Thời đại cách mạng công nghệ 4.0 đang ngày càng tác" /> Thời đại cách mạng công nghệ 4.0 đang ngày càng tác" /> Thời đại cách mạng công nghệ 4.0 đang ngày càng tác" />
Trang:

Samsung Pay có thể ngăn chặn nguy cơ ăn trộm thông tin thẻ tín dụng

Thứ sáu, 28/02/2020 | 12:25
Thứ sáu, 02/08/2018 | 17:42

Samsung Pay có thể ngăn chặn nguy cơ ăn trộm thông tin thẻ tín dụng

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thời đại c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ 4.0 đang ng&agrave;y c&agrave;ng t&aacute;c động thay đổi đ&aacute;ng kể l&ecirc;n thế giới, len lỏi v&agrave;o khắp c&aacute;c g&oacute;c cạnh đời thường như vay tiền thoải m&aacute;i qua mạng, đi chợ thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng cần v&iacute;&hellip; - tất cả chỉ cần thẻ t&iacute;n dụng hoặc thanh to&aacute;n online qua v&iacute; điện tử l&agrave; xong. Tuy nhi&ecirc;n, một vụ việc nổi l&ecirc;n um x&ugrave;m gần đ&acirc;y đ&atilde; cho thấy c&aacute;ch thức đ&aacute;nh cắp v&agrave; lợi dụng th&ocirc;ng tin thẻ t&iacute;n dụng đang ng&agrave;y một kh&oacute; lường hơn, trong khi h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n điện tử tr&ecirc;n smartphone lại thể hiện được những điểm mạnh khắc chế hiệu quả kh&ocirc;ng ngờ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&acirc;u chuyện khiến cư d&acirc;n mạng phẫn nộ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chỉ mới đ&acirc;y th&ocirc;i, một nạn nh&acirc;n tr&ecirc;n Facebook đ&atilde; kể lại việc nh&acirc;n vi&ecirc;n qu&aacute;n nước ăn trộm th&ocirc;ng tin thẻ của kh&aacute;ch rất nhanh, rồi l&ecirc;n mạng đặt mua h&agrave;ng một c&aacute;ch v&ocirc; tư đ&atilde; thu h&uacute;t lượt quan t&acirc;m từ h&agrave;ng ngh&igrave;n người. Điều n&agrave;y khiến ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng khỏi b&agrave;ng ho&agrave;ng, đồng thời lo lắng cho ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh trong tương lai khi thanh to&aacute;n qua thẻ, đặc biệt l&agrave; thẻ t&iacute;n dụng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, theo lời kể của nạn nh&acirc;n, thẻ t&iacute;n dụng của m&igrave;nh chỉ được d&ugrave;ng để đưa cho nh&acirc;n vi&ecirc;n quẹt thanh to&aacute;n đồ vừa mua. Thế nhưng, chỉ sau đ&oacute; 1 tiếng đồng hồ, chủ nh&acirc;n thẻ ph&aacute;t hiện c&oacute; dấu hiệu lạ khi tin nhắn b&aacute;o thẻ đang bị trừ tiền mua h&agrave;ng, tổng cộng l&agrave; 2 lần th&agrave;nh c&ocirc;ng với gi&aacute; trị hơn 7 triệu đồng, sau đ&oacute; c&ograve;n cố thử th&ecirc;m v&agrave;i lần nữa nhưng rất may đ&atilde; kịp ngăn chặn. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i l&agrave; sự việc đ&atilde; xảy ra từ tận đầu th&aacute;ng 1, nhưng đến tận b&acirc;y giờ vẫn chưa được giải quyết thỏa đ&aacute;ng, thậm ch&iacute; c&ograve;n kh&oacute; được ho&agrave;n tiền từ ng&acirc;n h&agrave;ng đại diện thẻ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y thực ra kh&ocirc;ng phải tai nạn hiếm gặp đối với nhiều người kh&aacute;c cũng d&ugrave;ng thẻ t&iacute;n dụng quốc tế để trả ph&iacute;, v&igrave; một số trang web thanh to&aacute;n hiện nay chỉ cần nhập th&ocirc;ng tin d&atilde;y số khắc sẵn tr&ecirc;n mặt thẻ l&agrave; được, kh&ocirc;ng bắt buộc phải c&oacute; m&atilde; gửi từ tin nhắn. V&igrave; vậy, kẻ gian đ&atilde; thừa cơ b&iacute; mật chụp lại thẻ v&agrave; d&ugrave;ng để mua h&agrave;ng trộm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Samsung Pay - c&acirc;u trả lời cho vấn nạn đ&aacute;nh cắp th&ocirc;ng tin thẻ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; dịch vụ thanh to&aacute;n bằng thiết bị di động độc quyền của Samsung, vừa mới ra mắt ở Việt Nam v&agrave;o năm ngo&aacute;i. Bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng thiết lập th&ocirc;ng tin thẻ một lần v&agrave;o ứng dụng Samsung Pay được c&agrave;i sẵn tr&ecirc;n điện thoại Samsung (v&iacute; dụ như c&aacute;c d&ograve;ng Galaxy A mới, Galaxy S6/S6+, Galaxy S7/S7+, Galaxy S8/S8+, Galaxy S9/S9+, Note8...), vậy l&agrave; xong. Mỗi khi thanh to&aacute;n tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng c&oacute; m&aacute;y quẹt thẻ, bạn chỉ cần chạm nhẹ điện thoại hoặc đồng hồ th&ocirc;ng minh Gear S3 v&agrave;o m&aacute;y n&agrave;y thay v&igrave; &ldquo;c&agrave; thẻ&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&igrave;nh thức n&agrave;y ưu việt hơn hẳn so với thẻ thanh to&aacute;n t&iacute;n dụng hay thẻ tiết kiệm: D&ugrave; vẫn d&ugrave;ng để trả ph&iacute; cho rất nhiều dịch vụ, nhưng trong v&iacute; của bạn kh&ocirc;ng cần c&oacute; nhiều tiền mặt hay thẻ t&iacute;n dụng để bị lợi dụng. C&ocirc;ng dụng của Samsung Pay l&agrave; quản l&yacute; thẻ thanh to&aacute;n của chủ nh&acirc;n, xử l&yacute; v&agrave; x&aacute;c nhận quy tr&igrave;nh thanh to&aacute;n trung gian. Tại Việt Nam, Samsung Pay l&agrave; một trong những h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n di động phổ biến v&agrave; bảo mật vững chắc nhất cho nhu cầu người d&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Tất cả các vấn đề về an toàn của thẻ và thanh toán trung gian đều được Samsung Pay quản lý" src="/Content/editorimages/images/sam-sung22.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Tất cả c&aacute;c vấn đề về an to&agrave;n của thẻ v&agrave; thanh to&aacute;n trung gian đều được Samsung Pay quản l&yacute;</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hầu hết c&aacute;c thẻ thanh to&aacute;n, t&iacute;n dụng c&oacute; t&iacute;ch hợp chip đều được kết nối dễ d&agrave;ng với Samsung Pay, sử dụng h&igrave;nh thức qu&eacute;t NFC bằng c&aacute;ch đặt smartphone l&ecirc;n gần m&aacute;y trả ph&iacute; c&oacute; mặt ở rất nhiều nơi như cửa h&agrave;ng tiện lợi, rạp chiếu phim&hellip; So với c&aacute;c thẻ thanh to&aacute;n truyền thống, v&iacute; điện tử Samsung Pay c&oacute; tận 3 tầng bảo mật chuẩn chỉnh, chắc chắn sẽ gi&uacute;p người d&ugrave;ng kh&ocirc;ng phải lo về nguy cơ bị đ&aacute;nh cắp th&ocirc;ng tin. Hệ thống n&agrave;y bảo mật tới mức kể cả khi bạn bị mất điện thoại, kẻ gian cũng kh&ocirc;ng thể truy xuất được th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của bạn do to&agrave;n bộ th&ocirc;ng tin đ&atilde; được m&atilde; h&oacute;a.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tầng bảo mật thứ nhất l&agrave; Samsung Knox: Đ&acirc;y l&agrave; nền tảng an ninh cao cấp được Bộ quốc ph&ograve;ng Mỹ tin d&ugrave;ng, t&iacute;ch hợp v&agrave;o mọi thứ b&ecirc;n trong smartphone Samsung, li&ecirc;n tục kiểm tra thiết bị để ph&aacute;t hiện c&aacute;c thay đổi đ&aacute;ng ngờ về dữ liệu trong suốt thời gian sử dụng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tầng thứ 2 được gọi t&ecirc;n l&agrave; Tokenization: M&atilde; h&oacute;a c&aacute;c dữ liệu nhạy cảm bằng thuật to&aacute;n một chiều, kh&ocirc;ng thể bị đảo ngược hay ph&aacute; vỡ. Một khi c&oacute; th&ocirc;ng tin thẻ thanh to&aacute;n/t&iacute;n dụng được kết nối v&agrave;o Samsung Pay, dữ liệu thẻ sẽ được thay thế bằng một &ldquo;mật m&atilde;&rdquo; tương ứng duy nhất để d&ugrave;ng, kh&ocirc;ng lưu lại hay tiết lộ ch&uacute;t g&igrave; về th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; thẻ thực tế tr&ecirc;n smartphone. Nhờ đ&oacute;, khi giao dịch, &ldquo;mật m&atilde;&rdquo; kia mới l&agrave; thứ đại diện thanh to&aacute;n, v&agrave; cũng được bảo vệ để d&ugrave; c&oacute; bị ghi lại cũng khiến kẻ gian kh&ocirc;ng thể giải m&atilde; được th&ecirc;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuối c&ugrave;ng, c&ocirc;ng nghệ x&aacute;c thực trước khi thanh to&aacute;n gi&uacute;p bảo vệ th&ecirc;m một lần nữa cho th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của bạn: Sau khi d&ugrave;ng Samsung Pay với m&aacute;y qu&eacute;t thanh to&aacute;n, chủ nh&acirc;n smartphone phải ho&agrave;n th&agrave;nh bước x&aacute;c nhận bằng c&aacute;ch mở kh&oacute;a m&aacute;y, c&oacute; thể l&agrave; v&acirc;n tay, mống mắt hay m&atilde; PIN t&ugrave;y c&aacute; nh&acirc;n c&agrave;i đặt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với những ưu điểm vượt trội tr&ecirc;n, Samsung Pay đ&atilde; khẳng định được mức độ bảo vệ mạnh mẽ của m&igrave;nh, đồng thời vẫn tiện lợi thoải m&aacute;i khi đi chơi chỉ cần mang smartphone l&agrave; đủ, chẳng cần v&iacute; tiền hay thẻ. Tầng tầng lớp lớp bảo mật như vậy gi&uacute;p Samsung Pay tỏ r&otilde; ưu thế của m&igrave;nh. Bạn kh&ocirc;ng cần phải lo sợ gi&aacute; trị đồng tiền c&ocirc;ng sức của m&igrave;nh bị lấy cắp trắng trợn như c&acirc;u chuyện tr&ecirc;n nữa.</span></span></p>

- Các nhà đầu tư lớn ồ ạt đổ tiền vào bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang / Người phụ nữ gốc Việt đi tù vì bạo hành vẹt ở Singapore

Thời đại cách mạng công nghệ 4.0 đang ngày càng tác động thay đổi đáng kể lên thế giới, len lỏi vào khắp các góc cạnh đời thường như vay tiền thoải mái qua mạng, đi chợ thanh toán không cần ví… - tất cả chỉ cần thẻ tín dụng hoặc thanh toán online qua ví điện tử là xong. Tuy nhiên, một vụ việc nổi lên um xùm gần đây đã cho thấy cách thức đánh cắp và lợi dụng thông tin thẻ tín dụng đang ngày một khó lường hơn, trong khi hình thức thanh toán điện tử trên smartphone lại thể hiện được những điểm mạnh khắc chế hiệu quả không ngờ.

Câu chuyện khiến cư dân mạng phẫn nộ

Chỉ mới đây thôi, một nạn nhân trên Facebook đã kể lại việc nhân viên quán nước ăn trộm thông tin thẻ của khách rất nhanh, rồi lên mạng đặt mua hàng một cách vô tư đã thu hút lượt quan tâm từ hàng nghìn người. Điều này khiến chúng ta không khỏi bàng hoàng, đồng thời lo lắng cho chính bản thân mình trong tương lai khi thanh toán qua thẻ, đặc biệt là thẻ tín dụng.

Cụ thể, theo lời kể của nạn nhân, thẻ tín dụng của mình chỉ được dùng để đưa cho nhân viên quẹt thanh toán đồ vừa mua. Thế nhưng, chỉ sau đó 1 tiếng đồng hồ, chủ nhân thẻ phát hiện có dấu hiệu lạ khi tin nhắn báo thẻ đang bị trừ tiền mua hàng, tổng cộng là 2 lần thành công với giá trị hơn 7 triệu đồng, sau đó còn cố thử thêm vài lần nữa nhưng rất may đã kịp ngăn chặn. Điều đáng nói là sự việc đã xảy ra từ tận đầu tháng 1, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, thậm chí còn khó được hoàn tiền từ ngân hàng đại diện thẻ.

Đây thực ra không phải tai nạn hiếm gặp đối với nhiều người khác cũng dùng thẻ tín dụng quốc tế để trả phí, vì một số trang web thanh toán hiện nay chỉ cần nhập thông tin dãy số khắc sẵn trên mặt thẻ là được, không bắt buộc phải có mã gửi từ tin nhắn. Vì vậy, kẻ gian đã thừa cơ bí mật chụp lại thẻ và dùng để mua hàng trộm.

Samsung Pay - câu trả lời cho vấn nạn đánh cắp thông tin thẻ

Đây là dịch vụ thanh toán bằng thiết bị di động độc quyền của Samsung, vừa mới ra mắt ở Việt Nam vào năm ngoái. Bạn có thể dễ dàng thiết lập thông tin thẻ một lần vào ứng dụng Samsung Pay được cài sẵn trên điện thoại Samsung (ví dụ như các dòng Galaxy A mới, Galaxy S6/S6+, Galaxy S7/S7+, Galaxy S8/S8+, Galaxy S9/S9+, Note8...), vậy là xong. Mỗi khi thanh toán tại các cửa hàng có máy quẹt thẻ, bạn chỉ cần chạm nhẹ điện thoại hoặc đồng hồ thông minh Gear S3 vào máy này thay vì “cà thẻ”.

Hình thức này ưu việt hơn hẳn so với thẻ thanh toán tín dụng hay thẻ tiết kiệm: Dù vẫn dùng để trả phí cho rất nhiều dịch vụ, nhưng trong ví của bạn không cần có nhiều tiền mặt hay thẻ tín dụng để bị lợi dụng. Công dụng của Samsung Pay là quản lý thẻ thanh toán của chủ nhân, xử lý và xác nhận quy trình thanh toán trung gian. Tại Việt Nam, Samsung Pay là một trong những hình thức thanh toán di động phổ biến và bảo mật vững chắc nhất cho nhu cầu người dùng.

Tất cả các vấn đề về an toàn của thẻ và thanh toán trung gian đều được Samsung Pay quản lý

Tất cả các vấn đề về an toàn của thẻ và thanh toán trung gian đều được Samsung Pay quản lý

Hầu hết các thẻ thanh toán, tín dụng có tích hợp chip đều được kết nối dễ dàng với Samsung Pay, sử dụng hình thức quét NFC bằng cách đặt smartphone lên gần máy trả phí có mặt ở rất nhiều nơi như cửa hàng tiện lợi, rạp chiếu phim… So với các thẻ thanh toán truyền thống, ví điện tử Samsung Pay có tận 3 tầng bảo mật chuẩn chỉnh, chắc chắn sẽ giúp người dùng không phải lo về nguy cơ bị đánh cắp thông tin. Hệ thống này bảo mật tới mức kể cả khi bạn bị mất điện thoại, kẻ gian cũng không thể truy xuất được thông tin cá nhân của bạn do toàn bộ thông tin đã được mã hóa.

Tầng bảo mật thứ nhất là Samsung Knox: Đây là nền tảng an ninh cao cấp được Bộ quốc phòng Mỹ tin dùng, tích hợp vào mọi thứ bên trong smartphone Samsung, liên tục kiểm tra thiết bị để phát hiện các thay đổi đáng ngờ về dữ liệu trong suốt thời gian sử dụng.

Tầng thứ 2 được gọi tên là Tokenization: Mã hóa các dữ liệu nhạy cảm bằng thuật toán một chiều, không thể bị đảo ngược hay phá vỡ. Một khi có thông tin thẻ thanh toán/tín dụng được kết nối vào Samsung Pay, dữ liệu thẻ sẽ được thay thế bằng một “mật mã” tương ứng duy nhất để dùng, không lưu lại hay tiết lộ chút gì về thông tin đăng ký thẻ thực tế trên smartphone. Nhờ đó, khi giao dịch, “mật mã” kia mới là thứ đại diện thanh toán, và cũng được bảo vệ để dù có bị ghi lại cũng khiến kẻ gian không thể giải mã được thêm.

Cuối cùng, công nghệ xác thực trước khi thanh toán giúp bảo vệ thêm một lần nữa cho thông tin cá nhân của bạn: Sau khi dùng Samsung Pay với máy quét thanh toán, chủ nhân smartphone phải hoàn thành bước xác nhận bằng cách mở khóa máy, có thể là vân tay, mống mắt hay mã PIN tùy cá nhân cài đặt.

Với những ưu điểm vượt trội trên, Samsung Pay đã khẳng định được mức độ bảo vệ mạnh mẽ của mình, đồng thời vẫn tiện lợi thoải mái khi đi chơi chỉ cần mang smartphone là đủ, chẳng cần ví tiền hay thẻ. Tầng tầng lớp lớp bảo mật như vậy giúp Samsung Pay tỏ rõ ưu thế của mình. Bạn không cần phải lo sợ giá trị đồng tiền công sức của mình bị lấy cắp trắng trợn như câu chuyện trên nữa.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin