Quân đội Israel trước đó tuyên bố bắn hạ một cườn" /> Quân đội Israel trước đó tuyên bố bắn hạ một cườn" /> Quân đội Israel trước đó tuyên bố bắn hạ một cườn" />
Trang:

Tên lửa phòng không Israel bắn rơi cường kích Syria

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:28
Thứ ba, 25/07/2018 | 10:47

Tên lửa phòng không Israel bắn rơi cường kích Syria

<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Qu&acirc;n đội Israel trước đ&oacute; tuy&ecirc;n bố bắn hạ một cường k&iacute;ch Sukhoi của Syria, sau khi n&oacute; x&acirc;m nhập khoảng hai km v&agrave;o kh&ocirc;ng phận Israel. Một trong hai phi c&ocirc;ng được cho l&agrave; đ&atilde; thiệt mạng khi m&aacute;y bay đ&acirc;m xuống l&atilde;nh thổ Syria. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bộ Quốc ph&ograve;ng Syria c&aacute;o buộc Israel đ&atilde; cố t&igrave;nh tấn c&ocirc;ng cường k&iacute;ch khi n&oacute; đang l&agrave;m nhiệm vụ tr&ecirc;n bầu trời Syria.&quot;Cường k&iacute;ch Sukhoi bị bắn rơi đ&atilde; vi phạm nghi&ecirc;m trọng thỏa thuận ngừng bắn được Israel v&agrave; Syria k&yacute; năm 1974. Qu&acirc;n đội Israel đ&atilde; thực hiện h&agrave;nh động th&iacute;ch hợp. Ch&uacute;ng t&ocirc;i k&ecirc;u gọi Damascus t&ocirc;n trọng thỏa thuận chia t&aacute;ch lực lượng qu&acirc;n sự giữa hai nước&quot;,&nbsp;<em>Reuters&nbsp;</em>dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu h&ocirc;m qua tuy&ecirc;n bố.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những ng&agrave;y gần đ&acirc;y, qu&acirc;n đội ch&iacute;nh phủ Syria v&agrave; c&aacute;c lực lượng trung th&agrave;nh với Tổng thống Bashar al-Assad đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm v&agrave;o c&aacute;c khu vực do phiến qu&acirc;n đối lập kiểm so&aacute;t ở ph&iacute;a nam, gi&aacute;p với bi&ecirc;n giới Israel v&agrave; Jordan, nơi Nga v&agrave; Mỹ đ&atilde; nhất tr&iacute; thiết lập c&aacute;c v&ugrave;ng giảm căng thẳng v&agrave;o năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Tên lửa phòng không Israel bắn rơi cường kích Syria" src="/Content/editorimages/images/Su-24-Syria.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cường k&iacute;ch Su-24 Syria l&agrave;m nhiệm vụ hồi năm 2017.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Căng thẳng giữa Tel Aviv v&agrave; Damascus vẫn ở mức cao sau h&agrave;ng loạt vụ kh&ocirc;ng k&iacute;ch nhằm v&agrave;o lực lượng Iran đ&oacute;ng tr&ecirc;n l&atilde;nh thổ Syria.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổ hợp Patriot PAC-3 của Israel từng bắn trượt mục ti&ecirc;u tới từ Syria. Th&aacute;ng 7/2016, một UAV Nga v&ocirc; t&igrave;nh bay lạc v&agrave;o kh&ocirc;ng phận Israel. C&aacute;c tổ hợp ph&ograve;ng kh&ocirc;ng Patriot đ&atilde; ph&oacute;ng ba quả đạn nhưng đều trượt mục ti&ecirc;u, trước khi chiếc UAV quay về an to&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Patriot PAC-3 l&agrave; tổ hợp ph&ograve;ng kh&ocirc;ng hiện đại nhất của Mỹ, được ph&aacute;t triển từ biến thể MIM-104 Patriot ra đời năm 1984. Hệ thống PAC-3 được thiết kế để diệt c&aacute;c mối đe dọa tr&ecirc;n kh&ocirc;ng như t&ecirc;n lửa đạn đạo, t&ecirc;n lửa h&agrave;nh tr&igrave;nh, UAV v&agrave; chiến đấu cơ.&nbsp;Qu&acirc;n đội Mỹ cho biết một t&ecirc;n lửa đ&aacute;nh chặn thuộc hệ thống n&agrave;y c&oacute; gi&aacute; l&ecirc;n đến ba triệu USD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thỏa thuận ngừng giao tranh được Tel Aviv v&agrave; Damascus k&yacute; ng&agrave;y 31/5/1974, ch&iacute;nh thức kết th&uacute;c cuộc chiến Yom Kippur v&agrave; những xung đột qu&acirc;n sự tr&ecirc;n mặt trận Syria. Hai b&ecirc;n thống nhất duy tr&igrave; t&igrave;nh trạng ngừng bắn ở cao nguy&ecirc;n Golan v&agrave; trao trả t&ugrave; binh. Israel đồng &yacute; trả lại cho Syria một phần cao nguy&ecirc;n bị nước n&agrave;y chiếm đ&oacute;ng từ Chiến tranh 6 ng&agrave;y.</span></span></p>

- Trump cảnh báo Nga có thể can thiệp bầu cử quốc hội Mỹ / Lý do Trump muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai với Putin

 

Quân đội Israel trước đó tuyên bố bắn hạ một cường kích Sukhoi của Syria, sau khi nó xâm nhập khoảng hai km vào không phận Israel. Một trong hai phi công được cho là đã thiệt mạng khi máy bay đâm xuống lãnh thổ Syria.

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc Israel đã cố tình tấn công cường kích khi nó đang làm nhiệm vụ trên bầu trời Syria."Cường kích Sukhoi bị bắn rơi đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn được Israel và Syria ký năm 1974. Quân đội Israel đã thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi kêu gọi Damascus tôn trọng thỏa thuận chia tách lực lượng quân sự giữa hai nước", Reuters dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tuyên bố.

Những ngày gần đây, quân đội chính phủ Syria và các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm vào các khu vực do phiến quân đối lập kiểm soát ở phía nam, giáp với biên giới Israel và Jordan, nơi Nga và Mỹ đã nhất trí thiết lập các vùng giảm căng thẳng vào năm 2017.

Tên lửa phòng không Israel bắn rơi cường kích Syria

Cường kích Su-24 Syria làm nhiệm vụ hồi năm 2017.

Căng thẳng giữa Tel Aviv và Damascus vẫn ở mức cao sau hàng loạt vụ không kích nhằm vào lực lượng Iran đóng trên lãnh thổ Syria.

Tổ hợp Patriot PAC-3 của Israel từng bắn trượt mục tiêu tới từ Syria. Tháng 7/2016, một UAV Nga vô tình bay lạc vào không phận Israel. Các tổ hợp phòng không Patriot đã phóng ba quả đạn nhưng đều trượt mục tiêu, trước khi chiếc UAV quay về an toàn.

Patriot PAC-3 là tổ hợp phòng không hiện đại nhất của Mỹ, được phát triển từ biến thể MIM-104 Patriot ra đời năm 1984. Hệ thống PAC-3 được thiết kế để diệt các mối đe dọa trên không như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, UAV và chiến đấu cơ. Quân đội Mỹ cho biết một tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống này có giá lên đến ba triệu USD.

Thỏa thuận ngừng giao tranh được Tel Aviv và Damascus ký ngày 31/5/1974, chính thức kết thúc cuộc chiến Yom Kippur và những xung đột quân sự trên mặt trận Syria. Hai bên thống nhất duy trì tình trạng ngừng bắn ở cao nguyên Golan và trao trả tù binh. Israel đồng ý trả lại cho Syria một phần cao nguyên bị nước này chiếm đóng từ Chiến tranh 6 ngày.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin