Thăng tiến trong công việc 

Thăng tiến trong công việc 

Thăng tiến trong công việc 

Trang:

Thăng tiến trong công việc nhanh chóng thì bạn phải làm gì?

Thứ ba, 25/02/2020 | 18:29
Thứ ba, 24/06/2018 | 15:22

Thăng tiến trong công việc nhanh chóng thì bạn phải làm gì?

<p style="text-align:center"><img alt="Thăng tiến trong công việc " src="/Content/editorimages/images/thang-tien-trong-cong-viec.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp với khả năng của bản th&acirc;n mới ph&aacute;t huy hết&nbsp;năng lực của bạn</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Lựa chọn c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp với năng lực của bản th&acirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave;&nbsp;l&agrave; người c&oacute; năng lực, nhưng lại kh&ocirc;ng l&agrave;m đ&uacute;ng c&ocirc;ng việc thuộc sở trường v&agrave; đam m&ecirc; của m&igrave;nh th&igrave; năng lực đ&oacute; kh&oacute; c&oacute; thể ph&aacute;t huy&nbsp;hết. V&igrave; vậy, muốn thăng tiến&nbsp;hơn trong&nbsp;c&ocirc;ng việc th&igrave;&nbsp;yếu tố đầu ti&ecirc;n bạn cần phải t&igrave;m được c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp với khả năng của bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi đ&atilde; chọn được một c&ocirc;ng việc y&ecirc;u th&iacute;ch, đam m&ecirc; th&igrave; bạn c&oacute; thể ph&aacute;t huy hết năng lực bản th&acirc;n. L&agrave;m c&ocirc;ng việc m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch l&agrave; động lực lớn nhất gi&uacute;p bạn ph&aacute;t triển được bản th&acirc;n v&agrave; ứng dụng những kiến thức, kĩ năng m&igrave;nh t&iacute;ch lũy một c&aacute;ch hiệu quả trong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Học hỏi từ những người đi trước</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn cần học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng từ nhiều đối tượng kh&aacute;c. V&igrave; mỗi c&aacute; nh&acirc;n kh&ocirc;ng thể &ocirc;m hết được cả tất cả những&nbsp;kinh nghiệm, kiến thức. Học hỏi từ những người đi trước gi&uacute;p bạn t&iacute;ch lũy nhiều kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, bạn&nbsp;cần học tập những điểm t&iacute;ch cực, chọn lọc những yếu tố ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n m&igrave;nh l&agrave;m động lực ph&aacute;t triển. Bạn cần biến những thứ của người kh&aacute;c để ph&ugrave; hợp nhất với bản th&acirc;n m&igrave;nh. Đ&acirc;y được coi l&agrave; c&aacute;ch hiệu quả khi học hỏi từ người kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thăng tiến trong công việc " src="/Content/editorimages/images/thang-tien.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn phải&nbsp;đam m&ecirc; c&ocirc;ng việc hiện tại v&agrave; thực hiện ch&uacute;ng một c&aacute;ch ho&agrave;n hảo</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m tốt c&ocirc;ng việc hiện tại</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Muốn nhanh&nbsp;<em>thăng tiến trong c&ocirc;ng việc</em><strong>&nbsp;</strong>th&igrave; bạn phải&nbsp;đam m&ecirc; c&ocirc;ng việc hiện tại v&agrave; thực hiện ch&uacute;ng một c&aacute;ch ho&agrave;n hảo.&nbsp;Một c&aacute;ch để x&aacute;c định xem bạn đ&atilde; tốt c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh chưa l&agrave; xem lại v&agrave; tự hỏi bạn đ&atilde; l&agrave;m được những g&igrave; trong 1&nbsp;th&aacute;ng qua để c&oacute; thể đưa v&agrave;o hồ sơ l&agrave;m việc. Nếu bạn kh&ocirc;ng biết bổ sung th&ecirc;m th&ocirc;ng tin g&igrave;, c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn đang dậm ch&acirc;n tại chỗ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>V&igrave; vậy, l&agrave;m tốt c&ocirc;ng việc hiện tại,học hỏi kinh nghiệm từ người kh&aacute;c v&agrave; đam m&ecirc; c&ocirc;ng việc&nbsp;l&agrave; yếu tố căn cốt gi&uacute;p bạn ph&aacute;t triển,<em>&nbsp;thăng tiến trong c&ocirc;ng việc</em>&nbsp;một c&aacute;ch bền vững nhất.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Mô hình kinh doanh tại nhà hiệu quả mà vốn ít bạn nên thử / Ứng tuyển vào nghề nhân viên giao hàng có dễ như bạn nghĩ?

Thăng tiến trong công việc 

Công việc phù hợp với khả năng của bản thân mới phát huy hết năng lực của bạn

Lựa chọn công việc phù hợp với năng lực của bản thân

Dù là người có năng lực, nhưng lại không làm đúng công việc thuộc sở trường và đam mê của mình thì năng lực đó khó có thể phát huy hết. Vì vậy, muốn thăng tiến hơn trong công việc thì yếu tố đầu tiên bạn cần phải tìm được công việc phù hợp với khả năng của bản thân.

Khi đã chọn được một công việc yêu thích, đam mê thì bạn có thể phát huy hết năng lực bản thân. Làm công việc mình yêu thích là động lực lớn nhất giúp bạn phát triển được bản thân và ứng dụng những kiến thức, kĩ năng mình tích lũy một cách hiệu quả trong công việc.

Học hỏi từ những người đi trước

Bạn cần học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng từ nhiều đối tượng khác. Vì mỗi cá nhân không thể ôm hết được cả tất cả những kinh nghiệm, kiến thức. Học hỏi từ những người đi trước giúp bạn tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình làm việc.

Tuy nhiên, bạn cần học tập những điểm tích cực, chọn lọc những yếu tố phù hợp với bản thân mình làm động lực phát triển. Bạn cần biến những thứ của người khác để phù hợp nhất với bản thân mình. Đây được coi là cách hiệu quả khi học hỏi từ người khác.

Thăng tiến trong công việc 

Bạn phải đam mê công việc hiện tại và thực hiện chúng một cách hoàn hảo

Làm tốt công việc hiện tại

Muốn nhanh thăng tiến trong công việc thì bạn phải đam mê công việc hiện tại và thực hiện chúng một cách hoàn hảo. Một cách để xác định xem bạn đã tốt công việc của mình chưa là xem lại và tự hỏi bạn đã làm được những gì trong 1 tháng qua để có thể đưa vào hồ sơ làm việc. Nếu bạn không biết bổ sung thêm thông tin gì, có nghĩa là bạn đang dậm chân tại chỗ.

Vì vậy, làm tốt công việc hiện tại,học hỏi kinh nghiệm từ người khác và đam mê công việc là yếu tố căn cốt giúp bạn phát triển, thăng tiến trong công việc một cách bền vững nhất.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)