1. American Express Centurion (Black)

1. American Express Centurion (Black)

1. American Express Centurion (Black)

Trang:

Thẻ tín dụng nhiều đặc quyền nhất thế giới dành cho giới siêu giàu

Thứ sáu, 03/04/2020 | 09:22
Thứ sáu, 05/08/2018 | 10:25

Thẻ tín dụng nhiều đặc quyền nhất thế giới dành cho giới siêu giàu

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1. American Express Centurion (Black)</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i c&aacute;c đặc quyền về v&eacute; m&aacute;y bay v&agrave; kh&aacute;ch sạn, chủ thẻ Centurion c&ograve;n được cho l&agrave; &ldquo;c&oacute; thể mua bất kỳ thứ g&igrave;&rdquo;. V&iacute; dụ, một kh&aacute;ch h&agrave;ng của họ từng muốn mua con ngựa m&agrave; Kevin Costner cưỡi trong bộ phim &ldquo;Khi&ecirc;u vũ với bầy s&oacute;i&rdquo; năm 1990. </span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">American Express t&igrave;m thấy ch&uacute; ngựa n&agrave;y ở Mexico v&agrave; đ&atilde; chuyển về ch&acirc;u &Acirc;u. Một chủ thẻ kh&aacute;c ở London (Anh) lại muốn c&aacute;t từ Biển Chết cho dự &aacute;n của con m&igrave;nh tại trường, American Express cũng cử nh&acirc;n vi&ecirc;n đi xe m&aacute;y tới đ&oacute; lấy.American Express từ chối c&ocirc;ng bố chi tiết về Centurion, như số lượng thẻ đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thẻ tín dụng nhiều đặc quyền nhất thế giới dành cho giới siêu giàu" src="/Content/editorimages/images/american-express.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều nguồn tin cho biết để được mời mở thẻ, người d&ugrave;ng sẽ phải chi khoảng 250.000 &ndash; 450.000 USD một năm tr&ecirc;n thẻ American Express b&igrave;nh thường. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, họ cho biết người đăng k&yacute; sẽ phải trả 7.500 USD ph&iacute; ban đầu v&agrave; 2.500 USD ph&iacute; thường ni&ecirc;n. C&aacute;c quyền lợi đi k&egrave;m thẻ sẽ được điều chỉnh t&ugrave;y nhu cầu v&agrave; phong c&aacute;ch sống của chủ thẻ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2. J.P. Morgan Reserve (Palladium)</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quyền th&agrave;nh vi&ecirc;n Private Bank được cho l&agrave; chỉ d&agrave;nh cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng rất gi&agrave;u, c&oacute; &iacute;t nhất 10 triệu USD trong t&agrave;i khoản. Thẻ J.P. Morgan Reserve kh&aacute; giống thẻ Chase Sapphire Reserve - d&agrave;nh cho những người thường xuy&ecirc;n di chuyển. N&oacute; t&iacute;ch điểm thưởng cho mỗi lần du lịch, d&ugrave;ng bữa tại nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; mua sắm. C&aacute;c quyền lợi về xa xỉ kh&aacute;c về ph&ograve;ng chờ s&acirc;n bay cũng được bảo đảm.Đ&acirc;y l&agrave; phi&ecirc;n bản mới của người tiền nhiệm đ&atilde; rất nổi tiếng - The Chase Palladium - loại thẻ cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama được cho l&agrave; đ&atilde; d&ugrave;ng. Bloomberg gọi đ&acirc;y l&agrave; thẻ t&iacute;n dụng cho những người gi&agrave;u nhất của nh&oacute;m người gi&agrave;u nhất thế giới. Để được mời mở thẻ, bạn phải l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Chase Private Bank.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm kh&aacute;c biệt giữa hai thẻ n&agrave;y l&agrave; Sapphire Reserve đại diện cho địa vị x&atilde; hội cao hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3. Bank of Dubai First Royale MasterCard</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Những kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;y cần g&igrave;? Kh&ocirc;ng phải tiền. M&agrave; l&agrave; dịch vụ. Bạn c&oacute; thể đ&ograve;i lấy Mặt trăng, v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cố mang n&oacute; về cho bạn&rdquo;, CEO Dubai First - Ibrahim al Ansari cho biết tr&ecirc;n tờ National. Loại thẻ n&agrave;y sử dụng v&agrave;ng thật v&agrave; đ&iacute;nh kim cương 0,235 carat. Ph&iacute; thường ni&ecirc;n của n&oacute; kh&ocirc;ng được tiết lộ. Tuy nhi&ecirc;n, ng&acirc;n h&agrave;ng ph&aacute;t h&agrave;nh - Dubai First cam kết sẽ cung cấp &ldquo;phong c&aacute;ch quản l&yacute; ho&agrave;ng gia&rdquo; v&agrave; &ldquo;tận tụy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thẻ tín dụng dành cho giới siêu giàu" src="/Content/editorimages/images/the-tin-dung.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Loại thẻ n&agrave;y được cho l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hạn mức v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện r&agrave;ng buộc n&agrave;o. &ldquo;Kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn ti&ecirc;u v&agrave;o c&aacute;i g&igrave; cũng được. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu muốn mua du thuyền để đi nghỉ, họ cứ quẹt thẻ th&ocirc;i&rdquo;, Amit Marawah &ndash; cựu ph&oacute; gi&aacute;m đốc cấp cao của h&atilde;ng n&agrave;y cho biết. Dĩ nhi&ecirc;n, chỉ những người thuộc giới si&ecirc;u gi&agrave;u mới được mời mở thẻ. V&agrave; đ&acirc;y được cho l&agrave; loại thẻ nhiều đặc quyền nhất thế giới.</span></span></p>

- Hàng điện gia dụng Thái Lan ồ ạt đổ vào Việt Nam, vượt mặt Trung Quốc / Cẩn thận khi vay tiền qua ứng dụng trên thiết bị di động

1. American Express Centurion (Black)

Ngoài các đặc quyền về vé máy bay và khách sạn, chủ thẻ Centurion còn được cho là “có thể mua bất kỳ thứ gì”. Ví dụ, một khách hàng của họ từng muốn mua con ngựa mà Kevin Costner cưỡi trong bộ phim “Khiêu vũ với bầy sói” năm 1990. American Express tìm thấy chú ngựa này ở Mexico và đã chuyển về châu Âu. Một chủ thẻ khác ở London (Anh) lại muốn cát từ Biển Chết cho dự án của con mình tại trường, American Express cũng cử nhân viên đi xe máy tới đó lấy.American Express từ chối công bố chi tiết về Centurion, như số lượng thẻ đã phát hành.

Thẻ tín dụng nhiều đặc quyền nhất thế giới dành cho giới siêu giàu

Nhiều nguồn tin cho biết để được mời mở thẻ, người dùng sẽ phải chi khoảng 250.000 – 450.000 USD một năm trên thẻ American Express bình thường.

Tuy nhiên, họ cho biết người đăng ký sẽ phải trả 7.500 USD phí ban đầu và 2.500 USD phí thường niên. Các quyền lợi đi kèm thẻ sẽ được điều chỉnh tùy nhu cầu và phong cách sống của chủ thẻ.

2. J.P. Morgan Reserve (Palladium)

Quyền thành viên Private Bank được cho là chỉ dành cho những khách hàng rất giàu, có ít nhất 10 triệu USD trong tài khoản. Thẻ J.P. Morgan Reserve khá giống thẻ Chase Sapphire Reserve - dành cho những người thường xuyên di chuyển. Nó tích điểm thưởng cho mỗi lần du lịch, dùng bữa tại nhà hàng và mua sắm. Các quyền lợi về xa xỉ khác về phòng chờ sân bay cũng được bảo đảm.Đây là phiên bản mới của người tiền nhiệm đã rất nổi tiếng - The Chase Palladium - loại thẻ cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama được cho là đã dùng. Bloomberg gọi đây là thẻ tín dụng cho những người giàu nhất của nhóm người giàu nhất thế giới. Để được mời mở thẻ, bạn phải là thành viên của Chase Private Bank.

Điểm khác biệt giữa hai thẻ này là Sapphire Reserve đại diện cho địa vị xã hội cao hơn.

3. Bank of Dubai First Royale MasterCard

“Những khách hàng này cần gì? Không phải tiền. Mà là dịch vụ. Bạn có thể đòi lấy Mặt trăng, và chúng tôi sẽ cố mang nó về cho bạn”, CEO Dubai First - Ibrahim al Ansari cho biết trên tờ National. Loại thẻ này sử dụng vàng thật và đính kim cương 0,235 carat. Phí thường niên của nó không được tiết lộ. Tuy nhiên, ngân hàng phát hành - Dubai First cam kết sẽ cung cấp “phong cách quản lý hoàng gia” và “tận tụy”.

Thẻ tín dụng dành cho giới siêu giàu

Loại thẻ này được cho là không có hạn mức và không có điều kiện ràng buộc nào. “Khách hàng muốn tiêu vào cái gì cũng được.

Nếu muốn mua du thuyền để đi nghỉ, họ cứ quẹt thẻ thôi”, Amit Marawah – cựu phó giám đốc cấp cao của hãng này cho biết. Dĩ nhiên, chỉ những người thuộc giới siêu giàu mới được mời mở thẻ. Và đây được cho là loại thẻ nhiều đặc quyền nhất thế giới.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)