lu-lut-o-mien-tay
Mực nước ở ĐBSCL tăng cáo trong những " /> lu-lut-o-mien-tay
Mực nước ở ĐBSCL tăng cáo trong những " /> lu-lut-o-mien-tay
Mực nước ở ĐBSCL tăng cáo trong những " />
Trang:

Sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào đã ảnh hưởng đến miền Tây

Thứ sáu, 03/04/2020 | 08:30
Thứ sáu, 05/08/2018 | 21:10

Sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào đã ảnh hưởng đến miền Tây

<p style="text-align:center"><img alt="lu-lut-o-mien-tay" src="/Content/editorimages/images/lu-lut-o-mien-tay.jpg" /><br /> Mực nước ở ĐBSCL tăng c&aacute;o trong những ng&agrave;y cuối th&aacute;ng 7 vừa qua</p> <p>Trong khi&nbsp;những hộ d&acirc;n ngh&egrave;o chuy&ecirc;n sống bằng nghề giăng c&acirc;u, thả lưới, đặt đ&uacute;&hellip;&nbsp;đang tất bật cho những c&ocirc;ng đoạn cuối c&ugrave;ng để bắt đầu cuộc mưu sinh mới. Th&igrave; theo ghi nhận của ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o <a href="http://danhbavieclam.vn">Danhbavieclam.vn</a>, hiện nhiều c&aacute;nh đồng gi&aacute;p bi&ecirc;n giới với Campuchia thuộc c&aacute;c x&atilde; An Ph&uacute;, Nhơn Hưng (huyện Tịnh Bi&ecirc;n), Vĩnh Tế, Vĩnh Ngươn (TP Ch&acirc;u Đốc), Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng, Ph&uacute; Hội (huyện An Ph&uacute;) v&agrave; c&aacute;c x&atilde; thuộc thị x&atilde; T&acirc;n Ch&acirc;u của tỉnh An Giang đều đ&atilde; ngập s&acirc;u trong&nbsp;nước lũ. H&agrave;ng chục ha l&uacute;a, rau m&agrave;u của n&ocirc;ng d&acirc;n ở c&aacute;c địa phương n&agrave;y đ&atilde; bị&nbsp;nước lũ&nbsp;nhấn ch&igrave;m do gieo trồng ngo&agrave;i đ&ecirc; bao.</p> <p>Trong 5 ng&agrave;y tới đ&acirc;y, mực nước tại 2 khu vực song Tiền v&agrave; s&ocirc;ng Hậu sẽ đạt từ 2,49 m-2,99 m, thấp hơn mức b&aacute;o động 1 khoảng 0,5 m. Đ&agrave;i Kh&iacute; tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, mực nước thực đo v&agrave;o ng&agrave;y 28-7 tr&ecirc;n s&ocirc;ng Tiền thuộc thị x&atilde; T&acirc;n Ch&acirc;u l&agrave; 2,81 m, tr&ecirc;n s&ocirc;ng Hậu tại TP Ch&acirc;u Đốc l&agrave; 2,34 m.</p> <p>Gi&aacute;m đốc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n tỉnh An Giang, &Ocirc;ng Trần Anh Thư, cho biết ng&agrave;nh chức năng đ&atilde; dự b&aacute;o lũ đầu m&ugrave;a năm nay về sớm hơn từ 7-10 ng&agrave;y v&agrave; cao hơn c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i từ 30 cm-50 cm. Ngoài ra, c&ograve;n&nbsp;tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra c&aacute;c tuyến đ&ecirc; bao, cống, c&aacute;c điểm xung yếu, v&ugrave;ng trũng thường xuy&ecirc;n bị ảnh hưởng của ngập &uacute;ng để kịp thời xử l&yacute;; huy động lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n, đo&agrave;n thể hỗ trợ gi&uacute;p d&acirc;n thu hoạch l&uacute;a. Ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp An Giang y&ecirc;u cầu c&aacute;c địa phương thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến thời tiết, triều cường nhằm kịp thời th&ocirc;ng b&aacute;o cho người d&acirc;n biết để chủ động ph&ograve;ng tr&aacute;nh, c&oacute; kế hoạch thu hoạch dứt điểm l&uacute;a v&agrave; hoa m&agrave;u tại c&aacute;c v&ugrave;ng trũng, v&ugrave;ng ngo&agrave;i đ&ecirc; bao.</p> <p>&Ocirc;ng thư cũng chia sẻ th&ecirc;m: &quot;Hiện nay, người d&acirc;n đang gia cố bờ bao, bơm nước ra ở c&aacute;c khu vực bị ngập &uacute;ng. Đối với v&ugrave;ng đ&ecirc; bao th&igrave; triệt để vận h&agrave;nh đ&oacute;ng cống v&agrave; chủ động bơm r&uacute;t nước ra để cứu l&uacute;a hoặc rau m&agrave;u. Hiện nay địa phương đang tiếp tục r&agrave; so&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh mực nước do ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn đổ về cũng như triều cường để ứng ph&oacute; kịp thời&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Văn X&iacute;u ở x&atilde; An Ph&uacute;, huyện Tịnh Bi&ecirc;n, cho biết hiện tại&nbsp;gia đ&igrave;nh t&ocirc;i th&igrave; đ&atilde; hết sức cố gắng nhưng đến ng&agrave;y mai mới c&oacute; thể xuống đồng đặt đ&uacute; bắt c&aacute;. Chỉ trong ng&agrave;y 28-7, mực nước lũ dưới k&ecirc;nh Vĩnh Tế bất ngờ tăng cao khoảng 10 cm. Hiện c&aacute;c c&aacute;nh đồng thuộc khu vực gi&aacute;p bi&ecirc;n giới với Campuchia cũng đ&atilde; l&ecirc;nh l&aacute;ng nước, c&oacute; nơi ngập s&acirc;u đến hơn 1,5 m. &quot;Từ h&ocirc;m qua đến nay, nước lũ l&ecirc;n nhanh qu&aacute; n&ecirc;n mọi người đều kh&ocirc;ng kịp trở tay.</p> <p>Anh Nguyễn Văn Dợt ở x&atilde; Vĩnh Hội Đ&ocirc;ng, huyện An Ph&uacute;, cho hay c&aacute;ch 2 ng&agrave;y trước, nước lũ cũng l&ecirc;n nhanh n&ecirc;n vợ chồng anh Dợt cố c&ocirc;ng đắp bờ đ&ecirc; cao ngăn nước tr&agrave;n v&agrave;o ruộng dưa nhưng nay th&igrave; kh&ocirc;ng thể cầm cự được nữa. Anh cũng cho biết đến s&aacute;ng h&ocirc;m nay th&igrave; nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về kh&aacute; mạnh l&agrave;m hơn 4.000 m2 dưa leo của gia đ&igrave;nh anh bị mất trắng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="nguoi dan chuan bi chong lu" src="/Content/editorimages/images/chuan-bi-chong-lu.jpg" /></p>

- Bệnh nhân được BHYT thanh toán cho số tiền khung lên tới 1,4 tỉ đồng. / Quảng Trị: Phát hiện xác thanh niên lõa thể trên sông Hiếu

lu-lut-o-mien-tay
Mực nước ở ĐBSCL tăng cáo trong những ngày cuối tháng 7 vừa qua

Trong khi những hộ dân nghèo chuyên sống bằng nghề giăng câu, thả lưới, đặt đú… đang tất bật cho những công đoạn cuối cùng để bắt đầu cuộc mưu sinh mới. Thì theo ghi nhận của phóng viên báo Danhbavieclam.vn, hiện nhiều cánh đồng giáp biên giới với Campuchia thuộc các xã An Phú, Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên), Vĩnh Tế, Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc), Vĩnh Hội Đông, Phú Hội (huyện An Phú) và các xã thuộc thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang đều đã ngập sâu trong nước lũ. Hàng chục ha lúa, rau màu của nông dân ở các địa phương này đã bị nước lũ nhấn chìm do gieo trồng ngoài đê bao.

Trong 5 ngày tới đây, mực nước tại 2 khu vực song Tiền và sông Hậu sẽ đạt từ 2,49 m-2,99 m, thấp hơn mức báo động 1 khoảng 0,5 m. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, mực nước thực đo vào ngày 28-7 trên sông Tiền thuộc thị xã Tân Châu là 2,81 m, trên sông Hậu tại TP Châu Đốc là 2,34 m.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, Ông Trần Anh Thư, cho biết ngành chức năng đã dự báo lũ đầu mùa năm nay về sớm hơn từ 7-10 ngày và cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 30 cm-50 cm. Ngoài ra, còn tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê bao, cống, các điểm xung yếu, vùng trũng thường xuyên bị ảnh hưởng của ngập úng để kịp thời xử lý; huy động lực lượng dân quân, đoàn thể hỗ trợ giúp dân thu hoạch lúa. Ngành nông nghiệp An Giang yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triều cường nhằm kịp thời thông báo cho người dân biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch thu hoạch dứt điểm lúa và hoa màu tại các vùng trũng, vùng ngoài đê bao.

Ông thư cũng chia sẻ thêm: "Hiện nay, người dân đang gia cố bờ bao, bơm nước ra ở các khu vực bị ngập úng. Đối với vùng đê bao thì triệt để vận hành đóng cống và chủ động bơm rút nước ra để cứu lúa hoặc rau màu. Hiện nay địa phương đang tiếp tục rà soát tình hình mực nước do ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn đổ về cũng như triều cường để ứng phó kịp thời".

Ông Lê Văn Xíu ở xã An Phú, huyện Tịnh Biên, cho biết hiện tại gia đình tôi thì đã hết sức cố gắng nhưng đến ngày mai mới có thể xuống đồng đặt đú bắt cá. Chỉ trong ngày 28-7, mực nước lũ dưới kênh Vĩnh Tế bất ngờ tăng cao khoảng 10 cm. Hiện các cánh đồng thuộc khu vực giáp biên giới với Campuchia cũng đã lênh láng nước, có nơi ngập sâu đến hơn 1,5 m. "Từ hôm qua đến nay, nước lũ lên nhanh quá nên mọi người đều không kịp trở tay.

Anh Nguyễn Văn Dợt ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, cho hay cách 2 ngày trước, nước lũ cũng lên nhanh nên vợ chồng anh Dợt cố công đắp bờ đê cao ngăn nước tràn vào ruộng dưa nhưng nay thì không thể cầm cự được nữa. Anh cũng cho biết đến sáng hôm nay thì nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khá mạnh làm hơn 4.000 m2 dưa leo của gia đình anh bị mất trắng.

nguoi dan chuan bi chong lu


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)