t&acirc;m Ph&ograve;ng ngừa Dịch bệnh Sơn Đ&ocirc;ng. Đ&acirc;y l&agrave; cơ quan y tế c&ocirc;ng của tỉnh Sơn Đ&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm về sức khỏe của 100 triệu d&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện chưa c&oacute; th&ocirc;ng tin về trường hợp tử vong hay bị bệnh do ti&ecirc;m vắcxin rởm. C&ocirc;ng ty đ&atilde; đ&igrave;nh chỉ sản xuất v&agrave; thu hồi vắcxin.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều người b&agrave;y tỏ sự phẫn nộ tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c phụ huynh c&oacute; con nhỏ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B&igrave;nh v&agrave; Thủ tướng Trung Quốc L&yacute; Khắc Cường đều y&ecirc;u cầu giới chức h&agrave;nh động khẩn trương trước b&ecirc; bối n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong cuộc họp của ch&iacute;nh phủ Trung Quốc hồi đầu tuần, Thủ tướng L&yacute; Khắc Cường tuy&ecirc;n bố c&ocirc;ng ty v&agrave; những người li&ecirc;n quan sẽ phải bị phạt nặng, cấm tham gia v&agrave;o ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp dược phẩm vĩnh viễn.</span></span></p>

- Tuyên bố mới của tổng thống Trump về quan hệ với Nga / Mua sầu riêng ăn trả lại hạt thu hút khách ở Sài Gòn

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Song Lizhi, giám đốc cơ quan quản lý tiêm chủng thuộc Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Sơn Đông đang trong tình trạng nguy kịch khi tự tiêm vào cơ thể một lượng lớn insulin.

Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Sơn Đông hiện không trả lời báo giới về tình trạng của ông Song.

Vụ tự tử xảy ra sau khi bê bối vắcxin giả gây chấn động bị phanh phui. Theo đó, công ty Công nghệ sinh học Trường Sinh ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bán ra 252.600 liều vắcxin DPT không đạt tiêu chuẩn cho Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Sơn Đông.

Với tư cách là người đứng đầu cơ quan y tế công, ông Song đã cho phép công ty Công nghệ sinh học Trường Sinh sử dụng vắcxin giả ở tỉnh.

Quan chức Trung Quốc đứng đầu vụ bê bối vắcxin giả tự tử

Song Lizhi, giám đốc cơ quan quản lý tiêm chủng thuộc Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Sơn Đông là người đã cấp phép sử dụng lô vắcxin giả tiêm cho trẻ em ở tỉnh.

Tỉnh Sơn Đông đã ngừng sử dụng vắcxin không đạt chuẩn kể từ tháng 11 năm ngoái nhưng vụ bê bối chỉ mới được phanh phui gần đây.

18 người thuộc công ty Công nghệ sinh học Trường Sinh, bao gồm giám đốc điều hành đã bị bắt với bị cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến vắcxin bệnh dại cho trẻ từ ba tháng tuổi, sau khi các thanh tra tuần trước bất ngờ đến kiểm tra.

Họ cũng bị phát hiện bán ra hơn 250.000 liều vắc xin bạch hầu, ho gà, uốn ván không đạt chuẩn cho Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Sơn Đông. Đây là cơ quan y tế công của tỉnh Sơn Đông chịu trách nhiệm về sức khỏe của 100 triệu dân.

Hiện chưa có thông tin về trường hợp tử vong hay bị bệnh do tiêm vắcxin rởm. Công ty đã đình chỉ sản xuất và thu hồi vắcxin.

Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đều yêu cầu giới chức hành động khẩn trương trước bê bối này.

Trong cuộc họp của chính phủ Trung Quốc hồi đầu tuần, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố công ty và những người liên quan sẽ phải bị phạt nặng, cấm tham gia vào ngành công nghiệp dược phẩm vĩnh viễn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin