Sáng nay 12/6, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV đã thông qua" /> Sáng nay 12/6, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV đã thông qua" /> Sáng nay 12/6, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV đã thông qua" />
Trang:

Quốc hội khoá XIV đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng.

Thứ tư, 26/02/2020 | 01:23
Thứ tư, 12/06/2018 | 11:20

Quốc hội khoá XIV đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng.

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">S&aacute;ng nay 12/6, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội kho&aacute; XIV đ&atilde; th&ocirc;ng qua Luật An ninh mạng.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với 466 đại biểu tham gia biểu quyết, c&oacute; 423 đại biểu t&aacute;n th&agrave;nh, bằng 86,86% tổng số đại biểu tham gia.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; 15 đại biểu kh&ocirc;ng t&aacute;n th&agrave;nh bằng 3,08% đại biểu tham gia, kh&ocirc;ng biểu quyết 28 đại biểu, bằng 5,75% tổng số đại biểu tham gia.</span></span></p> <p>Như vậy,&nbsp;Luật An ninh mạng ch&iacute;nh thức c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 1/1/2019.</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 11/6, Tổng thư k&yacute; Quốc hội đ&atilde; gửi phiếu xin &yacute; kiến c&aacute;c vị đại biểu Quốc hội về điều 10- Hệ thống th&ocirc;ng tin quan trọng về an ninh quốc gia v&agrave; điều 26 - Bảo đảm th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng, đ&atilde; được gửi đến đại biểu Quốc hội. Phiếu đ&atilde; được gửi đến đại biểu Quốc hội trong buổi s&aacute;ng 11/ 6 v&agrave; kết quả tổng hợp từ 437 đại biểu cho &yacute; kiến đ&atilde; c&oacute; v&agrave;o 16 giờ chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y. Kết quả, với quy định trong điều 10 về hệ thống th&ocirc;ng tin quan trọng về an ninh quốc gia, c&oacute; 392 đại biểu (chiếm 89,70%) đồng &yacute;, 41 đại biểu (chiếm 9,38%) kh&ocirc;ng đồng &yacute; v&agrave; 4 đại biểu c&oacute; &yacute; kiến kh&aacute;c hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; kiến.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Luật an ninh mạng chính thức được thông qua" src="/Content/editorimages/images/an-ninh-mang.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Luật An ninh mạng ch&iacute;nh thức c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 1/1/2019.</em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt giải tr&igrave;nh, tiếp thu &yacute; kiến của c&aacute;c đại biểu về Luật an ninh mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), c&oacute; &yacute; kiến đề nghị giữ b&iacute; mật nội dung kiểm tra an ninh mạng; &Yacute; kiến kh&aacute;c cho rằng tr&igrave;nh tự, thủ tục tại khoản 5 thực hiện theo tr&igrave;nh tự, thủ tục kiểm tra đột xuất đối với hệ thống th&ocirc;ng tin quan trọng về an ninh quốc gia l&agrave; kh&ocirc;ng hợp l&yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về c&aacute;c &yacute; kiến n&agrave;y, UBTVQH cho rằng việc bảo mật kết quả kiểm tra an ninh mạng đ&atilde; được quy định tại khoản 6 Điều n&agrave;y; về kiểm tra đột xuất quy định tại khoản 5 Điều 12 v&agrave; kiểm tra tại khoản 5 Điều 24 c&oacute; nội dung, phương ph&aacute;p kiểm tra giống nhau, đều do lực lượng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch thực hiện, n&ecirc;n c&oacute; c&ugrave;ng tr&igrave;nh tự, thủ tục l&agrave; ph&ugrave; hợp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với việc bảo đảm an ninh th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng (Điều 26), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết nhiều &yacute; kiến t&aacute;n th&agrave;nh với c&aacute;c quy định n&agrave;y trong dự thảo Luật. C&oacute; &yacute; kiến đề nghị lược bỏ quy định tr&aacute;ch nhiệm &quot;thiết lập cơ chế x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin&quot; hoặc bổ sung &quot;y&ecirc;u cầu cung cấp số định danh c&aacute; nh&acirc;n để x&aacute;c thực&quot; tại điểm a khoản 2. C&oacute; &yacute; kiến cho rằng quy định &quot;cung cấp th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng cho lực lượng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch bảo vệ an ninh mạng&quot; tại điểm a khoản 2 dễ bị lạm dụng, n&ecirc;n đề nghị quy định r&otilde; trường hợp &aacute;p dụng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tiếp thu &yacute; kiến ĐBQH, UBTVQH chỉ đạo chỉnh l&yacute; quy định tr&aacute;ch nhiệm của cơ quan, tổ chức l&agrave; &quot;x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin khi người d&ugrave;ng đăng k&yacute; t&agrave;i khoản số&quot;, c&ograve;n x&acirc;y dựng cơ chế x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của Bộ C&ocirc;ng an; quy định r&otilde; trường hợp cung cấp th&ocirc;ng tin tại điểm a khoản 2 l&agrave; để phục vụ điều tra, xử l&yacute; h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật về an ninh mạng v&agrave; chỉnh sửa quy định lưu vết th&agrave;nh lưu nhật k&yacute; hệ thống để phục vụ điều tra, xử l&yacute; vi phạm tại điểm b khoản 2 cho r&otilde; r&agrave;ng, khả thi, tr&aacute;nh lạm dụng trong thực hiện. C&aacute;c lực lượng n&agrave;y nếu lợi dụng, lạm dụng quyền hạn đ&atilde; bị nghi&ecirc;m cấm tại khoản 5 Điều 8, t&ugrave;y theo t&iacute;nh chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh v&agrave; nếu g&acirc;y thiệt hại phải bồi thường như đ&atilde; thể hiện tại khoản 7 Điều 4 dự thảo Luật tr&igrave;nh Quốc hội th&ocirc;ng qua.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một số &yacute; kiến c&ograve;n băn khoăn với quy định tại điểm d khoản 2 v&igrave; cho rằng quy định n&agrave;y kh&ocirc;ng bảo đảm t&iacute;nh khả thi, l&agrave;m gia tăng chi ph&iacute; của doanh nghiệp nước ngo&agrave;i, g&acirc;y kh&oacute; khăn cho c&aacute;c hoạt động tiếp cận th&ocirc;ng tin v&agrave; tr&aacute;i với c&aacute;c cam kết quốc tế m&agrave; Việt Nam l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về nội dung c&aacute;c &yacute; kiến n&agrave;y, đ&atilde; được UBTVQH giải tr&igrave;nh tại B&aacute;o c&aacute;o số 278/2018. Tuy nhi&ecirc;n, UBTVQH b&aacute;o c&aacute;o bổ sung để l&agrave;m r&otilde; th&ecirc;m t&iacute;nh khả thi của quy định n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, c&aacute;c Hiệp định cơ bản của WTO (Hiệp định GATT, Hiệp định GATS) v&agrave; Hiệp định CPTPP đều c&oacute; điều khoản ngoại lệ về an ninh. Do đ&oacute;, việc Việt Nam &aacute;p dụng c&aacute;c điều khoản ngoại lệ về an ninh trong Luật n&agrave;y l&agrave; hết sức cần thiết để bảo vệ lợi &iacute;ch của người d&acirc;n v&agrave; an ninh quốc gia. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, Việt Nam c&oacute; quyền y&ecirc;u cầu c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước cung cấp dịch vụ tr&ecirc;n mạng viễn th&ocirc;ng, mạng Internet v&agrave; c&aacute;c dịch vụ gia tăng tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng tại Việt Nam phải lưu trữ tại Việt Nam đối với dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam. Đồng thời, y&ecirc;u cầu c&aacute;c doanh nghiệp nước ngo&agrave;i tham gia c&aacute;c hoạt động n&agrave;y phải đặt trụ sở hoặc văn ph&ograve;ng đại diện tại Việt Nam. Đến nay, đ&atilde; c&oacute; hơn 18 quốc gia th&agrave;nh vi&ecirc;n của WTO (trong đ&oacute; c&oacute; Hoa Kỳ, Canada, &Uacute;c, Đức, Ph&aacute;p) quy định bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu trong l&atilde;nh thổ quốc gia.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trường hợp trung t&acirc;m dữ liệu được đặt ở Việt Nam tuy c&oacute; gia tăng th&ecirc;m chi ph&iacute; của doanh nghiệp, nhưng l&agrave; quy định cần thiết phải đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu về an ninh mạng của nước ta. Mặt kh&aacute;c, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngo&agrave;i cũng như hoạt động sử dụng dịch vụ của c&aacute;c cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n trong nước cũng c&oacute; điểm thuận lợi hơn; nếu gặp sự cố gi&aacute;n đoạn sẽ được xử l&yacute; nhanh hơn; cơ quan chức năng sẽ quản l&yacute; tốt hơn hoạt động kinh doanh của c&aacute;c doanh nghiệp n&agrave;y; khi c&oacute; h&agrave;nh vi x&acirc;m phạm an ninh mạng, việc phối hợp xử l&yacute; th&ocirc;ng tin v&agrave; h&agrave;nh vi vi phạm sẽ hiệu quả v&agrave; khả thi hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cũng theo b&aacute;o c&aacute;o, hiện nay, Google v&agrave; Facebook đang lưu trữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n Việt Nam tại trung t&acirc;m dữ liệu đặt tại Hồng K&ocirc;ng v&agrave; Singapore. Nếu quy định của Luật n&agrave;y c&oacute; hiệu lực th&igrave; c&aacute;c doanh nghiệp n&agrave;y phải dịch chuyển đ&aacute;m m&acirc;y điện to&aacute;n (m&aacute;y chủ ảo) về Việt Nam để mở trung t&acirc;m dữ liệu tại Việt Nam l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n khả thi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc quy định đặt m&aacute;y chủ v&agrave; lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam kh&ocirc;ng phải lần đầu ti&ecirc;n được quy định trong Luật n&agrave;y. Theo Nghị định số 72/2013 của Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; quy định c&aacute;c tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang th&ocirc;ng tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng x&atilde; hội, cung cấp dịch vụ nội dung th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng viễn th&ocirc;ng di động, cung cấp dịch vụ tr&ograve; chơi điện tử phải &quot;c&oacute; &iacute;t nhất 1 hệ thống m&aacute;y chủ đặt tại Việt Nam đ&aacute;p ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp th&ocirc;ng tin theo y&ecirc;u cầu của cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền v&agrave; giải quyết khiếu nại của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Căn cứ quy định của Luật n&agrave;y v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn, Ch&iacute;nh phủ quy định phạm vi doanh nghiệp cụ thể phải &aacute;p dụng quy định n&agrave;y, n&ecirc;n sẽ cơ bản kh&ocirc;ng g&acirc;y cản trở lưu th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy dữ liệu, kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến hoạt động b&igrave;nh thường của c&aacute;c cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kh&aacute;c, kể cả doanh nghiệp khởi nghiệp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng khẳng định, hệ thống th&ocirc;ng tin quan trọng về an ninh quốc gia phải chịu sự quản l&yacute; nh&agrave; nước về an ninh mạng của Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; sự quản l&yacute; nh&agrave; nước về an to&agrave;n th&ocirc;ng tin mạng của Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng l&agrave; theo chức năng, nhiệm vụ của c&aacute;c bộ chủ quản, n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; sự tr&ugrave;ng lặp về nội dung quản l&yacute; nh&agrave; nước.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, để tr&aacute;nh g&acirc;y phiền h&agrave; nhiều lần thực hiện, dự thảo Luật đ&atilde; giao cho Ch&iacute;nh phủ quy định cơ chế phối hợp giữa c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh chức năng. Luật quy định những nội dung cơ bản về hệ thống th&ocirc;ng tin quan trọng về an ninh quốc gia v&agrave; giao Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh danh mục cụ thể.</span></span></p> <p><strong>Như vậy, Quốc hội đ&atilde; ch&iacute;nh thức th&ocirc;ng qua Luật An ninh mạng v&agrave;o l&uacute;c 9h57 s&aacute;ng nay 12/6.​​​​​​​</strong></p>

- Bắt đầu từ 1/7/2018 sẽ tăng lương cho cán bộ, công chức / Xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam còn nhiều khó khăn

Sáng nay 12/6, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật An ninh mạng. Với 466 đại biểu tham gia biểu quyết, có 423 đại biểu tán thành, bằng 86,86% tổng số đại biểu tham gia. Có 15 đại biểu không tán thành bằng 3,08% đại biểu tham gia, không biểu quyết 28 đại biểu, bằng 5,75% tổng số đại biểu tham gia.

Như vậy, Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Trước đó, sáng ngày 11/6, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về điều 10- Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và điều 26 - Bảo đảm thông tin trên không gian mạng, đã được gửi đến đại biểu Quốc hội. Phiếu đã được gửi đến đại biểu Quốc hội trong buổi sáng 11/ 6 và kết quả tổng hợp từ 437 đại biểu cho ý kiến đã có vào 16 giờ chiều cùng ngày. Kết quả, với quy định trong điều 10 về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, có 392 đại biểu (chiếm 89,70%) đồng ý, 41 đại biểu (chiếm 9,38%) không đồng ý và 4 đại biểu có ý kiến khác hoặc không có ý kiến.

Luật an ninh mạng chính thức được thông qua

Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Theo báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu về Luật an ninh mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), có ý kiến đề nghị giữ bí mật nội dung kiểm tra an ninh mạng; Ý kiến khác cho rằng trình tự, thủ tục tại khoản 5 thực hiện theo trình tự, thủ tục kiểm tra đột xuất đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là không hợp lý.

Về các ý kiến này, UBTVQH cho rằng việc bảo mật kết quả kiểm tra an ninh mạng đã được quy định tại khoản 6 Điều này; về kiểm tra đột xuất quy định tại khoản 5 Điều 12 và kiểm tra tại khoản 5 Điều 24 có nội dung, phương pháp kiểm tra giống nhau, đều do lực lượng chuyên trách thực hiện, nên có cùng trình tự, thủ tục là phù hợp.

Với việc bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng (Điều 26), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết nhiều ý kiến tán thành với các quy định này trong dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị lược bỏ quy định trách nhiệm "thiết lập cơ chế xác thực thông tin" hoặc bổ sung "yêu cầu cung cấp số định danh cá nhân để xác thực" tại điểm a khoản 2. Có ý kiến cho rằng quy định "cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng" tại điểm a khoản 2 dễ bị lạm dụng, nên đề nghị quy định rõ trường hợp áp dụng.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH chỉ đạo chỉnh lý quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức là "xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số", còn xây dựng cơ chế xác thực thông tin là trách nhiệm của Bộ Công an; quy định rõ trường hợp cung cấp thông tin tại điểm a khoản 2 là để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng và chỉnh sửa quy định lưu vết thành lưu nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý vi phạm tại điểm b khoản 2 cho rõ ràng, khả thi, tránh lạm dụng trong thực hiện. Các lực lượng này nếu lợi dụng, lạm dụng quyền hạn đã bị nghiêm cấm tại khoản 5 Điều 8, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh và nếu gây thiệt hại phải bồi thường như đã thể hiện tại khoản 7 Điều 4 dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Một số ý kiến còn băn khoăn với quy định tại điểm d khoản 2 vì cho rằng quy định này không bảo đảm tính khả thi, làm gia tăng chi phí của doanh nghiệp nước ngoài, gây khó khăn cho các hoạt động tiếp cận thông tin và trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Về nội dung các ý kiến này, đã được UBTVQH giải trình tại Báo cáo số 278/2018. Tuy nhiên, UBTVQH báo cáo bổ sung để làm rõ thêm tính khả thi của quy định này.

Cụ thể, các Hiệp định cơ bản của WTO (Hiệp định GATT, Hiệp định GATS) và Hiệp định CPTPP đều có điều khoản ngoại lệ về an ninh. Do đó, việc Việt Nam áp dụng các điều khoản ngoại lệ về an ninh trong Luật này là hết sức cần thiết để bảo vệ lợi ích của người dân và an ninh quốc gia.

Theo đó, Việt Nam có quyền yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải lưu trữ tại Việt Nam đối với dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài tham gia các hoạt động này phải đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Đến nay, đã có hơn 18 quốc gia thành viên của WTO (trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Pháp) quy định bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ quốc gia.

Trường hợp trung tâm dữ liệu được đặt ở Việt Nam tuy có gia tăng thêm chi phí của doanh nghiệp, nhưng là quy định cần thiết phải đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng của nước ta. Mặt khác, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài cũng như hoạt động sử dụng dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước cũng có điểm thuận lợi hơn; nếu gặp sự cố gián đoạn sẽ được xử lý nhanh hơn; cơ quan chức năng sẽ quản lý tốt hơn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này; khi có hành vi xâm phạm an ninh mạng, việc phối hợp xử lý thông tin và hành vi vi phạm sẽ hiệu quả và khả thi hơn.

Cũng theo báo cáo, hiện nay, Google và Facebook đang lưu trữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt tại Hồng Kông và Singapore. Nếu quy định của Luật này có hiệu lực thì các doanh nghiệp này phải dịch chuyển đám mây điện toán (máy chủ ảo) về Việt Nam để mở trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là hoàn toàn khả thi.

Việc quy định đặt máy chủ và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam không phải lần đầu tiên được quy định trong Luật này. Theo Nghị định số 72/2013 của Chính phủ đã quy định các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội, cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải "có ít nhất 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Căn cứ quy định của Luật này và tình hình thực tiễn, Chính phủ quy định phạm vi doanh nghiệp cụ thể phải áp dụng quy định này, nên sẽ cơ bản không gây cản trở lưu thông dòng chảy dữ liệu, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác, kể cả doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng khẳng định, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải chịu sự quản lý nhà nước về an ninh mạng của Bộ Công an và sự quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông là theo chức năng, nhiệm vụ của các bộ chủ quản, nên không có sự trùng lặp về nội dung quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, để tránh gây phiền hà nhiều lần thực hiện, dự thảo Luật đã giao cho Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành chức năng. Luật quy định những nội dung cơ bản về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và giao Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cụ thể.

Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng vào lúc 9h57 sáng nay 12/6.​​​​​​​


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin