Thường sinh viên mới ra trường chưa có kỹ năn" /> Thường sinh viên mới ra trường chưa có kỹ năn" /> Thường sinh viên mới ra trường chưa có kỹ năn" />
Trang:

Tại sao sinh viên mới ra trường thường thất bại khi phỏng vấn?

Thứ ba, 25/02/2020 | 22:40
Thứ ba, 20/07/2018 | 16:23

Tại sao sinh viên mới ra trường thường thất bại khi phỏng vấn?

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thường sinh vi&ecirc;n mới ra trường chưa c&oacute; kỹ năng, kinh nghiệm cũng như l&agrave; sự tự tin trong việc thuyết phục nh&agrave; tuyển dụng khi xin việc. V&igrave; thế, Danh Bạ Việc L&agrave;m xin gửi đến bạn tham khảo những b&iacute; k&iacute;p sau.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Sinh viên mới ra trường thường thất bại khi phỏng vấn" src="/Content/editorimages/images/sinh-vien-moi-ra-truong-phong-van.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trang phục gọn g&agrave;ng, lịch sự g&acirc;y ấn tượng đầu ti&ecirc;n với nh&agrave; tuyển dụng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tạo ấn tượng từ c&aacute;i nh&igrave;n đầu ti&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ chuẩn bị một bản CV thật ấn tượng v&agrave; ho&agrave;ng tr&aacute;ng khi v&agrave;o phỏng vấn, m&agrave; c&aacute;c bạn cũng cần ch&uacute; &yacute; đến h&igrave;nh ảnh b&ecirc;n ngo&agrave;i của ch&iacute;nh bản th&acirc;n.&nbsp;Một chiếc &aacute;o sơ mi, quần t&acirc;y, gi&agrave;y &acirc;u đối với nam hay ch&acirc;n v&aacute;y &ocirc;m v&agrave; gi&agrave;y sandal/cao g&oacute;t đối với nữ sẽ tạo được ấn tượng tốt với nh&agrave; tuyển dụng. Ngo&agrave;i ra n&oacute; c&ograve;n tạo cho bạn một cảm gi&aacute;c tự tin v&agrave; thoải m&aacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Trả lời bằng c&aacute;ch n&oacute;i giảm n&oacute;i tr&aacute;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh tuyển dụng chắc chắn bạn sẽ gặp một v&agrave;i c&acirc;u hỏi kh&oacute; v&agrave; kh&ocirc;ng biết c&acirc;u trả lời. Tuy nhi&ecirc;n bạn cần phải thật sự b&igrave;nh tĩnh, đừng n&ecirc;n&nbsp;vội v&agrave;ng trả lời &ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết&rdquo;, điều n&agrave;y chỉ c&agrave;ng chứng minh bạn kh&ocirc;ng những k&eacute;m về chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; c&ograve;n k&eacute;m về khả năng ứng xử. Thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u trả lời kh&ocirc;n kh&eacute;o hơn&nbsp;&ldquo;T&ocirc;i sẽ t&igrave;m hiểu về vấn đề n&agrave;y&rdquo; để chứng tỏ rằng bạn l&agrave; người c&oacute; tinh thần học hỏi v&agrave; cầu tiến.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Sinh viên mới ra trường thường thất bại khi phỏng vấn" src="/Content/editorimages/images/sinh-vien-moi-ra-truong-that-bai-phong-van.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự thiếu tự tin v&agrave; h&ograve;a nhập l&agrave; yếu tố khiến sinh viện phỏng vấn thất bại</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Trả lời phỏng vấn với phong th&aacute;i thẳng thắn v&agrave; tự tin</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sinh vi&ecirc;n mới ra trường thường rất ngại ng&ugrave;ng khi đối diện với người phỏng vấn, n&oacute; thể hiện sự thiếu tự tin v&agrave; h&ograve;a nhập với người lạ. H&atilde;y loại bỏ th&oacute;i quen&nbsp;n&agrave;y nếu kh&ocirc;ng muốn lại thất bại khi xin việc. Khi&nbsp;phỏng vấn xin việc&nbsp;h&atilde;y nhớ lu&ocirc;n nh&igrave;n thẳng v&agrave;o nh&agrave; tuyển dụng. Tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c vấn đề v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi một c&aacute;ch mạch lac, r&otilde; r&agrave;ng. C&agrave;ng tự tin v&agrave; thoải m&aacute;i th&igrave; mọi việc sẽ dễ d&agrave;ng hơn, như vậy nh&agrave; tuyển dụng c&ograve;n c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; cao bạn so với những ứng vi&ecirc;n kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đặt c&acirc;u hỏi với nh&agrave; tuyển dụng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n mới ra trường lần đầu đi xin việc h&atilde;y lu&ocirc;n nhớ rằng, buổi phỏng vấn xin việc kh&ocirc;ng phải l&agrave; buổi chấp vấn. Bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n thụ động chờ nh&agrave; tuyển dụng hỏi rồi mới trả lời. Bởi v&igrave; c&aacute;i m&agrave; nh&agrave;&nbsp;phỏng vấn cần l&agrave; sự chủ động của ứng vi&ecirc;n, mức độ quan t&acirc;m tới c&ocirc;ng việc cần ứng tuyển. Thỉnh thoảng bạn n&ecirc;n chủ động hỏi ngược lại nh&agrave; tuyển dụng bằng sự kh&eacute;o l&eacute;o, để buổi phỏng vấn trở th&agrave;nh một cuộc tr&ograve; chuyện v&agrave; giảm bớt căng thẳng cho ch&iacute;nh&nbsp;bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đ&acirc;y cũng c&oacute; thể l&agrave;&nbsp;b&agrave;i học th&agrave;nh c&ocirc;ng&nbsp;bước đầu gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n mới ra trường&nbsp;ghi điểm với nh&agrave; tuyển dụng. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Những điều các ứng viên cần biết khi gặp các nhà tuyển dụng hiện đại / 5 điều ứng viên không nên nói dối khi đi phỏng vấn xin việc

Thường sinh viên mới ra trường chưa có kỹ năng, kinh nghiệm cũng như là sự tự tin trong việc thuyết phục nhà tuyển dụng khi xin việc. Vì thế, Danh Bạ Việc Làm xin gửi đến bạn tham khảo những bí kíp sau.

Sinh viên mới ra trường thường thất bại khi phỏng vấn

Trang phục gọn gàng, lịch sự gây ấn tượng đầu tiên với nhà tuyển dụng

Tạo ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên

Không chỉ chuẩn bị một bản CV thật ấn tượng và hoàng tráng khi vào phỏng vấn, mà các bạn cũng cần chú ý đến hình ảnh bên ngoài của chính bản thân. Một chiếc áo sơ mi, quần tây, giày âu đối với nam hay chân váy ôm và giày sandal/cao gót đối với nữ sẽ tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Ngoài ra nó còn tạo cho bạn một cảm giác tự tin và thoải mái.

Trả lời bằng cách nói giảm nói tránh

Trong quá trình tuyển dụng chắc chắn bạn sẽ gặp một vài câu hỏi khó và không biết câu trả lời. Tuy nhiên bạn cần phải thật sự bình tĩnh, đừng nên vội vàng trả lời “Tôi không biết”, điều này chỉ càng chứng minh bạn không những kém về chuyên môn mà còn kém về khả năng ứng xử. Thay vào đó là câu trả lời khôn khéo hơn “Tôi sẽ tìm hiểu về vấn đề này” để chứng tỏ rằng bạn là người có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Sinh viên mới ra trường thường thất bại khi phỏng vấn

Sự thiếu tự tin và hòa nhập là yếu tố khiến sinh viện phỏng vấn thất bại

Trả lời phỏng vấn với phong thái thẳng thắn và tự tin

Sinh viên mới ra trường thường rất ngại ngùng khi đối diện với người phỏng vấn, nó thể hiện sự thiếu tự tin và hòa nhập với người lạ. Hãy loại bỏ thói quen này nếu không muốn lại thất bại khi xin việc. Khi phỏng vấn xin việc hãy nhớ luôn nhìn thẳng vào nhà tuyển dụng. Trình bày các vấn đề và trả lời câu hỏi một cách mạch lac, rõ ràng. Càng tự tin và thoải mái thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, như vậy nhà tuyển dụng còn có thể đánh giá cao bạn so với những ứng viên khác.

Đặt câu hỏi với nhà tuyển dụng

Các bạn sinh viên mới ra trường lần đầu đi xin việc hãy luôn nhớ rằng, buổi phỏng vấn xin việc không phải là buổi chấp vấn. Bạn không nên thụ động chờ nhà tuyển dụng hỏi rồi mới trả lời. Bởi vì cái mà nhà phỏng vấn cần là sự chủ động của ứng viên, mức độ quan tâm tới công việc cần ứng tuyển. Thỉnh thoảng bạn nên chủ động hỏi ngược lại nhà tuyển dụng bằng sự khéo léo, để buổi phỏng vấn trở thành một cuộc trò chuyện và giảm bớt căng thẳng cho chính bạn.

Đây cũng có thể là bài học thành công bước đầu giúp các bạn sinh viên mới ra trường ghi điểm với nhà tuyển dụng. Chúc các bạn thành công!

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin