Như thông tin đã đưa khoảng 7h30 sáng (ngày 19/5) có đôi nam nữ đi &oci" /> Như thông tin đã đưa khoảng 7h30 sáng (ngày 19/5) có đôi nam nữ đi &oci" /> Như thông tin đã đưa khoảng 7h30 sáng (ngày 19/5) có đôi nam nữ đi &oci" />
Trang:

Sự thật đôi nam nữ nghi bắt cóc trẻ em và bị vây đánh

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:18
Thứ ba, 20/05/2018 | 18:41

Sự thật đôi nam nữ nghi bắt cóc trẻ em và bị vây đánh

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Như th&ocirc;ng tin đ&atilde; đưa khoảng 7h30 s&aacute;ng (ng&agrave;y 19/5) c&oacute; đ&ocirc;i nam nữ đi &ocirc; t&ocirc; đến nh&agrave; b&agrave; L&ecirc; Thị Kế tại TP Quy Nhơn để trao đổi việc mua b&aacute;n gạo. Đ&oacute; l&agrave;&nbsp;&ocirc;ng Nguyễn Th&aacute;i Định v&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Hằng (c&ugrave;ng 39 tuổi, ở thị trấn Y&ecirc;n Mỹ, huyện Y&ecirc;n Mỹ, Hưng Y&ecirc;n).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi đi&nbsp;qua th&ocirc;n T&agrave;i Lương 1,&ocirc;ng Định dừng xe để b&agrave; Hằng v&agrave;o hỏi thăm việc mua l&uacute;a&nbsp;nh&agrave; b&agrave; L&ecirc; Thị Yến Oanh c&oacute; l&uacute;a đang phơi ở s&acirc;n nhưng b&agrave; Oanh n&oacute;i l&uacute;a nh&agrave; &iacute;t, kh&ocirc;ng b&aacute;n . L&uacute;c n&agrave;y&nbsp;b&agrave; Oanh đang cho con nhỏ 29 th&aacute;ng tuổi ăn trước hi&ecirc;n nh&agrave;. Ngay l&uacute;c đ&oacute; c&oacute; em chồng b&agrave; Oanh l&agrave;&nbsp;&ocirc;ng&nbsp;Nguyễn Vinh Quang&nbsp;đến trước đầu xe. &Ocirc;ng&nbsp;Định liền&nbsp;xuống xe, vốc một vốc l&uacute;a hỏi anh Quang c&oacute; b&aacute;n kh&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, anh Quang nhặt một vi&ecirc;n đ&aacute; cầm tr&ecirc;n tay v&agrave; y&ecirc;u cầu hai người đi &ocirc; t&ocirc; hỏi mua l&uacute;a đứng y&ecirc;n. T&igrave;nh h&igrave;nh trở n&ecirc;n căng thẳng khi &ocirc;ng&nbsp;Quang hỏi b&agrave; Hằng&nbsp;&ldquo;M&agrave;y v&agrave;o nh&agrave; bắt c&oacute;c trẻ con &agrave;?&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi nghe &ocirc;ng&nbsp;Quang n&oacute;i về việc nghi ngờ hai người đi &ocirc; t&ocirc; bắt c&oacute;c trẻ em nhiều người xung quanh chạy đến v&acirc;y đ&ograve;i đ&aacute;nh. Rất may khi nhận được tin b&aacute;o, C&ocirc;ng an huyện Ho&agrave;i Nhơn phối hợp C&ocirc;ng an x&atilde; Ho&agrave;i Thanh T&acirc;y đến hiện trường, đưa &ocirc;ng Định, b&agrave; Hằng c&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; về UBND x&atilde; để l&agrave;m việc. C&ocirc;ng an đ&atilde; mời b&agrave; La Thị Trường ở th&ocirc;n Cửu Lợi Bắc, x&atilde; Tam Quan Nam (huyện Ho&agrave;i Nhơn), người trước đ&acirc;y hay thu&ecirc; &ocirc;ng Nguyễn Th&aacute;i Định chở h&agrave;ng hải sản, v&agrave; b&agrave; L&ecirc; Thị Kế đến UBND x&atilde; Ho&agrave;i Thanh T&acirc;y để x&aacute;c minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cả hai người n&agrave;y đều x&aacute;c nhận c&oacute; biết &ocirc;ng Định. B&agrave; Kế c&ograve;n cho biết, b&agrave; mua b&aacute;n gạo với b&agrave; Hằng đ&atilde; 4 năm nay. C&ocirc;ng an huyện Ho&agrave;i Nhơn cũng x&aacute;c minh nhanh v&agrave; được C&ocirc;ng an thị trấn Y&ecirc;n Mỹ x&aacute;c nhận b&agrave; Hằng l&agrave; người mua b&aacute;n gạo ở địa phương, chưa c&oacute; tiền &aacute;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi về trụ sở UBND x&atilde; đ&atilde; c&oacute; khoảng 500 người d&acirc;n tập trung tại đ&acirc;y&nbsp;đ&ograve;i đ&aacute;nh, giết &ocirc;ng Định, b&agrave; Hằng. C&ocirc;ng an phải d&ugrave;ng xe đặc chủng mới đưa được hai người n&agrave;y về C&ocirc;ng an huyện để tiếp tục l&agrave;m việc v&agrave;o trưa 19/5.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/doi-nam-nu-bat-coc.jpg" style="height:420px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>H&agrave;ng trăm người d&acirc;n đ&atilde; tập trung đ&ograve;i đ&aacute;nh 2 đối tượng bị nghi bắt c&oacute;c trẻ con</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ri&ecirc;ng b&agrave; Trường khi được đưa ra xe đặc chủng th&igrave; bị một số người qu&aacute; kh&iacute;ch cho rằng đồng l&otilde;a với hai người đi &ocirc; t&ocirc; n&ecirc;n đ&aacute;nh b&agrave; g&acirc;y thương t&iacute;ch ở mắt v&agrave; miệng d&ugrave; lực lượng chức năng cố gắng bảo vệ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo V&otilde; Văn Thạnh, Trưởng C&ocirc;ng an huyện Ho&agrave;i Nhơn&nbsp; &ldquo;Kết quả x&aacute;c minh ban đầu cho thấy chưa c&oacute; dấu hiệu h&agrave;nh vi bắt c&oacute;c trẻ em tại th&ocirc;n T&agrave;i Lương 1 v&agrave;o s&aacute;ng 19/5 như người d&acirc;n đồn thổi&rdquo;. Nhưng một số người d&acirc;n quay video đăng tải l&ecirc;n mạng x&atilde; hội g&acirc;y dư luận xấu, lan truyền th&ocirc;ng tin thất thiệt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vụ việc hiện đang được c&ocirc;ng an huyện Ho&agrave;i Nhơn tiếp tục&nbsp;x&aacute;c minh, b&aacute;o c&aacute;o gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh B&igrave;nh Định để xin chủ trương xử l&yacute;.</span></p>

- 2 sếp lớn dầu khí cùng thôi chức bất ngờ cùng một ngày / Quyết định của Bộ Tài Chính khiến nhiều chi cục trưởng ngành thuế mất ghê

Như thông tin đã đưa khoảng 7h30 sáng (ngày 19/5) có đôi nam nữ đi ô tô đến nhà bà Lê Thị Kế tại TP Quy Nhơn để trao đổi việc mua bán gạo. Đó là ông Nguyễn Thái Định và bà Nguyễn Thị Hằng (cùng 39 tuổi, ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Khi đi qua thôn Tài Lương 1,ông Định dừng xe để bà Hằng vào hỏi thăm việc mua lúa nhà bà Lê Thị Yến Oanh có lúa đang phơi ở sân nhưng bà Oanh nói lúa nhà ít, không bán . Lúc này bà Oanh đang cho con nhỏ 29 tháng tuổi ăn trước hiên nhà. Ngay lúc đó có em chồng bà Oanh là ông Nguyễn Vinh Quang đến trước đầu xe. Ông Định liền xuống xe, vốc một vốc lúa hỏi anh Quang có bán không.

Tuy nhiên, anh Quang nhặt một viên đá cầm trên tay và yêu cầu hai người đi ô tô hỏi mua lúa đứng yên. Tình hình trở nên căng thẳng khi ông Quang hỏi bà Hằng “Mày vào nhà bắt cóc trẻ con à?”.

Khi nghe ông Quang nói về việc nghi ngờ hai người đi ô tô bắt cóc trẻ em nhiều người xung quanh chạy đến vây đòi đánh. Rất may khi nhận được tin báo, Công an huyện Hoài Nhơn phối hợp Công an xã Hoài Thanh Tây đến hiện trường, đưa ông Định, bà Hằng cùng ô tô về UBND xã để làm việc. Công an đã mời bà La Thị Trường ở thôn Cửu Lợi Bắc, xã Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn), người trước đây hay thuê ông Nguyễn Thái Định chở hàng hải sản, và bà Lê Thị Kế đến UBND xã Hoài Thanh Tây để xác minh.

Cả hai người này đều xác nhận có biết ông Định. Bà Kế còn cho biết, bà mua bán gạo với bà Hằng đã 4 năm nay. Công an huyện Hoài Nhơn cũng xác minh nhanh và được Công an thị trấn Yên Mỹ xác nhận bà Hằng là người mua bán gạo ở địa phương, chưa có tiền án.

Khi về trụ sở UBND xã đã có khoảng 500 người dân tập trung tại đây đòi đánh, giết ông Định, bà Hằng. Công an phải dùng xe đặc chủng mới đưa được hai người này về Công an huyện để tiếp tục làm việc vào trưa 19/5.

Hàng trăm người dân đã tập trung đòi đánh 2 đối tượng bị nghi bắt cóc trẻ con

Riêng bà Trường khi được đưa ra xe đặc chủng thì bị một số người quá khích cho rằng đồng lõa với hai người đi ô tô nên đánh bà gây thương tích ở mắt và miệng dù lực lượng chức năng cố gắng bảo vệ.

Theo Võ Văn Thạnh, Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn  “Kết quả xác minh ban đầu cho thấy chưa có dấu hiệu hành vi bắt cóc trẻ em tại thôn Tài Lương 1 vào sáng 19/5 như người dân đồn thổi”. Nhưng một số người dân quay video đăng tải lên mạng xã hội gây dư luận xấu, lan truyền thông tin thất thiệt.

Vụ việc hiện đang được công an huyện Hoài Nhơn tiếp tục xác minh, báo cáo giám đốc Công an tỉnh Bình Định để xin chủ trương xử lý.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin