Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương " /> Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương " /> Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương " />
Trang:

Tập đoàn Samsung đưa 200 nhà cung ứng nước ngoài vào Việt Nam

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:04
Thứ ba, 04/07/2018 | 09:05

Tập đoàn Samsung đưa 200 nhà cung ứng nước ngoài vào Việt Nam

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Ph&ograve;ng C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Thương mại Việt Nam (VCCI), Samsung c&oacute; &yacute; định đưa 200 nh&agrave; cung ứng nước ngo&agrave;i v&agrave;o để hỗ trợ cho c&ocirc;ng ty n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Đ&oacute; vừa l&agrave; tin vui, vừa l&agrave; tin buồn&quot;, &ocirc;ng Lộc cảm th&aacute;n. Th&ocirc;ng tin n&agrave;y &ocirc;ng được nghe tại Hội nghị x&uacute;c tiến thương mại Th&aacute;i Nguy&ecirc;n diễn ra c&aacute;ch đ&acirc;y &iacute;t ng&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Doanh nghiệp ngoại v&agrave;o Việt Nam, hẳn nhi&ecirc;n, đất nước sẽ được lợi khi tiếp tục thu h&uacute;t th&ecirc;m được đầu tư nước ngo&agrave;i. Nhưng, &ocirc;ng Lộc b&agrave;y tỏ rằng &quot;gi&aacute; như 200 doanh nghiệp đ&oacute; l&agrave; doanh nghiệp Việt&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chủ tịch VCCI tất nhi&ecirc;n biết rằng điều n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng, nhất l&agrave; khi nh&igrave;n v&agrave;o bức tranh doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng n&oacute;i rằng cơ hội l&agrave; lu&ocirc;n c&oacute;, chỉ tiếc l&agrave; nhiều doanh nghiệp trong nước đ&atilde; kh&ocirc;ng vươn l&ecirc;n để c&oacute; thể tham gia v&agrave;o chuỗi cung ứng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;T&ocirc;i lu&ocirc;n bị dằn vặt với c&acirc;u chuyện l&agrave;m thế n&agrave;o để doanh nghiệp trong nước lớn l&ecirc;n, trở th&agrave;nh nh&agrave; cung ứng xuy&ecirc;n quốc gia&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i v&agrave; cho biết d&ugrave; vấn đề kh&ocirc;ng mới, nhưng sẽ phải b&agrave;n nhiều, thậm ch&iacute; rất nhiều, đặc biệt đất nước đ&atilde; trải qua 30 năm thu h&uacute;t đầu tư nước ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Samsung đưa 200 nhà cung ứng vào công ty này" src="/Content/editorimages/images/VBF.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n kết doanh nghiệp trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i hướng tới lợi &iacute;ch chung theo đ&oacute; l&agrave; chủ đề lớn được đặt ra tại Diễn đ&agrave;n doanh nghiệp Việt Nam&nbsp; - VBF 2018 diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y mai (4/7).</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đồng Chủ tịch VBF, &ocirc;ng Tomaso Andreatta, n&oacute;i rằng giữa hai khu vực đang đề ra nhiều vấn đề như cơ cấu doanh nghiệp trong nước, m&agrave; thường l&agrave; qu&aacute; nhỏ v&agrave; qu&aacute; thiếu kiến thức&nbsp; cũng như kinh nghiệm. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, doanh nghiệp nước ngo&agrave;i vẫn phải mang c&aacute;c nh&agrave; cung cấp từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o thay v&igrave; đưa c&aacute;c doanh nghiệp Việt tăng tốc ở nhiều cấp độ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hay việc hạn chế thu h&uacute;t c&ocirc;ng nghệ cao, &ocirc;ng Tomaso cho rằng l&agrave; bởi quy m&ocirc; tiền tệ thị trường đối với hầu hết sản phẩm, từ ti&ecirc;u d&ugrave;ng đến c&ocirc;ng nghiệp đều rất hạn chế, v&agrave; hầu hết người d&acirc;n Việt Nam mua h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &Aacute;. Hoặc c&aacute;c vấn đề thuế, hải quan cũng g&acirc;y nhiều kh&oacute; khăn, tốn k&eacute;m...</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Vũ Tiến Lộc, cũng l&agrave; đồng Chủ tịch VBF, chia sẻ &ocirc;ng hiểu những lập luận của khối FDI đ&atilde; n&ecirc;u ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh kết nối giữa hai b&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng đặt ra vấn đề &quot;tr&aacute;ch nhiệm&quot;. Nghĩa l&agrave; tạo ra được một cộng đồng, trong đ&oacute;, doanh nghiệp FDI chủ động hơn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt vươn l&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều n&agrave;y, &ocirc;ng Lộc n&oacute;i rằng đ&atilde; trao đổi với Samsung v&agrave; ph&iacute;a tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, mục ti&ecirc;u biến Th&aacute;i Nguy&ecirc;n th&agrave;nh một điển h&igrave;nh về việc ph&aacute;t triển c&aacute;c doanh nghiệp trong chuỗi gi&aacute; trị cung ứng cho Samsung. &Ocirc;ng Lộc cũng tin rằng ph&iacute;a Việt Nam khi được hướng dẫn, ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể bắt kịp những ti&ecirc;u chuẩn cao của quốc tế.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; được sự chủ động n&agrave;y, FDI v&agrave; doanh nghiệp Việt m&atilde;i l&agrave; hai thế giới ri&ecirc;ng&quot;, &ocirc;ng Lộc n&oacute;i v&agrave; b&igrave;nh luận cần cố gắng để c&oacute; được c&aacute;i nắm tay giữa hai b&ecirc;n.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Doanh nghiệp ngoại khi v&agrave;o Việt Nam mục ti&ecirc;u của họ vẫn l&agrave; lợi nhuận, nhưng&nbsp;lợi nhuận c&oacute; thể đến từ trước mắt hoặc c&oacute; thể chậm m&agrave; d&agrave;i l&acirc;u, khi họ coi đất nước đang đầu tư l&agrave; qu&ecirc; hương thứ hai để ăn s&acirc;u, b&aacute;m rễ.</span></span></strong></p>

- VinGroup thâu tóm GM Việt Nam thông qua thương hiệu VinFast / Tôn vinh tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, những người thầm lặng

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Samsung có ý định đưa 200 nhà cung ứng nước ngoài vào để hỗ trợ cho công ty này.

"Đó vừa là tin vui, vừa là tin buồn", ông Lộc cảm thán. Thông tin này ông được nghe tại Hội nghị xúc tiến thương mại Thái Nguyên diễn ra cách đây ít ngày.

Doanh nghiệp ngoại vào Việt Nam, hẳn nhiên, đất nước sẽ được lợi khi tiếp tục thu hút thêm được đầu tư nước ngoài. Nhưng, ông Lộc bày tỏ rằng "giá như 200 doanh nghiệp đó là doanh nghiệp Việt".

Chủ tịch VCCI tất nhiên biết rằng điều này là không dễ dàng, nhất là khi nhìn vào bức tranh doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, ông nói rằng cơ hội là luôn có, chỉ tiếc là nhiều doanh nghiệp trong nước đã không vươn lên để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng.

"Tôi luôn bị dằn vặt với câu chuyện làm thế nào để doanh nghiệp trong nước lớn lên, trở thành nhà cung ứng xuyên quốc gia", ông nói và cho biết dù vấn đề không mới, nhưng sẽ phải bàn nhiều, thậm chí rất nhiều, đặc biệt đất nước đã trải qua 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài.

Samsung đưa 200 nhà cung ứng vào công ty này

Liên kết doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hướng tới lợi ích chung theo đó là chủ đề lớn được đặt ra tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam  - VBF 2018 diễn ra vào ngày mai (4/7).

Đồng Chủ tịch VBF, ông Tomaso Andreatta, nói rằng giữa hai khu vực đang đề ra nhiều vấn đề như cơ cấu doanh nghiệp trong nước, mà thường là quá nhỏ và quá thiếu kiến thức  cũng như kinh nghiệm. Chính vì vậy, doanh nghiệp nước ngoài vẫn phải mang các nhà cung cấp từ bên ngoài vào thay vì đưa các doanh nghiệp Việt tăng tốc ở nhiều cấp độ.

Hay việc hạn chế thu hút công nghệ cao, ông Tomaso cho rằng là bởi quy mô tiền tệ thị trường đối với hầu hết sản phẩm, từ tiêu dùng đến công nghiệp đều rất hạn chế, và hầu hết người dân Việt Nam mua hàng sản xuất châu Á. Hoặc các vấn đề thuế, hải quan cũng gây nhiều khó khăn, tốn kém...

Ông Vũ Tiến Lộc, cũng là đồng Chủ tịch VBF, chia sẻ ông hiểu những lập luận của khối FDI đã nêu ra trong quá trình kết nối giữa hai bên. Tuy nhiên, ông đặt ra vấn đề "trách nhiệm". Nghĩa là tạo ra được một cộng đồng, trong đó, doanh nghiệp FDI chủ động hơn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt vươn lên.

Điều này, ông Lộc nói rằng đã trao đổi với Samsung và phía tỉnh Thái Nguyên, mục tiêu biến Thái Nguyên thành một điển hình về việc phát triển các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị cung ứng cho Samsung. Ông Lộc cũng tin rằng phía Việt Nam khi được hướng dẫn, hoàn toàn có thể bắt kịp những tiêu chuẩn cao của quốc tế.

"Nếu không có được sự chủ động này, FDI và doanh nghiệp Việt mãi là hai thế giới riêng", ông Lộc nói và bình luận cần cố gắng để có được cái nắm tay giữa hai bên.

Doanh nghiệp ngoại khi vào Việt Nam mục tiêu của họ vẫn là lợi nhuận, nhưng lợi nhuận có thể đến từ trước mắt hoặc có thể chậm mà dài lâu, khi họ coi đất nước đang đầu tư là quê hương thứ hai để ăn sâu, bám rễ.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin