Chiến dịch giải cứu 12 thiếu niên và một huấn luyện viên đội b&oac" /> Chiến dịch giải cứu 12 thiếu niên và một huấn luyện viên đội b&oac" /> Chiến dịch giải cứu 12 thiếu niên và một huấn luyện viên đội b&oac" />
Trang:

Sức mạnh tình người trong chiến dịch giải cứu các thiếu niên Thái Lan

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:15
Thứ ba, 09/07/2018 | 19:32

Sức mạnh tình người trong chiến dịch giải cứu các thiếu niên Thái Lan

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chiến dịch giải cứu 12 thiếu ni&ecirc;n v&agrave; một huấn luyện vi&ecirc;n đội b&oacute;ng Th&aacute;i Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ng&agrave;y 23/6 đang bước v&agrave;o giai đoạn quan trọng nhất, khi ch&iacute;nh quyền quyết định cử 18 thợ lặn v&agrave;o hang để đưa c&aacute;c em ra ngo&agrave;i. H&ocirc;m nay đội cứu hộ tiếp tục c&ocirc;ng việc giải cứu sau khi 4 cậu b&eacute; tho&aacute;t ra an to&agrave;n v&agrave;o tối qua.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">7 nước c&ugrave;ng tham gia&nbsp;bao gồm Anh, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Myanmar, L&agrave;o đ&atilde; cử c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đầy kinh nghiệm tới trợ gi&uacute;p Th&aacute;i Lan, khiến số người tham gia chiến dịch giải cứu l&ecirc;n tới hơn 1.000 người. Nỗ lực n&agrave;y cho thấy thế giới v&agrave;o một thời điểm n&agrave;o đ&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể hợp t&aacute;c t&iacute;ch cực v&igrave; một mục ti&ecirc;u chung<em>.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong một b&agrave;i viết tr&ecirc;n CNN, Jay Parini, giảng vi&ecirc;n Đại học Middlebury, Mỹ, cho rằng trong suốt hai tuần t&igrave;m kiếm v&agrave; cứu nạn ở hang Tham Luang, c&aacute;c thợ lặn kh&ocirc;ng chỉ thể hiện sự can đảm tuyệt vời m&agrave; c&ograve;n cả những kỹ năng đ&aacute;ng kinh ngạc. Kh&oacute; c&oacute; thể tưởng tượng được mức độ kh&oacute; khăn của c&ocirc;ng việc giải cứu, khi c&aacute;c hoạt động phải tiến h&agrave;nh s&acirc;u dưới l&ograve;ng đất, trong những ng&aacute;ch hang v&ocirc; c&ugrave;ng hẹp đầy v&aacute;ch đ&aacute; lởm chởm, d&ograve;ng nước chảy xiết v&agrave; nước đục đến mức gần như kh&ocirc;ng nh&igrave;n thấy g&igrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Australia cử người tới giải cứu đội bóng nhí Thái Lan" src="/Content/editorimages/images/Australia-giai-cuu-doi-bong-Thai-Lan.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Australia cử chuy&ecirc;n gia hỗ trợ giải cứu đội b&oacute;ng thiếu ni&ecirc;n Th&aacute;i Lan.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong hang Tham Luang kh&ocirc;ng c&oacute; sự ph&acirc;n biệt m&agrave;u da, quốc tịch, t&ocirc;n gi&aacute;o hay giới t&iacute;nh, cũng kh&ocirc;ng c&oacute; sự nghi ngờ về chuy&ecirc;n m&ocirc;n của nhau. D&ugrave; vẫn c&ograve;n r&agrave;o cản ng&ocirc;n ngữ, đội cứu hộ đ&atilde; l&agrave;m việc một c&aacute;ch đo&agrave;n kết v&agrave; đầy t&igrave;nh&nbsp; người, để hướng tới mục ti&ecirc;u cuối c&ugrave;ng l&agrave; đưa c&aacute;c thiếu ni&ecirc;n mắc kẹt trở về với bố mẹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Parini, việc tất cả đặt lợi &iacute;ch của những đứa trẻ l&ecirc;n đầu ti&ecirc;n l&agrave; h&agrave;nh động đ&aacute;ng ngưỡng mộ. Ai cũng từng mắc lỗi v&agrave; đ&ocirc;i khi h&agrave;ng ngh&igrave;n người phải nỗ lực để b&ugrave; đắp cho lỗi lầm đ&oacute;. Dư luận Th&aacute;i Lan v&agrave; quốc tế hầu như kh&ocirc;ng tr&aacute;ch m&oacute;c những đứa trẻ đi v&agrave;o hang Tham Luang trong m&ugrave;a mưa, mở đầu cho một trong những chiến dịch cứu nạn quy m&ocirc; nhất thế giới.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Tình người trong chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan" src="/Content/editorimages/images/chien-dich-giai-cuu-doi-bong-nhi-Thai-Lan.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mọi người dường như chỉ lo lắng cho sự an to&agrave;n của c&aacute;c em v&agrave; chờ đợi từng cậu b&eacute; xuất hiện m&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; bận t&acirc;m tới chi ph&iacute; giải cứu, bởi c&oacute; lẽ họ đều hiểu rằng gi&aacute; trị mạng sống kh&ocirc;ng thể đo đếm bằng tiền.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dư luận cũng b&agrave;y tỏ sự biết ơn đối với Saman Gunan, thợ lặn Th&aacute;i Lan hy sinh h&ocirc;m 6/7 do thiếu oxy khi đang tr&ecirc;n đường ra khỏi hang Tham Luang. Việc anh sẵn s&agrave;ng đ&aacute;nh cược cả mạng sống v&igrave; nh&oacute;m thiếu ni&ecirc;n l&agrave; dấu ấn đ&aacute;ng nhớ trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải cứu, thể hiện l&ograve;ng dũng cảm ch&acirc;n ch&iacute;nh, ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng vụ lợi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều người theo d&otilde;i chiến dịch giải cứu đội b&oacute;ng nh&iacute; c&ograve;n thể hiện sự đồng cảm với những bậc cha mẹ đang ng&agrave;y đ&ecirc;m mong ng&oacute;ng con trở về. Ai từng trải qua nỗi đau c&ugrave;ng cực khi chia xa đều hiểu rằng c&aacute;c cậu b&eacute; v&agrave; huấn luyện vi&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; gi&aacute; với gia đ&igrave;nh họ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Năm 2010, h&agrave;nh tr&igrave;nh giải cứu 33 thợ mỏ trong vụ sập hầm ở Chile đ&atilde; thu h&uacute;t khoảng một tỷ người theo d&otilde;i. Họ bị mắc kẹt 700 m dưới l&ograve;ng đất suốt 69 ng&agrave;y, nhưng vẫn được cứu sống trong một chiến dịch được coi l&agrave;&nbsp;&quot;kh&ocirc;ng tưởng&quot;, khiến người d&acirc;n Chile x&iacute;ch lại gần nhau hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cũng giống sự kiện n&agrave;y, qu&aacute; tr&igrave;nh&nbsp;giải cứu 12 thiếu ni&ecirc;n v&agrave; huấn luyện vi&ecirc;n tại một hang động xa x&ocirc;i ở Th&aacute;i Lan đ&atilde; ảnh hưởng lớn đến dư luận, mang lại niềm tin rằng thế giới c&oacute; thể s&aacute;t c&aacute;nh b&ecirc;n nhau, để lại b&agrave;i học về &yacute; ch&iacute; v&agrave; gi&aacute; trị của t&igrave;nh người, t&igrave;nh đo&agrave;n kết.</span></span></p>

- Thái Lan cho 4 thành viên được giải cứu đầu tiên gặp người thân / Nhóm thiếu niên Thái Lan thứ hai đã vượt qua đoạn ngách hang nguy hiểm

Chiến dịch giải cứu 12 thiếu niên và một huấn luyện viên đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23/6 đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất, khi chính quyền quyết định cử 18 thợ lặn vào hang để đưa các em ra ngoài. Hôm nay đội cứu hộ tiếp tục công việc giải cứu sau khi 4 cậu bé thoát ra an toàn vào tối qua.

7 nước cùng tham gia bao gồm Anh, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Myanmar, Lào đã cử các chuyên gia đầy kinh nghiệm tới trợ giúp Thái Lan, khiến số người tham gia chiến dịch giải cứu lên tới hơn 1.000 người. Nỗ lực này cho thấy thế giới vào một thời điểm nào đó hoàn toàn có thể hợp tác tích cực vì một mục tiêu chung.

Trong một bài viết trên CNN, Jay Parini, giảng viên Đại học Middlebury, Mỹ, cho rằng trong suốt hai tuần tìm kiếm và cứu nạn ở hang Tham Luang, các thợ lặn không chỉ thể hiện sự can đảm tuyệt vời mà còn cả những kỹ năng đáng kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng được mức độ khó khăn của công việc giải cứu, khi các hoạt động phải tiến hành sâu dưới lòng đất, trong những ngách hang vô cùng hẹp đầy vách đá lởm chởm, dòng nước chảy xiết và nước đục đến mức gần như không nhìn thấy gì.

Australia cử người tới giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Australia cử chuyên gia hỗ trợ giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan.

Trong hang Tham Luang không có sự phân biệt màu da, quốc tịch, tôn giáo hay giới tính, cũng không có sự nghi ngờ về chuyên môn của nhau. Dù vẫn còn rào cản ngôn ngữ, đội cứu hộ đã làm việc một cách đoàn kết và đầy tình  người, để hướng tới mục tiêu cuối cùng là đưa các thiếu niên mắc kẹt trở về với bố mẹ.

Theo Parini, việc tất cả đặt lợi ích của những đứa trẻ lên đầu tiên là hành động đáng ngưỡng mộ. Ai cũng từng mắc lỗi và đôi khi hàng nghìn người phải nỗ lực để bù đắp cho lỗi lầm đó. Dư luận Thái Lan và quốc tế hầu như không trách móc những đứa trẻ đi vào hang Tham Luang trong mùa mưa, mở đầu cho một trong những chiến dịch cứu nạn quy mô nhất thế giới. 

Tình người trong chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Mọi người dường như chỉ lo lắng cho sự an toàn của các em và chờ đợi từng cậu bé xuất hiện mà không quá bận tâm tới chi phí giải cứu, bởi có lẽ họ đều hiểu rằng giá trị mạng sống không thể đo đếm bằng tiền.

Dư luận cũng bày tỏ sự biết ơn đối với Saman Gunan, thợ lặn Thái Lan hy sinh hôm 6/7 do thiếu oxy khi đang trên đường ra khỏi hang Tham Luang. Việc anh sẵn sàng đánh cược cả mạng sống vì nhóm thiếu niên là dấu ấn đáng nhớ trong quá trình giải cứu, thể hiện lòng dũng cảm chân chính, hoàn toàn không vụ lợi.

Nhiều người theo dõi chiến dịch giải cứu đội bóng nhí còn thể hiện sự đồng cảm với những bậc cha mẹ đang ngày đêm mong ngóng con trở về. Ai từng trải qua nỗi đau cùng cực khi chia xa đều hiểu rằng các cậu bé và huấn luyện viên vô cùng quý giá với gia đình họ.

Năm 2010, hành trình giải cứu 33 thợ mỏ trong vụ sập hầm ở Chile đã thu hút khoảng một tỷ người theo dõi. Họ bị mắc kẹt 700 m dưới lòng đất suốt 69 ngày, nhưng vẫn được cứu sống trong một chiến dịch được coi là "không tưởng", khiến người dân Chile xích lại gần nhau hơn.

Cũng giống sự kiện này, quá trình giải cứu 12 thiếu niên và huấn luyện viên tại một hang động xa xôi ở Thái Lan đã ảnh hưởng lớn đến dư luận, mang lại niềm tin rằng thế giới có thể sát cánh bên nhau, để lại bài học về ý chí và giá trị của tình người, tình đoàn kết.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin