Thuế nhập khẩu 25% của Mỹ lên số hàng hóa trị giá 34 tỉ US" /> Thuế nhập khẩu 25% của Mỹ lên số hàng hóa trị giá 34 tỉ US" /> Thuế nhập khẩu 25% của Mỹ lên số hàng hóa trị giá 34 tỉ US" />
Trang:

Tác động của chiến tranh thương mại đến Việt Nam rất lớn

Thứ tư, 26/02/2020 | 01:04
Thứ tư, 08/07/2018 | 11:15

Tác động của chiến tranh thương mại đến Việt Nam rất lớn

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thuế nhập khẩu 25% của Mỹ l&ecirc;n số h&agrave;ng h&oacute;a trị gi&aacute; 34 tỉ USD của Trung Quốc ch&iacute;nh thức đi v&agrave;o hiệu lực ng&agrave;y 6-7, b&aacute;o hiệu ph&aacute;t s&uacute;ng bắt đầu cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>T&aacute;c động sẽ rất lớn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ph&iacute;a Trung Quốc nhanh ch&oacute;ng trả đũa bằng g&oacute;i thuế quan 25% tương tự nhằm v&agrave;o 545 h&agrave;ng Mỹ - từ &ocirc; t&ocirc; tới n&ocirc;ng phẩm, cũng trị gi&aacute; 34 tỉ USD. Bắc Kinh c&aacute;o buộc Washington khởi động cuộc chiến tranh thương mại c&oacute; quy m&ocirc; lớn nhất lịch sử. &quot;Trung Quốc đ&atilde; hứa kh&ocirc;ng nổ s&uacute;ng trước nhưng phải bảo vệ quyền lợi cốt l&otilde;i của quốc gia v&agrave; người d&acirc;n. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; lựa chọn n&agrave;o kh&aacute;c ngo&agrave;i việc phản c&ocirc;ng khi cần thiết&quot; - th&ocirc;ng b&aacute;o của Bộ Thương mại Trung Quốc n&ecirc;u r&otilde;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ đ&aacute;nh thuế 10% l&ecirc;n th&ecirc;m 200 tỉ h&agrave;ng h&oacute;a Trung Quốc nếu Bắc Kinh từ chối thay đổi ch&iacute;nh s&aacute;ch. &Ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng c&ograve;n cảnh b&aacute;o tổng gi&aacute; trị số h&agrave;ng Trung Quốc chịu thuế c&oacute; thể l&ecirc;n hơn 500 tỉ USD trong tương lai.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhận định rằng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đ&atilde; ch&iacute;nh thức bắt đầu, nh&agrave; kinh tế học Chen Feixiang tại ĐH Shanghai Jiaotong (Trung Quốc) h&ocirc;m 6-7 nhấn mạnh nếu cuộc chiến leo thang l&ecirc;n 500 tỉ USD như &ocirc;ng Trump n&oacute;i, t&aacute;c động sẽ rất lớn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) b&agrave;y tỏ lo ngại chiến tranh thương mại giữa Mỹ v&agrave; Trung Quốc b&ugrave;ng nổ tr&ecirc;n diện rộng sẽ t&aacute;c động nghi&ecirc;m trọng l&ecirc;n nền kinh tế to&agrave;n cầu. Tổng Gi&aacute;m đốc WTO Roberto Azevedo dự b&aacute;o tăng trưởng kinh tế to&agrave;n cầu c&oacute; thể giảm tốc rất nhanh. Đặc biệt, c&aacute;c nền kinh tế dựa tr&ecirc;n xuất khẩu của ch&acirc;u &Aacute; đối mặt với nguy cơ mắc kẹt ở giữa nếu cuộc chiến thương mại leo thang.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">TS Trần To&agrave;n Thắng, Trưởng Ban Kinh tế thế giới, Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin v&agrave; Dự b&aacute;o kinh tế - x&atilde; hội quốc gia (Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư), nhận định chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ ảnh hưởng ti&ecirc;u cực tới kinh tế thế giới. Sự t&aacute;c động sẽ lớn dần v&agrave;o c&aacute;c năm 2019, 2020 v&agrave; đỉnh điểm l&agrave; năm 2021-2023. Việt Nam c&oacute; thể chịu t&aacute;c động 2 chiều trước diễn biến n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Xuất khẩu c&oacute; thể giảm</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Thắng ph&acirc;n t&iacute;ch t&aacute;c động t&iacute;ch cực với Việt Nam l&agrave; cơ hội đưa h&agrave;ng v&agrave;o thị trường Mỹ nếu h&agrave;ng Trung Quốc bị hạn chế. Tuy nhi&ecirc;n, t&aacute;c động n&agrave;y kh&ocirc;ng lớn do c&aacute;c sản phẩm Trung Quốc bị đ&aacute;nh thuế cao lại kh&ocirc;ng phải sản phẩm chủ lực của Việt Nam. Tương tự, cơ hội với thị trường Trung Quốc của ch&uacute;ng ta cũng kh&ocirc;ng nhiều.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Việt Nanh ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại" src="/Content/editorimages/images/chien-tranh-thuong-mai-Viet-Nam.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dự b&aacute;o tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm 0,3 điểm % v&agrave;o năm 2019 v&agrave; thậm ch&iacute; c&ograve;n giảm mạnh hơn trong năm đỉnh điểm l&agrave; 2021-2023.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Ng&ocirc; Đăng Khoa, Gi&aacute;m đốc Khối kinh doanh tiền tệ v&agrave; Thị trường vốn, Ng&acirc;n h&agrave;ng HSBC Việt Nam, cũng c&oacute; chung nhận định việc thuế quan tăng th&ecirc;m từ ch&iacute;nh quyền Trump đối với h&agrave;ng h&oacute;a xuất khẩu từ Trung Quốc l&agrave; cơ hội để Việt Nam tăng cường năng lực sản xuất trong c&aacute;c lĩnh vực như lắp r&aacute;p điện tử, đang l&agrave; xu hướng cạnh tranh của quốc gia trong thời gian qua. &quot;Việt Nam n&ecirc;n tận dụng cơ hội n&agrave;y để tiếp tục cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư nhằm thu h&uacute;t nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i&quot; - &ocirc;ng Khoa nhận x&eacute;t.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, theo đ&aacute;nh gi&aacute; của nhiều tổ chức thương mại, khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung xảy ra, Trung Quốc lại c&agrave;ng kh&ocirc;ng nhập khối lượng h&agrave;ng n&ocirc;ng sản rất lớn từ Mỹ m&agrave; t&igrave;m đến c&aacute;c thị trường kh&aacute;c (trong đ&oacute; c&oacute; ch&acirc;u &Aacute;) để mua. Đ&acirc;y l&agrave; thời cơ kh&ocirc;ng thể tốt hơn cho n&ocirc;ng sản Việt Nam. Theo chuy&ecirc;n gia kinh tế GS-TS Trần Ngọc Thơ, thật tiếc nếu doanh nghiệp (DN) Việt kh&ocirc;ng tận dụng được cơ hội n&agrave;y, bởi n&ocirc;ng nghiệp cũng l&agrave; một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng của Việt Nam trong d&agrave;i hạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về t&aacute;c động ti&ecirc;u cực, Trưởng Ban Kinh tế thế giới TS Trần To&agrave;n Thắng cho rằng tốc độ tăng trưởng chung to&agrave;n cầu bị giảm đi sẽ k&eacute;o theo nhu cầu về h&agrave;ng xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm. Dự b&aacute;o tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm 0,3 điểm % v&agrave;o năm 2019 v&agrave; thậm ch&iacute; c&ograve;n giảm mạnh hơn trong năm đỉnh điểm l&agrave; 2021-2023. Tốc độ tăng nhập khẩu sẽ giảm khoảng 0,6 điểm %, phản &aacute;nh sản xuất của c&aacute;c DN, đặc biệt khu vực FDI bị ảnh hưởng&quot; - &ocirc;ng Thắng n&ecirc;u r&otilde;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về giải ph&aacute;p, &ocirc;ng Thắng cho rằng Ch&iacute;nh phủ cần cập nhật danh mục h&agrave;ng h&oacute;a bị &aacute;p thuế của Mỹ v&agrave; Trung Quốc cũng như động th&aacute;i tỉ gi&aacute; của đồng USD v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n tệ để DN c&oacute; phản ứng kịp thời v&agrave; c&oacute; thể t&igrave;m kiếm cơ hội xuất khẩu th&ecirc;m sang Mỹ những mặt h&agrave;ng trước đ&acirc;y Việt Nam kh&ocirc;ng cạnh tranh được với Trung Quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Tiếp cận nhanh với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư lớn tr&ecirc;n thế giới, tranh thủ thời cơ thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng để x&uacute;c tiến đầu tư v&agrave;o Việt Nam cũng l&agrave; việc cần l&agrave;m. Ngo&agrave;i ra, nghi&ecirc;n cứu kỹ c&aacute;c h&agrave;ng h&oacute;a của Trung Quốc c&oacute; thể nhập v&agrave;o Việt Nam để đề ph&ograve;ng trường hợp do xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ bị hạn chế, nước n&agrave;y sẽ chuyển h&agrave;ng sang Việt Nam&hellip;&quot; - &ocirc;ng Thắng lưu &yacute; th&ecirc;m.</span></span></p>

- Hiện tại đang có 13.000 tài khoản facebook đang bán hàng ở Việt Nam / Ngành ngân hàng đang thiếu nhân sự cho nhu cầu hiện tại

Thuế nhập khẩu 25% của Mỹ lên số hàng hóa trị giá 34 tỉ USD của Trung Quốc chính thức đi vào hiệu lực ngày 6-7, báo hiệu phát súng bắt đầu cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tác động sẽ rất lớn

Phía Trung Quốc nhanh chóng trả đũa bằng gói thuế quan 25% tương tự nhằm vào 545 hàng Mỹ - từ ô tô tới nông phẩm, cũng trị giá 34 tỉ USD. Bắc Kinh cáo buộc Washington khởi động cuộc chiến tranh thương mại có quy mô lớn nhất lịch sử. "Trung Quốc đã hứa không nổ súng trước nhưng phải bảo vệ quyền lợi cốt lõi của quốc gia và người dân. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản công khi cần thiết" - thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ.

Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ đánh thuế 10% lên thêm 200 tỉ hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh từ chối thay đổi chính sách. Ông chủ Nhà Trắng còn cảnh báo tổng giá trị số hàng Trung Quốc chịu thuế có thể lên hơn 500 tỉ USD trong tương lai.

Nhận định rằng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã chính thức bắt đầu, nhà kinh tế học Chen Feixiang tại ĐH Shanghai Jiaotong (Trung Quốc) hôm 6-7 nhấn mạnh nếu cuộc chiến leo thang lên 500 tỉ USD như ông Trump nói, tác động sẽ rất lớn.

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) bày tỏ lo ngại chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bùng nổ trên diện rộng sẽ tác động nghiêm trọng lên nền kinh tế toàn cầu. Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm tốc rất nhanh. Đặc biệt, các nền kinh tế dựa trên xuất khẩu của châu Á đối mặt với nguy cơ mắc kẹt ở giữa nếu cuộc chiến thương mại leo thang.

TS Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nhận định chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế thế giới. Sự tác động sẽ lớn dần vào các năm 2019, 2020 và đỉnh điểm là năm 2021-2023. Việt Nam có thể chịu tác động 2 chiều trước diễn biến này.

Xuất khẩu có thể giảm

Ông Thắng phân tích tác động tích cực với Việt Nam là cơ hội đưa hàng vào thị trường Mỹ nếu hàng Trung Quốc bị hạn chế. Tuy nhiên, tác động này không lớn do các sản phẩm Trung Quốc bị đánh thuế cao lại không phải sản phẩm chủ lực của Việt Nam. Tương tự, cơ hội với thị trường Trung Quốc của chúng ta cũng không nhiều.

Việt Nanh ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại

Dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm 0,3 điểm % vào năm 2019 và thậm chí còn giảm mạnh hơn trong năm đỉnh điểm là 2021-2023.

Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ và Thị trường vốn, Ngân hàng HSBC Việt Nam, cũng có chung nhận định việc thuế quan tăng thêm từ chính quyền Trump đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc là cơ hội để Việt Nam tăng cường năng lực sản xuất trong các lĩnh vực như lắp ráp điện tử, đang là xu hướng cạnh tranh của quốc gia trong thời gian qua. "Việt Nam nên tận dụng cơ hội này để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài" - ông Khoa nhận xét.

Với mặt hàng nông sản, theo đánh giá của nhiều tổ chức thương mại, khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung xảy ra, Trung Quốc lại càng không nhập khối lượng hàng nông sản rất lớn từ Mỹ mà tìm đến các thị trường khác (trong đó có châu Á) để mua. Đây là thời cơ không thể tốt hơn cho nông sản Việt Nam. Theo chuyên gia kinh tế GS-TS Trần Ngọc Thơ, thật tiếc nếu doanh nghiệp (DN) Việt không tận dụng được cơ hội này, bởi nông nghiệp cũng là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng của Việt Nam trong dài hạn.

Về tác động tiêu cực, Trưởng Ban Kinh tế thế giới TS Trần Toàn Thắng cho rằng tốc độ tăng trưởng chung toàn cầu bị giảm đi sẽ kéo theo nhu cầu về hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm. Dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm 0,3 điểm % vào năm 2019 và thậm chí còn giảm mạnh hơn trong năm đỉnh điểm là 2021-2023. Tốc độ tăng nhập khẩu sẽ giảm khoảng 0,6 điểm %, phản ánh sản xuất của các DN, đặc biệt khu vực FDI bị ảnh hưởng" - ông Thắng nêu rõ.

Về giải pháp, ông Thắng cho rằng Chính phủ cần cập nhật danh mục hàng hóa bị áp thuế của Mỹ và Trung Quốc cũng như động thái tỉ giá của đồng USD và nhân dân tệ để DN có phản ứng kịp thời và có thể tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thêm sang Mỹ những mặt hàng trước đây Việt Nam không cạnh tranh được với Trung Quốc.

"Tiếp cận nhanh với các nhà đầu tư lớn trên thế giới, tranh thủ thời cơ thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng để xúc tiến đầu tư vào Việt Nam cũng là việc cần làm. Ngoài ra, nghiên cứu kỹ các hàng hóa của Trung Quốc có thể nhập vào Việt Nam để đề phòng trường hợp do xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ bị hạn chế, nước này sẽ chuyển hàng sang Việt Nam…" - ông Thắng lưu ý thêm.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin