Thế nào gọi là quy tắc 60/60/30" /> Thế nào gọi là quy tắc 60/60/30" /> Thế nào gọi là quy tắc 60/60/30" />
Trang:

Quy tắc vàng giúp bạn đạt hiệu suất cao nhất trong công việc

Thứ năm, 09/04/2020 | 21:08
Thứ năm, 09/06/2018 | 23:33

Quy tắc vàng giúp bạn đạt hiệu suất cao nhất trong công việc

<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thế n&agrave;o gọi l&agrave; quy tắc&nbsp;60/60/30 v&agrave; n&oacute; hoạt động ra sao</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quy tắc&nbsp;60/60/30 được hiểu l&agrave;&nbsp;chu kỳ 60 ph&uacute;t &ndash; 60 ph&uacute;t &ndash; 30 ph&uacute;t. Quy tắc n&agrave;y hoạt động cũng kh&aacute; l&agrave; đơn giản,&nbsp;bạn chỉ cần tập trung l&agrave;m việc trong 60 ph&uacute;t hai lần, sau đ&oacute; d&agrave;nh to&agrave;n bộ 30 ph&uacute;t tiếp theo cho việc nghỉ ngơi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Quy tắc vàng giúp bạn đạt hiệu suất cao" src="/Content/editorimages/images/quy-tac-vang-giup-ban-hieu-qua-cong-viec.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Quy tắc 60/30/30 sẽ gi&uacute;p bạn tập trung c&ocirc;ng việc v&agrave; quản l&yacute; thời gian tốt hơn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Trong 60 ph&uacute;t tập trung l&agrave;m việc đầu ti&ecirc;n</span></span></em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn chia nhỏ thời gian th&agrave;nh 50/10, trong đ&oacute; bạn d&agrave;nh 50 ph&uacute;t để tập trung l&agrave;m việc.&nbsp;50 ph&uacute;t n&agrave;y đ&ograve;i hỏi bạn phải tập trung cao độ để thực hiện một c&ocirc;ng việc duy nhất, kh&ocirc;ng bị sao l&atilde;ng bởi c&aacute;c yếu tố b&ecirc;n ngo&agrave;i. Sau đ&oacute; bạn d&agrave;nh 10 ph&uacute;t thư gi&atilde;n v&agrave; nghỉ ngơi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- 60 ph&uacute;t l&agrave;m việc tiếp theo</span></span></em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đơn giản l&agrave; bạn chỉ việc lặp lại quy tắc 50/10 như trong 60 ph&uacute;t l&agrave;m việc đầu ti&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Trong 30 ph&uacute;t cuối c&ugrave;ng trong quy tắc&nbsp;60/60/30</span></span></em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi ho&agrave;n th&agrave;nh 2 chu kỳ đầu, h&atilde;y thư gi&atilde;n đầu &oacute;c của bạn trong v&ograve;ng 30 ph&uacute;t. Bạn c&oacute; thể nằm nghĩ, chơi game, nghe nhạc hoặc vận động cơ thể.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng l&agrave;m g&igrave; để&nbsp;quy tắc 60/60/30 đạt hiệu quả tối ưu nhất</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. X&aacute;c định c&ocirc;ng việc ưu ti&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">X&aacute;c định c&ocirc;ng việc n&agrave;o cần được ưu ti&ecirc;n để giải quyết. Nếu kh&ocirc;ng x&aacute;c định được, rất kh&oacute; để t&acirc;m tr&iacute; bạn c&oacute; thể tập trung trong 50 ph&uacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Tuyệt đối tập trung trong 50 ph&uacute;t l&agrave;m việc</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng l&agrave;m nhiều việc c&ugrave;ng l&uacute;c, kh&ocirc;ng lướt mạng, kh&ocirc;ng kiểm tra mail hay chơi điện tử. C&ocirc;ng việc bạn l&agrave;m&nbsp;l&agrave; thứ duy nhất được ph&eacute;p tồn tại trong đầu bạn trong khoảng thời gian n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Quy tắc vàng giúp bạn đạt hiệu suất cao" src="/Content/editorimages/images/quy-tac-vang.jpg" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghỉ ngơi&nbsp;v&agrave; nạp năng lượng l&agrave; yếu tố gi&uacute;p bạn l&agrave;m việc hiệu quả hơn</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Phải tuyệt đối tu&acirc;n thủ&nbsp;với 10 ph&uacute;t nghỉ ngơi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau khi tập trung giải quyết c&ocirc;ng việc trong 50 ph&uacute;t li&ecirc;n tục.&nbsp;H&atilde;y rời b&agrave;n l&agrave;m việc, mua đồ ăn nhẹ, uống t&aacute;ch tr&agrave;, c&agrave; ph&ecirc;, l&agrave;m bất kỳ việc g&igrave; gi&uacute;p bạn cảm thấy thoải m&aacute;i, chuẩn bị cho chu kỳ l&agrave;m việc tiếp theo. Chỉ c&oacute; nghỉ ngơi mới gi&uacute;p bạn đạt hiểu quả cao trong chu kỳ tiếp theo trong quy tắc 60/60/30.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Nạp năng lượng trong to&agrave;n chu kỳ 60/60/30 l&agrave; điều hết sức quan trọng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi l&agrave;m việc với sự tập trung cao độ, cơ thể bạn sẽ đốt rất nhiều năng lượng. Ch&uacute;ng ta thường cảm thấy đ&oacute;i, ch&oacute;ng mặt, kh&oacute; tập trung hơn sau khi l&agrave;m việc được 1 đến 2 tiếng.&nbsp;V&igrave; vậy h&atilde;y tận dụng 30 ph&uacute;t nghỉ ngơi n&agrave;y để nạp lại năng lượng cho cơ thể của m&igrave;nh, giải ph&oacute;ng bản th&acirc;n khỏi c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tr&ecirc;n đ&acirc;y to&agrave;n bộ quy tr&igrave;nh của quy tắc 60/60/30 m&agrave; DanhBaViecLam.vn gửi đến bạn, nhằm gi&uacute;p bạn c&oacute; thể đạt hiểu quả cao nhất trong c&ocirc;ng việc. H&atilde;y nghi&ecirc;m t&uacute;c &aacute;p dụng n&oacute; một c&aacute;ch khoa học v&agrave; hợp l&yacute;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Tân cử nhân đã chuẩn bị như thế nào sau khi ra trường? / Những ngoại ngữ dễ học nhất khi bạn đã giỏi tiếng anh

Thế nào gọi là quy tắc 60/60/30 và nó hoạt động ra sao

Quy tắc 60/60/30 được hiểu là chu kỳ 60 phút – 60 phút – 30 phút. Quy tắc này hoạt động cũng khá là đơn giản, bạn chỉ cần tập trung làm việc trong 60 phút hai lần, sau đó dành toàn bộ 30 phút tiếp theo cho việc nghỉ ngơi.

Quy tắc vàng giúp bạn đạt hiệu suất cao

Quy tắc 60/30/30 sẽ giúp bạn tập trung công việc và quản lý thời gian tốt hơn

Cụ thể:

- Trong 60 phút tập trung làm việc đầu tiên

Bạn chia nhỏ thời gian thành 50/10, trong đó bạn dành 50 phút để tập trung làm việc. 50 phút này đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ để thực hiện một công việc duy nhất, không bị sao lãng bởi các yếu tố bên ngoài. Sau đó bạn dành 10 phút thư giãn và nghỉ ngơi.

- 60 phút làm việc tiếp theo

Đơn giản là bạn chỉ việc lặp lại quy tắc 50/10 như trong 60 phút làm việc đầu tiên.

- Trong 30 phút cuối cùng trong quy tắc 60/60/30

Khi hoàn thành 2 chu kỳ đầu, hãy thư giãn đầu óc của bạn trong vòng 30 phút. Bạn có thể nằm nghĩ, chơi game, nghe nhạc hoặc vận động cơ thể.

Nhưng làm gì để quy tắc 60/60/30 đạt hiệu quả tối ưu nhất

1. Xác định công việc ưu tiên

Xác định công việc nào cần được ưu tiên để giải quyết. Nếu không xác định được, rất khó để tâm trí bạn có thể tập trung trong 50 phút.

2. Tuyệt đối tập trung trong 50 phút làm việc

Không làm nhiều việc cùng lúc, không lướt mạng, không kiểm tra mail hay chơi điện tử. Công việc bạn làm là thứ duy nhất được phép tồn tại trong đầu bạn trong khoảng thời gian này.

Quy tắc vàng giúp bạn đạt hiệu suất cao

Nghỉ ngơi và nạp năng lượng là yếu tố giúp bạn làm việc hiệu quả hơn

3. Phải tuyệt đối tuân thủ với 10 phút nghỉ ngơi

Sau khi tập trung giải quyết công việc trong 50 phút liên tục. Hãy rời bàn làm việc, mua đồ ăn nhẹ, uống tách trà, cà phê, làm bất kỳ việc gì giúp bạn cảm thấy thoải mái, chuẩn bị cho chu kỳ làm việc tiếp theo. Chỉ có nghỉ ngơi mới giúp bạn đạt hiểu quả cao trong chu kỳ tiếp theo trong quy tắc 60/60/30.

4. Nạp năng lượng trong toàn chu kỳ 60/60/30 là điều hết sức quan trọng

Khi làm việc với sự tập trung cao độ, cơ thể bạn sẽ đốt rất nhiều năng lượng. Chúng ta thường cảm thấy đói, chóng mặt, khó tập trung hơn sau khi làm việc được 1 đến 2 tiếng. Vì vậy hãy tận dụng 30 phút nghỉ ngơi này để nạp lại năng lượng cho cơ thể của mình, giải phóng bản thân khỏi công việc.

Trên đây toàn bộ quy trình của quy tắc 60/60/30 mà DanhBaViecLam.vn gửi đến bạn, nhằm giúp bạn có thể đạt hiểu quả cao nhất trong công việc. Hãy nghiêm túc áp dụng nó một cách khoa học và hợp lý.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin