Trang:

Quy tắc tiền bạc cần ghi nhớ nếu bạn muốn trở nên giàu có

Thứ sáu, 10/04/2020 | 08:32
Thứ sáu, 07/07/2018 | 13:06

Quy tắc tiền bạc cần ghi nhớ nếu bạn muốn trở nên giàu có

<p><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; những&nbsp;quy tắc về tiền m&agrave; ai cũng n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; để tr&aacute;nh được những trường hợp xấu nhất:</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Gi&agrave;u c&oacute; chỉ mang t&iacute;nh tương đối</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Nh&agrave; kinh tế học Branko Milanovic của Ng&acirc;n h&agrave;ng Thế giới cho biết: &ldquo;Nh&oacute;m người ngh&egrave;o nhất tại Mỹ (5%) thực ra c&ograve;n gi&agrave;u hơn hai phần ba d&acirc;n số thế giới&rdquo;. Hơn nữa, &ldquo;chỉ khoảng 3% d&acirc;n số Ấn Độ c&oacute; thu nhập cao hơn những người ngh&egrave;o nhất tại Mỹ&rdquo;.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Để c&oacute; thể biết mức độ gi&agrave;u c&oacute; của m&igrave;nh đến đ&acirc;u, bạn c&oacute; thể so s&aacute;nh thu nhập của m&igrave;nh với những người xung quanh. Tất nhi&ecirc;n, khi so s&aacute;nh với thu nhập của c&aacute;c nước lớn th&igrave; thu nhập của bạn chắc chắn thấp hơn, c&ograve;n khi so s&aacute;nh với những nước ngh&egrave;o hơn th&igrave; hiển nhi&ecirc;n bạn sẽ cảm thấy m&igrave;nh thực sự rất gi&agrave;u. Sau khi so s&aacute;nh bạn sẽ nhận thấy thực ra gi&agrave;u c&oacute; chỉ l&agrave; tr&ograve; chơi tinh thần, mang t&iacute;nh chất tương đối.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Ti&ecirc;u tiền để chứng tỏ m&igrave;nh gi&agrave;u l&agrave; c&aacute;ch ngh&egrave;o đi nhanh nhất</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">V&iacute; dụ điển h&igrave;nh cho trường hợp n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; Antoine Walker, cựu cầu thủ của NBA. Trong suốt sự nghiệp thi đấu chuy&ecirc;n nghiệp của m&igrave;nh, ng&ocirc;i sao người Mỹ đ&atilde; kho&aacute;c &aacute;o nhiều c&acirc;u lạc bộ nổi tiếng v&agrave; kiếm được số tiền khổng lồ l&ecirc;n đến hơn 110 triệu USD.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><img alt="Quy tắc tiền bạc để trở nên giàu có" src="/Content/editorimages/images/quy-tac-tien-bac.gif" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Th&agrave;nh c&ocirc;ng đến qu&aacute; nhanh khiến cho Walker lạc lối v&agrave; sa v&agrave;o những cuộc ăn chơi kh&ocirc;ng lối tho&aacute;t. </span></span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Th&oacute;i m&ecirc; cờ bạc v&agrave; kinh doanh thiếu t&iacute;nh to&aacute;n đ&atilde; khiến cho Walker bị d&iacute;nh v&agrave;o những khoản nợ đầm đ&igrave;a.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Gi&agrave;u c&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; những thứ m&agrave; ta c&oacute; thể nh&igrave;n thấy được, gi&agrave;u c&oacute; kh&ocirc;ng thể hiện bạn c&oacute; bao nhi&ecirc;u biệt thự, bao nhi&ecirc;u si&ecirc;u xe, m&agrave; gi&agrave;u c&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; những t&agrave;i sản bạn c&oacute; được như tiền mặt, cổ phiếu hay tiền tiết kiệm. Đ&acirc;y mới ch&iacute;nh l&agrave; những thứ gi&uacute;p bạn c&oacute; được sự tự do v&agrave; an to&agrave;n. Vậy n&ecirc;n, thay v&igrave; chọn những m&oacute;n đồ xa xỉ, bạn c&oacute; thể đầu tư v&agrave;o những khoẻn sinh lợi để tiền đẻ ra tiền.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Đầu tư kh&ocirc;ng phải để tối thiểu h&oacute;a sự buồn ch&aacute;n, m&agrave; l&agrave; tối đa h&oacute;a lợi nhuận</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Nhiều người v&igrave; muốn gi&agrave;u nhanh, th&agrave;nh c&ocirc;ng nhanh n&ecirc;n li&ecirc;n tục điều chỉnh c&aacute;c khoản đầu tư của ri&ecirc;ng m&igrave;nh. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, lối đi tắt ấy đ&atilde; khiến cho c&ocirc;ng cuộc l&agrave;m gi&agrave;u của họ bị ph&aacute; hủy ngay trước mắt. Nếu muốn gi&agrave;u hơn mức trung b&igrave;nh, bạn phải l&agrave;m được điều m&agrave; hầu hết mọi người kh&ocirc;ng thể. Đầu tư v&agrave; chờ đợi, tức l&agrave; bạn cũng phải chịu đựng sự nh&agrave;m ch&aacute;n, nhưng đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; một kĩ năng rất quan trọng cho những người muốn l&agrave;m gi&agrave;u.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">C&aacute;ch duy nhất để gi&agrave;u c&oacute; l&agrave; tạo khoảng c&aacute;ch giữa thu nhập v&agrave; c&aacute;i t&ocirc;i của bản th&acirc;n</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Muốn l&agrave;m gi&agrave;u, điều quan trọng nhất của mỗi ch&uacute;ng ta l&agrave; tiết kiệm được bao nhi&ecirc;u, chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; kiếm được chừng n&agrave;o. Vậy n&ecirc;n, đừng qu&ecirc;n rằng, để l&agrave;m gi&agrave;u bạn n&ecirc;n cố gắng nới c&agrave;ng rộng c&agrave;ng tốt khoảng c&aacute;ch số tiền kiếm được v&agrave; số tiền tiết kiệm.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">D&agrave;nh nhiều thời gian ph&acirc;n t&iacute;ch thất bại hơn l&agrave; nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Muốn th&agrave;nh c&ocirc;ng, bạn cần phải học hỏi rất nhiều v&agrave; những người ph&aacute; sản ch&iacute;nh l&agrave; những người bạn n&ecirc;n học hỏi nhiều hơn. Bởi v&igrave; khi nh&igrave;n thấy vết xe đổ của họ th&igrave; bạn sẽ biết được đường n&agrave;o cần phải tr&aacute;nh.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Mọi thứ đều c&oacute; xảy ra tại bất cứ thời điểm n&agrave;o, bởi bất cứ l&yacute; do g&igrave;</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">C&oacute; thể ng&agrave;y mai bạn sẽ tr&uacute;ng xổ số nhưng cũng c&oacute; thể ng&agrave;y mai bạn sơ xảy đ&aacute;nh rơi một khoản tiền lớn tr&ecirc;n đường, hoặc l&agrave; gi&aacute; cổ phiếu bạn đầu tư lao dốc nhanh gấp đ&ocirc;i so với dự t&iacute;nh của bạn. Mọi thứ li&ecirc;n quan đến tiền sẽ đến bất ngờ m&agrave; bạn chẳng bao giờ c&oacute; thể lường trước được, vậy n&ecirc;n h&atilde;y chuẩn bị cả phương &aacute;n tốt nhất v&agrave; phương &aacute;n xấu nhất cho mọi trường hợp.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Chỉ cần phớt lờ được lời n&oacute;i của người kh&aacute;c, bạn sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Những người gi&agrave;u nổi tiếng tr&ecirc;n thế giới đều c&oacute; c&aacute;ch ti&ecirc;u tiền rất kh&aacute;c người. Đặc điểm chung của họ l&agrave; ti&ecirc;u tiền &iacute;t hơn v&agrave; đầu tư nhiều hơn. V&igrave; thế, bạn n&ecirc;n ghi nhớ điều n&agrave;y v&agrave; nếu c&oacute; ai thắc mắc tại sao bạn kiếm được nhiều tiền m&agrave; lại kh&ocirc;ng chi tiền th&igrave; cũng đừng quan t&acirc;m đến lời n&oacute;i của họ. Rồi sẽ c&oacute; một ng&agrave;y họ sẽ phải ngạc nhi&ecirc;n v&igrave; những g&igrave; bạn l&agrave;m được.</span></span></span></p>

- Tận dụng các yếu tố này thì thành công sẽ đến với bạn / Bạn sẽ tiêu tiền mất kiểm soát từ những việc bạn không thể ngờ tới

Dưới đây là những quy tắc về tiền mà ai cũng nên chú ý để tránh được những trường hợp xấu nhất:

Giàu có chỉ mang tính tương đối

Nhà kinh tế học Branko Milanovic của Ngân hàng Thế giới cho biết: “Nhóm người nghèo nhất tại Mỹ (5%) thực ra còn giàu hơn hai phần ba dân số thế giới”. Hơn nữa, “chỉ khoảng 3% dân số Ấn Độ có thu nhập cao hơn những người nghèo nhất tại Mỹ”.

Để có thể biết mức độ giàu có của mình đến đâu, bạn có thể so sánh thu nhập của mình với những người xung quanh. Tất nhiên, khi so sánh với thu nhập của các nước lớn thì thu nhập của bạn chắc chắn thấp hơn, còn khi so sánh với những nước nghèo hơn thì hiển nhiên bạn sẽ cảm thấy mình thực sự rất giàu. Sau khi so sánh bạn sẽ nhận thấy thực ra giàu có chỉ là trò chơi tinh thần, mang tính chất tương đối.

Tiêu tiền để chứng tỏ mình giàu là cách nghèo đi nhanh nhất

Ví dụ điển hình cho trường hợp này chính là Antoine Walker, cựu cầu thủ của NBA. Trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, ngôi sao người Mỹ đã khoác áo nhiều câu lạc bộ nổi tiếng và kiếm được số tiền khổng lồ lên đến hơn 110 triệu USD.

Quy tắc tiền bạc để trở nên giàu có

Thành công đến quá nhanh khiến cho Walker lạc lối và sa vào những cuộc ăn chơi không lối thoát.

Thói mê cờ bạc và kinh doanh thiếu tính toán đã khiến cho Walker bị dính vào những khoản nợ đầm đìa.

Giàu có không phải là những thứ mà ta có thể nhìn thấy được, giàu có không thể hiện bạn có bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu siêu xe, mà giàu có chính là những tài sản bạn có được như tiền mặt, cổ phiếu hay tiền tiết kiệm. Đây mới chính là những thứ giúp bạn có được sự tự do và an toàn. Vậy nên, thay vì chọn những món đồ xa xỉ, bạn có thể đầu tư vào những khoẻn sinh lợi để tiền đẻ ra tiền.

Đầu tư không phải để tối thiểu hóa sự buồn chán, mà là tối đa hóa lợi nhuận

Nhiều người vì muốn giàu nhanh, thành công nhanh nên liên tục điều chỉnh các khoản đầu tư của riêng mình. Chính vì vậy, lối đi tắt ấy đã khiến cho công cuộc làm giàu của họ bị phá hủy ngay trước mắt. Nếu muốn giàu hơn mức trung bình, bạn phải làm được điều mà hầu hết mọi người không thể. Đầu tư và chờ đợi, tức là bạn cũng phải chịu đựng sự nhàm chán, nhưng đây chính là một kĩ năng rất quan trọng cho những người muốn làm giàu.

Cách duy nhất để giàu có là tạo khoảng cách giữa thu nhập và cái tôi của bản thân

Muốn làm giàu, điều quan trọng nhất của mỗi chúng ta là tiết kiệm được bao nhiêu, chứ không phải là kiếm được chừng nào. Vậy nên, đừng quên rằng, để làm giàu bạn nên cố gắng nới càng rộng càng tốt khoảng cách số tiền kiếm được và số tiền tiết kiệm.

Dành nhiều thời gian phân tích thất bại hơn là nghiên cứu thành công

Muốn thành công, bạn cần phải học hỏi rất nhiều và những người phá sản chính là những người bạn nên học hỏi nhiều hơn. Bởi vì khi nhìn thấy vết xe đổ của họ thì bạn sẽ biết được đường nào cần phải tránh.

Mọi thứ đều có xảy ra tại bất cứ thời điểm nào, bởi bất cứ lý do gì

Có thể ngày mai bạn sẽ trúng xổ số nhưng cũng có thể ngày mai bạn sơ xảy đánh rơi một khoản tiền lớn trên đường, hoặc là giá cổ phiếu bạn đầu tư lao dốc nhanh gấp đôi so với dự tính của bạn. Mọi thứ liên quan đến tiền sẽ đến bất ngờ mà bạn chẳng bao giờ có thể lường trước được, vậy nên hãy chuẩn bị cả phương án tốt nhất và phương án xấu nhất cho mọi trường hợp.

Chỉ cần phớt lờ được lời nói của người khác, bạn sẽ thành công

Những người giàu nổi tiếng trên thế giới đều có cách tiêu tiền rất khác người. Đặc điểm chung của họ là tiêu tiền ít hơn và đầu tư nhiều hơn. Vì thế, bạn nên ghi nhớ điều này và nếu có ai thắc mắc tại sao bạn kiếm được nhiều tiền mà lại không chi tiền thì cũng đừng quan tâm đến lời nói của họ. Rồi sẽ có một ngày họ sẽ phải ngạc nhiên vì những gì bạn làm được.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin