Nhân viên tiềm năng là người sở hữu khả" /> Nhân viên tiềm năng là người sở hữu khả" /> Nhân viên tiềm năng là người sở hữu khả" />
Trang:

Sự khác nhau giữa nhân viên tiềm năng và nhân viên khá giỏi

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:49
Thứ ba, 05/07/2018 | 00:33

Sự khác nhau giữa nhân viên tiềm năng và nhân viên khá giỏi

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng l&agrave; người sở hữu khả năng v&agrave; tham vọng trở th&agrave;nh nh&agrave; l&atilde;nh đạo t&agrave;i ba của c&ocirc;ng ty. Tất nhi&ecirc;n nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute; giỏi l&agrave; người c&oacute; tiềm năng rất cao nhưng kh&ocirc;ng phải tất cả đều c&oacute; năng lực hay mong muốn trở th&agrave;nh nh&agrave; l&atilde;nh đạo.&nbsp;Vậy l&agrave;m thế n&agrave;o nhận diện nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&oacute;? Sau đ&acirc;y l&agrave; bốn đặc điểm quen thuộc để ph&acirc;n biệt sự kh&aacute;c nhau giữa nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute; giỏi:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Sự khác nhau nhân viên tiềm năng và nhân viên khá giỏi" src="/Content/editorimages/images/nhan-vien-tiem-nang-va-nhan-vien-kha-gioi.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng thường&nbsp;thể hiện khả năng&nbsp;l&atilde;nh đạo trong tương lai</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1.&nbsp;Ti&ecirc;n phong v&agrave; Theo sau</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng thường được mi&ecirc;u tả với khả năng l&agrave;m vượt cả y&ecirc;u cầu. Họ kh&ocirc;ng rời khỏi c&ocirc;ng ty khi đồng hồ điểm 5 giờ hay chỉ lo lợi &iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n. Họ ưu ti&ecirc;n v&igrave; tập thể, chủ động t&igrave;m kiếm cơ hội đ&oacute;ng g&oacute;p khả năng v&agrave; thể hiện tiềm năng l&atilde;nh đạo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ograve;n một số nh&acirc;n vi&ecirc;n ho&agrave;n to&agrave;n h&agrave;i l&ograve;ng với vị tr&iacute; hiện tại v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nguyện vọng l&agrave;m quản l&yacute; hay l&atilde;nh đạo tập thể.&nbsp;Thay v&igrave; chỉ dựa tr&ecirc;n kết quả l&agrave;m việc để t&igrave;m kiếm ứng cử vi&ecirc;n cho vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo, h&atilde;y xem x&eacute;t cả những đ&oacute;ng g&oacute;p c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; t&iacute;nh c&aacute;ch của nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2.&nbsp;Tiếp thu v&agrave; Kh&ocirc;ng tiếp thu phản hồi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng thường&nbsp;ghi nhận, ghi nhớ v&agrave; &aacute;p dụng những đ&oacute;ng g&oacute;p mang t&iacute;nh x&acirc;y dựng v&agrave;&nbsp;sẽ cố tr&aacute;nh phạm sai lầm lần hai. Khi đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng việc, h&atilde;y thảo luận phản hồi với nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; xem những phản hồi n&agrave;o được thực hiện tốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3.&nbsp;Chủ động v&agrave; Thụ động</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một nh&acirc;n vi&ecirc;n chủ động sẽ tự lập kế hoạch cho tương lai, kh&ocirc;ng đợi đến khi c&oacute; vấn đề ph&aacute;t sinh mới t&iacute;nh. C&ograve;n nh&acirc;n vi&ecirc;n thụ động th&igrave; ngược lại, họ đợi đến khi vấn đề xảy ra th&igrave; mới suy nghĩ c&aacute;ch giải quyết.&nbsp;Cả hai đều hướng tới việc giải quyết vấn đề nhưng nh&acirc;n vi&ecirc;n chủ động thường sẽ mang tố chất l&atilde;nh đạo tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Sự khác nhau nhân viên tiềm năng và nhân viên khá giỏi" src="/Content/editorimages/images/nhan-vien-tiem-nang.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng lu&ocirc;n hướng tới sự th&agrave;nh c&ocirc;ng cao hơn trong c&ocirc;ng ty</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4.&nbsp;Hiểu r&otilde; c&ocirc;ng ty v&agrave; Hiểu c&ocirc;ng việc</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute; giỏi v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng đều cố gắng đạt năng suất l&agrave;m việc cao nhất, nhưng nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng c&ograve;n nhắm tới mức cao hơn thế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng lu&ocirc;n hướng tới sự th&agrave;nh c&ocirc;ng cao hơn tr&ecirc;n cương vị của họ v&agrave; nhắm tới sự&nbsp;thăng tiến lớn hơn.&nbsp;Họ hiểu r&otilde; mục ti&ecirc;u v&agrave; kết quả c&ocirc;ng việc của họ ảnh hưởng nhiều đến th&agrave;nh c&ocirc;ng chung v&agrave; khả năng đạt được tầm nh&igrave;n của to&agrave;n c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn&nbsp;chia sẻ những kinh nghiệm về sự kh&aacute;c nhau giữa nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute; giỏi v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng như tr&ecirc;n.&nbsp;Bạn nghĩ thế n&agrave;o? C&ograve;n những tố chất n&agrave;o thường thấy ở nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng? H&atilde;y chia sẻ ở phần b&igrave;nh luận b&ecirc;n dưới nh&eacute;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Mô hình tảng băng trôi trong tuyển dụng giúp lựa chọn nhân viên / Giữa thái độ và sự lanh lợi, nhà tuyển dụng sẽ chọn tiêu chí nào?

Nhân viên tiềm năng là người sở hữu khả năng và tham vọng trở thành nhà lãnh đạo tài ba của công ty. Tất nhiên nhân viên khá giỏi là người có tiềm năng rất cao nhưng không phải tất cả đều có năng lực hay mong muốn trở thành nhà lãnh đạo. Vậy làm thế nào nhận diện nhân viên đó? Sau đây là bốn đặc điểm quen thuộc để phân biệt sự khác nhau giữa nhân viên tiềm năng và nhân viên khá giỏi:

Sự khác nhau nhân viên tiềm năng và nhân viên khá giỏi

Nhân viên tiềm năng thường thể hiện khả năng lãnh đạo trong tương lai

1. Tiên phong và Theo sau

Nhân viên tiềm năng thường được miêu tả với khả năng làm vượt cả yêu cầu. Họ không rời khỏi công ty khi đồng hồ điểm 5 giờ hay chỉ lo lợi ích cá nhân. Họ ưu tiên vì tập thể, chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp khả năng và thể hiện tiềm năng lãnh đạo.

Còn một số nhân viên hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại và không có nguyện vọng làm quản lý hay lãnh đạo tập thể. Thay vì chỉ dựa trên kết quả làm việc để tìm kiếm ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo, hãy xem xét cả những đóng góp cá nhân và tính cách của nhân viên.

2. Tiếp thu và Không tiếp thu phản hồi

Những nhân viên tiềm năng thường ghi nhận, ghi nhớ và áp dụng những đóng góp mang tính xây dựng và sẽ cố tránh phạm sai lầm lần hai. Khi đánh giá công việc, hãy thảo luận phản hồi với nhân viên và xem những phản hồi nào được thực hiện tốt.

3. Chủ động và Thụ động

Một nhân viên chủ động sẽ tự lập kế hoạch cho tương lai, không đợi đến khi có vấn đề phát sinh mới tính. Còn nhân viên thụ động thì ngược lại, họ đợi đến khi vấn đề xảy ra thì mới suy nghĩ cách giải quyết. Cả hai đều hướng tới việc giải quyết vấn đề nhưng nhân viên chủ động thường sẽ mang tố chất lãnh đạo tương lai.

Sự khác nhau nhân viên tiềm năng và nhân viên khá giỏi

Nhân viên tiềm năng luôn hướng tới sự thành công cao hơn trong công ty

4. Hiểu rõ công ty và Hiểu công việc

Nhân viên khá giỏi và nhân viên tiềm năng đều cố gắng đạt năng suất làm việc cao nhất, nhưng nhân viên tiềm năng còn nhắm tới mức cao hơn thế.

Nhân viên tiềm năng luôn hướng tới sự thành công cao hơn trên cương vị của họ và nhắm tới sự thăng tiến lớn hơn. Họ hiểu rõ mục tiêu và kết quả công việc của họ ảnh hưởng nhiều đến thành công chung và khả năng đạt được tầm nhìn của toàn công ty.

DanhBaViecLam.vn chia sẻ những kinh nghiệm về sự khác nhau giữa nhân viên khá giỏi và nhân viên tiềm năng như trên. Bạn nghĩ thế nào? Còn những tố chất nào thường thấy ở nhân viên tiềm năng? Hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin