Việc Cục Thuế TP HCM vừa ra quyết định truy thu và phạt 4,1 tỷ đồng với một th" /> Việc Cục Thuế TP HCM vừa ra quyết định truy thu và phạt 4,1 tỷ đồng với một th" /> Việc Cục Thuế TP HCM vừa ra quyết định truy thu và phạt 4,1 tỷ đồng với một th" />
Trang:

Thu nhập từ Google, Facebook, YouTube phải đóng thuế ra sao?

Chủ nhật, 29/03/2020 | 13:13
Chủ nhật, 05/08/2018 | 16:33

Thu nhập từ Google, Facebook, YouTube phải đóng thuế ra sao?

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc Cục Thuế TP HCM vừa ra quyết định truy thu v&agrave; phạt 4,1 tỷ đồng với một thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguồn thu nhập 41 tỷ đồng tr&ecirc;n mạng Facebook, Google, YouTube... nhưng kh&ocirc;ng k&ecirc; khai v&agrave; nộp thuế đang g&acirc;y ch&uacute; &yacute; dư luận. Bởi đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n một c&aacute; nh&acirc;n nhận thu nhập từ mạng nước ngo&agrave;i bị truy thu thuế với số tiền lớn như vậy.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&agrave;ng trai n&agrave;y c&oacute; hộ khẩu ở S&agrave;i G&ograve;n, ngo&agrave;i 20 tuổi, viết chương tr&igrave;nh tr&ograve; chơi điện tử được tải nhiều tr&ecirc;n mạng Facebook, Google, YouTube... Anh đ&atilde; chạy quảng c&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh n&agrave;y v&agrave; được trả 41 tỷ đồng trong hai năm 2016 v&agrave; 2017 nhưng kh&ocirc;ng k&ecirc; khai v&agrave; nộp thuế.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vậy những trường hợp c&oacute; nguồn thu nhập từ mạng nước ngo&agrave;i phải nộp thuế như thế n&agrave;o?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Qua tra so&aacute;t của cơ quan thuế, kh&ocirc;ng chỉ trường hợp tr&ecirc;n &quot;qu&ecirc;n&quot; k&ecirc; khai v&agrave; nộp thuế m&agrave; c&ograve;n c&oacute; h&agrave;ng ngh&igrave;n c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c tại Việt Nam (c&oacute; người nhận v&agrave;i chục triệu, nhưng cũng c&oacute; người nhận h&agrave;ng tỷ đồng) từ Facebook, Google, YouTube... nhưng cũng chưa k&ecirc; khai v&agrave; nộp thuế.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo l&atilde;nh đạo Cục thuế TP HCM, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n nhận thu nhập từ tổ chức như Facebook, Google, YouTube... được xếp v&agrave;o dạng c&aacute; nh&acirc;n kinh doanh (chứ kh&ocirc;ng phải c&aacute; nh&acirc;n nhận tiền lương, tiền c&ocirc;ng).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo quy định hiện h&agrave;nh, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thu nhập từ kinh doanh m&agrave; doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở l&ecirc;n phải nộp thuế. V&agrave; căn cứ v&agrave;o biểu tỷ lệ % thuế gi&aacute; trị gia tăng, thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n t&iacute;nh tr&ecirc;n doanh thu được x&aacute;c định theo quy định tại phụ lục 1 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Th&ocirc;ng tư số 92 của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, c&aacute;c trường hợp tr&ecirc;n thuộc nh&oacute;m cung cấp dịch vụ. Cụ thể, ng&agrave;nh dịch vụ c&oacute; tỷ lệ % thuế gi&aacute; trị gia tăng l&agrave; 5%; tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp l&agrave; 2%.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thu nhập từ Google, Facebook, YouTube phải đóng thuế" src="/Content/editorimages/images/thu-thue.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh phần k&ecirc; khai, hồ sơ đăng k&yacute; thuế sẽ được nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, những c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nguồn thu nhập từ mạng nước ngo&agrave;i phải đ&oacute;ng mức thuế l&agrave; 7% tr&ecirc;n thu nhập (gồm 5% thuế gi&aacute; trị gia tăng, 2% thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n). Do đ&oacute;, trường hợp của ch&agrave;ng trai viết tr&ograve; chơi điện tử bị truy thu, với mức thu nhập (doanh thu) 41 tỷ đồng nh&acirc;n, với thuế suất 7%, anh cần đ&oacute;ng gần 2,9 tỷ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, do người n&agrave;y kh&ocirc;ng khai v&agrave; nộp thuế trong thời gian d&agrave;i n&ecirc;n bị phạt v&agrave; t&iacute;nh tiền chậm nộp th&ecirc;m 1,2 tỷ đồng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo cơ quan thuế, nếu muốn đăng k&yacute; k&ecirc; khai thuế, người d&acirc;n c&oacute; thể tới bất cứ Chi cục Thuế n&agrave;o đang cư tr&uacute; hoặc tạm tr&uacute;. Trong đ&oacute;, hồ sơ đăng k&yacute; thuế bao gồm tờ khai đăng k&yacute; thuế mẫu số 03 v&agrave; c&aacute;c bảng k&ecirc; (nếu c&oacute;). Bản sao kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu chứng thực giấy chứng nhận đăng k&yacute; hộ kinh doanh; thẻ căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n hoặc giấy chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n c&ograve;n hiệu lực (đối với c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; người c&oacute; quốc tịch Việt Nam). Bản sao cũng kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu chứng thực hộ chiếu c&ograve;n hiệu lực (đối với c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; người c&oacute; quốc tịch nước ngo&agrave;i v&agrave; người Việt Nam sống ở nước ngo&agrave;i).</span></span></p>

- Hơn 5.000 container phế liệu tồn đọng tại các cảng Hải Phòng, Cát Lái / Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ quảng bá trái cây tại Việt Nam

Việc Cục Thuế TP HCM vừa ra quyết định truy thu và phạt 4,1 tỷ đồng với một thanh niên có nguồn thu nhập 41 tỷ đồng trên mạng Facebook, Google, YouTube... nhưng không kê khai và nộp thuế đang gây chú ý dư luận. Bởi đây là lần đầu tiên một cá nhân nhận thu nhập từ mạng nước ngoài bị truy thu thuế với số tiền lớn như vậy.

Chàng trai này có hộ khẩu ở Sài Gòn, ngoài 20 tuổi, viết chương trình trò chơi điện tử được tải nhiều trên mạng Facebook, Google, YouTube... Anh đã chạy quảng cáo trên các chương trình này và được trả 41 tỷ đồng trong hai năm 2016 và 2017 nhưng không kê khai và nộp thuế.

Vậy những trường hợp có nguồn thu nhập từ mạng nước ngoài phải nộp thuế như thế nào?

Qua tra soát của cơ quan thuế, không chỉ trường hợp trên "quên" kê khai và nộp thuế mà còn có hàng nghìn cá nhân khác tại Việt Nam (có người nhận vài chục triệu, nhưng cũng có người nhận hàng tỷ đồng) từ Facebook, Google, YouTube... nhưng cũng chưa kê khai và nộp thuế.

Theo lãnh đạo Cục thuế TP HCM, các cá nhân nhận thu nhập từ tổ chức như Facebook, Google, YouTube... được xếp vào dạng cá nhân kinh doanh (chứ không phải cá nhân nhận tiền lương, tiền công).

Theo quy định hiện hành, các cá nhân có thu nhập từ kinh doanh mà doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên phải nộp thuế. Và căn cứ vào biểu tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân tính trên doanh thu được xác định theo quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 92 của Bộ Tài chính, các trường hợp trên thuộc nhóm cung cấp dịch vụ. Cụ thể, ngành dịch vụ có tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp là 2%.

Thu nhập từ Google, Facebook, YouTube phải đóng thuế

Sau khi hoàn thành phần kê khai, hồ sơ đăng ký thuế sẽ được nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.

Theo đó, những cá nhân có nguồn thu nhập từ mạng nước ngoài phải đóng mức thuế là 7% trên thu nhập (gồm 5% thuế giá trị gia tăng, 2% thuế thu nhập cá nhân). Do đó, trường hợp của chàng trai viết trò chơi điện tử bị truy thu, với mức thu nhập (doanh thu) 41 tỷ đồng nhân, với thuế suất 7%, anh cần đóng gần 2,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, do người này không khai và nộp thuế trong thời gian dài nên bị phạt và tính tiền chậm nộp thêm 1,2 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, nếu muốn đăng ký kê khai thuế, người dân có thể tới bất cứ Chi cục Thuế nào đang cư trú hoặc tạm trú. Trong đó, hồ sơ đăng ký thuế bao gồm tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03 và các bảng kê (nếu có). Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam). Bản sao cũng không yêu cầu chứng thực hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin